Cerere de validare poprire admisa. Amendarea tertilor popriti

Sentinţă civilă 467 din 23.01.2015


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 08.09.2014, sub numar dosar 28786/ 212/ 2014, creditoarea Asociatia de Proprietari Bloc nr. (...)Constanta a solicitat instantei sa dispuna validarea popririi înfiintate asupra veniturilor realizate de catre debitorul M.V. la tertii popriti S.C. „Y.R.” S.R.L. si S.C. „Y.M.” S.R.L. în dosarul de executare silita nr. 236/ 2014 al B.E.J. „V.N.”, precum si amendarea tertilor popriti cu câte 2000 lei. Totodata, s-a cerut obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, se arata ca executarea silita a fost pornita în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinta civila nr. 6298/ 29.04.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 14845/ 212/ 2012 - ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 139/ 27.02.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta si irevocabila prin Decizia civila nr. 218/ C/ 18.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta, pârâtii din acea cauza fiind obligati sa plateasca Asociatiei de Proprietari Bloc nr. (...)suma de 3230 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

A fost astfel format dosarul de executare silita nr. 236/ 2014 instrumentat de B.E.J. „V.N.”, în care, la data de 11.08.2014, s-a înfiintat poprirea la cei doi terti popriti, care nu si-au îndeplinit obligatiile ce le reveneau în aceasta situatie.

Fata de refuzul tertilor popriti de a-si îndeplini obligatia legala ca urmare a înfiintarii popririi si invocând prejudicierea grava a creditoarei în acest fel, aceasta din urma solicita amendarea tertilor popriti.

Cererea nu este motivata în drept, fiind timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 20 lei, iar în sustinere i-au fost atasate înscrisuri.

Debitorii au formulat întâmpinare comuna potrivit dispozitiilor art. 205 din Codul de procedura civila (f. 51), prin care solicita respingerea cererii de validare, învederând ca M.N. are contractul de munca încheiat cu S.C. „Y.M.” S.R.L. suspendat. În ceea ce îl priveste pe M.V., se arata ca cei doi angajatori au comunicat organului de executare , prin adresele nr. 07/ 18.09.2014 si nr. 106/ 18.09.2014, ca s-a luat act de popririle înfiintate, urmând a se proceda la retinerea cotei de 1/3 din veniturile angajatului, iar sumele aferente lunilor septembrie si octombrie au fost virate catre B.E.J. „V.N.”.

În aparare au fost depuse înscrisuri.

Tertii popriti nu au formulat întâmpinare, fiind însa reprezentati în fata instantei, la termenul de judecata, de un aparator comun, care a solicitat respingerea cererii de validare, întrucât obligatiile ce reveneau angajatorilor dupa instituirea popririlor au fost îndeplinite.

Totodata, la termenul de judecata din data de 23.01.2015 instanta a luat act de precizarile orale ale aparatorului tertilor popriti, în sensul ca S.C. „Y.R.” S.R.L. si-a schimbat denumirea în S.C. „Y.P.” S.R.L., fapt sustinut prin Decizia nr. 1/ 30.07.2014 a asociatului unic al societatii (f. 64).

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator existent la dosar, instanta retine urmatoarele:

În temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinta civila nr. 6298/ 29.04.2013 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 14845/ 212/ 2012 - ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 139/ 27.02.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta si irevocabila prin Decizia civila nr. 218/ C/ 18.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta, creditoarea Asociatia de Proprietari Bloc nr. (...)Constanta a solicitat B.E.J. „V.N.”, la data de 18.07.2014, începerea procedurii de executare silita împotriva debitorilor M.V. si M.N., pentru recuperarea debitului nascut din titlul executoriu, cuantificat la valoarea de 3230 lei.

A fost astfel format dosarul de executare silita nr. 236/ 2014, iar prin Încheierea nr. 15820/ 29.07.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 23218/ 212/ 2014 a fost încuviintata executarea silita solicitata de creditoare.

La data de 11.08.2014 au fost emise, în cadrul dosarului executional, adresele de înfiintare a popririi asupra veniturilor salariale obtinute de catre debitoarea M.N., în calitate de angajat al S.C. „Y.M.” S.R.L., precum si asupra veniturilor salariale obtinute de catre debitorul M.V. la S.C. „Y.M.” S.R.L. si la S.C. „Y.R.” S.R.L., pâna la concurenta sumei de 4101.72 lei, reprezentând debit urmarit (3230 lei) si cheltuieli de executare (871.72 lei).

Adresele de înfiintare a popririi au fost comunicate tertilor popriti la data de 14.08.2014, potrivit dovezilor de comunicare existente la dosarul de executare.

