Deschiderea procedurii insolvenţei formulată de debitoare

Hotărâre 8/2015 din 04.02.2015


Dosar nr. …. Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

ÎNCHEIEREA NR….

Şedinţa din camera de consiliu de la …….

Completul compus din:

Judecător sindic …..

Grefier ……..

Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea …..

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au răspuns pentru debitoarea … consilier juridic …. şi consilier juridic ….

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează judecătorului sindic că s-au depus la dosar, prin serviciul registratură, cerere de renunţare la judecată formulată de …, cerere de intervenţie voluntară principală în cererea de declanşare a procedurii insolvenţei debitoarei formulată de ….

In sala de judecată s-au aflat şi consilier juridic … pentru …, avocat … pentru … şi …, avocat … pentru ….

Faţă de această prezenţă în sala de judecată, judecătorul sindic a făcut următoarele precizări:

In conformitate cu dispoziţiile att.66 alin.6 şi 7 din Legea nr.85/2014 in cazul aflării pe rol a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor, toate cererile creditorilor se vor înregistra direct la cererea debitorului.

In cauză, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea … a fost înregistrată în sistemul Ecris, primind numărul …, iar cererea de deschidere a procedurii aceleaşi debitoare, formulată de creditoarea … a fost înregistrată, în condiţiile textelor legale menţionate anterior, în dosarul având ca obiect cererea debitoarei. De asemenea, orice cerere a oricărui creditor, instanţa făcând referire la creditorii aflaţi în sala de judecată, se vor înregistra în acest dosar, însă se va face aplicabilitatea art. 66 alin.7, teza a II a coroborat cu art. 66 alin. 10 din legea insolvenţei, în care sens cererile ce se vor depune de reprezentaţii creditorilor prezenţi se vor înregistra în dosar, dar se va proceda la judecarea cererii debitoarei în camera de consiliu, în procedură necontencioasă, urmând ca cererile creditorilor , în funcţie de respingerea sau admiterea cererii debitoarei să fie disjunse şi înregistrate separat sau, după caz, calificate ca fiind declaraţii de creanţe.

Consilier juridic …depune la dosar cerere de intervenţie.

Avocat … pentru … şi … depune la dosar cereri de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei ….

Avocat … pentru … a depus la dosar cerere de intervenţie voluntară principală în cererea de declanşare a procedurii insolvenţei debitoarei formulată de ….

In conformitate cu art. 66 alin.6 şi alin.10 din Lege anr.85/2014, judecătorul sindic dispune ca în şedinţa de cameră de consiliu să rămână numai reprezentaţii debitoarei …, restul persoanelor să părăsească sala.

Tribunalul Gorj — Secţia a II a Civilă, în conformitate cu art. 529 c.proc.civ. declară că este competent în soluţionarea prezentei cereri de deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei …, având în vedere dispoziţiile art.41 alin.l şi 2 coroborate cu art. 5 pct. 57 din Legea nr.85/2014, precum şi certificatul constatator nr. … emis de ORC de pe lângă …, procesul verbal din … emis de …, motivele vor fi expus pe larg în considerentele hotărârii.

Consilier juridic … pentru debitoare a depus la dosar înscrisurile solicitate de instanţă şi a învederat cu privire la ultima situaţie financiară că aceasta este cea de pe anul 2013 întrucât potrivit normelor fiscale nu s-a putut întocmi situaţia financiară pe anul 2014.

Constatându-se cererea în stare de judecată, s-a acordat cuvântul:

Consilier juridic … pentru debitoare a solicitat admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei şi numirea în calitate de administrator judiciar a … în consorţiu cu ….

JUDECĂTORUL SINDIC

Prin cererea înregistrată la data de …. pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia a Il-a Civilă, sub nr. …, debitoarea …, cu sediul în oraş …, str…, nr…, judeţul …, sediul profesional şi punct de lucru în …, CUI …, număr de ordine în registrul comerţului … a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei în temeiul art. 71, al.l din Legea nr. 85/2014.

In raport de disp. art. 66, al.l 1 din Legea nr. 85/2014, se solicită să se dispună, în cameră de consiliu şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită a bunurilor subscrisei până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva ...

