Litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999).

Hotărâre 1 din 10.09.2013


Instituţia declinării competenţei materiale şi funcţionale între două secţii aparţinând aceluiaşi tribunal, conform dispoziţiilor art. art.129 şi următoarele NCPC

Dosar nr. …../95/……

Cod operator: ….

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 10.09.2013

Completul compus din:

Preşedinte : …….

Grefier : ……….

Pe rol fiind  judecarea acţiunii formulată de reclamanţii …….., în contradictoriu cu pârâtul ……., având ca obiect  litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamanţii fiind reprezentaţi de avocat ……, în substituire pentru avocat ……….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dosarul de faţă a fost disjuns din dosarul ……/95/…… cu privire la reclamanţii …… şi s-a acordat termen astăzi în vederea discutării excepţiei de necompetenţă materială funcţională a secţiei CAF.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul pune în discuţie excepţia de necompetenţă materială funcţională a secţiei CAF şi acordă cuvântul.

Avocat …….., pentru reclamanţi, depune la dosar delegaţia de substituire şi lasă soluţia la apreciere.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Contencios Administrativ şi fiscal sub nr…../95/…., disjunsă din dosarul nr…../95/…., reclamanţii …….., reprezentaţi în proces de avocat ……., cu sediul profesional în ……., au chemat în judecată pe pârâtul……, cu sediul în ……., pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa pe baza probelor ce se vor administra în contradictoriu cu acesta să dispună: anularea dispoziţiei nr….. privind modificarea salariului personalului Primăriei ….. ca urmare a eliminării sporului de dispozitiv, emisă de pârâtul Primarul Comunei …….; obligarea pârâtului să dispună plata drepturilor cuvenite, reprezentând 25% din salariu, respectiv sporul de dispozitiv, începând cu …..; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, ocazionate de introducerea şi susţinerea prezentei cauze, potrivit actelor justificative de la dosar.

În fapt: reclamanţii, au menţionat că sunt salariaţii Comunei ……., ocupând funcţiile precizate în tabelul nominal anexă la dispoziţia nr. …… emisă de pârâtul Primarul Comunei ….., astfel: ……..

În aceste funcţii, prin sentinţa nr. … a Tribunalului …..- secţia comercială  şi de contencios administrativ  şi fiscal,  pronunţată  în  dosarul  nr……, rămasă irevocabilă, pârâţii Primăria Comunei ….. şi Consiliul Local al comunei …… au fost obligaţi la plata indemnizaţiei de dispozitiv, în cuantum de 25% din salariul fiecăruia dintre ei, începând cu ……, hotărâre ce a fost pusă în executare de pârât, iar sumele cuvenite le-au fost plătite până la ….., când prin dispoziţia nr. ….., emisă de acesta, le-au fost modificate în mod unilateral salariile, în sensul reducerii lor cu 25%, „ca urmare a eliminării sporului de dispozitiv" acordat în baza hotărârii judecătoreşti arătate.

Aşa cum rezultă din motivarea dispoziţiei atacate şi din adresa nr. …… a Primarului Comunei …..,  care au fost anexate în copie împreună cu tabelul nominal anexă, prin care le-a fost comunicată dispoziţia, aceasta a fost emisă în baza constatărilor „Camerei de Conturi …… prezentate cu nota înregistrată cu numărul ……..". Prin cererea înregistrată sub nr. …… la Primăria Comunei ……, formulată în baza art. 7 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au solicitat pârâtului Primarul Comunei ….. să reexamineze dispoziţia emisă şi să o revoce. Prin adresa nr. …… a pârâtului, li s-a comunicat faptul că cererea formulată a fost respinsă „deoarece a fost emisă în urma unei constatări a Camerei de Conturi …." care a apreciat că sporul de dispozitiv a fost acordat nelegal, motiv pentru care formulăm prezenta cerere în baza art. 8 şi următoarele din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, apreciind că dispoziţia atacată este nelegală având în vedere faptul că acest spor ne-a fost stabilit şi acordat în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, iar prin emiterea de către pârât a dispoziţiei a cărei anulare o solicităm s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a acesteia, ceea ce este inadmisibil.

De asemenea, au precizat că nu s-au schimbat condiţiile avute în vedere la acordarea sporului de dispozitiv, astfel că eliminarea acestuia este nejustificată. În drept, şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile legale arătate şi disp. art. 274 C. proc. civ. În susţinerea cererii au solicitat interogatoriul pârâtului şi acte, inclusiv hotărârea judecătorească arătată.

La data de ……. prin rezoluţia preşedintelui completului de judecată CAF ….. s-a procedat la examinarea cererii de chemare în judecată înregistrată şi formulată de reclamanţi, s-a constatat că aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.194-197 din noul cod de procedură civilă.

Având în vedere dispoziţiile art.201 alin.1 NCPC, s-a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât şi i s-a pus în vedere acestuia să depună întâmpinare, avându-se în vedere dispoziţiile art.180 alin.3 şi art.201 alin.1 NCPC, în termen de 25 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.

