Contencios administrativ şi fiscal - anulare act administrativ - +suspendare act ad.-tiv.

Sentinţă civilă 1069 din 02.06.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.1069

Şedinţa publică din data de 02 iunie 2014

T R I B U N A L U L,

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 20 decembrie 2013 şi înregistrată sub nr. 3147/88/2013, reclamanta P cu sediul în a chemat în judecată pe pârâtul C pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul… aprobat prin H.C.L. nr. 247/2011 şi obligarea paratului la adoptarea unei hotărâri de reducere a tarifelor lunare şi anuale de utilizare a drumurilor publice din municipiul.., pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 25 tone. Reclamanta a solicitat şi suspendarea executării Hotararii Consiliului Local nr. 134/2013, până la soluţionarea definitiva şi irevocabilă a cauzei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin adresa emisa de aceasta sub nr. 508/09.07.2013 şi înregistrata la Consiliul Local .. sub nr. 16179/09.07.2013, a solicitat modificarea anexei 2 a H.C.L. nr. 247/2011, motivat de împrejurarea că tariful zilnic de utilizare a drumurilor publice din municipiul .. pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 25 tone, prevăzut în anexa 2 a H.C.L. nr. 247/2011 la suma de 114 lei + 30 lei/tona este excesiv de mare, în raport de faptul ca acelaşi tarif, pentru aceeaşi categorie de autovehicule, este stabilit în municipiul .. la suma de 60 lei/zi sau 600 lei pe luna. Societatea reclamantă utilizează drumurile din Municipiul .. pe distanţe scurte între 150 - 600 m, în desfăşurarea activităţii curente de distributie de carburanţi către populaţie şi agenţi economici, fără a avea posibilitatea achitării unor tarife lunare sau anuale.

Prin răspunsul emis de către pârât sub nr. 16179/G 5287/07.08.2013, i s-a comunicat faptul că modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 247/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de libera trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul .., rămâne în atenţia instituţiei.

 Mai arată reclamanta că a formulat un memoriu în vederea iniţierii unui proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului .., pentru completarea regulamentului mai sus mentionat, în sensul introducerii unor tarife lunare şi anuale pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 25 tone, precum şi pentru modificarea anexei 2 a regulamentului, în sensul reducerii tarifelor prevăzute, în raport de contextul economic actual.

In urma demersurilor efectuate, s-a adoptat Hotararea nr. 134/26.09.2013 a Consiliului Local al Municipiului .., prin care s-a modificat şi s-a completat art. 10 din Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul .., aprobat prin H.C.L. nr. 247/2011, în sensul ca este permisa libera trecere a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 25 tone, in baza unor LT-uri eliberate de administratorul drumului public, LT-urile lunare şi anuale ce se eliberează numai cu avizul SC ….

De asemenea, conform art. 2 din H.C.L. nr. 134/2013 s-a modificat şi s-a completat anexa nr.2 la Hotararea nr. 247/2011, prin introducerea pentru autovehiculele cu masa autorizată de peste 25 tone, a tarifului lunar de 2.500 lei + 220 lei/tona şi a tarifului anual de 20.000 lei + 1.750 lei/tona.

Susţine reclamanta că, completările aduse prin introducerea tarifelor lunare şi anuale şi pentru autovehicule a căror masa maxima autorizata este de peste 25 tone, sunt legale şi pertinente, întrucât actul administrativ anterior, respectiv H.C.L. nr. 247/2011 a creat un tratament discriminatoriu între agenţii economici care în desfăşurarea normala a activităţii utilizează autovehicule a căror masa maximă autorizată este de până la 25 tone, şi agenţii economici care pentru normala desfăşurare a activităţii curente sunt obligate să utilizeze autovehicule a căror masa maxima autorizata este de peste 25 tone.

Critica sa în ceea ce priveşte Hotararea Consiliului Local al Municipiului .. nr. 134/2013, vizează anularea dispoziţiile art. 2 prin care s-au introdus valori extrem de ridicate a tarifelor lunare şi anuale, pentru autovehiculele a căror masa maxima autorizata este de peste la 25 tone.