Calitatea debitorului M.V. de angajat al tertilor popriti a fost stabilita de organul de executare în baza adresei nr. 17823/ 25.07.2014 a I.T.M. Constanta, aspect necontestat de parti.

În ceea ce o priveste pe debitoarea M.N., contractul de munca existent între aceasta si S.C. „Y.M.” S.R.L. a fost suspendat prin Decizia nr. 1/ 14.04.2013 a reprezentantului societatii (f. 65); de altfel, nici nu s-a solicitat validarea popririi pentru veniturile debitoarei M.N..

Instanta retine incidenta, în cauza, a urmatoarelor dispozitii din Codul de procedura civila:

Art. 780 alin. 1 teza I - „Sunt supuse urmaririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori detinute în numele sau de o a treia persoana sau pe care aceasta din urma i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.”

Art. 781 alin. 1 - „Poprirea se înfiinteaza la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla în circumscriptia curtii de apel unde îsi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit.”

Art. 782 alin. 1 - „Poprirea se înfiinteaza fara somatie, în baza încheierii de încuviintare a executarii, prin adresa în care se va preciza si titlul executoriu în temeiul caruia s-a înfiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 780 alin. (1), împreuna cu încheierea de încuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata în dosar. Despre masura luata va fi înstiintat si debitorul, caruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe încheierea de încuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata în dosar, si titlul executoriu, în cazul în care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate.”

Art. 782 alin. 2 - „În adresa de înfiintare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), tert poprit, interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i se va datora, declarându-le poprite în masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.”

Art. 783 alin. 1 si 2 - „(1) Din momentul comunicarii adresei de înfiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la indisponibilizare si pâna la achitarea integrala a obligatiilor prevazute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, daca legea nu prevede altfel. (2) Când se popresc sume cu scadente succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta, ci si asupra celor exigibile în viitor.”

Art. 786 alin. 1 pct. 1 - „În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:1. sa consemneze suma de bani, daca creanta poprita este exigibila, sau, dupa caz, sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc, în cazul popririi înfiintate pentru realizarea altor creante decât cele aratate la pct. 2;”

Art. 789 alin. 1 - „Daca tertul poprit nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc sa consemneze suma urmaribila, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmaritor, debitorul sau executorul judecatoresc, în termen de cel mult o luna de la data când tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, în vederea validarii popririi.”

Art. 789 alin. 4 - „Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit îi datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe tertul poprit sa îi plateasca creditorului, în limita creantei, suma datorata debitorului, iar, în caz contrar, va hotarî desfiintarea popririi.”

Rezulta asadar ca validarea popririi produce efecte retroactiv, confirmând masura de executare silita, cu consecinta obligarii tertului poprit la plata catre creditor a sumelor pe care le datora dupa notificarea înfiintarii popririi, în limita acoperirii creantei, chiar daca în viitor nu mai exista raporturi juridice contractuale între tert si debitor.

În ceea ce priveste momentul formularii cererii de validare a popririi, se retine ca aceasta a fost promovata în termenul de o luna prevazut de art. 789 alin. 1 din Codul de procedura civila.

Conform art. 782 alin. 2 din acelasi cod, prin adresa de înfiintare a popririi i s-a pus în vedere tertului poprit sa consemneze o treime din sumele datorate debitorului, pâna la concurenta sumei urmarite, precum si interdictia de a plati catre debitorului sumele de bani pe care le datoreaza (în proportie de 1/3 din venitul lunar net), acestea fiind declarate indisponibile în masura necesara realizarii creantei. Adresele de înfiintare a popririlor au fost comunicate tertilor popriti la data de 14.08.2014, astfel cum s-a retinut anterior.

Prin adresele nr. 07/ 18.09.2014 (f. 54) si nr. 106/ 18.09.2014 (f. 53), tertii popriti au comunicat organului de executare ca s-a luat act de popririle înfiintate, urmând a proceda, începând cu data de 01.09.2014, la retinerea cotei de 1/3 din veniturile angajatului.

Instanta constata ca cei doi terti popriti nu si-au îndeplinit întocmai obligatiile impuse de lege. Astfel, chiar din momentul comunicarii adreselor de înfiintare a popririi (14.08.2014), cele doua societati comerciale la care s-au instituit popririle ar fi trebuit ca, în virtutea prevederilor art. 782 alin. 2 si art. 783 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila, sa procedeze la indisponibilizarea sumelor poprite, respectiv 1/3 din sumele datorate lui M.V.. Aceasta obligatie era prevazuta în mod explicit chiar în cuprinsul adreselor de înfiintare a popririi.

