Cerere revizuire

Hotărâre 1 din 09.01.2014


SENTINŢA Nr.1

09 ianuarie 2014

Autor: ANA MARIA LUPU

Domeniu asociat: cerere de revizuire

T R I B U N A L U L:

Asupra cauzei penale de faţă, constată :

Cu adresa nr.XXX, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a sesizat instanţa în vederea judecării cererii de revizuire formulată de revizuientul B.I., privind sentinţa penală XXX.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.XXX.

În motivarea cererii, revizuientul a învederat faptul că starea de fapt a fost, în realitate, alta decât cea reţimută în rechizitoriu şi hotărârea de condamnare, în acest sens susţinând că este important a se proceda la reaudierea martorului XXX.

În plus, revizuientul a precizat că una din marile probleme ale urmăririi penale, extrem de superficiale, finalizată în doar 6 zile lucrătoare, a fost aceea că nu a fost găsită arma crimei, pe care s-ar fi găsit amprentele victimei, şi nu ale sale, precum şi că se putea discuta serios asupra existenţei unei stări de provocare din partea victimei.

Un alt motiv invocat de către reviziuient în cererea sa vizează neverificarea rechizitoriului sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către procurorul ierarhic superior, în conformitate cu disp. art.264 alin.3 c.p.p.

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor ce reglementează cazurile de revizuire, respectiv art.394 lit.a-e c.p.p., tribunalul apreciază ca cererea formulată de revizuient este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Potrivit disp.art.393 alin.1 c.p.p., „hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă a cauzei”.

Din analiza disp. art.394 lit.a-e c.p.p., rezultă că revizuirea poate fi cerută atunci când:

- s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de către instanţă la data soluţionării cauzei;

- un martor, un expert sau un expert a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere;

- un înscris care a servit ca temei al hotărârii al cărei revizuire se cere, a fost declarat fals;

- un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;

- când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia.

Din conţinutul prevederilor menţionate anterior rezultă caracterul de cale extraordinară de atac a revizuirii prin folosirea căreia se pot înlătura erorile judiciare comise cu privire la faptele reţinute printr-o hotărâre judecătorească definitivă, datorită necunoaşterii de către instanţă a unor împrejurări de care depindea adoptarea unei hotărâri conforme cu legea şi adevărul.

Cererea de revizuire se soluţionează în două etape, respectiv etapa admiterii în principiu în care se verifică dacă cererea de revizuire îndeplineşte condiţiile în care poate fi exercitată, referitor la hotărârile ce pot fi atacate, cazurile ce o justifică, titularii cererii şi termenul de introducere, această fază privind examinarea admisibilităţii exercitării unui drept, iar nu o judecată asupra temeiniciei solicitării ce face obiectul exercitării acelui drept.

Potrivit disp. art.403 alin.31 c.p.p., „cererile ulterioare de revizuire sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi apărări”.

În speţă, tribunalul constată că motivele invocate de revizuient se regăsesc într-o altă formulare în cele ale cererilor de revizuire ce au făcut obiectul dosarelor nr. XXX şi XXX ale Tribunalului Prahova, ambele respinse ca fiind inadmisibile prin hotărâri rămase definitive.

Mai mult, împrejurările susţinute pentru a treia oară în cererea de revizuire ce face obiectul prezentului dosar nu se încadrează în niciunul dintre cazurile expres prevăzute de art.394 alin.1 c.p.p.

De aceea, pentru argumentele expuse în precedent, tribunalul va respinge ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire a sent. pen. XXX a Tribunalului Prahova, formulată de petentul XX.

În plus, în baza art.192 alin.2 c.p.p., revizuientul va fi obligat la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Domenii speta