Acţiune răspundere patrimonială. Obligatia de a face

Sentinţă civilă **** din 20.01.2020


Cod ECLI ECLI:RO:

Dosar nr. **

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINTA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier 

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamanta **  şi pe pârâtul ** având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la prima strigare a dosarului au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că, la dosar reclamanta a depus modalitatea de încredințare a programelor turistice ghizilor salariati, după care,

Tribunalul, dispune lasarea dosarului la a doua strigare.

La apelul nominal facut în şedinţă publică se prezintă pârâtul personal.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvantul părţilor în dezbatere asupra fondului.

Pârâtul, personal solicită respingerea cererii, ca fiind neîntemeiată.

Tribunalul, reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul prezentei  instanţe sub nr. ** la data de **, reclamanta **  a chemat in judecata paratul  **solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa sa dispună obligarea acestuia la plata sumei de 3119 lei reprezentând prejudiciul material suferit ca urmare a nerespectării obligațiilor  asumate prin contractul individual de munca. Solicita si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca paratul  este salariatul sau in baza contractului individual de munca nr. ** in funcţia de ghid turistic.

Reclamanta a mai arătat ca paratul trebuia sa se ocupe de preluarea si ghidarea unui grup de turiști germani, „ **”  care urma sa petreacă un sejur turistic in Romania in perioada 12.06-19.06.2019. In acest sens au fost virate in contul paratului sumele necesare pentru asistarea grupului si pentru efectuarea activităților uzuale in astfel de tururi, precum vizitarea muzeelor, intrări la manastiri, etc.

Potrivit responsabilităților definite in fisa de post  a ghidului turistic, pct.9 „titularul postului are rolul de a asigura coordonarea programelor turistice care i-au fost încredințate” si printre responsabilitati se număra răspunderea pentru desfășurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice preluate/asumate si răspunderea pentru siguranța clienților pe parcursul desfasurarii programului turistic.

 Arata ca, din motive necunoscute, paratul nu s-a mai prezentat la autocar la ora si locul stabilit  abandonând grupul in parcarea hotelului.

Arata ca paratul a parasit grupul si nu a mai răspuns la telefon. Turiștii au fost nevoiți sa aștepte in Predeal un alt ghid de la București, fiind compromisa ziua ca si program turistic.

Ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către parat, societatea a fost nevoita sa apeleze la alți angajați, pentru a remedia situația, implicând costuri suplimentare, făcute cu deplasarea de urgenta a altor salariați cat si cu oferirea unor servicii si activitati turistilor care sa repare prejudiciul cauzat de ghid (parat)

Arata ca a fost nevoie sa i se plătească însoțitorului de grup ad hoc suma de 64 lei motorina, 108,87 lei costul motorinei, 118, 13 lei diurna șoferului. Ulterior, in zilele de 13 si 14 iun societatea a apelat la alt ghid pentru care s-au realizat costuri: 916 lei decont, 208,08 lei costul motorinei, 118,13 lei diurna soferului.

Se arata ca din cauza acțiunilor paratului turistii au avut de suferit motiv pentru care societatea a decis sa le ofere drept compensatie o masa de pranz si o degustare de vinuri. Costul acestor activitati au fost in cuantum de 920 lei pentru dejun si 665 lei pentru degustarea de vinuri.

Mai mult, se arata ca prin parasirea grupului de către parat societatea a suferit un prejudiciu de imagine. Paratul a fost concediat ca urmare a cestei abateri.

In concluzie, parata apreciază ca sunt îndeplinite condițiile răspunderii contractuale in sensul ca paratul nu si-a respectat obligațiile contractuale, ca exista culpa si prejudiciu.

In drept cererea este întemeiata pe disp. art. 254 C. muncii, art 1270, 1350, 1530 C. Civil.

Prin întâmpinarea formulata, paratul a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiata.

Paratul a solicitat conexarea prezentului dosar cu dosarul **, apreciind ca exista o strânsa legătura intre ele.

In motivarea cererii paratul arata ca contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ** a fost incheiat pe durate determinata pentru desfasurarea activitatilor cu caracter sezonier conf art. 83 lit c C. muncii si s-a incheiat la data de 31.10.2018, ori faptele aduse in discutie se refera la iunie 2019.

Arata ca in luna iunie a preluat grupul **, perioada alocata fiind 06.06.2019-13.06.2019.

Programul de lucru al unui ghid pe timpul preluarii unui tur este de aproximativ 12 ore/zi.

In consecinta, arata ca in iunie a lucrat aproximativ 84 de ore. 

Arata ca pentru grupul „ **”  care urma sa petreacă un sejur turistic in Romania in perioada 12.06-19.06.2019 pentru excursia la** a solicitat un ghid montan  apreciind ca nu are calificarea necesara sa-si asigure raspunderea pentru siguranta clientilor.

Arata ca a preluat grupul ** care isi încheia turul in data de 13.06.2019 iar grupul „ **”  avea intrare pe data de 12.06.2019 astfel ca nu avea cum sa fie in doua locuri diferite, existând o suprapunere in timp a celor doua grupuri. Solutia gasita de firma a fost ca un alt ghid sa preia grupul**.

