Contestaţie decizie pensie

Sentinţă civilă 2648/2015 din 06.06.2015


Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr.2648

Şedinţa publică de la 04 iunie 2015

Completul constituit din:

Preşedinte

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulate de reclamantul B C în contradictoriu cu pârâta C J P G, având ca obiect contestaţie decizie pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul B C şi consilier juridic C V pentru pârâtă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul pârâtei a depus la dosar o copie a copiei carnetului de muncă al reclamantului, singura existentă în posesia pârâtei. A depus, de asemenea, în copie, decizia nr.134022/12.05.2006 emisa de C J P G, arătând că pe verso se menţionează predarea carnetului de muncă către reclamant, la data de 13.08.2008.

Reclamantul a susţinut că nu se află în posesia sa carnetul de muncă, acesta fiind depus ulterior la C J P G.

Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu sunt  incidente de soluţionat, instanţa,  în baza art.392 Cod de procedură civilă, declară deschise dezbaterile şi acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei, în condiţiile si ordinea prevăzute la art.216 Cod de procedură civilă.

Reclamantul solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, anularea deciziei nr.134022/27.05.2014, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare cu luarea în calcul a salariilor brute lunare din perioada 10.03.1970-15.09.1987, menţionate în adeverinţa nr.110/04.04.2014 emisă de E SA , pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale.

Reprezentantul pârâtei a solicitat respingerea contestaţiei conform motivelor inserate în întâmpinare

Instanța, în temeiul art.394 Cod de procedură civilă,  constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile pe fondul cauzei şi  reţine cauza pentru soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Gorj la data de 08.12.2014,  sub nr., reclamantul B C a chemat în judecată pârâta C J P G, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr.134022/27.05.2014, să fie obligată pârâta la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei începând cu data de 16.05.2014, cu luarea în calcul a salariilor brute lunare din perioada 10.03.1970-15.09.1987, menţionate în adeverinţa nr.110/04.04.2014 emisă de E S.A., precum  şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul litigiu.

În motivarea cererii a arătat că în data de 16.05.2014 s-a adresat C P cu cererea înregistrată sub  nr.65897,  prin care a solicitat recalcularea pensiei prin care să se ia în calcul adeverinţa nr.110/04.04.2014 emisă de E S.A., în care sunt menţionate salariile brute lunare care i-au fost acordate în baza legislaţiei privind salarizarea, a contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de muncă în vigoare la data acordării lor.

 A  mai arătat că salariile au fost extrase din statele de plată  existente in arhiva unităţii, că unitatea a reţinut şi a virat contribuţiile de asigurări sociale, pensie suplimentară etc., conform legislaţiei în vigoare la data plăţii acestor salarii, iar in statele de plată existente au fost menţionate salariile brute.

A menţionat că, la data de 18.06.2014, cu numărul de înregistrare 70951, a depus la C J P G contestaţie la decizia nr.134022 din 27.05.2014,  prin care a solicitat trimiterea dosarului la C C de C din cadrul CNPP, dar dosarul nu a fost trimis nici până în prezent.

În drept, a invocat prevederile Legii nr.263/2010 şi  principiul contributivităţii

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, decizia nr.134022/27.05.2014 emisă de C J P G, adeverinţa nr.110/04.04.2014 emisă de  S.C. E S.A., cererea formulată de reclamant,  înregistrată la C J P G sub nr.65897/14.05.2014, contestaţia formulată de reclamant la decizia nr.134022/27.05.2014, înregistrată la C J P G sub nr.70951/18.06.2014, cartea de identitate seria  GZ nr.441510.

Pârâta C J P G a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate de  reclamant.

 În motivare a arătat că reclamantul a fost înscris la pensie de invaliditate, în baza Legii 19/2000, prin decizia de pensionare nr.134022/27.09.2002 şi,  ulterior, prin mai multe decizii de pensie, a beneficiat de recalcularea pensiei atât urmare a unor înscrisuri noi depuse de aceasta, cât şi  în urma unor litigii avute cu pârâta. In dosarele  nr….. si nr…. Tribunalul Gorj a respins acţiunile formulate de reclamant împotriva C J de P G.

 Cu privire la obiectul cauzei s-a arătat că prin decizia de pensionare nr.134022/27.05.2014 s-a respins cererea reclamantului, motivat de faptul că veniturile brute din adeverinţa nr.2453/07.04.2014 sunt exceptate de la calculul pensiei de anexa 15 din Normele de Aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea nr.257/20.03.2011. S-a menţionat că, pe lângă salariul de încadrare înscris în carnetul de muncă şi sporul de vechime aşa cum este prevăzut la art.165 din Legea nr.263/2010, se utilizează la determinarea punctajului mediu anual sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţie tarifara care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, dovedite cu înscrisuri eliberate în condiţiile legii, or valorificarea salariilor brute încasate de reclamant şi menţionate în adeverinţa  nr.2453/07.04.2014, la determinarea punctajului mediu anual, excede cadrului legal instituit de prevederile Legii nr.263/2010 şi H.G. nr.257/20.03.2011.

