Contestatie la executare privind instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor si ale partilor responsabile civilmente. Urmarirea imobilului aflat în coproprietate devalmasa

Sentinţă civilă 3480 din 25.03.2015


Contestatie la executare

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Constanta sub nr. 38711/212/2014, contestatoarea B.L. a solicitat în contradictoriu cu intimatii Ministerul Finantelor Publice – ANAF Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta Serviciul Executare silita persoane fizice si B.D., anularea tuturor actelor de executare precum si a proceselor-verbale de sechestru asigurator nr. 1154612/2014, 1154608/2014, 1154610/2014 pentru bunuri imobile, având în vedere ca acestea sunt bunuri comune ale contestatoarei si ale pârâtului B.D..

Arata contestatoarea ca masurile asiguratorii s-au emis având la baza titlul executoriu sentinta penala nr. 465/29.05.2014 în dosarul nr. 42337/3/2010 al Tribunalului Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr. 2212/2014. În acest dosar, calitatea de parte o are numai intimatul B.D.. Cu toate acestea, intimata a început executarea pe bunuri imobile unde contestatoarea are calitate de codevalmas fara a se sti care este cota debitorului B.D., ceea ce evident creeaza contestatoarei grave prejudicii.

Arata contestatoarea ca organul de executare si-a întemeiat instituirea masurilor asiguratorii pe dispozitiile art. 129 si urm. din Codul de procedura fiscala însa a încalcat dispozitiile imperative din Codul de procedura civila.  În eventualitatea în care bunul urmarit se afla în coproprietate sau în devalmasie iar cota-parte a debitorului nu este aratata sub forma unei fractii în cartea funciara a imobilului, creditorii nu pot solicita valorificarea cotei-parti din imobil deci le este interzis sa urmareasca partea detinuta de debitor, tocmai pentru ca aceasta parte nu este identificata, cunoscuta.

Concluzioneaza contestatoarea ca,  necunoscându-se partea debitorului B.D., organul de executare avea obligatia sa ceara partajul bunurilor comune si nu sa demareze o procedura pentru bunurile imobile în integralitatea lor.

În sustinere, au fost depuse înscrisuri.

Intimatul B.D. nu a formulat aparari în cauza.

Intimata Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta a depus cerere reconventionala de partaj judiciar fata de care contestatoarea a depus întâmpinare si cerere reconventionala.

La termenul din data de 28.01.2015, instanta a dispus disjungerea cererii reconventionale având ca obiect partaj.

La solicitarea instantei, a fost înaintat dosarul de executare în care au fost emise procesele-verbale de sechestru contestate.

În cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin titlul executoriu nr. 133010020893247/30.10.21014, emis de intimata în dosarul de executare nr. 1640602131228/13/30/1/2014/133010024556806, s-a stabilit în sarcina debitorului B.D. obligatia de a achita suma de 32.700 lei în baza sentintei penale nr. 465/29.05.2012 pronuntate de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala, în dosarul nr. 42337/3/2010, definitiva prin decizia penala nr. 2212/30.06.2014 pronuntata de Î.C.C.J. Sectia Penala. Prin sentinta mentionata, s-a dispus, în baza art. 357 al.2 lit. c) raportat la art. 163 C.pr.penala, instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor si ale partilor responsabile civilmente, printre care se numara si debitorul B.D., asa cum rezulta din adresa nr. 76673/2014 a Tribunalului Bucuresti-Birou executari penale catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Prin procesele-verbale de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 1154608/22.07.2014, nr. 1154610/22.07.2014  si nr. 1154612/22.07.2014, s-a luat aceasta masura pentru imobilul-constructie din loc. Constanta, str. Grivitei nr. 49 (coproprietate devalmasa a contestatoarei si debitorului B.D., conform contractului de la fila 27 dosar), imobilul-teren din com. Valu lui Traian str. Memet Niazi nr. 5(coproprietate devalmasa a contestatoarei si debitorului B.D., conform contractului de la fila 21 dosar) si respectiv imobilul-constructie din loc. Constanta, str. Margaritarelor nr. 5 bl. 25, sc. C, ap. 51 (nuda proprietate apartinând contestatoarei si debitorului B.D. în coproprietate devalmasa, conform contractului de vânzare-cumparare aflat la fila 24 dosar )

Conform art. 125.1 din Normele metodologice din 1 iulie 2004 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, “Prin masuri asiguratorii se pot indisponibiliza bunuri si/sau venituri ale debitorului în scopul asigurarii colectarii creantelor fiscale”.

Asadar, instituirea unui sechestru asigurator reprezinta o procedura prealabila demararii executarii silite si deci urmaririi bunurilor imobile sechestrate.

Retine instanta ca cele trei procese-verbale de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 1154608/22.07.2014, nr. 1154610/22.07.2014 si nr. 1154612/22.07.2014 sunt emise anterior datei de 30.10.2014, când s-au emis titlul executoriu si somatia în dosarul de executare supus analizei.

Conform art. 817 C.pr.civ., invocate de contestatoare, “(1)Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, actiunea în împarteala poate fi notata în cartea funciara.

(2)Pâna la solutionarea partajului, prin hotarâre ramasa definitiva, urmarirea imobilului este de drept suspendata. Daca nu s-a facut decât cerere de partaj, pâna la solutionarea acesteia, prin hotarâre ramasa definitiva, se suspenda prescriptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas”.

Se constata ca acest text procedural invocat de contestatoare face referire la procedura urmaririi imobilului aflat în coproprietate devalmasa, activitate diferita si ulterioara indisponibilizarii bunului si deci neincidenta în cauza. Chiar si în cazul în care s-ar fi demarat executarea silita imobiliara, art. 817 C.pr.civ. impune suspendarea de drept a acesteia pâna la solutionarea partajului prin hotarâre definitiva si nu stabileste sanctiunea nulitatii actelor de executare astfel efectuate.

Fata de cele aratate, instanta va respinge contestatia la executare formulata în cauza, ca neîntemeiata.