Contestaţie act

Sentinţă civilă 239/2013 din 14.01.2013


Cod Operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 239/2013

Şedinţa publică de la 14.01.2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol judecarea acţiunii formulate de  reclamantul T.I. în contradictoriu cu pârâta A.F.O.F.M, având ca obiect contestaţie act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Verificând competenţa, în conformitate cu prevederile art. 159 1 alin.4 din Codul de procedură civilă, instanţa a reţinut că este competentă să soluţioneze cauza din punct de vedere general, material şi teritorial, conform prevederilor art. 153 din Legea nr. 263/2010.

Constatând că nu mai sunt alte cereri şi probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă :

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, reclamantul T.I., în contradictoriu cu pârâta A.F.O.F.M, a contestat dispoziţia nr.20344/23.10.2012, emisă de către pârâtă şi obligarea acesteia la emiterea unei noi dispoziţii, prin care să-i fie acordată prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

În motivarea contestaţiei reclamantul a arătat că , în perioada în care era şomer,  a fost angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la S.C. LOCALB STIL S.R.L. începând cu data de 23.05.2012 şi având în vedere că încadrarea în muncă a fost făcută pe o perioadă mai mare de 12 luni, şi-a schimbat domiciliul  din localitatea ………. în localitatea ………….., nr.1377 şi a solicitat acordarea drepturilor  prevăzute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, însă prin  dispoziţia nr.20344/23.10.2012  A.J.O.F.M. a respins acordarea primei de instalare.

A susţinut reclamantul că această dispoziţie este netemeinică şi nelegală, întrucât a îndeplinit în mod cumulativ toate condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea primei de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

S-a învederat că motivul respingerii se referă la faptul că în perioada de şomaj acesta şi-a schimbat domiciliul în localitatea …………..

Reclamantul consideră însă că această motivaţie este netemeinică, întrucât în Legea nr. 76/2002 nu este prevăzută nicio sancţiune care să genereze respingerea primei de instalare în situaţia în care o persoană îşi schimbă domiciliul în altă localitate, iar după găsirea unui loc de muncă revine în vechiul domiciliu.

În drept contestaţia a fost întemeiată pe prevederile Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar, în copie, cartea de identitate emisă la data de 01.08.2011de SPCLEP, cartea de identitate emisă la data de 01.06.2012 de SPCLEP, dispoziţia contestată, contractul individual de muncă nr. 1/23.05.2012.

Pârâta a formulat întâmpinare în cauză, prin care a solicitat respingerea contestaţiei şi menţinerea dispoziţiei contestate ca fiind legală şi temeinică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002.

S-a arătat că prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002 se acordă persoanelor care în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj  se încadrează potrivit legii în altă localitate şi , ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul.

De asemenea, s-a arătat că potrivit art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, orice  modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor.

Referitor la reclamant, s-a arătat că i s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj începând cu data de 31.05.2011, dată la care avea domiciliul în localitatea Baia de Fier,  judeţul Gorj, iar ulterior, la data de 01.08.2011 şi-a schimbat domiciliul în localitatea ………, judeţul Gorj, fără a înştiinţa A.J.O.F.M. despre acest fapt, ceea ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002. Reclamantului i-a încetat indemnizaţia de şomaj ca urmare a încadrării la S.C. LOCALB STIL S.R.L., iar după încheierea contractului individual de muncă, acesta şi-a schimbat din nou domiciliul din localitatea ………. în localitatea …………, fapt pentru care a solicitat acordarea primei de instalare prevăzută  de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

A susţinut pârâta că aceste modificări de domiciliu au fost efectuate de reclamant în mod vădit pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută  de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

În drept , pârâta a invocat prevederile art.115-118 din Codul de procedură civilă, Legea nr. 76/2002, H.G. 174/2002  şi H.G. 377/2002.

În conformitate cu prevederile art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă, părţile au solicitat judecata şi în lipsa acestora.

În apărare , pârâta a depus la dosar, în copie, dispoziţia contestată, înştiinţarea privind încadrarea în muncă 03/17.07.2012, cartea de identitate emisă la data de 01.08.2011de SPCLEP, cartea de identitate emisă la data de 01.06.2012 de SPCLEP, adresele din 17.07.2012 emise către A.J.O.F.M., angajamentul luat de către reclamant, contractul individual de muncă al reclamantului, cererea formulată de reclamant pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Analizând actele dosarului, în raport de susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine că este întemeiată contestaţia, pentru următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare :

” Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării”.

În speţă, reclamantul a beneficiat de indemnizaţie de şomaj începând cu data de 31.05.2011 şi în perioada de şomaj a schimbat domiciliul din localitatea ………. în localitatea ……………..

Ulterior, tot în perioada în care se afla în şomaj, reclamantul s-a  angajat începând cu data de 23.05.2012 , cu contract individual de muncă , încheiat pe perioadă nedeterminată, la S.C. LOCALB STIL S.R.L. cu sediul în ………… şi după încheierea contractului individual de muncă şi-a schimbat domiciliul în localitatea …………….

Prima de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul .

Instanţa reţine că reclamantul îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea primei de instalare, respectiv acesta s-a încadrat în muncă într-o altă localitate , respectiv în ……….., la momentul încheierii contractului individual de muncă având domiciliul în localitatea ……...

Ulterior , ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, reclamantul şi-a schimbat domiciliul în Localitatea …………, în care avea locul de muncă.

Nu are nicio relevanţă domiciliul avut de reclamant  la data acordării indemnizaţiei de şomaj, ci domiciliul avut la momentul încadrării în muncă.

De asemenea, legea nu condiţionează acordarea primei de instalare de obligaţia reclamantului de a aduce la cunoştinţa A.J.O.F.M. schimbarea domiciliului în cursul perioadei de şomaj anterioară încadrării în muncă.

Re feritor la dispoziţiile art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, invocate de pârâtă, instanţa reţine că potrivit acestor dispoziţii legale, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, orice  modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor, ori domiciliul nu constituie o condiţie de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că prezenta contestaţie este întemeiată, reclamantul fiind îndreptăţit la acordarea primei de instalare  prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002.

În consecinţă, va fi anulată dispoziţia nr.20344/23.10.2012, emisă de A.J.O.F.M. şi va fi obligată pârâta la emiterea unei noi dispoziţii, prin care să-i acorde reclamantului prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de  reclamantul T.I., cu domiciliul în ……….., în contradictoriu cu pârâta A.F.O.F.M.

Anulează dispoziţia nr.20344/23.10.2012, emisă de A.J.O.F.M.

Obligă pârâta la emiterea unei noi dispoziţii, prin care să-i acorde reclamantului prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică din 14 Ianuarie 2013, la Tribunalul Gorj.