De asemenea, se solicită ca, în temeiul art. 45, al. (1), lit. d şi art. 66, alin. 6 din Legea nr. 85/2014, să fie desemnată, în calitate de administrator judiciar, societatea de practicieni în insolventă … cu sediul profesional în mun. …, str. … nr…. jud. Gorj.

Cu titlu preliminar, referitor la competenţa teritorială a instanţei, arată că sediul profesional al societăţii este în .., …nr…, jud. Gorj ( astfel cum rezultă din Certificatul constatator nr. … emis de ORC de pe lângă …, privind existenţa activităţilor proprii de birou pentru societate), astfel că instanţa competentă prin aplicarea disp. art. 5 punctele 57 şi 59, coroborat cu art. 41 al.l şi 2 din Legea nr. 85/2014 este Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă.

In motivarea cererii s-a arătat că societatea a fost înfiinţată în anul …, în judeţul Gorj, desfăşurând la început activitatea de „Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun" şi ulterior continuând cu activităţi de exploatare forestieră şi prelucrare material lemnos, producţie şi vânzare produse panificaţie, transport intern şi internaţional de marfă, producerea şi comercializarea de agregate minerale, prestări servicii cu utilaje diverse, etc.

Activitatea principală desfăşurată în prezent este cea de „Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun".

In prezent societatea îşi desfăşoară activitatea preponderent în judeţul Gorj, unde are şi sediul profesional - mun. .., Aleea … nr…., et. …, jud. Gorj, fiind locul în care funcţionează, într-un mod verificabil de către terţi, conducerea activităţii economice a societăţii realizându-se la sediul indicat.

De asemenea, birourile specializate pe departamente de resort din cadrul …. se află la acelaşi sediu profesional, întreaga activitate de coordonare, evidenţă, reprezentare, arhivare desfăşurându-se la ….

In oraşul …, jud. …, unde se află sediul social al firmei, se regăseşte un singur birou, unde nu se desfăşoară niciuna dintre activităţile mai sus enumerate.

Se precizează şi faptul că toate controalele efectuate de către autorităţile statului, inclusiv … prin … şi …, s-au desfăşurat la sediul profesional situat în mun. …, Aleea .. nr.., jud. Gorj, astfel cum rezultă din extras Registru Unic de Control seria .. nr. …, anexat prezentei în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

In concluzie, opinează că sediul profesional al … astfel cum este definit de legiuitor este în …, Aleea … nr…, jud. Gorj şi competenţa pentru soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei este a Tribunalului Gorj, Secţia a Il-a Civilă, conform art. 41 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014.

…. a constatat că în patrimoniul său există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile în patrimoniu, nu va putea plăti datoriile exigibile către creditorii săi. Prin urmare, societatea se află în cazul unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, datoriile exigibile către creditorii săi, bugetari, ipotecari şi chirografari, astfel cum vom proba prin înscrisurile pe care le depunem în susţinerea cererii.

Datorită neplăţii la termenele scadente a datoriilor faţă de creditori, există riscul acumulării de noi datorii accesorii în următorul interval de timp, care nu vor putea fi achitate, dată fiind absenţa lichidităţilor necesare.

In acest sens, se poate exemplifica prin faptul că, în vederea recuperării creanţelor bugetare:

• la data de …, s-au instituit sechestre pentru bunuri imobile pentru suma de aproximativ …. lei ( procese-verbale de sechestru pentru bunuri imobile - nr. … din ..;

• la data de …, cu adresa nr. ., … a solicitat înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti aparţinând debitorului …., pentru suma de … lei.

• la data de … au fost refuzate la piaţă mai multe instrumente de plată, din lipsă disponibil ( extras cont din …);

• nu s-a mai putut realiza plata drepturilor salariale scadente, din lipsă disponibil;

• având în vedere neplata utilităţilor, furnizorul de energie electrică …, în intervalul …, a procedat la debranşarea de la alimentarea cu energie electrică a tuturor punctelor de lucru ale debitoarei.

… se confruntă cu o situaţie economică dificilă, motiv pentru care conducerea societăţii a ajuns la concluzia că se impune o reorganizare a societăţii în urma căreia să fie achitate datoriile restante ale debitoarei conform unui program de plată a creanţelor şi, de asemenea, restructurarea operaţională şi financiară a societăţii, conform unui plan de reorganizare.

La momentul actual, societatea are un număr de 1.798 salariaţi.