Pârâta a depus la dosar, în copie, actele dosarul de pensionare al reclamantului şi carnetul de muncă al reclamantului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul B C a fost înscris la pensie de invaliditate, prin decizia  nr.134022/27.09.2002 emisă de C J P G, în baza Legii nr.19/2000(fila 227 din dosar).

Prin decizia nr.134022/10.09.2010 emisă de C J P G s-a dispus trecerea reclamantului de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă, începând cu 01.07.2010(fila 197 din dosar).

Prin cererea înregistrată sub nr.65897/16.05.2014 reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin luarea în calcul  a salariilor brute lunare menţionate în adeverinţa nr.110/04.04.2014 emisă de E S.A. (fila 10).

Cererea  de recalculare  a fost respinsă prin decizia nr.134022/27.05.2014, cu motivarea că veniturile  brute din adeverinţă nu fac obiectul anexei 15 din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010(fila 5).

Reclamantul a formulat contestaţie împotriva acestei decizii, înregistrată la C J P G sub nr.70951/18.06.2014(fila 11), contestaţie ce nu a fost soluţionată până în prezent.

În adeverinţa  nr.110/04.04.2014 emisă de E S.A. se menţionează salariile lunare brute obţinute de reclamant în perioada 10.03.1970-15.09.1987(filele 6-9).

Potrivit art.107 alin.3 din Legea nr.263/2010, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

În baza art. 134 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.263/2010:

(1) Pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(3) La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.

Potrivit art.165 din Legea nr.263/2010, capitolul IX, ce prevede dispoziţii tranzitorii, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001,  se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

 Potrivit  alin.2 din  acest  articol, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile  prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

La alin.3 este menţionat sporul de vechime ce este utilizat la stabilirea punctajelor lunare, pentru perioada 1 martie 1970-1 aprilie 1992, în procente ce diferă în funcţie de tranşa de vechime si perioada obţinerii veniturilor.

Prevederi similare erau prevăzute la art.164 din Legea nr.19/2000.

În anexa 15 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.263/2010 se arată sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţie tarifară, care, potrivit legislaţiei anterioare au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual.

Aşadar, pe lângă salariul brut/net înscris în carnetul de muncă şi sporul de vechime aşa cum este prevăzut la art.165 din Legea nr.263/2010, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţie tarifară prevăzute in anexa 15 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.263/2010, care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi sunt  menţionate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Adeverinţa în discuţie face referire la salarii brute  realizate în perioada 10.03.1970-15.09.1987, perioadă pentru care, potrivit art.165 alin.1 din Legea nr.263/2010, trebuie luate în considerare salariile brute/nete  în conformitate cu modul de înscriere  în carnetul de muncă. Din analiza buletinului de calcul aflat la dosar(filele 48-50) rezultă că pârâta a procedat în acest mod, utilizând salariile brute sau nete, după caz, astfel cum au fost înregistrate in carnetul de muncă, respectând prevederile  mai sus enunţate.

Conform actelor din dosarul de pensionare, pe lângă salariile de bază înscrise în carnetul de muncă, s-au luat în considerare la calculul pensiei şi alte sporuri, venituri obţinute de reclamant în acea perioadă.

Instanţa mai reţine că  în adeverinţă sunt menţionate salariile brute, fără a fi indicată componenţa acestor salarii(salariul de încadrare, sporuri, indemnizaţii etc.), astfel că nu se poate stabili în ce măsură veniturile indicate au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei în vigoare.

În adeverinţă se menţionează că unitatea  a reţinut şi virat  contribuţii de asigurări sociale, pensie suplimentară etc., conform legislaţiei în vigoare la data plăţilor, ceea ce nu  înseamnă că s-au plătit contribuţii pentru toate sumele menţionate în adeverinţă, ci  potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii acestora, când nu orice venit făcea parte din baza de calcul a pensiilor.

Prin urmare, în mod corect pârâta a respins cererea de recalculare a pensiei, neluând în considerare adeverinţa nr. 110/04.04.2014 emisă de E S.A., astfel că se va respinge contestaţia reclamantului ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia formulată de reclamantul B C,  în contradictoriu cu pârâta C J P G, ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la T G.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04.06.2015, la T G.

 

B.C.N./ 04.07.2015/4exp.