Civil-suspendarea executarii deciziilor de impunere

Sentinţă civilă 2502 din 17.07.2014


DOSAR NR.1684/93/2014

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.2502

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DIN  17.07.2014

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PRESEDINTE: A.L.G.

GREFIER : S.C.E.

Pe rol soluţionarea acţiunii formulată de reclamanta SC A.P.L. SA în contradictoriu cu pârâţii C.L.P.L.S.I.T.L., I.P.O.P.L. şi UAT O.P.L. PRIN P. având ca obiect „suspendare executare act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta, prin reprezentantul legal şi prin avocat D.L.M.cu împuternicire avocaţială la fila 256 din dosar, şi pârâţii, prin avocat, C.C.A. care depune delegaţie de substituire la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Tribunalul procedează la identificarea reprezentantului legal al reclamantei N.G. care se legitimează cu CI seria … nr…., CNP …..

Apărătorului reclamantei depune la dosar recipisele de consemnare nr. …/16.07.2014 în valoare de 16549,30 Ron, nr.…/16.07.2014 în valoare de 7073,45 Ron, nr…./16.07.2014 în valoare de 38,50 Ron şi nr…./16.07.2014 în valoare de 55,40 Ron emise de BCR Sucursala Sector 1 Bucureşti reprezentând dovada consemnării cauţiunii.

Tribunalul ia act de faptul că s-a depus dovada consemnării cauţiunii în cuantumul fixat de instanţă.

Apărătorul pârâţilor învederează instanţei faptul că este avocat stagiar şi că nu poate pune concluzii decât în faţa judecătoriei. Solicită amânarea cauzei, având în vedere că avocatul titular este în concediu, pentru ca acesta să poată susţine cauza.

Apărătorul reclamantei arată că se opune cererii de amânare a cauzei.

Tribunalul, deliberând, respinge ca neîntemeiată cererea de amânare a cauzei faţă de împrejurarea că, raportat la obiectul acţiunii, pricina se judecă de urgenţă. Ia act de faptul că apărătorul pârâţilor este avocat stagiar si nu poate pune concluzii in fata instantei de judecata.

Tribunalul pune în discuţie competenţa instanţei de soluţionare a prezentei cauzei.

Părţile învederează faptul că instanţa este competentă să judece prezenta cauză.

Tribunalul, în condiţiile art. 131 C.proc.civ, constată competenţa generală, materială şi teritorială de soluţionare a prezentei cauze. Pune în discuţie perioada estimativă de desfăşurare a procesului.

Apărătorul reclamantei apreciază că durata procesului ar fi de 30 de zile.

Apărătorul pârâţilor  apreciază că durata procesului ar fi de 30 de zile.

În temeiul art. 238 C.proc.civ. tribunalul estimează o perioadă de desfăşurare a procesului de 30 de zile.

Tribunalul pune în discuţie excepţia inadmisibilităţii acţiunii faţă de lipsa procedurii prealabile, invocată de pârâta UAT O.P.L. Prin P. prin întâmpinare.

Apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei întrucât, astfel cum rezultă din contestaţia înregistrată sub nr…./20.03.2014, societatea a urmat procedura prealabilă prevăzută de art.205 alin.3 CP fiscală. Din conţinutul deciziei rezultă că s-au contestat atât baza de calcul cât şi impozitul datorat iar autoritatea pârâtă a soluţionat contestaţia. Procedura prealabilă prevăzută la Titlul IX din Codul de procedură fiscală este o procedură prealabilă astfel cum este prevăzută de Legea 554/2004.

Tribunalul, deliberând, respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâta UAT O.P.L. prin P. reţinând că, astfel cum rezultă din actele depuse la dosar filele 93-95, reclamanta a formulat plângere prealabilă iar din conţinutul acesteia rezultă că ceea ce se contestă este baza de impunere şi cuantumul impozitului datorat, prin urmare tribunalul constată că organul administrativ ar fi trebuit să califice plângerea ca fiind, în fapt, o contestaţie administrativă în conformitate cu disp. art. 205 C.p. fiscală şi să o soluţioneze. In consecinta, tribunalul apreciază că reclamanta a urmat procedura administrativ fiscală prevăzută de art.205 C.p. fiscală.

