Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național (Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic)

Sentinţă penală 99 din 23.06.2014


Ȋn cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier- proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, calitatea de parte vătămată ori de parte civilă o pot avea atât ocolul silvic, în calitate de reprezentant al statului, cât şi proprietarul fondului forestier, cu excepţia situaţiei în care acesta din urma este subiect activ al infracţiunii, conform Deciziei nr. 2/15.03.2010 (recursul în interesul legii), publicată în M. Of. nr. 414/22.06.2010

Prin rechizitoriul  întocmit de  Parchetul de pe lângă Judecătoria T B la data de 22.01.2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului  B D pentru săvârşirea infracţiunii de  tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prev. de art. 108 alin.1 lit. a și alin. 2 lit. a din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T B la data de 28.01.2014 sub nr. 146/316/2014.

În cuprinsul actului de sesizare a instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul B D locuieşte în oraş B, judeţul G şi are ocupaţia de agricultor. Mama acestuia, martora C T, împreună cu cei doi fraţi, numitul B I şi partea vătămată B S, deţin în coproprietate, în calitate de moştenitori ai defunctului B C, suprafaţa de 0,18 ha teren cu pădure, situată în extravilanul oraşului B,  ale cărei elemente de identificare sunt prevăzute în cuprinsul T.P. emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor.

 În data de 25.11.2010 mama inculpatului i-a cerut acestuia să meargă în pădurea moştenită, să taie şi să-i aducă la domiciliu lemne pentru încălzirea locuinţei. Întrucât nu dispunea de un mijloc de transport, inculpatul le-a solicitat numiţilor  M S, M Ghe şi N I C să-l însoţească, cu căruţele lor şi să-l ajute la tăiatul şi transportul materialului lemnos, promiţându-le că vor fi remuneraţi pentru serviciile prestate. În consecinţă, toţi patru s-au deplasat în extravilanul oraşului B, în punctul în care era amplasată pădurea şi au început să taie arbori, pe care, după ce îi curăţau de crengi, îi încărcau în atelajul hipo. Când şi-au finalizat activitatea, tăind toţi arborii de pe suprafaţa de 0,18 ha deţinută în coproprietate de moştenitorii C T, B Sandu şi B Ion, au părăsit locul faptei, cu căruţele încărcate şi s-au deplasat la locuinţa mamei inculpatului, unde au depozitat material lemnos. În scopul recompensării pentru ajutorul acordat, inculpatul le-a oferit numiţilor M Sandu, M Gheorghe şi N Ionuţ Cătălin crengile rezultate în urma toaletării trunchiurilor, spunându-le că au consimţământul lui pentru a le aduna şi a dispune de ele după bunul lor plac. Astfel, în data de 26.11.2010, aceştia s-au deplasat din nou la locul faptei, cu două atelaje hipo, pe care le-au încărcat cu crengi. În timp ce se întorceau spre casă, au fost opriţi de un echipaj de poliţie şi, fiind întrebaţi în legătură cu provenienţa materialului lemnos, au relatat cele întâmplate.

Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-a constatat faptul că de pe suprafaţa în litigiu, au fost tăiaţi toţi arborii esenţă salcâm, respectiv 842 bucăţi, cu diametrele la cioată cuprinse între 4,1 şi 12 cm. Calculul volumului materialului lemnos tăiat şi sustras, precum şi al valorii prejudiciului aferent a fost efectuat de Ocolul Silvic Griviţa, judeţul Vaslui, care a comunicat că, din cele 842 bucăţi arbori de salcâm a rezultat cantitatea de 11,818 m.c., în valoare de 2180,78 lei fără TVA.

În cursul cercetărilor, s-a stabilit că inculpatul nu deţinea autorizaţie de exploatare pentru suprafaţa de 0,18 ha teren cu pădure, tăierea arborilor fiind efectuată cu încălcarea normelor legale în materie.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt expusă în rechizitoriu au fost menţionate următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate, respectiv părţii civile B Sandu; proces verbal de cercetare la faţa locului; adresa nr.854 din 01.04.2011 a Ocolului Silvic G, judeţul V; adresa nr.4177 din 02.10.2013 a Primăriei oraşului B; titlul de proprietate nr.4223/15.01.2004; certificat de moştenitor nr.189/23.12.2004;  declaraţiile martorilor M Sandu, M Gheorghe şi N Ionuţ Cătălin; declaraţiile inculpatului; cazier judiciar.

La termenul de judecată din data de 15.05.2014,  inculpatul a solicitat admiterea judecăţii conform procedurii simplificate în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prev. de art. 375 raportat la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., luându-i-se declaraţie scrisă în acest sens, după ce procedura simplificată a fost pusă în discuţia părţilor şi admisă, judecata având loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Partea civilă, B Sandu, a depus la dosarul cauzei înscrisuri pentru dovedirea pretenţiilor sale civile, respectiv: certificat de moştenitor, chitanţe privind achitarea impozitului pe clădiri şi teren extravilan în cuantum de 23 lei.

Constatând terminată cercetarea judecătorească, instanţa a acordat cuvântul în dezbateri raportate la schimbarea încadrării juridice conform legii penale mai favorabile.

Fapta inculpatului B D, de a tăia fără drept, în ziua de 25.11.2010, împreună cu alte persoane, arbori, în număr total de 842, din pădurea amplasată în extravilanul or. B, fără a deţine autorizaţie de exploatare eliberată de autorităţile competente, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 2704,17 lei care este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prev. de art. 108 alin.1 lit. a și alin. 2. lit. a din Legea nr.46/2008( Codul silvic-text în vigoare anterior datei de 01.02.2014).