Spre exemplificare, reclamanta invocă Hotărârea Consiliului Local .. nr. 330/2012 - Anexa nr.5 adoptată în acelaşi domeniu, care prevede ca valoarea taxei pentru autovehiculele cu masa maximă autorizata peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri) este de 600 lei pe luna. De asemenea, aceeaşi hotărâre prevede că pentru autorizaţiile anuale eliberate până la data de 31.01.2013 pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate. Astfel, pentru utilizarea străzilor din municipiul …, achită anual suma de 6.480 lei, în condiţiile în care gradul de utilizare a străzilor din municipiul … este mult mai mare faţă de cel din municipiul …, din cauza distantelor mai lungi. Pentru utilizarea străzilor din municipiul …, în condiţiile în care o cisterna are o masa maxima autorizată de 46 tone, valoarea tarifului anual este de 56.750 lei, valoare extrem de ridicată, descurajantă pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, chiar prohibitivă în raport de veniturile realizate de societate din desfasurarea activităţii curente în contextul economic actual.

 Având în vedere discrepanţa foarte mare între valoarea tarifelor stabilite de Consiliul Local .., şi alte consilii locale din ţară (apropiate din punct de vedere geografic), reclamanta apreciază că acestea au fost stabilite fără nici o fundamentare, în mod discreţionar, nefiind diferenţiate în raport de numărul de Km parcurşi (ex. Consiliul Local.. a stabilit prin H.C.L. nr. 381/16.11.2009 valoarea tarifelor in funcţie de numărul de kilometri parcurşi - pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 40 tone valoarea tarifului este de 60 lei/km, iar pentru cele cu masa maximă autorizată de peste 40 de tone valoarea tarifului este de 100 lei/Km), sau de categoria străzilor utilizate - de importanţă centrală sau secundară, astfel cum au procedat Consiliul Local.. şi Consiliul Local..  care au stabilit valoarea tarifelor în raport de categoria străzilor, fără a se depăşi valoarea de 1.500 lei/luna.

Valoarea excesiv de mare a tarifelor stabilite de Consiliul Local.. nu este justificată şi fundamentată în nici un fel, raportat la faptul că, valoarea lucrărilor de reparaţie şi mentenanţă a drumurilor publice este aceeaşi în orice oraş, motiv pentru care se impune anularea tarifelor prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 134/2013, şi obligarea paratului la adoptarea unei hotarari fundamentate de reducere a tarifelor lunare si anuale de utilizare a drumurilor publice.

Mai arată reclamanta că în municipiul.. utilizează drumurile publice pe distanţe scurte, pentru desfăşurarea normală a activităţii curente de distributie de carburanţi şi butelii, astfel; str. .., staţie amplasata la cca 300 m de centura oraşului; str. .., staţie amplasata la cca 500 m de centura oraşului; str. .., staţie amplasata la cca 150 m de centura oraşului.

Tariful lunar sau anual stabilit este, însa, extrem de ridicat, indiferent ca parcurge distanţe scurte, pe străzi care nu se afla în centrul oraşului.

In condiţiile in care fiecare categorie de carburant se transporta cu cisterne diferite (benzina, motorina, gaz lichefiat), este obligata să achite anual tarife de utilizare de drumurilor publice în sumă de minim 170.250 lei, valoare prohibitivă, descurajantă pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale curente, şi care nu se regăseşte în nici un fel in serviciul public oferit. Mai mult decât atât, amplasarea staţiilor de distribuţie de carburanţi s-a făcut in baza unor autorizaţii de construire valabil emise de către unitatea administrativ teritorială, iar pentru toate mijloacele de transport se achită taxe şi impozite anuale către acelaşi buget al Consiliului Local.

Mai mult decât atat, în mod discriminatoriu, hotărârea stabileşte reduceri de 50% la aceste tarife, doar pentru agenţii economici care au contracte de prestări de servicii încheiate cu Consiliul Local şi /sau cu institutii subordonate acestuia.