Tribunalul pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului C.L.P.– L.S.I.T.L., invocată prin întâmpinare.

Apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei şi arată că articolele invocate de pârât în susţinerea excepţiei nu contrazic faptul că autorităţile publice locale au atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea, urmărirea, constatarea, controlul şi colectarea taxelor şi impozitelor locale. Susţinerea potrivit cu care Serviciul de Impozite şi Taxe Locale se află în subordinea primarului, fără a se face dovada printr-o eventuală decizie a consiliului local, nu poate contrazice prevederile legale invocate. În conţinutul deciziilor emise se rubrică emitentul Consiliul Local Popesti – Leordeni Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi acest lucru atestă subordonarea reală a acestui serviciu faţă de Consiliul Local Popeşti Leordeni.

Tribunalul, deliberând, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului C.L.P.– L.S.I.T.L o respinge ca neîntemeiată întrucât, astfel cum rezultă din actele administrativ fiscale aflate la filele 16-23 din dosar, deciziile au fost emise  de către C.L.P.– L.S.I.T.L. Faţă de aceste considerente instanţa apreciază că această autoritate publică locală este parte a raportului juridic de drept material dedus judecăţii.

Tribunalul pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei I.P.O.P.L.

Apărătorul reclamantei precizează faptul că a chemat în judecată primarul oraşului şi solicită respingerea excepţiei apreciind că acesta are calitate procesuală pasivă în cauză.

Tribunalul, în temeiul art.248 alin.4 Cpc, uneşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei I.P.O.P.L.cu fondul cauzei apreciind că pentru soluţionarea acesteia este necesară administrarea de probe comune cu fondul cauzei.

Din oficiu, tribunalul invocă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei UAT O. P.L.prin P. şi pune în discuţie această excepţie.

Apărătorul reclamantei solicită respingerea excepţiei întrucât consideră că această pârâtă are calitate procesual pasivă în cauză şi trebuie să stea în judecată deoarece ea este entitatea care este beneficiara şi în subordinea căreia se află toate celelalte autorităţi chemate în judecată.

Tribunalul, în temeiul art.248 alin.4 Cpc, uneşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei UAT O.P.L.prin P. cu fondul cauzei apreciind că pentru soluţionarea acesteia este necesară administrarea de probe comune cu fondul cauzei.

Nemaifiind alte cereri prealabile sau excepţii de invocat tribunalul acordă cuvântul pe propunerea de probe.

Apărătorul reclamantei depune la dosar o adresă înaintată de Camera de Conturi Ilfov şi solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. Învederează faptul că a comunicat apărătorului pârâţilor adresa depusă la dosar.

Apărătorul pârâţilor depune la dosar un set de înscrisuri şi solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. Învederează faptul că a comunicat apărătorului reclamantei înscrisurile depuse.

Tribunalul, deliberând, în temeiul art.255-258 Cpc, încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisuri apreciind-o utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei, constată proba administrată şi acordă cuvântul pe excepţii unite cu fondul cauzei şi pe fondul cauzei.

Apărătorul reclamantei învederează faptul că îşi menţine concluziile puse pe excepţiile unite cu fondul cauzei.