Termenul de 5 zile la care face referire art. 786 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila impunea tertilor popriti obligatia de a consemna sumele de bani si de a trimite dovada executorului judecatoresc. Asadar, acest termen nu este stabilit de lege pentru a se îndeplini obligatia de indisponibilizare a sumelor poprite, interdictia pentru tertul poprit de a elibera sume debitorului fiind impusa chiar din momentul în care acesta ia la cunostinta de înfiintarea popririi.

Din statele de plata ale S.C. „Y.M.” S.R.L. si S.C. „Y.P.” S.R.L., astfel cum acestea au fost depuse la dosarul cauzei (f. 56, 58, 60, 62, 109, 110), rezulta ca data stabilita pentru plata drepturilor salariale este ziua de 15 a fiecarei luni.

Prin urmare, tertii popriti nu si-au îndeplinit obligatia de a indisponibiliza sumele datorate debitorului M.V., la data de 15.08.2014, în conditiile în care au primit adresele de înfiintare a popririi cu o zi înainte, respectiv la 14.08.2014.

Mai mult, nici pentru salariile platite în 15.09.2014 nu s-a procedat, de catre cele doua societati, la poprirea sumelor de bani, abia prin adresele nr. 07/ 18.09.2014 si nr. 106/ 18.09.2014, tertii popriti comunicând organului de executare ca urmeaza a proceda în acest fel începând, efectuând primele retineri asupra cotei de 1/3 din veniturile angajatului aferente lunii septembrie - platite la 15.10.2014.

Judecatoria considera ca în acest fel au fost încalcate obligatiile ce le reveneau celor doi terti popriti, iar retinerea ulterioara a sumelor poprite nu este de natura a conduce la o alta concluzie decât aceea ca cererea de validare a popririi este întemeiata, urmând a fi admisa, în temeiul prevederilor art. 789 alin. 4 din Codul de procedura civila, cu consecinta validarii popririlor înfiintate de executorul judecatoresc si obligarea tertilor popriti la plata catre creditor a unei treimi din sumele pe acestia le datorau catre M.V., începând cu data de 14.08.2014 (data comunicarii adreselor de înfiintare a popririi catre tertii popriti), precum si din sumele datorate în viitor, pe masura ce acestea vor deveni scadente, pâna la concurenta sumei de 3586.72 lei, reprezentând debit urmarit si cheltuieli de executare.

În acest sens, Judecatoria are în vedere prevederile art. 728 din Codul e Procedura Civila, în conditiile în care nu s-a facut dovada existentei si a altor urmariri derulate împotriva aceluiasi debitor, dar si împrejurarea ca s-a realizat partial creanta, în limita sumei de 515 lei, potrivit extraselor de cont depuse la dosar (f. 57, 59, 61, 63, 107, 108). Desigur ca, la punerea în executare a hotarârii de validare a popririi se vor avea în vedere platile care au fost efectuate de catre angajatori, de buna-voie

În ceea ce priveste cererea de amendare a tertilor popriti, Judecatoria va avea în vedere dispozitiile art. 789 alin. 9 din Codul de procedura civila - „Tertul poprit care, cu rea-credinta, a refuzat sa îsi îndeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeasi hotarâre de validare, cu o suma cuprinsa între 2.000 lei si 10.000 lei.”

Dat fiind ca cei doi terti popriti au refuzat, cu rea-credinta, fara a invoca vreun motiv plauzibil, sa dea curs solicitarii organului de executare privind înfiintarea popririi de îndata, Judecatoria apreciaza ca cererea creditoarei de amendare a S.C. „Y.M.” S.R.L. si S.C. „Y.P.” S.R.L. este întemeiata, amenda ce va fi aplicata fiind stabilita la valoarea minima permisa de lege, respectiv câte 2000 lei. Sub acest aspect, instanta retine ca angajatorii si-au îndeplinit, cu o întârziere nejustificata de doua luni, obligatiile ce le reveneau, astfel ca nu s-ar fi impus aplicarea unor amenzi în cuantum mai mare.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata, se observa ca reclamanta a cerut în mod expres obligarea tuturor intimatilor la plata acestora, însa instanta nu poate retine decât cupla tertilor popriti pentru neîndeplinirea obligatiilor ce reveneau, astfel încât numai acestia din urma se afla în culpa procesuala în prezenta cauza. Prin urmare, instanta va obliga S.C. „Y.M.” S.R.L. si S.C. „Y.P.” S.R.L. sa plateasca reclamantei-creditoare cheltuieli de judecata constând în taxa judiciara de timbru (20 lei) si onorariu de avocat (400 lei).