Rectificare carte funciară

Decizie 129A din 04.04.2014


Rectificare Carte Funciară

(Tribunalul Mehedinţi d.c. 129/A/04.04.2014)

Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. 1413/274/2012 din data de 25.10.2012, reclamantul D.D. a chemat în judecată pârâtul S.D. pentru a se constata  că a devenit proprietar  prin accesiune asupra terenului în suprafaţă totală de 104,9 mp situat în loc. Bahna, punctul Cazărmi, având ca vecini: N - ogaşul, S – proprietate D.D. E – râul Bahna si  V - proprietate D.D.

De asemenea a solicitat radierea terenului în suprafaţă de 114,9 mp  situat în localitatea Bahna, punctul Cazărmi şi intabulat pe numele pârâtului, în CF 50015/UAT Iloviţa – sub B 4, tren ce are  ca vecinătăţi: N – S.D., S şi E  – D.D., V – DJ 607 C.

În motivarea cererii a arătat că este  proprietarul suprafeţei de teren de 800 mp , teren situat în  punctul Cazărmi, din satul Bahna, comuna Iloviţa cu vecinii: Răsărit – râul Bahna, Apus – drumul DJ 607 C, S – proprietate  SCI si  N – râul Bahna.

Mai arată că acest teren l-a dobândit  de la mama sa D.G., prin contractul de întreţinere nr.153/30.01.1997. În anul 1999 urmare a unor ploi torenţiale râul Bahna  cu care se învecinează  pe două laturi  şi-a schimbat cursul, aşa încât alături de terenul său a mai apărut suprafaţa de 104,9 mp care evident îi revine în baza dispoziţiilor art. 496 şi următoarele vechiul  cod civil.

Precizează că, pârâtul care nu avea teren în zonă, a făcut un partaj suplimentar  cu o soră a sa şi sub pretextul  că acest teren a fost omis de la împărţeala făcută de pe urma averii moştenite de la tatăl său, a obţinut sentinţa civilă nr. 415/16.06.2009 pronunţată de Judecătoria Orşova în dosarul nr. 449/274/2009, în baza căreia l-a şi intabulat.

Mai precizează că acest teren nu are nici o legătură cu  terenul intabulat, ba mai mult nu se învecinează pe nici o latură cu râul Bahna.

Cererea nu  a fost motivată în drept.

Legal citat, pârâtul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată şi chiar inadmisibilă sub ambele capete de cerere, atât în ceea ce priveşte acţiunea în  constatare  a dobândirii dreptului de proprietate  de D.D. prin accesiune imobiliară naturală, cât şi a capătului de cerere privind radierea  terenului în suprafaţă de 114,9 mp din cartea sa funciară. Mai arată că atâta timp cât reclamantul nu a precizat dacă el este proprietarul fondului aservit în pretinsa accesiune, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive în ceea cel priveşte

La termenul din 24.01.2013 reclamantul a depus precizare de acţiune.

La termenul din 14.02.2013 pârâtul a depus întâmpinare la precizarea de acţiune şi un set de înscrisuri (filele 26-70).

La termenul din 07.03.2013 reclamantul a depus la dosar precizare prin care a solicitat  introducerea în cauză în calitate de pârâtă a  Unităţii Administrativ Teritoriale  a comunei Iloviţa prin primarul comunei, cerere ce a fost încuviinţată prin încheierea de la acelaşi termen  şi a fost introdusă în cauză Unitatea Administrativ Teritorială  a comunei Iloviţa prin primarul comunei în calitate de pârâtă.

Legal citată pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Iloviţa a depus întâmpinare, prin care a invocat lipsa  calităţii procesuale pasive a sa.

La termenul din 11.04.2013 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale  pasive a pârâtului S.D.  privind petitul ce are ca obiect  dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară naturală; respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei U.A.T. Iloviţa invocată de aceasta, privind  petitul ce are ca obiect  dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară naturală şi a fost disjuns capătul de cerere  privind dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară naturală, urmând a se forma un nou dosar.