Pe fond, arată că, raportat la susţinerile pârâţilor în sensul că au dat curs deciziei Curţii de Conturi în sensul emiterii deciziilor contestate, urmare a controlului efectuat deciziile contestate au fost emise anterior deciziei Curţii de Conturi. Din adresele depuse în cauză rezultă faptul că se solicită de către Curtea de Conturi autorităţilor pârâte să reglementeze situaţia şi să impună doar suprafeţele certe deţinute de societate şi solicitând să facă punctajul în mod repetat. Se învederează faptul că autorităţile pârâte au emis deciziile de impunere raportat la actului adiţional nr.1 iar actul adiţional nr.2 conţine suprafeţe micşorate prin protocoalele depuse la dosar. Datele înscrise în Extrasul din Registrul Agricol  şi suprafeţele înscrise sunt mai mult decât comparabile cu suprafeţele deţinute în mod cert de societate şi pentru care ar trebui să plătească impozite în mod legal. Autorităţile pârâte aveau la îndemână suficiente elemente pentru a emite deciziile pentru suprafeţele corecte. În ceea ce priveşte paguba iminentă se arată că se pune în pericol desfăşurarea societăţii fiind vorba de o micşorare ilicită a patrimoniului şi punerea în executare a deciziilor contestate duce la blocarea activităţii societăţii. Raportat la toate documentele puse la dispoziţie autorităţilor pârâte, la toate informaţii din Registrul Agricol, la obligaţiile din prevederile legilor speciale, la evidenţele privind punerile în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate învederează faptul că pentru terenurile pentru care se fac impuneri către societate, se fac impuneri către persoane fizice care au fost puse în posesie şi către care s-au emis titluri  de proprietate şi de la care se colectează impozite. Autorităţile publice aveau obligaţia de a ţine la zi evidenţele sale interne, de a-şi comunica informaţiile în ceea ce priveşte mişcările de terenuri de care aveau cunoştinţă că au trecut din posesia unei persoane în posesia unei alte persoane, să coroboreze toate aceste informaţii şi să emită o decizie în mod legal. Arată că solicită cheltuieli de judecată pe cale separată.

Apărătorul pârâţilor depune la dosar concluzii scrise şi arată că solicită cheltuieli de judecată pe cale separată.

Tribunalul reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 14.05.2014 reclamanta SC A.P.L. SA a solicitat suspendarea executarii deciziilor de impunere nr. …/27.02.2014, nr. …/27.02.2014, nr. …/27.02.2014 si nr. …/27.02.2014 emise de C.L.P.– L.S.I.T.L.

Se arată că împotriva actelor administrative contestate, in temeiul art.7 din Legea nr.554/2004, a formulat plangere prealabila inregistrata sub nr.10357/20.03.2014, contestand baza de impunere, impozitul datorat si accesoriile acestuia, atasand adresa nr.11964/07.03.2014 emisa de ADS, continand situatia suprafetelor de teren aferente contractului de concesiune nr.8/2003.

Reclamanta apreciază că prin actele contestate, deciziile de impunere enuntate, s-au incalcat flagrant dispozitiile legale, procedându-se astfel la impunerea unor taxe nedatorate, aferente unor terenuri neidentificate, care nu " se afla in concesiunea acesteia. Potrivit art.256, al.(3) din Codul fiscal, "pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionariior, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz in condiţii similare impozitului pe teren", iar potrivit art. 258, al. (1) "impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren ( ... )". De asemenea, conform art.3, lit.b din Codul fiscal, in deciziile emise trebuiau sa se identifice terenurile supuse impozitării, "pentru a se putea urmări si intelege sarcina fiscala”.

Se arată că terenul extravilan "in folosinta teren cu constructii", aferent matricolei 276483, in suprafata de 36000,00 mp (3,6 ha), pentru care s-a emis Decizia de impunere nr…./27.02.20142 nu face obiectul vreunui contract de concesiune incheiat intre societate si ADS, el nu poate constitui baza de impunere. Societatea A.P.L.S.A. nu are in concesiune teren cu constructii, astfel cum rezulta din situatia suprafetelor de teren aferente contractului de concesiune nr.8/2003 incheiat intre ADS si SC A.P.L. SA, pe tarlale si parcele, incepand cu data de 01.01.2009 pana in prezent, emisa de ADS, continuta in toate adresele emise, parata emitand o decizie de impunere pentru un teren care nu este exploatat de subscris a in concesiune, ci in proprietate în suprafată de 3,6 ha din suprafata de 36,5719 ha, teren intravilan, de incinta, curti-constructii, este proprietatea reclamantei conform legii, astfel cum rezulta din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO nr…../26.03.1998, emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