Susține ca pe baza oboselii acumulate, a stresului de a merge pe munte, a faptului ca nu avea echipament specific precum si a schimbărilor de ultim moment al preluării/finalizării grupurilor de turiști in data de 13.06.2019 dimineața a avut o „cădere” si soluția găsita a fost sa paraseasca hotelul, recunoscând ca greșeala sa a fost închiderea telefonului timp pe 2 zile.

Mai arata ca prin fisa postului s-a prevăzut ca titularii de post răspund pentru desfășurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice preluate.

Susține ca nu a depus avansului de 1000 lei  pentru ca firma nu i-a plătit salariul aferent lunii iunie 143 lei si nici diurna aferenta grupului **, in cuantum de  1158 lei apreciind ca sumele s-au compensat.

Totodată invoca ca pentru aceeași abatere disciplinara se poate aplica o singura sancțiune.

 Referitor la cheltuielile efectuate arata ca a fost vina reclamantei deoarece i-a alocat doua grupuri care se suprapuneau, ca exista neconcordante in ce privește numărul persoanelor din grupul „ **” pentru care s-au platit compensatii, din mailul trimis la 16.05.2019 rezultând 11 pers, iar din cheltuielile efectuate 12 persoane( pentru bilete de intrare), 20 persoane pentru dejun si 19 persoane pentru degustarea de vin.

Arata ca exista neconcordante si la transportul ghizilor si plata diurnei care dovedesc carente mari in management sau se încearcă obținerea unor cheltuieli nejustificate.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri.

In ședința publica din data de 25.11.2019 paratul a arătat ca nu mai insista in excepția conexității intrucat dosarul 25975 a fost soluționat.

In vederea administrării probatoriului, la dosarul cauzei au fost depuse, in copie înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța retine următoarele:

Paratul a avut calitatea de salariat a reclamantei in baza contractului individual de munca ** in funcţia de ghid turistic (fila 12) începând cu data de 09.05.2018 pana la data de 31.10.2018. Fata de nedenunțarea contractului la momentul împlinirii termenului pentru care a fost încheiat, natura contractului s-a transforma intr-unul pe durata nedeterminata.

Atâta timp cat nu a fost indicat si nu s-a invocat de către parat nici un motiv de nulitate si nici nu s-a solicitat in concret nimic raportat la valabilitatea contractului, instanța va aprecia ca nerelevante susținerile acestuia potrivit cărora  contractul individual de munca încheiat si înregistrat sub nr.** a fost încheiat pe durata determinata pentru desfășurarea activităților cu caracter sezonier conf. art. 83 lit c C. muncii pana la data de 31.10.2018, iar faptele aduse in discuție sunt ulterioare, respectiv in luna iunie 2019.

In conformitate cu prevederile art. 254 alin.1 din Codul Muncii, salariaţii răspund  patrimonial, in temeiul normelor şi principiilor răspunderii  civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Răspunderea patrimonială a salariatului reprezintă o varietate a răspunderii civile contractuale, având aspecte particulare generate de specificul raporturilor juridice de muncă.

Din analiza prevederilor art. 254 alin.1 din codul muncii rezultă că, pentru a fi antrenată răspunderea patrimonială a angajatului, este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii de fond între care existenţa unui contract de muncă valabil încheiat, calitatea de salariat la unitatea păgubită, existenţa unui prejudiciu creat patrimoniului angajatorului, fapta ilicită şi personală a salariatului săvârşită în legătură cu munca sa, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia salariatului.

În legătură cu întrunirea cumulativă a condiţiilor răspunderii patrimoniale enumerate mai sus, Tribunalul reţine mai multe aspecte.

 Prejudiciul:

Producerea unei pagube în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de esenţa răspunderii patrimoniale.

Inexistenţa prejudiciului sau imposibilitatea dovedirii lui conduce la exonerarea de răspundere patrimonială a salariatului în cauză, potrivit maximei „ idem est non esse et non probari „.

Dovedirea în instanţă a existenţei prejudiciului în patrimoniul angajatorului creat prin îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu a salariatului, cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din actele de constatare a pagubei sau din alte probe să rezulte neîndoielnic existenţa şi întinderea  cuantumului pagubei.

In acest context revine angajatorului sarcina de a dovedi atât existenţa cât şi întinderea prejudiciului, respectiv caracterul real şi cert al acestuia, fiind necesar ca din actele de constatare a pagubei sau din alte probe să rezulte neîndoielnic atât existenţa cât şi întinderea cuantumului pagubei.

Instanţa retine ca prejudiciul a izvorât din următoarea situaţie de fapt:

Conform anexei la c.i.m. încheiata la data de 29.05.2019 f. 47, partile au hotărât  ca paratul sa preia grupul ** in perioada 06.06.2019-13.06.2019 si grupul de turiști germani, „ **”  care urma sa petreacă un sejur turistic in Romania in perioada 12.06-19.06.2019. Așadar pare fara suport susținerea paratului conform careia ca a fost o modificare intempestiva a programului la data de 12.06.2019, atata timp cat partile au convenit asupra acestui program inca din 29.05.2019. In virtutea prerogativei care ii revine in organizarea muncii, art. 40 C. muncii angajatorul a anunțat paratul ca primul grup de turiști va fi preluat de un alt ghid, ** iar paratul urmează sa preia grupul de turiști germani conform planificării.

