Acţiune în răspundere patrimonială

Sentinţă civilă 523/2015 din 02.02.2015


Dosar nr.

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 523/2015

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier Şef

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanta S.C. C.E.O. S.A., în contradictoriu cu pârâtul V.I., având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamanta fiind reprezentată de consilier juridic P.B.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată încheiată cercetarea procesului şi acordă cuvântul pe fond.

Consilier juridic P.B.M, pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, obligarea pârâtului la plata sumei de 951,5 lei actualizată la data plăţii efective, reprezentând contravaloarea prejudiciului societăţii reclamante, întrucât acest prejudiciu a intervenit din vina pârâtului, fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. ----------- pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu, reclamanta S.C. C.E.O. S.A. a chemat în judecată pe pârâtul V I,  solicitând instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să  dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 951,5 lei, reprezentând prejudiciul cauzat S.C. C.E.O. S.A – S. E. T.  din vina şi în legătură cu munca sa, sumă actualizată la data plaţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâtul este salariatul S.C. C.E.O. S.A – S. E. T.  , în funcţia de conducător formaţie lucru, Secţia D - D, D R E, în baza contractului individual de muncă nr. -------, modificat prin actele adiţionale ulterioare.

S-a arătat că în data de 02.04.2013, în jurul orei 11:30, conducerea societăţii a vizualizat o navetă de cărbune care se retrăgea de la estacada de descărcare a Sucursalei E T, către Staţia C.F.R. Ti, în vagoane fiind o cantitate considerabilă de cărbune nedescărcată. Constatându-se că în vagoanele respective erau cantităţi considerabile de cărbune s-a dispus întoarcerea acestora pe estacada de descărcare a vagoanelor pentru curăţirea navetei.

A mai  arătat  reclamanta că, urmare acestui fapt, domnul T.F. - Director Resurse Energetice a întocmit referatul nr. 9635/03.04.2013, prin care a informat conducerea sucursalei de incidentul petrecut privind descărcarea necorespunzătoare a vagoanelor de cărbune, referat care s-a finalizat prin cercetarea disciplinară prealabilă şi sancţionarea disciplinară a domnului V I, conducător formaţie lucru şi propunerea pentru constituirea unei comisii pentru evaluarea pagubei.

S-a menţionat că prin decizia nr. 906/19.11.2013 comisia de cercetare patrimonială constituită în vederea stabilirii şi recuperării prejudiciului creat ca urmare a incidentului produs în data de 02.04.2013, a constat şi reţinut că în sarcina salariatului V sunt îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale, existând acesta ca făptuitor, fapta sa este concret individualizată „nedescărcarea la timp şi în totalitate a navetei de cărbune", vinovăţia acestuia este dată de faptul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu conform fişei postului, prejudiciul în sumă de 951,5 Ron şi legătura de cauzalitate dintre ele.

Comisia a constatat că deşi o parte a prejudiciului a fost recuperat prin supunerea navetei la noi operaţiuni de descărcare, cărbunele fiind golit din vagoane, suma cheltuită pentru tractarea navetei din Gara Turceni şi înapoi se constituie în cheltuială neeconomică, ce trebuie recuperată de la salariatul vinovat.

Pentru cuantificarea sumei cu titlu de prejudiciu, rezultând din raportul de cercetare patrimonială nr. 34482/12.12.2013, reiese că în sarcina salariatului V.I. s-a înregistrat de recuperat suma de 951,5 Ron, sumă ce rezultă din readucerea navetei de cărbune înapoi din gara C.F.R. T, cu cântărire, staţionare, descărcare, şi revenire în gară, prejudiciul real creat identificându-se prin: imobilizare locomotivă tracţiune; manevră gară C.F.R., plus parcurs până la estacada de descărcare cu cântărire, staţionare şi revenire gară 110 minute funcţionare efectivă, consum normat carburant locomotivă 31,5 kg/h, consum la 110 minute 57,75 kg, cost carburant 57,75 kg x 6,78 RON =391,5 RON (nu se cuantifică costurile de uzură şi lubrifianţi), imobilizare partidă de manevră şi echipa de descărcare; 4 ore partida de manevră (4 salariaţi), 2 ore echipa de descărcare (4 salariaţi), cheltuieli cu munca vie (echipa de descărcare); cheltuiala medie orară pe partida de manevră (1 mecanic, 1 şef manevră, 2 manevrând, 1 magaziner tranzit) =71,16 RON, imobilizare 4 ore (magaziner 1 oră)=355 RON, cheltuiala medie orară pe echipa de descărcare (4 salariaţi) = 92 RON, imobilizare 2 ore =184 RON, cost producere aer industrial; 30 kw x 2 ore x 0,35 RON/kwh=21RON, total costuri de recuperare prejudiciu: 391,5+355+184+21=951,5 RON.