Terenul extravilan in folosinta padure, aferent matricolei 276481, in suprafata de 50000,00 mp (5 ha), pentru care s-a emis Decizia de impunere nr.7561/27.02.2014, nu face obiectul unui contract de concesiune intre reclamantă si ADS si nici acesta nu poate constitui baza de impunere si nu se datoreaza impozit. Acest teren, deşi se regaseste in Situatia suprafetelor de teren aferente contractului de concesiune nr.8/2003 incheiat intre ADS si SC A.P.L. SA, pe tarlale si parcele, incepand cu data de 01.01.2009 emisa de ADS, a fost predat SPP urmare aplicarii HG 168/20.02.2002.

Terenul extravilan "in folosinta livada", aferent matricolei 276463, m suprafata de 2399400,00 mp (239,94 ha), pentru care s-a emis Decizia de impunere nr.7562/27.02.2014, nu face integral obiectul contractului de concesiune incheiat intre reclamantă si ADS, el nu poate constitui integral baza de impunere si pentru acesta nu se datoreaza impozitul astfel cum a fost calculat. Suprafata corecta a terenului "in folosinta livada" aflat in concesiune este de 208,91 ha, astfel cum se regaseste in toate Situatiile suprafetelor de teren aferente contractului de concesiune nr.8/2003 incheiat intre ADS si SC A.P.L. SA, pe tarlale si parcele, începand cu data de 01.01.2009 pana in prezent, emise de ADS. Decizia de impunere trebuia emisa pentru suprafata de 208,91 ha si nu pentru suprafata de 239,94 ha.

Terenul extravilan "in folosinta arabil", aferent matricolei 276461, in suprafata de 6294948,00 mp (629,4948 ha), pentru care s-a emis Decizia de impunere nr…../27.02.2014, nu face integral obiectul contractului de concesiune incheiat intre reclamantă si ADS, el nu poate constitui integral baza de impunere si pentru acesta nu se datoreaza impozitul astfel cum a fost calculat. Suprafata corecta a terenului "in folosinta arabil" aflat in concesiune este de 56,96 ha, astfel cum se regaseste in toate Situatiile suprafetelor de teren aferente contractului de concesiune nr.8/2003 incheiat intre ADS si SC A.P.L. SA, pe tarlale si parcele, incepand cu data de 01.01.2009 pana in prezent, emise de ADS.

In ceea ce priveste accesoriile impozitelor solicitate prin deciziile contestate, conform Sumar nota de plata emis sub nr…./11.03.2014, reclamanta apreciază ca acestea sunt incorect imputate. In primul rand, acestea au fost aplicate unor sume nedatorate, imputate pentru suprafate care nu se aflau in concesiune. In al doilea rand, aceste accesorii, corespunzatoare sumelor corect datorate, pot fi calculate, incepand cu data emiterii deciziilor sau, cel mult, pentru perioada 01.01.2009-30.03.2012, nefiindu-i imputabil refuzul paratei de a emite deciziile de impunere dupa 2 ani de la data solicitarii.

Cu privire la condiţia prejudiciului eminent se învederează faptul că este vizibil si iminent ca executarea silita pentru un debit nedatorat sa se produca pana la judecarea pe fond a cauzei. Executarea acestor sume ar prejudicia orice actiune de repunere in situatia anterioara generata de anularea deciziilor, raportat la faptul ca executarea creantei stabilite prin actele administrative contestate ar putea conduce la blocarea activitatii comerciale, prejudiciu pe care echitatea il impune ca fiind de evitat, atat timp cat exista un argument juridic cel putin aparent valabil cu privire la nelegalitatea actelelor. Prejudiciul astfel suferit nu este pur financiar, ci tinde sa afecteze intreaga activitate desfasurata de reclamanta, atat in privinta relatiilor contractuale cu beneficiarii, cu care are incheiate contracte de furnizare de produse cat si cu furnizorii. Se află in prezenta unei pagube iminente nu numai din punct de vedere economic (orice diminuare a patrimoniului fiind echivalenta cu o paguba), dar si din punct de vedere juridic, paguba fiind reprezentata de o diminuare ilicita a patrimoniului.