Având în vedere dispoziţiile art. 5 C.pen. care prevăd aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, instanţa urmează a face aplicarea acestor dispoziţii.

Astfel că, în baza art. 386 C. pr. pen., instanţa va schimba încadrarea juridică a infracţiunii deduse judecăţii privind pe inculpatul B D, din infracţiunea de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prev. de art. 108 alin.1 lit. a și alin. 2 lit. a din Legea nr.46/2008 în infracţiunea de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prev. de art. 108 alin.1 lit. a din Legea nr.46/2008 (text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014) cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen.

Art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 (text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014)  prevede pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă,  dacă  valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii constă în tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate a acestuia.

Urmarea imediată, ca element component al laturii obiective, se caracterizează prin prejudiciul cauzat fondului forestier naţional şi părţii civile, constând în ieşirea din patrimoniul acestora a valorii materiale reprezentate de arborii tăiaţi ilegal şi, corelativ, aproprierea lor de către inculpat.

Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de tăiere fără drept de arbori şi prejudiciul cauzat fondului forestier naţional şi părţii civile, rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi judecata în primă instanţă.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a C. pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa va reţine circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. a C.pen., constând în săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună, având în vedere că la săvârşirea faptei de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, inculpatul  a fost ajutat la activităţile de tăiere şi transport a arborilor tăiaţi de trei persoane: M Sandu, M Gheorghe şi N Ionuţ Cătălin, faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale deoarece a existat cauza care înlătură caracterul penal al faptei, respectiv eroarea de fapt, aceştia necunoscând faptul că inculpatul nu deţine documentele legale de exploatare a pădurii.

La stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 C. pr. pen. raportate la art. 396 alin. 10 C.pr.pen., motiv pentru care instanţa va reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru fapta dedusă judecăţii în cazul închisorii.

De asemenea, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în eventualitatea în care s-ar lua faţă de acesta o asemenea măsură.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, dar şi persoana inculpatului, cunoscut a fi avut antecedente penale, însă termenul de reabilitare judecătorească faţă de acesta s-a împlinit, nesăvârşind nicio altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut de art. 166 alin. 1 lit. a C.pr.pen.,instanţa va stabili pedeapsa de 1 (unul) an închisoare în sarcina inculpatului B D, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzute de art. 108 alin.1 lit. a din Legea nr.46/2008 cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen. şi  art. 396 alin.10 C.pr.pen.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 1 an închisoare; s-a împlinit termenul de reabilitare judecătorească pentru condamnările anterioare la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 4 luni în baza sentinţei penale nr. 656/05.03.2002 a Judecătoriei G şi a pedepsei închisorii de 1 an în baza sentinţei penale nr. 320/31.04.2004 a Judecătoriei T B; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana inculpatului, de circumstanţele săvârşirii infracţiunii de tăiere de arbori, la solicitarea mamei sale din pădurea aflată în coproprietate cu alţi doi fraţi ai săi, dintre care unul este partea civilă- B Sandu, şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 3 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. (2) C. pen., iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 alin. 1 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Galaţi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c - e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Galaţi.

În baza art. 85 alin. (2) C. pen. va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 404 alin. 3 C. pr. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Sub aspectul laturii civile, instanţa ia act că persoana vătămată – B Sandu s-a constituit parte civilă cu suma de 2180, 78 lei reprezentând prejudiciul cauzat de inculpat prin tăierea arborilor, prejudiciu calculat prin adresa nr.854 din 01.04.2011 a Ocolului Silvic G, judeţul V în cuantum de 2180,78 lei fără TVA, respectiv 2704,17 lei reprezentând prejudiciu total.

Având în vedere că partea civilă, B Sandu, nu este proprietar unic al pădurii în suprafaţă totală de 0,18 ha, ci doar asupra unei cote de 1/3, conform certificatului de moştenitor depus la dosarul cauzei, instanţa, în temeiul art. 19 C. pr. pen. şi art. 397 C. pr. pen., raportat la art. 1357 C. civ., va admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, B Sandu, şi va obliga pe inculpatul B D la plata către partea civilă  a sumei de 901 lei, reprezentând 1/3 din prejudiciul cauzat, conform cotei sale succesorale asupra suprafeţei cu pădure de 0,18 ha, identificată în TP şi certificatul de moştenitor , respingând restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate.

Având în vedere recursul în interesul legii, respectiv decizia nr. 2/15.03.2010, publicată în M. Of. nr. 414/22.06.2010, privind stabilirea calităţii de parte vătămata sau parte civilă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier- proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, calitatea de parte vătămată ori de parte civilă putând avea atât ocolul silvic, în calitate de reprezentant al statului, cât şi proprietarul fondului forestier, cu excepţia situaţiei în care acesta din urma este subiect activ al infracţiunii, instanţa, faţă de constituirea ca parte civilă doar în persoana unui coproprietar al pădurii în suprafaţă de 0,18 ha, conform TP 2004, în temeiul art. 8 alin. 4 - 5 din O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, va obliga inculpatul la plata sumei de sumei de 1352 lei, reprezentând 50% din contravaloarea pagubei constatate ca despăgubire, care se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică administrat de Ocolul silvic Griviţa.

În temeiul art.  274 alin. 1 C. proc. pen. va obligă pe inculpat la plata sumei de  760 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.