S-a apreciat că salariatul V.I. se face vinovat pentru neanunţarea conducerii secţiei şi neverificarea navetei de cărbune nr. 23658, la plecarea de pe estacada de descărcare a cărbunelui din vagoane, către gara CFR T, în vagoane fiind o cantitate considerabilă de cărbune nedescărcat.

S-a arătat că pârâtul nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu în conformitate cu: Contractul Colectiv de Muncă al S.C. C.E.O. S.A 2013 -2014, Secţiunea 4: Obligaţiile generale ale salariatului: Art. 8 să respecte normele de consum şi să acţioneze pentru economisirea de materii prime, material, combustibil, carburanţi şi lubrefianţi; să înlăture cauzele de funcţionare în gol a utilajelor şi instalaţiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie şi să aducă la cunoştinţă şefilor ierarhici orice abatere în acest sens; Art. 24 să-şi însușească şi să respecte procesul tehnologic stabilit pentru fiecare lucrare pe care o execută sau controlează; Art. 26 să execute la termen şi de calitate sarcinile din programul de lucru lunar; Art. 32 să ia atitudine faţă de orice abatere, să informeze şefii direcţi în situaţiile în care uni salariaţi nu-şi îndeplinesc sarcinile de muncă, încalcă ordinea, disciplina sau normele de protecţie a muncii şi de folosire a instalaţiilor, utilajelor şi a celorlalte bunuri materiale, 2)Fişa postului nr. 10333/18.10.2012, Cap. 5 - Sarcinile postului; „Organizează şi stabileşte activităţile de serviciu pentru personalul din subordine pe baza celor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii, a celorlalte reglementări, prescripţii şi norme specific în vigoare", că potrivit art. 254 din Codul Muncii, republicat „salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor".

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.254 din Codul Muncii.

În dovedire, reclamanta  a  depus la  dosarul cauzei contractul individual de muncă, referat,  decizia nr. 906/19.11.2013,  raport  de  cercetare patrimonială,  nota  tehnico financiară,  contract colectiv  de muncă , fişa postului, ( filele  5 -29  dosar).

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 36 la dosar), invocând pe cale de excepţie necompetenţa materială a Judecătoriei Târgu-Jiu şi inadmisibilitatea cererii, iar pe fondul cauzei a  solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, s-a arătat că în cauză au fost încălcate dispoziţiile prevăzute de art. 60/1 (1) lit. f din Legea nr.192/2006(Secţiunea 5-a – medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată), consecinţa fiind inadmisibilitatea acţiunii dedusă judecăţii.

Referitor la fondul cauzei, pârâtul a învederat instanţei că nu pot fi reţinute condiţiile şi elementele răspunderii patrimoniale, neexistând o faptă ilicită săvârşită în legătură cu munca sa , aşa cum a fost reţinută de reclamantă în conţinutul deciziei de sancţionare(decizia nr.447/26.04.2013) şi implicit inexistenţa unei legături de cauzalitate între fapta pretinsă reţinută ca abatere disciplinară şi pretinsul prejudiciu patrimonial(951,50 lei) cauzat în dauna reclamantei.

A susţinut reclamantul că din probatoriul administrat cu prilejul cercetării disciplinare prealabile şi pe fondul soluţionării contestaţiei împotriva sancţiunii disciplinare(dosar ......) s-a făcut dovada că naveta de cărbune în litigiu a fost verificată despre împrejurarea existenţei cantităţii de cărbune impropriu lipit pe pereţii şi fundul vagoanelor şi a fost anunţată conducerea secţiei. Aşa cum rezultă cu prilejul cercetării disciplinare(implicit a fost anunţat impiegatul C.F.R.).