În drept, Legea 554/2004.

Prin întâmpinarea depusă de către pârâtul C.L.P.– L.S.I.T.L  se invocă excepţia lipsei calitatii procesual pasive avand in vedere obiectul actiunii ce consta in atacarea deciziilor de impunere emise de D.E. - S.I. T.L., din cadrul P.O. P.L..

In conformitate cu dispozitiile legii administratiei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Local exercita atributii privind dezvoltarea sociala, economica si de mediu a orasului, prin stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii (art. 36 alin. 4lit. c). În exercitarea acestei atributii Consiliul Local aproba, la propunerea Primarului bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervelor bugetare si contul de incheiere a exercitului bugetar. Astfel, in ceea ce priveste colectarea taxelor si impozitelor la bugetul local, aceasta activitate nu intra in atributiile Consiliului Local, in acest scop functionand Directia Economica- Serviciul de Impozite si Taxe Locale din cadrul primăriei oraşului. Deciziile de impunere emise si contestate de reclamanta sunt acte administrative fiscale emise de un serviciu public local aflat in aparatul de specialitate al Primarului si in subordinea sa directa, şi solicită admiterea exceptiei invocata, intrucat Consiliul Local al Orasului Popesti Leordeni, autoritatea deliberativa din cadrul Administratiei Publice Locale, nu poate avea calitate procesuala pasiva intr-o actiune privind anularea Deciziilor de impunere, emise de Directia Economica - Serviciul de taxe si impozite locale.

Invocă exceptia inadmisibilitatii acţiunii, avand in vedere faptul ca Deciziile de impunere emise sunt acte administrative fiscale, procedura de solutionare a acestora este cea prevazuta de art. 205 din OG 92/2003. In ceea ce priveste procedura prealabila, invederează faptul ca S.C. A.P.L.S.A. a inteles sa formuleze plangere prealabila in temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, desi in raport de obiectul cauzei temeiul de drept pe care trebuia sa se prijine reclamanta era cel prevazut de dispozitiile art. 209 alin. 4 din OG 92/2003 Cod procedura fiscala.

Pe fondul cauzei arată că Deciziile de impunere nr. 7560/27.02.2014, nr. 7561/27.02.2014, nr. 7562/27.02.2014 si nr. 7563/27.02.2014 au fost emise de subscrisa C.L.P.– L.S.I.T.L in mod legal, avand in vedere situatia rezultata din documentele justificative privind modificarea suprafetelor concesionate in baza Contractului de concesiune si a actelor aditionale incheiate. Reclamanta nu a depus niciodata dovezile pe care se intemeiaza cererea acesteia privind modificarea bazei de impune re (suprafetele de teren conceisonate), pana in prezent figurand in evidentele fiscale ca valabil contractul de concesiune nr. 8/20.06.2003 si ultimul act aditional incheiat la acest contract nr.2/14.07.2005. Obligatiile fiscale de plata au fost stabilite in timpul si ca urmare a auditului financiar efectuat de Camera de Conturi Ilfov, reprezentand taxa pe folosinta terenului proprietatea statului conform art. 256 alin. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul Fiscal al Romaniei.

Potrivit referatului de specialitate al Directiei Economice nr. …/10.04.2014, precum si Adresa nr…./04.04.2014 intocmita de S.R.A.C, in care au fost invocate motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actelor pe care reclamanta intelege sa le conteste, consideră ca Deciziile mentionate anterior sunt emise perfect legal, reclamanta fiind obligata la plata sumelor prevazute in acestea, precum si a accesoriilor datorate potrivit Sumarului nota de plata.

Avand in vedere Decizia nr. …/2014 a Camerei de Conturi emisa in urma controlului realizat, Nota de constatare, Procesul Verbal din 14.03.2014, precum si Referatul nr. …./04.04.2014 al S.R.A.C., a emis deciziile de impunere nr. …/27.02.2014, nr. …/27.02.2014, nr. …/27.02.2014 si nr. …/27.02.2014 si Sumarul nota de plata.

