Evacuare tolerat pe calea procedurii speciale de evacuare

Sentinţă civilă 493/2014 din 23.01.2015


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.01.2015, sub numar dosar 1744/ 212/ 2015, reclamanta A.T. a solicitat evacuarea pârâtului G.V. din imobilul situat în municipiul Constanta (...), jud. Constanta.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca pârâtul este fostul sau sot, iar în urma divortului intervenit în anul 2003 s-a facut si partajul bunurilor comune, reclamantei revenindu-i în întregime apartamentul din municipiul Constanta (...), jud. Constanta, potrivit Sentintei civile nr. 9444/ 20.09.2004.

Pârâtul a continuat sa locuiasca în apartamentul reclamantei, împreuna cu aceasta si tolerat fiind de A.T..

Invoca reclamanta comportamentul necorespunzator al pârâtului în locuinta precum si necontribuirea acestuia la cheltuielile de întretinere, motiv pentru care nu mai este dispusa a tolera prezenta lui G.V. în locuinta, data fiind si lipsa vreunui titlu care sa-i confere acestuia dreptul de a sta acolo.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1033 din Codul de procedura civila, iar în  sustinere au fost depuse înscrisuri.

Pârâtul, legal citat fiind, nu au depus întâmpinare, dar s-a înfatisat în fata instantei la termenul de judecata stabilit, solicitând sa nu fie evacuat si aratând ca se angajeaza a plati toate datoriile catre asociatia de proprietari.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, încuviintata reclamantei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta din prezenta cauza îsi justifica calitatea de proprietar asupra imobilului situat în municipiul Constanta (...), jud. Constanta, prin Sentinta civila nr. 9444/ 20.09.2004 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 7704/203 (f. 10-15).

Pârâtul - fost sot al reclamantei - a fost tolerat în imobil de catre A.T., dupa partajul bunurilor comune, astfel ca în prezent G.V. ocupa imobilul în discutie, fara a detine un titlu valabil.

Instanta retine ca în cauza sunt incidente prevederile art. 1033-1048 Cod procedura civila, privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept.

Astfel, potrivit art. 1033 lit. f) reclamanta are calitatea de „proprietar”, iar pârâtul are calitatea de „ocupant”, potrivit art. 1033 lit. e) Cod procedura civila.

De asemenea, art. 1036 alin. 1 Cod procedura civila prevede ca „locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca având domiciliul lor obligatoriu la imobilul pe care îl ocupa fara niciun drept”.

La rândul sau, art. 1037 din acelasi cod stipuleaza: „(1) Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetarii locatiunii prin expirarea termenului, prin actiunea locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum si din orice alta cauza si locatorul doreste sa intre în posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punându-i în vedere sa elibereze si sa-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii. (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata, denuntarea ceruta de lege pentru încetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilului, în conditiile prezentului articol. (3) Când locatiunea este pe durata determinata, notificarea de evacuare a imobilului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului, daca prin lege nu se prevede altfel. (4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta în prezentul articol prin act scris cuprinzând recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap. II din prezentul titlu, daca locatiunea înceteaza din orice motive, iar dreptul locatarului este socotit stins.”

Conform art. 1038 Cod procedura civila: „Atunci când proprietarul unui imobil doreste sa îl evacueze pe ocupantul acestuia, dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere sa elibereze imobilul pe care îl ocupa fara niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.”

Art. 1040 Cod procedura civila: „Daca locatarul sau ocupantul notificat în conditiile prezentului titlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna, prin hotarâre executorie, evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsa de titlu.”

Judecatoria retine ca actiunea în evacuare este o actiune personala imobiliara, fiind specifica raporturilor juridice de locatiune, adica acelor raporturi prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita locatar, folosinta temporara, totala sau partiala, a unui bun, în schimbul unei sume de bani sau altei prestatii, numita chirie.