Paratul a parasit grupul si nu a mai răspuns la telefon. Turiștii au fost nevoiți sa aștepte in Predeal un alt ghid de la București, fiind compromisa ziua ca si program turistic.

Prin neprezentarea la data si ora stabilita preluării grupului de turiști si închiderea telefonului,( aspecte necontestate) paratul a pus in dificultate societatea parata si grupul de turiști pe care urma sa îl preia si a generat efectuarea de costuri pentru a fi găsit înlocuitor si a fi compensați turiștii. In ce privește numărul acestora, paratul nu a depus dovezi ( deși a indicat ca ar avea un email cu persoanele înscrise ) din care sa rezulte ca a fost mai mic decât cel indicat in decontul reclamantei.

În cauza, din analiza înscrisurilor depuse în probaţiune de reclamantă Tribunalul reţine faptul că aceasta  a dovedit pe baza  înscrisurilor depuse la dosar ( fisa de cont, ordine de deplasare, bonuri fiscale, foi de parcurs, diurne interne iunie, chitanta, factura f. 16-24) existenţa unui prejudiciu real, cert în patrimoniul acesteia in suma  totala de 3.119 lei .

Fapta ilicită:

Astfel, fapta prejudiciabilă ca element al răspunderii patrimoniale a salariatului, trebuie săvârşită de acesta în legătură cu munca sa, reprezentând orice faptă comisivă sau omisivă a salariatului ce presupune fie neexecutarea obligaţiilor de serviciu şi orice alte acte omisive în raport cu obligaţiile de serviciu, fie încălcarea unor dispoziţii prohibitive a contractului individual de muncă, a regulamentului intern sau a legii.

Săvârşirea unei fapte ilicite şi personale de către salariat în legătură cu munca sa este de esenţa răspunderii patrimoniale.

Inexistenţa faptei ilicite personale şi prejudiciabile a salariatului cât şi lipsa legăturii unei asemenea fapte cu munca salariatului conduce la exonerarea de răspundere patrimonială a salariatului în cauză.

Dovada existenţei unei fapte ilicite săvârşite în legătură cu munca de către salariata, respectiv dovedirea în instanţă a creării prejudiciului prin îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cade în sarcina angajatorului.

Potrivit responsabilităților definite in fisa de post a ghidului turistic, pct.9 „titularul postului are rolul de a asigura coordonarea programelor turistice care i-au fost încredințate” si printre responsabilitati se număra răspunderea pentru desfășurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice preluate/asumate si răspunderea pentru siguranța clienților pe parcursul desfasurarii programului turistic.

În cauza, din analiza înscrisurilor depuse în probaţiune de părţi si de sustinerile necontestate Tribunalul reţine faptul că pârâtului i se impută încălcarea atribuţiilor de serviciu in sensul ca aceasta nu a respectat planificarea si fisa postului  producând astfel un prejudiciu in patrimoniul angajatorului constând in sume de bani pe care angajatorul a fost nevoit sa le plătească pentru a acoperi situația creata de parat prin abandonarea grupului de turiști si închiderea telefonului mobil.

Vinovatia:

Instanţa retine ca  faptele reţinute de reclamanta in sarcina paratului contravin fisei postului si regulamentului de ordine interioara, parata incalcandu-si cu vinovatie sarcinile de serviciu.

Mai mult, instanta retine ca paratul a recunoscut o parte a prejudiciului si fapta care a condus la producerea acestuia. In ceea ce privește compensarea  unor eventuale datorii reciproce, susținuta de parat, aceasta nu se face implicit.

Tribunalul reţine așadar  că  prejudiciul este cert, lipsa în gestiune fiind  evidenţiată în contabilitatea reclamantei, prejudiciu rezultat din activitatea paratei,  acesta nedovedind inexistenţa lipsurilor sau cauze obiective care să excludă culpa sa.

Faţă de considerentele  expuse, instanţa constata existenta legăturii de cauzalitate intre fapta ilicita a paratului si prejudiciul creat in patrimoniul reclamantei, precum si vinovatia acestuia in producerea prejudiciului, motiv pentru care va dispune obligarea paratului sa plateasca reclamantei suma de 3.119 lei reprezentand prejudiciu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta **, cu sediu ales pentru comunicare acte de procedura la ** in , nr., ap., în contradictoriu cu  pârâtul  **, domiciliat în , str.  nr., bl., sc. ap. , jud. , CNP.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 3.119 lei reprezentand prejudiciu.

Cu apel în 10 zile  de la comunicare ce se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a –VIII –a.

Pronunţată în şedinţa publică de la  prin punerea soluţiei la  dispozitia părtilor prin intermediul grefei  instantei.

Preşedinte Asistent judiciar Asistent judiciar

Grefier

Red/teh/as.jud/J.A.I/

Comunicat azi…………….