Cantitatea de cărbune de calitate a fost descărcată în condiţii corespunzătoare, însă în interiorul vagoanelor(pe fundul, ori în mijlocul şi pe pereţii acestora) exista o cantitate de cărbune autoîncins şi foarte mocirlos-care chiar în condiţiile în care s-a încercat curăţirea şi înlăturarea acestei cantităţi de cărbune(fără calitate în utilizarea sa în procesul energetic), nu s-a putut desprinde şi înlătura de pe pereţii vagoanelor(în condiţiile şi posibilitatea permisă de normele de protecţie a muncii – Norma P.E. nr.205/81 – CAP 2.13, care interzice pătrunderea în interiorul vagonului.

În aceste împrejurări, consideră reclamantul că , fără a se putea reţine vreo culpă/vinovăţie în persoana sa,  în sensul că a iniţiat toate diligenţele prevăzute de normele legale în materie, corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, cantitatea de cărbune fără calitate în cauză nu poate constitui prejudiciu pentru unitate şi în condiţiile de drept substanţial privind eventuala angajare a răspunderii patrimoniale.

Considerentele şi susţinerile reclamantei, în susţinerea acţiunii în răspundere patrimonială, întemeiate p împrejurarea că a fost necesară tractarea navetei de cărbune din Gara T şi înapoi , ca operaţiune tehnică de manevrare, ar fi constituit o cheltuială economică ce trebuie recuperată de la salariatul vinovat, nu poate fi imputabil reclamantului, pe fondul şi în condiţiile în care au fost depuse toate diligenţele şi în condiţiile respectării normelor legale ale protecţiei muncii, coroborat cu împrejurarea anunţării conducerii secţiei şi a altor persoane din colectiv.

În drept , pârâtul şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 alin.2 din Noul Cod de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art. 60/1 (1) din Legea nr. 292/2006 , precum şi normele în materia competenţei materiale a instanţelor de judecată.

 Prin sentinţa civilă nr. 3613/30.05.2014, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Tg-Jiu, invocată de pârât prin întâmpinare şi s-a declinat competenţa soluţionării cererii formulată de reclamanta S.C. C.E.O. S.A., în contradictoriu cu pârâtul V.I., în favoarea Tribunalului Gorj - Secţia litigii de muncă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj  Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. ---------, având prim termen de judecată la data de 13.10.2014.

Conform dispoziţiilor art. 248 alin. 1 din Codul de procedură civilă republicat, a fost analizată cu precădere excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, invocată de pârât prin întâmpinare şi a fost respinsă această excepţie prin încheierea pronunţată la primul termen de judecată din 13.10.2014, instanţa apreciind că excepţia invocată nu este incidentă în cauză, întrucât dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 192/2006, care prevedeau obligativitatea medierii, au fost declarate neconstituţionale.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Iniţial , reclamanta a solicitat încuviinţarea unei expertize tehnice de specialitate, însă ulterior, la termenul de judecată din 24.11.2014, reprezentanta reclamantei - consilier juridic B.M. a precizat că se renunţă la această probă, întrucât din înscrisurile depuse la dosar rezultă cuantumul prejudiciului solicitat.

Analizând probatoriul administrat în cauză, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Cauza de faţă are ca obiect acţiunea în răspundere patrimonială formulată de reclamanta S.C. C.E.O. S.A în calitate de angajator, împotriva pârâtului V I, pentru obligarea acestuia  la plata sumei de  951,5 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de acesta S.C. C.E.O. S.A – S. E. T.  din vina şi în legătură cu munca sa, respectiv suma cheltuită pentru tractarea unei  navete de cărbune din Gara T şi înapoi , ce se constituie în cheltuială neeconomică, care trebuie recuperată de la salariatul vinovat.

Reclamantul este angajat în cadrul S.C. C.E.O. S.A – S. E. T., începând cu data de 31.05.2012, în baza contractului individual de muncă nr.3951/792(filele 10-12 din dosar), modificat prin actele adiţionale ulterioare.

