Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 822 din 25.10.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ………..

SENTINŢA CIVILĂ NR. 822

Şedinţa publică de la 25  octombrie 2018

Instanţa  constituită  din:

PREŞEDINTE :  ……………

 GREFIER :  …………

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra  cauzei civile privind pe reclamanții L.E. şi O.S. şi pe pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, având ca obiect Legea 10/2001.

Instanţa constată că a rămas în pronunţare asupra cauzei în şedinţa publică din data de 11 octombrie 2018, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 25 octombrie 2018.

T R I B U N A L U L

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. dosar …….., reclamanţii L.E. şi O.S. au chemat în judecată pârâtul Primarul mun. Sfântu-Gheorghe solicitând instanţei să dispună repunerea în termenul prevăzut de art. 35 din Legea nr. 165/2013 de sesizare directă a instanţei, să dispună restituirea în natură a imobilului situat în ………….., obiect al notificării nr. 105/2001, înscris în CF nr. 1673 Sfântu-Gheorghe, sub nr. top ……….-casă de piatră, curte în întindere de 454 mp, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că  imobilul s-a aflat în proprietatea autoarei lor H. I., născută S., fostă F., identică cu S. V. (I.) decedată la data de 17.08.2003 în localitatea ………., Israel şi a fost preluat în mod abuziv de Statul Român după 1961, fiind întabulat în cartea funciară în baza Decretului nr. 115/1951. Autoarea, fiind evreică, a emigrat în Israel unde a primit numele H.

Se arată că după apariţia Legii nr. 10/2001 aceasta a formulat notificare pentru restituirea în natură a imobilului preluat abuziv către Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituţie care a transmis notificarea către Primăria mun. Sfântu-Gheorghe. La primărie s-a constituit dosarul de reconstituire TV ……………. De asemenea, autoarea a formulat notificare şi la Primăria Sfântu Gheorghe solicitând acelaşi imobil, notificare pe baza căreia s-a constituit dosarul TV 7…/2001.

Reclamanţii arată că autoarea lor se afla sub tutela lui M. L., acesta decedând la rândul său. Cu toate că au depus actele solicitate, nu s-a emis dispoziţie de restituire sau de respingere, deşi în cursul anului 2007 prin adresa nr. TV/12/16.07.2007 Primăria le comunica faptul că dispoziţia de soluţionare a notificării se află în curs de redactare.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001.

În probaţiune au fost depuse la dosar înscrisuri (filele 9-61).

Pârâtul Primarul mun. Sfântu-Gheorghe a formulat întâmpinare prin care a  solicitat respingerea acţiunii.

În motivare s-a arătat că  după decesul notificatoarei, reclamanţii au dat o procură de reprezentare domnilor U. C. Z. şi D. S. doar în anul 2015. În ce o priveşte pe D. V. nu s-a depus la dosar  vreun act autentic de reprezentare din partea notificatoarei. În dosarele aferente celor două notificări sunt depuse doar copii după documentele justificative, or pct. 23.2 din  Normele de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 prevăd că trebuie depuse copii legalizate sau certificate de pe actele doveditoare referitoare la proprietate şi la calitatea de moştenitor.

Se arată că notificările se soluţionează în ordinea înregistrării lor, potrivit art. 33 lit. a din Legea  nr. 165/2013. Prin adresa nr. 64277 din 10.11.2017 Comisia locală a solicitat acte doveditoare privind imobilul expropriat precum şi alte înscrisuri, însă nici până în prezent nu au fost depuse aceste acte.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 10/2001 şi nr. 165/2013.

În vederea justei soluţionări a cauzei, instanţa a dispus depunerea la dosar a copiei dosarului administrativ privind notificarea nr. TV 602/2001 şi TV/780/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine  următoarele:

La data de 7.05.2001 F.I. (născută S.) a înaintat o notificare în baza Legii nr. 10/2001 către Liceul Teoretic ………….. pentru restituirea în natură  a imobilului preluat în mod abuziv de Statul Român situat în mun. Sfântu-Gheorghe, str. ….. nr. ….., jud. Covasna, înscris în CF nr. 1673 Sfântu-Gheorghe, sub nr. top ……- casă de piatră, curte în întindere de 454 mp  ( fila 10), notificare înregistrată sub nr. TV 602/2001.

De asemenea, autoarea a formulat notificare şi la Primăria Sfântu-Gheorghe solicitând acelaşi imobil, pe baza căreia s-a constituit dosarul TV 780/2001. Cele două notificări au fost conexate, astfel cum rezultă din întâmpinarea formulată de pârât.

Conform copiei cărţii funciare nr. 1673 Sfântu-Gheorghe (fila 187) imobilul s-a aflat în proprietatea tabulară a lui S. I. Aceasta s-a căsători ulterior cu numitul F. M. ( fila 16). Se impune a preciza că traducerea în limba română a numelui „I.” este „V.”.

Astfel cum rezultă din copia sentinţei civile nr. 921/1967 ( fila 12) imobilul a fost trecut în proprietatea statului român ca bun fără stăpân, în temeiul art. 1 lit. d din Decretul nr. 111/1951, dreptul de proprietate al Statului fiind întabulat în cartea funciară, precum şi dreptul de administrare operativă a Întreprinderii Judeţene de Gospodărie Comunală şi locativă Sfântu-Gheorghe .

