Pretenţii

Sentinţă civilă 2036/2018 din 22.03.2018


Cod ECLI ECLI:RO:JDTGJ:2018:019.002036

Dosar nr. …./318/2017

Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa Civilă Nr. 2036/2018

Şedinţa publică de la 22 Martie 2018

Instanţa constituită din:

Preşedinte: A.A.

Grefier: M.M.P.

Pe rol fiind pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamantul S.J.A.G., în contradictoriu cu pârâtul A.A., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate prin încheierea de amânare a pronunţării din data de 15.03.2018, care face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, după care:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu, la data de 17.10.2017, sub nr. …./318/2017, reclamantul S.J.A.G în contradictoriu cu pârâtul A.A. a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 5481,46 lei reprezentând cheltuieli efectuate cu transportul şi asistenţa medicală oferită părţii vătămate A.A., ca urmare a unui eveniment rutier din data de 12.05.2017, precum şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că, la data de data de 12.05.2017, prin apelul de urgenţă 112, a fost primită o solicitare pentru deplasarea ambulanţei în Telești, pentru transportul şi asistenţa medicală a părţii vătămate A.A., pentru control şi investigaţii de specialitate.

În continuare, reclamantul a mai arată că la faţa locului s-a deplasat o ambulanţă, echipajul ambulanţei preluând persoana vătămată, care a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg Jiu, de unde a fost transportată ulterior la Spitalul nr. 700, la aeroport la Craiova pentru transfer la București, după care a fost transferat de la Spitalul Bagdasar Arseni București la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, ulterior fiind transferat din nou la Spitalul Bagdasar Arseni București.

Ulterior, reclamantul a învederat că s-a constituit parte civilă în dosarul penal nr. ..., dar prin adresa nr. ... din 07.09.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu le-a comunicat ordonanţa de clasare şi referatul cu propunerea de clasare din care reiese culpa pârâtului. Întrucât pârâtul nu s-a prezentat la sediul unităţii pentru a achita suma de 5481,46 lei, deși a fost somat în acest sens, reclamantul a formulat prezenta acţiune, apreciind că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe prevederile art. 1349, art. 1357, art. 1359, art. 1372, art. 1381 din C. civ. şi art. 320 din Legea nr. 95/2006.

În probaţiune, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a ataşat cererii, în copie, fişele de solicitare nr.13330/12.05.2017, nr. 13317/12.05.2017, nr. 14504/25.05.2017, nr. 14957/29.05.2017, somaţia nr. 7569/12.09.2017, modalitatea de calcul a prejudiciului, adresa nr. 1015831/02.06.2017 a IPJ - Biroul Rutier, adresa nr. 5769/13.05.2017 de constituire a părţii civile, ordonanţa de clasare, referatul cu propunere de clasare din dosarul nr. ... şi împuternicire (f. 8-22).

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

Pârâtul a fost citat prin publicitate, interesele acestuia fiind reprezentate prin curatorul special desemnat de către instanță, avocat C.L., pentru care s-a prezentat în substituire avocat C. D.(f.49).

Sub aspectul materialului probator, instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reține următoarele:

În fapt, la data de 12.05.2017, în urma apelului de urgenţă 112, una dintre ambulanţele aflate în dotarea unităţii spitaliceşti reclamante s-a deplasat în Telești, pentru a asigura transportul şi asistenţa medicală a persoanei vătămate A.A., ca urmare a unui eveniment rutier. Echipajul ambulanţei a preluat partea vătămată, care a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, de unde a fost transportată ulterior la Spitalul nr. 700, la aeroport la Craiova pentru transfer la București, după care a fost transferat de la Spitalul Bagdasar Arseni București la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, ulterior fiind transferat din nou la Spitalul Bagdasar Arseni București.

Ulterior, în urma adresei nr. 1015831 din 02.06.2017 emisă de Poliţia Municipiului Târgu Jiu - biroul rutier (f12), reclamantul s-a constituit parte civilă cu suma de 5481,46 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor efectuate cu transportul şi asistenţa medicală a persoanei vătămate în dosarul penal nr.... (f.13).

Prin Adresa înregistrată sub nr. ... din 07.09.2017 (f.9), Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu a comunicat reclamantului Ordonanța de clasare a dosarului nr. ...., din care reiese că s-a dispus clasarea cauzei penale întrucât în urma evenimentului rutier din data de 12.05.2017 a rezultat autoaccidentarea biciclistului A A, care a căzut ca urmare a faptului că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, s-a dezechilibrat, nefiind acroșat de vreun vehicul.

 Întrucât, cu ocazia îngrijirilor de prim ajutor acordate persoanei vătămate A.A., au fost efectuate cheltuieli medicale ce se ridică la suma de 5481,46 lei, reclamantul S. J.A.G. a somat pârâtul, prin notificarea nr. 7569 din data de 12.09.2017 (f.8), să achite contravaloarea acestora, în termen de 5 zile de la primirea somației, însă acesta nu a achitat suma solicitată.