Aşa cum rezultă din fişa postului din data de 18.10.2012, depusă la filele 13-20 din dosar, respectiv fişa postului  din data de 07.11.2013, depusă la filele 32-34 din dosar, reclamantul a îndeplinit funcţia de maistru şef de tură  , respectiv conducător formaţie lucru-tură.

Potrivit dispoziţiilor art. 254 alin.1 din Codul muncii republicat , salariaţii răspund patrimonial , în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale , pentru pagubele materiale aduse angajatorului , din vina şi în legătură cu munca lor.

Prin urmare, pentru ca răspunderea patrimonială a salariaţilor să fie antrenată , trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

- existenţa prejudiciului material;

- calitatea de salariat al angajatorului păgubit;

- fapta ilicită a salariatului trebuie să fie săvârşită în legătură cu munca sa;

- raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;

- vinovăţia salariatului care a produs prejudiciul.

În speţă, conform referatului nr.9635/03.04.2013, întocmit de către directorul de resurse umane – F.T. (fila 23 din dosar) , în data de 02.04.2013, în jurul orei 11:30, acesta a vizualizat o navetă de cărbune goală, care se deplasa spre Gara T şi , constatându-se că în vagoanele respective erau cantităţi considerabile de cărbune, s-a dispus întoarcerea acestora, pe estacada de descărcare a vagoanelor pentru curăţirea navetei( naveta cu nr. 23658/02.04.2013).

Prin referatul de mai sus, a fost informată conducerea Sucursalei de incidentul petrecut privind descărcarea necorespunzătoare a vagoanelor de cărbune, referat care s-a finalizat prin cercetarea disciplinară prealabilă şi sancţionarea disciplinară a domnului V.I., în calitate de conducător formaţie lucru şi cu propunerea pentru constituirea unei comisii pentru evaluarea pagubei.

Prin decizia nr. 906/19.11.2013(filele 21-22 din dosar), a fost constituită o comisie de cercetare patrimonială , în vederea stabilirii şi recuperării prejudiciului creat ca urmare a incidentului produs în data de 02.04.2013 şi prin raportul de cercetare patrimonială nr. 34482/12.12.2013(filele 13-16 din dosarul Judecătoriei Tg-Jiu),  în sarcina salariatului V.I. s-a reţinut că nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, conform fişei postului, respectiv nu a luat măsuri pentru golirea în totalitate a navetei de cărbune nr. 23658/02.04.2013, tura V, schimbul 1, nu a informat şefii direcţi în situaţiile în care unii salariaţi nu-şi îndeplinesc sarcinile de muncă, naveta respectivă fiind întoarsă din Gara , iar cheltuielile de deplasare constituie prejudiciu pentru societate, în cuantum de 951,5 lei, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii patrimoniale pentru această sumă.

S-a reţinut că salariatul nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 2013-2014, secţiunea 4 , art.8, 24, 26 şi 32.De asemenea, s-a reţinut că pârâtul are obligaţia de a verifica fiecare navetă descărcată, iar în cazul în care constată că descărcarea nu s-a realizat complet, informează dispecerul combustibili şi dispune măsurile ce se impun pentru curăţirea vagoanelor, conform  prevederilor din fişa postului nr.30805/08.11.2013, Cap.V- Sarcinile postului.

În raport de prevederile contractului colectiv de muncă, precum şi atribuţiile din fişa postului , instanţa reţine că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau şi nu a anunţat şefii direcţi, conform art. 32 din C.C.M.

Instanţa reţine că pârâtul a fost sancţionat disciplinar prin decizia nr.447 din 26.04.2013, cu sancţiunea retrogradării din funcţie pe o perioadă de 60 zile, reţinându-se în sarcina acestuia faptul că nu a anunţat conducerea secţiei şi nu a verificat naveta de cărbune nr.23658, la plecarea de pe estacada de cărbune, către Gara CFR Turceni, în vagoane fiind o cantitate considerabilă de cărbune nedescărcat, decizia fiind contestată la Tribunalul Gorj.