Situaţia societăţii nu s-a îmbunătăţit, fiind în imposibilitate de a mai face faţă datoriilor către furnizori, bănci şi bugetul de stat, inclusiv pe fondul unei scăderi a cifrei de afaceri. De asemenea, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anexate prezentei cereri, societatea nu o să poată face faţă datoriilor exigibile cu lichidităţi la data scadenţei.

In acest caz, se învederează că din analiza conturilor societăţii şi a registrului de casă al debitoarei reiese faptul că societatea este în stare de insolvenţă în conformitate cu prevederile art. 5 pct.29 din legea nr. 85/2014, unde este definit termenul de insolvenţă ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

a)insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

b)insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte ca debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei".'"

Raportat la datoriile scadente ce au depăşit termenul de 60 de zile este evident faptul că societatea nu are suficient disponibil pentru acoperirea acestora.

De asemenea, vechimea datoriilor bugetare reiese inclusiv din faptul că s-au instituit popriri de către …asupra disponibilităţilor băneşti şi de asemenea prin faptul că s-a procedat la înfiinţarea de sechestre pentru bunurile imobile din patrimonial debitoarei, toate aceste operaţiuni realizându-se de asemenea la sediul profesional.

Faţă de cele prezentate mai sus, se apreciază că debitoarea are posibilităţi reale de continuare a activităţii economice, având în vedere contractele aflate în derulare precum şi prin implementarea unor măsuri de reducere a costurilor.

Se apreciază că, în condiţiile în care datoriile acumulate către buget şi furnizori vor fi eşalonate în baza unui plan de reorganizare, …. are posibilităţi reale de redresare economică prin restructurarea activităţii ( sporirea veniturilor şi diminuarea cheltuielilor).

Un alt argument în favoarea intenţiei de reorganizare sub protecţia legii privind procedura insolvenţei îl reprezintă faptul că, în această perioadă, debitorul este ferit de presiunea creditorilor deoarece, în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, astfel că niciun creditor nu va mai putea acţiona în judecată debitoarea ( societatea aflată în reorganizare judiciară) pentru recuperarea creanţei sale.

Se menţionează faptul că datoriile societăţii, astfel cum rezultă din documentele ataşate, depăşesc valoarea prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5, pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventă.

In temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014, se solicită instanţei ca prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei să dispună păstrarea dreptului de administrare a societăţii, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea - sub supravegherea administratorului judiciar, având în vedere declararea intenţiei noastre de reorganizare.

Pentru motivele expuse mai sus, se apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, pentru ca instanţa să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii de insolventă, astfel:

1. în conformitate cu disp. art. 66, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 „Debitorul aflat în stare de insolventă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolventă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei."

2. Conform art. 5, pct. 29 din legea nr. 85/2014, "insolventă este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:

a)insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

b)insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei".

Astfel, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, nu au plătit datoriile faţă de creditorii noştri, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile.

Apreciază că raportat la starea actuală a patrimoniului, respectiv la insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, a certitudinii insolvenţei, cererea este întemeiată.

In vederea revigorării activităţii societăţii, îşi manifestă intenţia de intrare în reorganizare, considerând că se impune depunerea unui plan de reorganizare, cu scopul de a achita datoriile creditorilor, eşalonat.

De asemenea, potrivit disp. art. 67, lit. n din Legea nr. 85/2014, se depune alăturat prezentei dovada notificării organului fiscal competent.

In concluzie, se solicită următoarele: admiterea cererii formulate şi deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva …; desemnarea în calitate de administrator judiciar al …. a societăţii de practicieni în insolvenţă …, cu sediul profesional în mun. …, str. … nr…, …, jud. Gorj.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 38, alin 1 art.66, 67, 71 şi 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In dovedirea sediului profesional:

- Certificat constatator nr. … emis de ORC pentru „activităţi proprii de birouri pentru societate la sediul secundar din …, str. …, nr. …, jud. Gorj (Punct de lucru);

- Extras Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecţia fiscala pentru persoane juridice nr. … pentru … cu domiciliul fiscal Sat …, corn. …, jud. Gorj

- Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. …. înfiinţata de …;

- Extras cont emis de … sucursala Tg-Jiu din data de …;

- Extras cont emis de …sucursala Tg-Jiu din data de …;