Susţine reclamanta că tratamentul discriminatoriu creat de actul administrativ contravine dispoziţiilor art.16 din Constitutie, conform căruia: Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Mai arată că, înainte de a se adresa instanţei de judecată, a formulat plângere prealabila, înregistrată de către parata sub nr. 43/25.10.2013. La aceasta plângere a primit răspunsul nr. 43/67846/28.11.2013 comunicat prin posta în data de 03.12.2013, prin care i s-a comunicat doar ca H.C.L. nr. 134/2013 este legală şi temeinică, iar modificările şi completările aduse respectă cadrul legal în care pot fi încadrate obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice locale.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării actului administrativ atacat pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a cauzei, reclamanta arată că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2001, atât cazul bine justificat, întrucât lipsa de fundamentare a hotărârii atacate determină îndoieli asupra legalitatii actului administrativ, cât si prevenirea unei pagube iminente, deoarece în prezent este obligata să achite sume considerabile care nu-şi găsesc echivalenta în serviciul public oferit de autoritatea emitenta, pentru desfasurarea unei activitati curente.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin H.C.L… nr. 247 din 24 noiembrie 2011 (art. 1) s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din municipiul..(anexa nr. 1 la hotărâre).

La art. 2 din H.C.L. nr. 247 din 27 noiembrie 2011 pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 25 tone s-a instituit un tarif zilnic/autovehicul de utilizare a drumurilor publice din municipiul .. în cuantum de 114 lei + 30 lei/tonă.

Prin H.C.L. al municipiului.. nr. 134/26 septembrie 2013, art. 2 s-a modificat şi completat Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 247/24 noiembrie 2011 prin introducerea pentru autovehiculele cu masa autorizată de peste 25 tone, a tarifului lunar de 2.500 lei + 220 lei/tonă şi a tarifului anual de 20.000 lei + 1.750 lei/tonă.

Prin plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Local al Municipiului ..sub nr. 43/25 octombrie 2013, reclamanta a solicitat revocarea în parte a H.C.L. nr. 134/2013, în sensul reducerii valorii tarifelor lunare şi anuale prevăzute în anexa nr. 2 modificată.

Cu adresa nr. 43/67846 din 28 noiembrie 2013, Consiliul Local al Municipiului.. – Direcţia de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu răspunde reclamantei în sensul că H.C.L. nr. 134/2013, a cărei revocare parţială se solicită respectă cadrul legal general în care pot fi încadrate obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice locale.

In preambulul H.C.L. nr. 134/2013 se menţionează că la adoptarea ei au fost avute în vedere dispoziţiile art. 9, art. 10, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001, art. 45 alin. 1, 3 şi 6 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001.

Hotărârea Consiliului Local atacată în speţă este un act administrativ cu caracter normativ.

Regimul juridic al actelor administrative cuprinde totalitatea condiţiilor de fond şi de formă, care particularizează această instituţie.

Legalitatea actului administrativ poate fi definită ca reprezentând conformitatea actului respectiv cu legea fundamentală, cu legile elaborate în Parlament, cu ordonanţele de Guvern şi cu toate celelalte acte normative care au o forţă juridică superioară.

Oportunitatea actului administrativ derivă din capacitatea pe care o are organul care emite actul de a alege, dintre mai multe soluţii posibile şi egale, în aceeaşi măsură, pe cea care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie satisfăcut. Ea relevă astfel calitatea actului administrativ de a satisface atât rigorile stricte ale legii, cât şi o nevoie socială determinată, într-un timp şi loc date.

Dacă legalitatea evocă faptul că actul corespunde literei legii, oportunitatea reprezintă conformitatea actului administrativ în mod prioritar cu spiritul legii, fără a  se identifica cele două noţiuni.

Instanţa mai reţine că o condiţie exterioară legată de forma actului administrativ este motivarea acestuia.

Astfel, actele normative supuse publicităţii, cum este în speţa hotărârea contestată de reclamantă se motivează printr-o notă de fundamentare, expunere de motive, referat, plasat sub formă de preambul înaintea actului propriu-zis.

Motivarea actului administrativ presupune justificarea tuturor raţiunilor de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării lor, administraţia având obligaţia de a face cunoscute aceste raţiuni pentru a nu lua decizii arbitrare, abuzive.

In acest sens, sunt şi dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Astfel, potrivit art. 3 din acest act normativ:

(1) Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către Guvern şi a propunerilor legislative aparţinând deputaţilor, senatorilor sau cetăţenilor, în cadrul exercitării dreptului la iniţiativă legislativă, la elaborarea şi adoptarea ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor normative ale celorlalte autorităţi cu asemenea atribuţii.

(2) Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, şi la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale.