La acelaşi termen de judecată s-a dispus şi ataşarea  la cauza pendinte a dosarului nr. 1356/274/2010 al Judecătoriei Orşova.

La termenul  din 25.04.2013 instanţa a dispus  efectuarea unei expertize topo, a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a prorogat excepţia lipsei de interes şi a probei cu cercetarea locală după administrarea probei cu expertiză topo.

Prin serviciul registratură, la 13.05.2013  Primăria Iloviţa a depus răspuns la relaţiile solicitate de instanţă (filele 96-112).

La 01.10.2013 a fost depus raportul de expertiză întocmit de expert R.A (filele 134-141).

La termenul din 10.10.2013 instanţa a dispus a se reveni cu adresă către expert  întrucât nu a răspuns la ultimul obiectiv şi a respins proba privind efectuarea unei  cercetări locale.

Prin serviciul registratură, la 31.10.2013 expertul a depus răspuns la  solicitarea instanţei.

La 20.11.2013 Primăria Iloviţa a comunicat relaţiile solicitate de instanţă (filele 153-155).

U.A.T. Iloviţa a depus la dosar prin serviciul registratură la 25.11.2013, concluzii scrise, iar expertul la 27.11.2013  a răspuns la solicitările instanţei.

Pârâtul a depus prin serviciul registratură, la 28.11.2013  contractul de locaţiune încheiat la 16.11.2006 (filele 163-165).

Prin sentinţa civilă nr. 620/12.12.2013  Judecătoria Orşova  a respins excepţia lipsei de interes invocată de pârâtul S.D., a admis acţiunea aşa  cum a fost precizată, a omologat raportul de expertiză şi suplimentul la acest raport întocmite în cauză de expertul tehnic  R.A. şi a dispus modificarea cuprinsului filei de carte funciară nr. 50015 a comuna Iloviţa, sat Bahna, în sensul rectificării suprafeţei înscrise de la 490 mp aşa cum reiese din acte (285 mp măsurată) la  370 mp, suprafaţă ce reiese din micşorarea întregii suprafeţe, cu suprafaţa de 120 mp ce aparţine reclamantului, având ca  vecinătăţi la nord –UAT Iloviţa şi imobilul cu numărul cadastral 50015, la est râul Bahna, la sud S. C. I., la vest drum judeţean DJ 607 C, conform raportului de expertiză tehnică judiciară.

A obligat pârâtele în solidar la plata sumei de 1.221 lei, cu titlul cheltuieli de judecată, reţinând următoarele:

Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamantului, invocată de paratul S.D., s-a apreciat că reclamantul invocă faptul că terenul proprietatea sa a fost intabulat greşit în favoarea pârâtului, în baza unui titlu care a fost anulat, existând pe de o parte riscul ca acesta să înstrăineze imobilul  dar şi dorinţa reclamantului  de a-l intabula pe numele său, justificând un interes legitim,  născut şi actual, personal şi direct în promovarea acţiunii.

Cu privire la fondul cauzei, instanţa a reţinut că la data de 30.01.1997 numita D. G., în calitate de înstrăinătoare, a încheiat cu reclamantul D.D. şi soţia acestuia D. N., în calitate de dobânditori, contractul de întreţinere autentificat sub nr. 153 (f.66), prin care susnumita a dat în schimbul întreţinerii sale mai multe bunuri imobile printre care, un teren neproductiv, situat în pct. „La cazărmi” în extravilanul satului Bahna, jud. Mehedinţi, în suprafaţă de 800 mp având ca vecini la R-S. C. I., A- râul Bahna, la M.Z. - drum judeţean, la M.N.-râul Bahna.

Prin sentinţa civila nr. 415/16.06.2009 pronunţată de Judecătoria Orşova, în dosarul nr. 449/274/2009, definitivă şi irevocabilă la 13.09.2009, prin nerecurare, instanţa a luat act de tranzacţia încheiată de reclamantul S.D.  şi pârâţii S. M. şi M. E., urmând ca reclamantului să-i revină suprafaţa de 490 mp situată în intravilanul satului Bahna, în punctul Cazărmi cu vecini la nord – G. I., la sud - D.D., la est - râul Bahna şi la vest-drumul judeţean.

