Contestaţie la executare – necompetenţă teritorială în raport de sediul bej, dar şi al debitorului

Sentinţă civilă 159 din 08.01.2015


Deliberând asupra  cauzei civile de faţă,  constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 51311/299/2014, contestatoarea CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a solicitat, în contradictoriu cu intimatul C.G., anularea tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. 985/2014, înregistrat la BEJA D.D.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că executarea este nelegală întrucât intimatul a încasat sume de bani pentru perioada pusă în executare, deşi avea dreptul să solicite diferenţele doar după 06.06.2014, data la care a obţinut titlul executoriu. 

În drept, au fost invocate  dispozitiile art.711, 650 C.proc.civ..

În dovedirea cererii contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 13.11.2014, intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

Având în vedere că excepţia necompetenţei teritoriale invocate de către instanţă din oficiu, conform art. 130 alin. (2) rap. la art. 129 alin. (2) pct. 3 C.proc.civ., constituie o excepţie de procedură, absolută şi dilatorie, de natură a face de prisos cercetarea fondului de către instanţa ce ar urma să se dezînvestească, instanţa, în temeiul art. 248 alin. (1) C.proc.civ., o va cerceta cu prioritate.

În acest sens, instanţa constată că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. 985/2014, înregistrat la BEJA D.D., acesta din urmă având sediul în sectorul 3.

De asemenea, se constată că cererea de executare silită a fost depusă la executorul judecătoresc la data de 14.07.2014, deci anterior publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 348/2014, fiind aplicabile, în temeiul art. 25 C.proc.civ., dispoziţiile art. 650 alin. (1) C.proc.civ. în forma în vigoare la acel moment, prevederi care stabileau ca instanţă de executare instanţa în raza căreia se află sediul biroului executorului judecătoresc.

Mai mult decât atât, se reţine că debitorul contestator are sediul tot în sectorul 3.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 650 alin. (1) C.proc.civ. care stabileşte competenţa de soluţionare a prezentei cereri în favoarea instanţei pe a cărei rază teritorială se află biroului executorului judecătoresc care face executarea, precum şi faptul că sediul BEJA D.D. se află în sectorul 3, instanţa constată că soluţionarea prezentei cauze este de competenţa Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

În consecinţă, în temeiul art. 132 alin. (3) C.proc.civ., instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe contestator CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în sector 3, Bucureşti, CALEA VITAN, nr. 6, şi pe intimat C.G., cu domiciliul în …., în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Fără nicio cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.01.2015.

Domenii speta