În drept, potrivit art. 1349 alin. (1) C.civ.: „Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane”, urmând ca persoana care, având discernământ, a încălcat această îndatorire să răspundă de toate prejudiciile cauzate, fiind obligată să le repare integral, în sensul art. 1349 alin. (2) C.civ.

În ceea ce priveşte condiţiile în care poate fi angajată răspunderea civilă delictuală, instanţa reţine că, potrivit art. 1357 alin. (1) şi alin. (2) C.civ.: „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, autorul prejudiciului răspunzând pentru cea mai uşoară culpă”.

De asemenea, conform art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006: „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată”.

În concluzie, din analiza textelor legale reproduse mai sus şi a celor redate în sinteză se ajunge la constatarea că angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie presupune existenţa cumulată a patru condiții, respectiv: existența unui prejudiciu, săvârșirea unei fapte ilicite, existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum și vinovăţia autorului faptei ilicite şi prejudiciabile.

În ceea ce privește fapta ilicită, instanța constată că aceasta este reprezentată de fapta pârâtului, care, „în ziua de 12.05.2017, în jurul orelor 17:30, în timp ce se deplasa pe o bicicletă marca Active pe DC 95 – sat Telești din direcția DN 67 în direcția Bădiceni, a virat la stânga spre Hobița și, fiind sub influența alcoolului, s-a dezechilibrat și a căzut în afara părții carosabile, suferind leziuni corporale”, astfel cum reiese din Referatul cu propunere de clasare din data de 15.08.2017 (f. 11).

În continuare instanţa reţine că nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal deoarece, prin Ordonanţa dată în dosarul nr. ..., din data de 07.09.2017 (f. 10), s-a dispus clasarea cauzei în temeiul art. 16 lit. b) din C.proc.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală. În consecinţă, instanţa reţine că instanţa civilă nu este legată de Ordonanţa de clasare dată în dosarul nr. ..., în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori vinovăţia autorului faptei ilicite, aspecte care oricum nu au fost analizate în acest dosar.

În ceea ce privește prejudiciul în cuantum de 5481,46 lei, instanța reține că acesta este reprezentat de contravaloarea cheltuielilor efectuate cu transportul şi asistenţa medicală a persoanei vătămate, astfel: suma de 593,74 lei, conform fișei de solicitare nr. 13317/12.05.2017; suma de 1921,36 lei, conform fișei de solicitare nr. 14504/25.05.2017; suma de 1921,36 lei, conform fișei de solicitare nr. 14957/29.05.2017; suma de 1045 lei, conform fișei de solicitare nr. 13330/12.05.2017 (filele 14-21).

Cu privire la cuantumul prejudiciului instanţa constată că principiul general este acela al reparării integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicită, în sensul stabilit de art. 1385 alin. (1) C.civ., potrivit căruia: „Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. Pentru ca reparaţia să fie integrală este necesar să fie înlăturate toate consecinţele dăunătoare ale faptei ilicite sau împrejurării care le-a generat, în scopul repunerii victimei în situaţia anterioară”.

Astfel, instanța reține că, între prejudiciul reclamantului şi fapta ilicită a pârâtei există un raport de cauzalitate direct, în sensul că acea faptă a provocat un prejudiciu a cărui recuperare se urmăreşte prin promovarea prezentei acţiuni.

Sub aspectul laturii subiective, ansamblul probator administrat în cauză conduce la concluzia ca pârâtul a acţionat cu vinovăţie sub forma culpei, întrucât acesta nu a prevăzut rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.

În raport de considerentele de drept şi de fapt expuse anterior, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, motiv pentru care va admite cererea aşa cum a fost formulată şi va obliga pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5481,46 lei, reprezentând contravaloare transport şi asistenţă medicală.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa arată că potrivit art. 453 din C.proc.civ. „partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”

Instanța constată că reclamantul a achitat onorariului curatorului special avocat C.L. în cuantum de 150 lei, astfel cum reiese din OP nr. 53/02.03.2018 (f.44), sumă care se încadrează în disp. art. 451 alin. (1) C.proc.civ.

În aceste condiţii, faţă de cererea reclamantului şi întrucât pârâtul a căzut în pretenţii,  în temeiul disp. art. 451 alin. (1) și art. 453 C.proc.civ., instanţa va obliga pârâtul la plata către reclamant a sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu curator special.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul S.J.A.G, în contradictoriu cu pârâtul A.A., prin curator special avocat C.L.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5481,46 lei, reprezentând contravaloare transport şi asistenţă medicală.

Obligă pârâtul la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu curator special.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune  la Judecătoria Târgu Jiu.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.03.2018, la Judecătoria Târgu Jiu.

PREȘEDINTE,

A.A.

GREFIER,

P.M.M.

Red. A.A./.Tehnored P.M.M.

5 ex./22.03.2018