 Ca urmare a acestei tranzacţii ce a fost consfinţită de instanţa, prin încheierea nr. 2759, din 31.07.2009 BCPI Orşova, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate, cu titlu de partaj judiciar, dobândit prin convenţie in cota de 1/1 asupra imobilului având nr. cadastral 50015 din acte 490, măsurate 285 in favoarea paratului S.D. 

Prin sentinţa civila nr. 456 din 28.06.2011 pronunţată de Judecătoria Orşova în dosarul nr. 1356/274/2010, irevocabila la 11.10.2011 prin decizia nr 1265/R a Tribunalului Mehedinţi, instanţa a admis acţiunea formulata de reclamantul V. C. C. în contradictoriu cu pârâţii S.D. , S. M. si M. E. constatând nulitatea absoluta a  contractului de tranzacţie încheiat intre părţi privind suprafaţa de teren de 490 mp situata in intravilanul satului Bahna, punctul Cazărmi, consfinţită prin sentinţa civila nr. 415/16.06.2009 a Judecătoriei Orşova.

A apreciat că sunt incidente în cauza dispoziţiile Legii nr. 7/1996 întrucât pârâtul şi-a intabulat dreptul de proprietate la 31.07.2009, conform încheierii nr. 2759.

Prin cererea pendinte, reclamantul D. D. a solicitat radierea suprafeţei de 114,9 mp, situat în punctul Bahna pct. Cazărmi, care în mod greşit a fost intabulata în favoarea paratului, în realitate fiind proprietatea sa, făcând parte din suprafaţa de 800 mp dobândita de la mama sa D. G., prin contractul de întreţinere, precizând ulterior ca solicită radierea suprafeţei de 120 mp.

În cuprinsul raportului de expertiză tehnică judiciară şi a suplimentului la raport întocmite de R. A. - expert în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie  (134-141, 161) expertul a identificat suprafaţa de 800 mp teren ce aparţine reclamantului in pct. Cazărmi, delimitat de punctele 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-11. Terenul pârâtului a fost înscris în doua cărţi funciare respectiv: CF 50014 cu suprafaţa de 210 mp reprezentata grafic in planul anexa 1 pe conturul 1-2-3-4-5-1 si CF 50015 cu suprafaţa de 285 mp delimitata de punctele 6-7-8-9-10-6, având categoria de folosinţă arabil.

Terenurile parţilor se suprapun pe conturul A-B-8-9-10-A, pe o suprafaţă de 120 mp conform celor indicate în teren. Pentru terenul indicat de reclamant au fost indicate următoarele vecinătăţi la nord – C. A. M. şi teren pârât cu nr cadastral 50015, la est râul Bahna, la sud-S. C. I. si la vest drum judeţean DJ 607 C.

Examinând sentinţa civilă nr. 500 din 14.09.2010 pronunţată de Judecătoria Orşova, în dosarul nr.878/274/2009 având ca obiect revendicare imobiliară definitivă şi irevocabilă, instanţa a constatat că a fost respinsă acţiunea promovată de reclamantul S.D. în contradictoriu cu pârâtul D.D.,  privind suprafaţa de 490 mp situată în intravilanul satului Bahna, pct. Cazărmi, reţinându-se ca deşi ambele părţi au prezentat titluri de proprietate pentru suprafaţa de 114,9 mp ce ar fi fost ocupată de pârât aşa cum a reieşit din raportul de expertiza întocmit în cauză, comparându-se cele doua titluri, s-a apreciat ca fiind mai bine caracterizat titlul pârâtului, respectiv contractul de întreţinere nr.153/13.01.2007.