Pârâtul învederează faptul că i-a adus la cunostinta reclamantei, prin adresa inregistrata sub numarul ….din 27.02.2014 despre controlul Camerei de Conturi Ilfov, solicitandu-i acesteia sa se prezinte de urgenta la sediul acestuia in vederea reglementarii rolului fiscal.

Astfel, reclamanta a avut cunostinta si a putut sa dovedeasca in mod legal motivul pentru care a solicitat modificarea bazei de impunere ca urmare a diminuarii suprafetei de teren concesionate.

Apreciază că reclamanta nu a dovedit in concret care este prejudiciul iminent, afirmatiile facute fiind simple speculatii, avand un continut general, ipotetic si nu concret.

Pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii ca fiind netemeinica si nefondata.

In drept, dispozitiile Legii nr. 94/1992, Legii nr. 187/2012, OG 92/2003 si pe art. 205 si urmat. din NCPC.

Prin întâmpinarea depusă de către pârâta UAT O.P.L. PRIN P. se invocă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a I.P.O.P.L. pe considerentul că actele atacate sunt decizii de impunere emise de D.E.– S.I.T.L. din cadrul P.O.P.L. şi nu acte administrative ce emană de la instituţia primarului. Deciziile de impunere emise si contestate de reclamanta sunt acte administrative fiscale emise de un serviciu public local aflat in aparatul de specialitate al Primarului si in subordinea sa directa, şi solicită admiterea exceptiei invocata.

Invocă exceptia inadmisibilitatii acţiunii, avand in vedere faptul ca Deciziile de impunere emise sunt acte administrative fiscale, procedura de solutionare a acestora este cea prevazuta de art. 205 din OG 92/2003.

Pe fondul cauzei arată că înţelege să achieseze la apărările formulate de către pârâtul C.L.P.– L.S.I.T.L.

La data de 27.06.2014 reclamanta a depus răspuns la întâmpinare.

Cu privire la excepţia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei C.L.P. L.solicită respingerea acesteia ca neintemeiata având în vedere că articolele citate din Legea nr. 215/2001 nu infirma faptul ca paratul C.L.P.L. are atributii si raspunderi legate de stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si încasarea impozitelor si taxelor locale pe raza O.P.L., in acord cu actele normative in vigoare. Atat Codul fiscal cat si Codul de procedura fiscala (art. 17) prevad in mod expres ca subiecte in cadrul raporturilor juridice fiscale sunt autorităţile administraţiei publice locale si compartimentele de specialitate ale acestora, emiterea deciziilor de impunere fiind stabilita de legiuitor in sarcina autoritatilor administratiei publice locale prin organul fiscal/compartimentul de specialitate constituit in acest scop, C.L.P. L. fiind o astfel de autoritate. De asemenea, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale (art. 20, al. 1, lit. b) prevede ca responsabilitatea privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unitătilor administrativ-teritoriale revine autoritatilor administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate organizate in acest sens. Autoritatile administraţiei publice locale sunt in mod expres determinate de Legea nr. 273/2000 privind finanţele publice locale (art. 2 al. 1 pct.5), ca fiind atat consiliile locale, cat si primarii. O prevedere identica este cuprinsa si in Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - art. 3 alin. 2.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii reclamanta arată că a urmat procedura prealabila a contestarii administrative a deciziilor, contestatie inregistrata sub nr.10357/20.03.2014 la autoritatea parata, iar autoritatea parata a solutionat pe fond contestatia formulata. Contestatia subscrisei se incadreaza in prevederile art.205 si urm. Cod proc.fiscala. Formularea contestatiei sub imperiul si in acord cu aceste prevederi este lipsita de orice indoiala, aceasta contestand impreuna baza de impunere si impozitul datorat pentru terenurile aflate in concesiune, astfel cum prevede art.205 alin.3 Cod procedura fiscala. Solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei arată că, faţă de susţinerile pârâţilor, a pus la dispozitia paratului toate documentele justificative si relevante pentru impozitarea corecta a suprafetelor concesionate, printre care: contractul de concesiune nr…. /20.06.2003 şi actele aditionale; Adresa nr…../03.11.2008 (continand supra fetele concesionate la 03.11.2008) si adresele nr…../07.03.2014 nr…../24.04.2014, emise de ADS de certificare a suprafeţelor; protocoale de predare-preluare a terenurilor din contractul de concesiune …./2003 si procesele verbale de delimitare a suprafeţelor aferente acestora, etc.