Potrivit art. 31 din Legea nr. 24/2000, se stipulează următoarele:

Cuprinsul motivării

(1) Instrumentul de prezentare şi motivare include conţinutul evaluării impactului actelor normative, cuprinzând următoarele secţiuni:

a) motivul emiterii actului normativ - cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru ordonanţele de urgenţă vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situaţiei extraordinare care impune reglementarea imediată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă, precum şi eventualele consecinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse;

b) impactul socioeconomic - efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social şi asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor;

c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri;

d) impactul asupra sistemului juridic - implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra legislaţiei în vigoare; compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora şi, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; implicaţiile asupra legislaţiei interne, în cazul ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internaţionale, precum şi măsurile de adaptare necesare; preocupările în materie de armonizare legislativă;

e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite;

f) activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ;

g) măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

(2) În situaţia în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza şi în executarea căruia se emite.

(3) Forma finală a instrumentelor de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative trebuie să cuprindă referiri la avizul Consiliului Legislativ şi, după caz, al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Curţii de Conturi sau Consiliului Economic şi Social.

(4) Guvernul stabileşte structura şi conţinutul detaliat al instrumentelor de prezentare şi motivare pentru actele normative iniţiate de Guvern.

Din această perspectivă, utilitatea motivării actului administrativ se relevă sub mai multe aspecte: prin motivare are loc o explicare a actului şi în acest fel se previn posibile conflicte între administraţie şi uzagerii serviciilor pe care aceasta le prestează; obligă administraţia să se călăuzească, în acţiunile sale, după normele legale; motivarea permite un control mai riguros din partea tuturor titularilor dreptului de a controla, indiferent că este vorba despre superiorul ierarhic, opinia publică, instanţa de judecată sau alt titular.

In speţă,validarea tarifelor stabilite de Consiliul Local ... pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 25 tone prin H.C.L. nr. 134/2012 nu este justificată şi fundamentată în niciun fel, prin hotărâre, prin expunerea de motive a Primarului Municipiului..nr. 32505/18 noiembrie 2011 (fila 107), prin Raportul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din municipiul.. nr. G 8143/16 noiembrie 2011 (f. 108) , prin Nota de fundamentare nr. CP 3136/09.09.2013 (f. 114) şi nici prin Raportul nr. 7023/20.09.2013 (f. 116 din dosar).

In aceste condiţii, pârâtul a acţionat în mod discreţionar, în regim de exces de putere, neputându-se analiza motivul de fapt constând în condiţiile necesare care au impus ca autoritatea publică să emită actul contestat.

In consecinţă, instanţa apreciază că se impune anularea art. 2 din hotărârea atacată.

In ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, referitor la obligarea pârâtului Consiliul Local .. să adopte o hotărâre prin care să stabilească tarife lunare şi anuale reduse de utilizare a drumurilor publice din municipiul.., instanţa reţine că nu este întemeiat deoarece nu se poate substitui pârâtului, care este un organ deliberativ.

Referitor la capătul de cerere prin care se solicită suspendarea actului normativ în partea referitoare la dispoziţia din hotărâre, atacată, instanţa reţine că potrivit art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 554/2004, „suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Dispoziţiile alin. (2) şi (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.

Potrivit art. 14 alin. 1 din acelaşi act normativ, „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.

In speţă, sunt îndeplinite cele două condiţii impuse de dispoziţiile legale arătate mai sus, respectiv cazul bine justificat şi paguba iminentă, întrucât lipsa de fundamentare a hotărârii atacate determină îndoieli asupra legalităţii actului administrativ, cât şi prevenirea unei pagube iminente deoarece în prezent reclamanta este obligată să achite tarifele stabilite prin H.C.L. nr. 134/2013 în condiţiile în care nu se poate stabili în ce măsură sunt justificate aceste tarife.

In consecinţă, urmează a se admite în parte acţiunea promovată de reclamanta P.

Se va anula art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului.. nr. 134/2013 ca fiind nelegal şi se va respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtului să adopte o hotărâre de reducere a tarifelor lunare şi anuale de utilizare a drumurilor publice din Municipiul .. pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 25 tone, ca nefondat.

Totodată, se va dispune suspendarea executării H.C.L. nr. 134/2013 până la soluţionarea definitivă a cauzei.