La data de 17.04.1961 F.I. născută S. a plecat în Franţa, conform certificatului de călătorie aflat la fila 13, apoi a plecat în Israel, unde s-a stabilit. În Israel, aceasta şi-a schimbat numele în H., aspect ce rezultă din Extractul de înregistrare emis de Statul Israel (fila 18).

H. I. (I.) a decedat la data de 17.08.2003, conform certificatului de deces (fila 35).

Reclamanţii L.E. şi O.S. sunt moştenitorii defunctei, conform ordinului de succesiune emis de Statul Israel (fila 39).

Între reclamanţi şi Primăria mun. Sfântu-Gheorghe s-a purtat o corespondenţă intensă în legătură cu notificările formulate de autoarea din 2003 şi până în anul 2017. În speţă nu a fost emisă însă o dispoziţie de soluţionare a acestora.

 Dat fiind faptul că notificările nu au fost soluţionate în nicio modalitate, reclamanţii au învestit instanţa cu prezenta acţiune prin care au solicitat să se dispună restituirea în natură a imobilului în condiţiile Legii nr. 165/2013

 În soluţionarea acţiunii instanţa reţine prevederile art. 25 din Legea nr. 10/2001 care stipulează că în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare unitatea deţinătoare este obligată să se pronunţe, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natură. Dacă restituirea în natură nu este posibilă, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificării este obligată ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), să acorde persoanei îndreptăţite în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale, potrivit art. 26.

În speţă, în urma unei corespondenţe care a durat aproximativ 13 ani ( 2003-2017), reclamanţii nu au primit  niciun răspuns din partea pârâtului.

Astfel, instanţa reţine că, în contextul corespondenţei purtate de pârât cu notificatoarea şi ulterior reclamanţii, refuzul acestuia de a soluţiona, într-un fel sau altul, notificarea formulată în anul 2001 reprezintă, fără îndoială, un refuz abuziv şi nejustificat, fiind depăşit cu mult termenul de soluţionare a notificării. Chiar şi în situaţia în care reclamanţii nu şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a completa dosarul cu toate actele solicitate, pârâtul ar fi trebuit să dea un răspuns la notificare, în sensul admiterii sau respingerii acesteia.

Drept urmare, în lumina Deciziei RIL nr. 20 din 19.03.2007 de către ÎCCJ, instanţa urmează a constata că este investită cu soluţionarea cererii de restituire a imobilului.

Astfel, instanţa are în vedere disp. art. 2 lit. e din Legea nr. 10/2001 ce prevăd că imobil preluat în mod abuziv este şi imobilul considerat a fi fost abandonat, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân.

Aşa cum am reţinut anterior, imobilul a fost trecut în proprietatea statului român ca bun fără stăpân, în temeiul art. 1 lit. d din Decretul nr. 111/1951, prin urmare intră în categoria bunurilor ce pot fi restituite în baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 10/2001.

În continuare se reţine că potrivit art. 16 din Legea 10/2001, în situaţia imobilelor având destinaţiile arătate în anexa nr. 2 lit. a), necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de învăţământ, sănătate ori social-culturale, foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani, pentru cele arătate la pct. 3 din anexa nr. 2 lit. a), sau, după caz, de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arătate la pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 2 lit. a).

 În anexa nr. 2 lit. a pct. 1 sunt menţionate imobilele ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de învăţământ superior).

În speţă, în imobilul solicitat de reclamanţi funcţionează grădiniţa ………………., astfel cum rezultă din Procesul verbal aflat la fila 49 în dosar.

În acest context, instanţa, reţinând că imobilul înscris în CF nr. 1673 Sfântu-Gheorghe, sub nr. top ………………….-casă de piatră, curte în întindere de 454 mp a fost în proprietatea antecesoarei reclamanţilor, constatând că imobilul poate fi restituit în natură reclamanţilor, în calitate de moştenitori ai proprietarei tabulare defuncte, va admite acţiunea formulată şi va obliga pârâtul să emită dispoziţie de restituire în natură a imobilului în condiţiile art. 45 din Legea nr. 165/2013, respectiv cu condiţia menţinerii afectaţiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani.

Pentru toate considerentele anterior expuse, instanţa constată că acţiune formulată de reclamanţi  este întemeiată şi, pe cale de consecinţă, urmează a o  admite.

În temeiul art. 453 Cod.proc.civ. va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi în cuantum de 2.000 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea formulată de reclamanţii L.E., domiciliat în ……………. Israel şi O.S. domiciliată în localitatea ………….., Israel în contradictoriu cu  pârâtul Primarul mun. Sfântu-Gheorghe cu sediul în mun. Sfântu-Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna şi, în consecinţă:

Obligă pârâtul să emită în favoarea reclamanţilor dispoziţie de restituire în natură a imobilului situat în mun. Sfântu-Gheorghe, str. ………. nr. ….., jud. Covasna, înscris în CF nr. 1673 Sfântu-Gheorghe, sub nr. top ………..-casă de piatră, curte în întindere de 454 mp, în condiţiile art. 45 din L nr. 165/2013.

Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi în cuantum de 2.000 lei.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 25.10.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

 PREŞEDINTE, GREFIER,