Raportat la justificarea paratului cum ca era obligat să respecte cele dispuse de Camera de Conturi, apreciază ca este lipsită de suport. Camera de Conruri nu a dispus si nu putea dispune impunerea cu incalcarea prevederilor legale.

Reclamanta apreciază că in cauza sunt indeplinite premisele pentru a se dispune suspendarea actului administrativ, in conditiile art.14 din Legea 554/2004, fiind in prezenta existentei unui caz bine justificat, imprejurare legata de starea de fapt si de drept invocata fiind de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actelor administrative, a caror prezumtie de legalitate nu subzista; de asemenea, este pe deplin dovedita necesitatea prevenirii unei pagube iminente, care consta intr-un prejudiciu material previzibil şi viitor. In cauza se pune problema imputarii unor obligatii de plata pentru terenuri care nu se afla in concesiunea reclamantei, iar masura executarii silite a sumelor pretinse initiate deja este de natura sa afecteze plata tuturor celorlalte obligatii ale subscrisei reclamante, cu consecinta pagubirii ilicite.

În drept, art.201 alin.2 Cpc.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine în fapt şi în drept următoarele:

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor UAT O.P.L.si I.P.O.P.L., Tribunalul constata urmatoarele:

Calitatea procesual pasiva presupune identitatea dintre parat si persoana obligata in temeiul raportului juridic dedus judecatii.

Prezenta cauza are ca obiect-suspendare act administrative fiscal constand din decizii de impunere emise de  C.L.O.P.L., ca autoritate publica prin care se realizeaza autonomia locala.

In aceste conditii calitatea de parat o poate avea numai autoritatea publica emitenta a actului administrativ a carui suspendare se solicita, prin urmare exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor UAT O.P.L. si I.P.O.P.L., invocate de instanta din oficiu se impune a fi admisa.

Pe fondul cauzei, Tribunalul retine ca, potrivit art. 14 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea în condiţiile art.7 din acelaşi act normativ, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral, până la pronuntarea instantei de fond.

Prezumţia de legalitate şi de veridicitate de care se bucură actul administrativ determină principiul executării acestuia din oficiu, actul administrativ unilateral fiind el însuşi titlu executoriu.

Suspendarea executării actului administrativ constituie, prin urmare, o situaţie de excepţie care intervine când legea o prevede, în limitele şi condiţiile anume reglementate.

Se reţine că în speţă reclamanta S.C. A.P.L. SA, a solicitat suspendarea actelor administrative, constand din: deciziile de impunere nr. …../27.02.2014, nr. …/27.02.2014, nr. …./27.02.2014 si nr. …./27.02. 2014, emise de Consiliul Local al Orasului Popesti Leordeni, prin care au fost calculate impozitul pe terenul detinut in folosinta de catre societatea reclamata.

 Referitor la condiţiile prevăzute de lege pentru suspendarea executării acestui act administrativ, tribunalul constată că acestea sunt îndeplinite, astfel cum se va detalia mai jos.

Tribunalul constată ca fiind îndeplinită condiţia iminenţei unei pagube, întrucât executarea imediată a actelor administrative mentionate anterior este de natură a periclita însăşi desfăşurarea activităţii reclamantei, de către reclamantă, în contextul economic actual, ce tinde sa afecteze intreaga activitate a acesteia.

Astfel, apreciază în acest context tribunalul că executarea actelor administrative atacate se circumscrie noţiunii de „pagubă iminentă”, astfel cum a fost definita de lege.