- Extras REGISTRUL UNIC DE CONTROL - seria … nr. … - dovada realizării controalelor la Tg-Jiu, jud. Gorj;

- Proces verbal … nr. …Tg-Jiu nr. … - loc realizare act de control …, Aleea …, nr. …, jud. Gorj;

- Proces verbal …nr. … nr. …. - loc realizare act de control Tg-Jiu, str. …, nr. …, jud. Gorj

- Proces verbal … nr. … Tg-Jiu nr. … - loc realizare act de control Tg-Jiu, Aleea …, nr. ., jud. Gorj

- Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile instituit de … la data de … sub nr. …, încheiate la …, aleea …, nr. …, jud. Gorj

- Certificat constatator emis de ORC sub nr. …. la data de ….

In dovedirea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei - în conformitate cu prevederile art. 67, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:

• Dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, conform art. 66 alin. 1 şi art. 67 alin. 1 lit n din Legea 85/2014;

• Ultima situaţie financiară anuală certificată de către administrator şi cenzor/auditor pentru anul anterior deschiderii procedurii insolvenţei - conform art. 67 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014;

• balanţa contabilă de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării prezentei cereri, conform art. 67 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2014;

• lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate, conform art. 67 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014;

• lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă, conform art. 67 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014;

• lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, conform art. 67 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014

• contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii, conform art. 67 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 85/2014;

• Declaraţie pe proprie răspundere ca societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic sau lista membrilor grupului de interes economic, sau după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită, conform art. 67 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 85/2014; ,

• Declaraţie prin care debitorul îşi arata intenţia de reorganizare, conform art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014;

• Descriere sumara a modalităţilor privind reorganizarea conform art. 67 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 85/2014;

• declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, conform art. 67 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 85/2014 (din care să rezulte dacă debitorul a mai fost supus procedurii de reorganizare într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive);

• declaraţie pe propria răspundere conform art. 67 alin. 1 lit. j) din Legea nr.85/2014 (din care să rezulte că el sau administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii);

• Declaraţie pe propria răspundere din care sa reiasă că societatea nu este tranzacţionată pe o piaţă a valorilor mobiliare conform art. 67 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 85/2014;

• Declaraţie pe propria răspundere din care sa reiasă că societatea nu este membru al unui grup de societăţi/ sau că este, cu precizarea acestora, conform art. 67 alin. 1 lit. 1) din Legea nr. 85/2014

• dovada Codului Unic de înregistrare, conform art. 67 alin. 1 lit. m) din Legea nr.85/2014.

La data de … debitoarea … a depus cerere de modificare a cererii introductive de instanţă prin care înţelege să modifice capătul de cerere prin care solicita numirea administratorului judiciar … şi solicită să fie desemnaţi în calitate de administratori judiciari, potrivit art. 45 alin.l lit. d şi a art. 66 alin.6 din Legea nr.85/2014, societatea … şi …, potrivit ofertei comune şi a protocolului anexate.

Judecătorul sindic, analizând actele şi lucrările dosarului, constată şi reţine :

In practicaua prezentei hotărâri judecătoreşti s-a reţinut că Tribunalul Gorj - Secţia a II a Civilă s-a declarat competent în soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului …., urmând a se prezenta pe larg motivele în considerentele hotărârii, acestea fiind următoarele:

Art.41 alin. 1 din Lege anr.85/2014 prevede că toate procedurile prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, iar aliniatul 2 prevede că sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor; în cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul social/profesional al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor înainte de schimbare.

Termenul de sediu este definit de dispoziţiile art. 5 pct .57 din Legea nr.85/2014 în sensul că sediul este orice punct de lucru în care debitorul exercită, cu mijloace umane şi materiale şi cu caracter netranzitoriu, o activitate economică sau o profesie independentă.

Definirea termenului de sediu este un element de noutate al legii insolvenţei, neavând corespondent în vechea reglementare, Legea nr.85/2006. Se apreciază că legiuitorul a intenţionat, în scopul respectării caracterului de celeritate a procedurii insolvenţei în conformitate cu art. 40 alin.2 din Legea nr.85/2014, ca procedura să fie parcursă în circumscripţia tribunalului unde debitorul desfăşură preponderent activitatea sa economică, unde, de altfel , se află documentele financiar-contabile şi averea debitorului.