În cauza dedusa prezentei judecati, între reclamanta si pârât nu au existat raporturi de obligatii derivate din locatiune, la momentul judecatii, raporturile de drept material substantial fiind  circumscrise unor raporturi de drept real, constând în împrejurarea ca pârâtul nesocoteste dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului din municipiul Constanta (...), jud. Constanta exercitând în mod abuziv, fara drept, posesia si folosinta asupra bunului imobil - proprietatea reclamantei, restrângându-i acesteia dreptul de folosinta asupra imobilului proprietate personala.

Pârâtul a fost notificat sa paraseasca locuinta, potrivit dispozitiilor art. 1038 din Codul de procedura civila (f. 7-9), fara a da curs acestei cereri, pâna în prezent.

Din probele administrate, reiese ca pârâtul nu detine în prezent un titlul locativ valabil asupra bunului proprietatea reclamantei, iar prin refuzul nejustificat de a parasi spatiul în cauza, se aduce o grava si serioasa atingere dreptului de proprietate al reclamantei, care a si fost actionata în judecata de asociatia de proprietari pentru datoriile acumulate la întretinere (f. 4), în conditiile în care A.T. reclama faptul ca G.V. nu contribuie la acoperirea acestor cheltuieli.

Fata de împrejurarea ca pârâtul nu justifica niciun titlu care sa-l îndreptateasca a ocupa imobilul în litigiu, vazând si dispozitiile art. 555 din Codul civil, potrivit carora, dreptul de proprietate privata este un drept absolut, exclusiv si perpetuu care confera titularului, exercitiul liber si nestingherit al tuturor prerogativelor sale - posesia, folosinta si dispozitia - afara de cazul în care dreptul este dezmembrat prin vointa acestuia din urma, instanta apreciaza ca prezenta actiune este întemeiata.

Apararea pârâtului referitoare la propriul sau angajament de plata a cheltuielilor de întretinere, pe lânga faptul ca reprezinta o simpla afirmatie nesustinuta de probe, nu are nicio înrâurire asupra cererii de evacuare, fiind la latitudinea proprietarului imobilului daca doreste sau nu sa mai tolereze prezenta pârâtului în locuinta.

Judecatoria are în vedere la solutionarea cauzei si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea si interpretarea art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, sub aspectul dreptului la domiciliu. În cauza Cosic c. Croatiei (hotarârea din 15 ianuarie 2009), Curtea a retinut ca evacuarea reclamantei din apartament a constituit o ingerinta în dreptul la respectarea domiciliului, chiar daca hotarârea de evacuare nu a fost înca pusa în executare (a se vedea mutatis mutandis cauza Stanková c. Slovaciei, par. 7, hotarârea din 9 octombrie 2007).

Pierderea locuintei de catre o persoana este o forma extrema a ingerintei în dreptul la respectarea domiciliului. Orice persoana ce risca o restrângere atât de grava trebuie în principiu sa poata cere unui tribunal independent sa stabileasca proportionalitatea si rezonabilitatea masurii prin prisma art. 8 din Conventie, chiar daca, potrivit dreptului intern, dreptul sau de a ocupa un imobil s-a stins (a se vedea McCann c. Regatului Unit, par. 50, 13 mai 2008).

Având în vedere aceste principii, instanta retine ca ingerinta urmareste un scop legitim, de a proteja drepturile reclamantei - în calitate de proprietar al bunului imobil - garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Ingerinta este necesara într-o societate democratica, iar în aprecierea proportionalitatii acestei masuri cu scopul urmarit instanta va avea în vedere, situatia de fapt si de drept anterior retinuta.

În consecinta, instanta va admite cererea astfel cum a fost formulata si va dispune evacuarea pârâtului din imobilul reclamantei, iar în temeiul art. 453 din Codul de procedura civila, vazând cererea reclamantei în acest sens, pârâtul - cazut în pretentii - va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata constând în taxa judiciara de timbru (100 lei) si onorariu de avocat (800 lei).