Tribunalul apreciază îndeplinită şi condiţia cazului bine justificat, astfel cum este definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, întrucât există o îndoială cu privire la legalitatea actelor administrative emise de autoritatea parata, rezultată din aparenţa nelegalitate a acestora, care deşi nu va fi antamată aici, transpare din faptul că actul administrativ trebuie interpretat şi analizat prin prisma motivelor invocate în procedura administrativă şi mai ales din faptul că se constată că, chestiunea contradictorie între părţi este derivată din contradictia existenta intre suprafetele de teren aflate in evidenta autoritatii locale si pentru care aceasta din urma a calculat impozit pe teren si cele aflate in evidenta societatii reclamate precum si a ADS.

Prin urmare, Tribunalul aporeciaza ca nu i se poate imputa reclamantei plata unor taxe si impozite calculate asupra unor suprafete de teren pe care nu le detine in fapt, datorata unor necorelari  de date intre evidentele tehnic operative si contabile din cadrul compartimentelor functionale, aspecte insa ce urmeaza a fi clarificate odata cu fondul pricinii.

Câtă vreme raţionamentul autorităţii publice nu e pe deplin cunoscut iar existenţa cazului bine justificat nu presupune prezentarea unor dovezi de nelegalitate căci o asemenea cerinţă şi interpretare ar echivala cu prejudecarea fondului cauzei, iar argumentele juridice prezentate de societatea reclamanta, aparent valabile, sunt de natură a crea o îndoială in ceea ce priveşte actul contestat, tribunalul apreciază că nu se poate ca, pe fondul acestei situaţii de incertitudine juridică, să se dea eficienţă, sub aspectul executării, actului unilateral şi că se impune ca actul să nu-şi producă efecte până la soluţionarea pe fond a cauzei.

Măsura suspendării actului administrativ, în contextul conturat, nu este de natură a crea un prejudiciu pârâtei şi oricum măsura dispusă prin prezenta este în acord şi cu Recomandarea nr. R(89) 8 adoptată de Comitetul de Miniştrii din cadrul Consiliului Europei la data de 13.09.1989, referitoare la protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă, în cuprinsul căreia se arată că executarea imediată şi integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate, poate cauza, în anumite circumstanţe, un prejudiciu ireparabil, pe care echitatea îl impune să fie evitat în măsura posibilului.

Pentru considerentele expuse, tribunalul va admite in parte actiunea precizata si va suspenda executarea actelor administrative constand din: decizia de impunere nr. …./27.02.2014, decizia de impunere nr. …./27.02.2014, decizia de impunere nr. …./27.02.2014 si decizia de impunere nr. …./27.02.2014 emise de C.LO.P.L., pana la pronuntarea instantei de fond.

Fata de solutia pronuntata pe exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor I.P.O.P.L.si UAT O.P.L., tribunalul va respinge actiunea formulata in contradictoriu cu acestia ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesual pasiva.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor I.Primarului O.P.-L. si UAT O. L.

Admite in parte acţiunea precizata privind pe reclamanta SC A.P.L. SA cu sediul în P.L., sos. …., nr. …., Judeţ Ilfov în contradictoriu cu pârâtul C.L.P.– L.S.I.T.L cu sediul în …., str. …., nr. …., Judeţ Ilfov.

Suspenda executarea actelor administrative constand din: decizia de impunere nr. …./27.02.2014, decizia de impunere nr. …./27.02.2014, decizia de impunere nr. …../27.02.2014 si decizia de impunere nr. …./27.02.2014 emise de C.L.O.P.L., pana la pronuntarea instantei de fond.

Executorie.

Respinge acţiunea formulata in contradictoriu cu paratii I.P.O.P.L.si UAT O.P.L.ambii cu sediul în P.L., str. …., nr….., Judeţ Ilfov ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesual pasiva.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Recursul se depune la Tribunalul Ilfov.

Pronuntata in sedinta publica azi, 17.07.2014.

Preşedinte  Grefier

Concept red. gref. C.S

Red. Jud: LGA./6  exemplare

Comunicat 4 exemplare