Din cuprinsul adresei nr. 3442 din 13.11.2013 a U.A.T. com. Iloviţa (f.153), instanţa a reţinut că poziţia 34 din  Anexa 37 la H.G. nr. 963/2002  a fost abrogată, astfel că bunul imobil înscris la aceasta poziţie nu mai face parte din domeniul public local, iar din materialul probator administrat în cauză, observând că exista o hotărâre  judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv sentinţa civilă nr. 456 din 28.06.2011 pronunţată de Judecătoria Orşova, în dosarul nr. 1356/274/2010, prin care a fost anulat titlul de proprietate al pârâtului,  contractul de tranzacţie  privind suprafaţa de teren de 490 mp situată în intravilanul satului Bahna, punctul Cazărmi, consfinţită prin sentinţa civila nr. 415/16.06.2009 a Judecătoriei Orşova, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 34 pct. 1 si 4  din legea 7/96.

Împotriva acestei sentinţe, pârâţii au declarat apel, susţinând că este nelegală şi netemeinică.

Pârâtul S.D. a susţinut că  instanţa a soluţionat greşit excepţia lipsei de interes pe care a invocat-o în apărare, reţinând că reclamantul justifică un interes  legitim şi actual, s-a pronunţat greşit pe acţiunea în rectificare invocând art. 34 din legea 7/1996, dispoziţie legală care stipulează că poate cere rectificarea cărţii funciare orice persoană interesată, însă reclamantul nu a dovedit legitimitatea interesului, acţiunea fiind exercitată cu rea - credinţă.

Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Iloviţa (UAT) a susţinut că  nu s-a pronunţat pe excepţiile invocate şi nu a răspuns prin motivarea sentinţei la apărările sale, respectiv la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, excepţie pe care a respins-o în mod greşit, având în vedere obiectul acţiunii, a fost obligată la cheltuieli de judecată, deşi nu a motivat în ce constă culpa sa iar cu privire la fondul cauzei, a arătat că a apreciat în mod eronat probele administrate în cauză întrucât reclamantul şi-a extins proprietatea cu 120 mp. fără avizul UAT Iloviţa, că acţiunea acestuia tinde să fie de fapt o acţiune în revendicare.

Intimatul-reclamant a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelurilor ca nefondate,  arătând că pârâtul S.D. şi-a intabulat terenul de 490 mp. deşi a pierdut acţiunea în revendicare  în dosarul nr. 878/274/2009, că radierea  terenului  s-a făcut în baza raportului de expertiză întocmit în cauză iar obligarea la cheltuieli de judecată a pârâtei UAT Iloviţa este corectă, întrucât se află în culpă.

Apelanta UAT Iloviţa a depus concluzii scrise prin care a solicitat  admiterea  apelului,  susţinând că instanţa  a calificat greşit acţiunea reclamantului ca fiind rectificare CF, nu revendicare, a respins greşit excepţia lipsei calităţii procesuale pasive pe care a invocat-o în apărare, obligarea la cheltuieli de judecată deşi nu avea culpă, reclamantul nu a dovedit cu nici un mijloc de probă interesul său legitim prev. de art. 34 teza I din legea 7/1996 – forma iniţială.

Examinând apelul pârâtului S.D. prin prisma criticilor formulate, în conf. cu disp. art. 295 alin. 1 c.p.civ., instanţa constată că este fondat pentru următoarele considerente:

Acţiunea în rectificare de carte funciară este operaţiunea de carte funciară prin care se realizează radierea sau  îndreptarea oricărei operaţiuni care afectează esenţa dreptului ce poartă asupra unui imobil şi face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

 Rectificarea unei intabulări în cartea funciară, poate fi cerută, conform art. 34 din Legea nr. 7/1996, în forma iniţială,  de orice persoană interesată, respectiv, acea persoană  care are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.

În speţă,susţinerile reclamantului potrivit cărora pârâtul a intabulat în CF 50015 (încheierea nr. 2759/31.07.2009 ) terenul de 490 mp, în care este cuprinsă o parte din  suprafaţa  de 800 mp, proprietatea sa, dobândită în baza contractului de întreţinere nr. 153/1997, respectiv 120 mp., nu sunt dovedite, din raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul  R. A. şi schiţa –anexă la raport, rezultând că  acesta are în posesie o suprafaţă mai mare, 924 mp, din care suprafaţa de 120 mp se suprapune cu terenul pârâtului.