La data de …… factorul poştal a înmânat personal pârâtului Primarul comunei ….. cererea de chemare în judecată, în acest sens completând dovada de înmânare ce a fost restituită la dosar la fila 15.

 Având în vedere că până la data de …. pârâtul nu a depus la dosar întâmpinare, prin rezoluţia din …. a fost stabilit de către preşedintele completului de judecată primul termen de judecată la data de ….., pentru când părţile au fost legal citate.

Prin încheierea interlocutorie din ….., s-a dispus emiterea unei adrese către pârâtul Primarul comunei …… conform dispoziţiilor art.12 şi 13 din Legea nr.554/2004, pentru a comunica dacă reclamanţii au calitatea de funcţionari publici sau de personal contractual şi de asemenea să înainteze la dosar întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii dispoziţiei nr…….. Totodată, să se comunice deciziile de reîncadrare ale reclamanţilor emise în baza legii 330/2009.

Primăria … în data de … a comunicat la dosar adresa nr….. prin care se precizează faptul că reclamanţii ……au calitatea de funcţionari publici şi reclamanţii….. au calitatea de personal contractual. De asemenea prin această adresă a fost comunicată şi nota nr…… a Camerei de Conturi ……, care a stat la baza emiterii dispoziţiei …… şi dispoziţiile de reîncadrare emise în baza Legii 330/2009.

Prin încheierea interlocutorie din 3 septembrie 2013 a fost disjunsă acţiunea pentru reclamanţii ……. şi s-a format dosarul de faţă nr……..

Din actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarele considerente:

În situaţia de faţă analizându-se excepţia necompetenţei materiale şi funcţionale, excepţie care înlătură analizarea celorlalte excepţii de procedură, cât şi a problemei de drept, conform dispoziţiilor art.248 NCPC care reglementează obligaţia instanţei de a se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură sau de fond care fac de prisos în tot sau în parte cercetarea pe fond a pricinii.

Conform acestor dispoziţii ordinea de soluţionare a excepţiilor se realizează în raport de  investirea instanţei, de condiţiile legale privitoare la elementele esenţiale ale cererii de chemare în judecată şi care este urmată în ordine firească de excepţia dreptului la acţiune fiind o excepţie de fond absolută ce poate fi invocată în orice stare a pricinii atât de părţi, cât şi de către instanţă din oficiu.

Conform art.3 din legea nr.168/1999, „conflictele dintre salariaţi şi unităţile la care sunt încadraţi, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic ori la drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă, sunt conflicte de muncă". 

În acelaşi sens, se constată că unele litigii nu sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, ci a celor care soluţionează conflictele de muncă dintre salariaţi şi angajatori (art.269 din codul muncii). Justificarea este următoarea: competenţa materială funcţională (pe atribuţii) determinată obiectiv după natura litigiului ori după varii criterii subsidiare, este întotdeauna absolută. Nu mai puţin, atunci când este reglementată prin norme speciale, în virtutea lui est strictissimae interpretationis, nu este susceptibilă de extrapolare.

Potrivit art.2 lit. c actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice. Norma legală face trimitere în cuprinsul aceluiaşi text şi la actele administrative atipice, fiind asimilate în această categorie şi contractele încheiate de autorităţile publice cu referire la punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, a executării lucrărilor de interes public, prestării serviciilor publice şi achiziţiilor publice.

De asemenea, în explicitarea semnificaţiei unor termeni, art.2 alin.1 lit. b din legea nr.554/2004 autoritatea publică este orice organ de stat sau al unităţilor administrativ – teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public.

Coroborând textele de lege enunţate se poate concluziona că actul contestat de reclamanţi nu poate fi asimilate actului juridic administrativ, iar pârâtul nu a acţionat în regim de putere publică, ci a acţionat în calitatea lui de ordonator de credite şi respectiv instituţie angajatoare, ca parte a contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor, ce reglementează raportul de muncă, iar conform dispoziţiilor art.1 alin.1 din codul muncii acesta se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Având în vedere dispoziţiile art.129 şi următoarele NCPC, tribunalul constată că pricina de faţă este de competenţa secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Gorj, fiind vorba de o competenţă de ordine publică, respectiv o competenţă materială funcţională, şi pe cale de consecinţă urmează să admită excepţia necompetenţei materiale funcţionale a secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi să trimită dosarul instanţei competente în vederea soluţionării cererii de faţă, raportat şi la dispoziţiile art.269 din codul muncii, art.208 şi 210 din legea nr.62/2011 modificate prin art. XX şi XXI din legea nr.2/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excepţia de necompetenţă materială şi funcţională a secţiei CAF a Tribunalului

Declină competenţa în favoarea secţiei CMAS a Tribunalului … în vederea soluţionării cererii de chemare în judecată formulată de reclamanţii …. împotriva pârâtului Primarul comunei ….

Trimite dosarul la secţia CMAS a Tribunalului …..

Hotărâre definitivă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din … , la Tribunalul ….

.