Prin sentinţa nr. 4342/19 Septembrie 2013, Tribunalul Gorj – Secţia C.M.A.S., acţiunea reclamantului a fost admisă în parte, doar sub aspectul sancţiunii aplicate.

Prin sentinţa de mai sus, instanţa a  reţinut că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că fapta ce i-a fost imputată reclamantului constituie abatere disciplinară, conform prevederilor contractului colectiv de muncă şi fişei postului, fiind comisă de acesta, în condiţiile în care nu a verificat modul de descărcare  a cărbunelui şi nu a anunţat conducerea despre faptul că a rămas cărbune în vagoane.

S-a reţinut însă că  la emiterea deciziei de sancţionare, angajatorul nu a respectat criteriile prevăzute în mod imperativ de art. 250 Codul muncii, retrogradarea din funcţie fiind disproporţionată în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, gravitate care se apreciază în mod obligatoriu în funcţie de criteriile legale: împrejurările în care fapta a fost comisă; gradul de vinovăţie a salariatului; consecinţele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu a salariatului şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de acesta.

Instanţa a dispus modificarea deciziei nr.447 din 26.04.2013, în sensul că s-a înlocuit sancţiunea retrogradării din funcţie a reclamantului cu sancţiunea avertismentului scris.

Sentinţa nr. 4342/19 Septembrie 2013 este definitivă, astfel că , deşi prezenta cauză are ca obiect acţiunea în răspundere patrimonială, cele statuate  prin această sentinţă cu privire la vinovăţia  salariatului V.I., în ceea ce priveşte săvârşirea faptei din data de 02.04.2013 , pentru care a fost sancţionat disciplinar, constând în faptul că nu a anunţat conducerea secţiei şi nu a verificat naveta de cărbune nr.23658, la plecarea de pe estacada de cărbune, către gara CFR T, în vagoane fiind o cantitate considerabilă de cărbune nedescărcat, se impun cu efect pozitiv al lucrului judecat, conform art. 431 alin. 2 din Codul de procedură civilă republicat, care prevede că:

„ (2) Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă.”

Aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa a  reţinut că fapta  imputată constituie abatere disciplinară, conform prevederilor contractului colectiv de muncă şi fişei postului, fiind comisă de reclamantul VI (pârât în prezenta cauză), în condiţiile în care nu a verificat modul de descărcare  a cărbunelui şi nu a anunţat conducerea despre faptul că a rămas cărbune în vagoane.

Prin urmare , s-a stabilit cu putere de lucru judecat faptul că salariatul V I, pârât în cauza de faţă, nu a respectat prevederile contractului colectiv de muncă şi prevederile din fişa postului.

Aşadar, instanţa reţine că, urmare a faptei pârâtului V.I., care nu a anunţat conducerea secţiei şi nu a verificat naveta de cărbune nr.23658, la plecarea de pe estacada de cărbune, către Gara CFR T, în vagoane fiind o cantitate considerabilă de cărbune nedescărcat,  s-au efectuat cheltuieli suplimentare, respectiv cheltuieli de deplasare a navetei de cărbune , care a fost întoarsă din Gara T, în cuantum de 951,5 lei , sumă cu care a fost prejudiciată  societatea reclamantă.

Faţă de cele expuse mai sus , instanţa reţine că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii patrimoniale prevăzute de art. 254 alin.1 din Codul Muncii republicat, paguba materială în cuantum de 951,5 lei  fiind produsă angajatorului S.C. C.E.O. S.A, din vina salariatului V.I. şi în legătură cu munca sa.

În consecinţă , instanţa va admite acţiunea în răspundere patrimonială şi va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 951,5 lei, reprezentând valoare prejudiciu, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, pentru a se acoperi şi prejudiciul cauzat ca urmare a devalorizării monedei naţionale.

De asemenea, instanţa va lua act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată, conform concluziilor formulate pe fondul cauzei.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta acţiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta S.C. C.E.O. S.A, în contradictoriu cu pârâtul V.I.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 951,5 lei, reprezentând valoare prejudiciu, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Sentinţă executorie de drept.

Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 02.02.2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE ASISTENTI JUDICIARI GREFIER