Debitoarea … figurează cu sediul secundar în Municipiul …, str. Aleea …, nr…. , jud. Gorj, sediu înregistrat în registrul comerţului cu cel puţin 6 luni anterioare formulării prezentei cereri, cum prevede art.41 alin.2, fapt ce rezultă din certificatul constatator nr. … din … emis de ORC de pe lângă … (fila 25 din dosar vol.I). Conform menţiunilor din acest înscris debitorul … are înregistrat sediu secundar pentru „activităţi proprii de birou pentru societate".

De asemenea, debitoarea îşi desfăşoară activitate economică în cea mai mare parte pe raza judeţului Gorj, unde îşi are sediul secundar declarat, fapt ce rezultă din procesul verbal din … emis de … (fila 41 din dosar vol.I).

Conform acestui înscris, debitorul … a derulat operaţiuni bancare numai prin conturile sucursalelor din Tg Jiu ale instituţiilor bancare, biroul de contabilitate şi arhivă se află la etajul … al sediului administrativ din …, str. …, nr…jud. Gorj.

Trebuie menţionat că debitorul face parte dintr-un grup de societăţi, solicitând, totodată, deschiderea procedurii unei altei societăţi din grup, respectiv …, cu sediul declarat în registrul comerţului în …, str. …, nr…., jud. Gorj.

Pe fond, cererea debitorului … privind deschiderea procedurii insolvenţei este întemeiată.

Debitorul … a depus la dosar documentele prev. de art. 67 din Legea nr.85/2014.

Se constată că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.71 raportat la art. 66 din Lege anr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă .

Potrivit art.66 alin.4 din Legea nr.85/2014 debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu.

Din înscrisurile anexate cererii debitoarei, în special înscrisurile de instituire a măsurii asiguratorii-sechestru bunurilor debitorului, de către organele fiscale pentru neplata datoriei, dar şi extrasele de cont din care rezultă refuzul la plată, din lipsă de disponibilităţi, a unor instrumente bancare, s-a dovedit starea de insolvenţă iminentă în sensul art.29 alin.l lit.b din lege.

Ca urmare, se va admite cererea debitoarei, se va deschide procedura generale a debitorului …..

In conformitate cu art.45 lit.d din lege, va fi desemnat administratorul judiciar solicitat de debitoare, … în consorţiu cu …, conform ofertei depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea …, cu sediul în oraş …, str…., nr…, judeţul …, sediul profesional şi punct de lucru în …, Aleea …, nr…, et…., judeţul Gorj, CUI …., număr de ordine în registrul comerţului ….

In temeiul art.71 raportat la art. 66 din Legea nr.85/2014 .

Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei  debitoarei ….

In temeiul art.73 din Legea nr.85/2014;

Numeşte administrator judiciar provizoriu … în consorţiu cu … care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege cu o retribuţie lunară de … lei din averea debitoarei.

În temeiul art.73 şi art. 99 din Legea nr.85/2014;

Dispune efectuarea de către administratorul judiciar a notificărilor prev. de art. 100 din lege, precum şi notificarea deschiderii procedurii creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă .

În temeiul art.39 alin.2 din Legea nr.85/2014;

Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. In caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar, iar în lipsa disponibilităţilor în cont se va utiliza fondul de lichidare.

In temeiul art. 71 alin.2 din Lege anr.85/2014

Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierii de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea notificării, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

In temeiul art. 58 din Lege anr.85/2014

Fixează termen pentru depunerea primului raport la data de …. în temeiul art. 100 din Lege anr.85/2014;

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de …

 Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de ….

Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la data de … . In temeiul art. 111 alin.2 din Legea nr.85/2014

Termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul de creanţe este de 7 zile de la publicarea în BPl a tabelului preliminar.

In temeiul art.76 din Legea nr.85/2014

Dispune comunicarea prezentei sentinţe Judecătoriei …, jud. … şi Judecătoriei …, jud. … în vederea aplicării prev. art. 75 din legea insolvenţei.

Califică ca fiind declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei formulate de creditorii …, …, …, … .

Acordă termen de procedură la data de … pentru judecarea cererii de renunţare la judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de ….

Cu apel în termen de 07 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la …, la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,

……….

Grefier,

……