Prima instanţă, a motivat superficial hotărârea, reţinând generic că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.34 pct. 1 şi 4 din Legea nr. 7/1996, întrucât prin sentinţa civilă nr. 456/2011 a fost anulată tranzacţia încheiată de pârât pentru terenul de 490 mp., fără a face trimitere la probele administrate în cauză şi la apărările pârâtului, din care rezultă o altă stare de fapt, respectiv,  că  prin înscrierea  de către pârât a terenului de 490 mp în CF 50015, nu  i-a fost afectată proprietatea reclamantului, în condiţiile în care cei 120 mp. pentru care s-a dispus rectificarea cărţii funciare,  exced  suprafeţei de  800 mp, pe care acesta  o are în proprietate.

Ori, motivarea unei hotărâri trebuie să fie clară, precisă, să fie în concordanţă cu probele administrate în cauză, să răspundă în fapt şi în drept la toate pretenţiile  şi apărările  părţilor,să conducă în mod logic şi convingător la soluţia pronunţată.

În dreptul european,motivarea hotărârii constituie o condiţie esenţială a procesului echitabil,exigenţă a art. 6 din Convenţie.

Cu privire la  motivele de apel ce vizează excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi obligarea la cheltuieli de judecată, invocate de apelanta UAT Iloviţa, instanţa  constată că sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Principiul disponibilităţii în procesul civil  lasă la libera aprecierea  reclamantului, fixarea cadrului procesual şi a limitelor cererii, inclusiv cu privire la persoanele cu care înţelege să se judece.

Prin urmare, introducerea în cauză a altor persoane, din iniţiativa instanţei, este nelegală.

În speţă, se reţine că  prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.D. , să se constate că a devenit proprietar prin accesiune imobiliară al terenului în suprafaţă de 104,9 mp. situat în localitatea Bahna, pct. „Cazărmi ”, dar şi radierea terenului în suprafaţă de 114,9 mp. intabulat pe numele pârâtului în CF 50015/ UAT Iloviţa, susţinând că face parte din suprafaţa de 800 mp. pe care o are în proprietate, în baza contractului de întreţinere nr. 153/1997.

La cererea reclamantului (fila 74 dosar fond), prima instanţă a introdus în cauză, în calitate de pârâtă pentru  primul capăt de cerere privind accesiunea imobiliară, Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Iloviţa, iar  la termenul din 11.04.2013 a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtă prin întâmpinare (fila 80) şi  a disjuns acest petit, formându-se dosar nr. 438/274/2013,  soluţionat irevocabil prin sentinţa nr. 531/07.11.2013 pronunţată de Judecătoria Orşova, modificată prin decizia civilă nr. 149/R/2014 a Tribunalului Mehedinţi.

Petitul doi al acţiunii având ca obiect rectificarea CF nr. 50015 (dosar nr. 1413/274/2012) a fost soluţionat în contradictoriu cu ambii pârâţi, în condiţiile în care pârâta UAT Iloviţa nu a fost chemată în judecată în această cauză, ci în accesiunea imobiliară,  iar prin concluziile scrise depuse de pârâtă la 25.11.2013 (fila 80 dosar fond) s-a solicitat scoaterea sa din cauză, fiind încălcat deci, principiul disponibilităţii.

Mai mult, pârâta UAT Iloviţa a fost obligată la cheltuieli de judecată fără a se motiva în ce constă culta acesteia.

Procedând astfel,  prima instanţă a încălcat şi dispoziţiile art. 274 alin. 1 c.p.civ., text de lege care condiţionează acordarea cheltuielilor de judecată de „culpa  procesuală” a pârâtului.

Pentru considerentele expuse, apreciind că apelurile sunt fondate, în conf. cu disp. art. 296 c. pr. civ., urmează a fi admise, a fi schimbată sentinţa, în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei UAT Iloviţa şi a respinge acţiunea împotriva acesteia ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate  procesuală pasivă şi a respinge acţiunea împotriva pârâtului S.D. ca nefondată.