Drept procesual civil. executarea hotarârilor straine. cai de atac. inadmisibilitate.

Decizie 418 din 04.06.2015


DREPT  PROCESUAL CIVIL. EXECUTAREA HOTARÂRILOR STRAINE. CAI DE ATAC. INADMISIBILITATE.

Articolul 1105 alin. 1 Cod procedura civila prevede faptul ca cererea de încuviintare  a executarii hotarârilor straine în situatia reglementata de art. 1102 din Cod se solutioneaza prin hotarâre, dupa citarea partilor, iar potrivit art. 1106 din acelasi Cod, pe baza  hotarârii definitive de încuviintare a executarii, se emite titlul executoriu, în conditiile legii române, titlu în care  va fi mentionata si hotarârea de  încuviintare.

Potrivit dispozitiilor legale  enuntate este evident  ca legiuitorul nu a stabilit vreo cale de  atac împotriva  solutiei aduse  în judecarea unor astfel de cereri, prin urmare, devine necesar a se aplica norma generala în materie  înscrisa în art. 665 Cod procedura civila, care  statueaza în alineatul 8 ca încheierea prin care  s-a admis  cererea de încuviintare a executarii nu este supusa niciunei cai de atac, aceasta situatie fiind incidenta în speta, perspectiva din care rezulta cu puterea  evidentei ca apelul declarat în cauza apare ca fiind  inadmisibil.

Art. 1102 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila

Art. 1105 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila

Art. 1106 din Noul Cod de procedura civila

Art. 665 alin. 1, 2 si 8 din Noul Cod de procedura civila

DECIZIA CIVILA NR. 418/2015-A

din 04.06.2015 (dosar nr. 18590/271/2013*)

Prin sentinta civila nr.779/C din 8 octombrie 2014, Tribunalul B a admis cererea  formulata de  reclamantii K M cu domiciliul ales în O, str. G E, nr., cam.4, parter, jud. B  si B E J "P E", cu sediul în O, P T, nr., ap., jud. B, în contradictoriu cu pârâtul A C dom. în S, nr., jud. B si în consecinta a încuviintat executarea hotarârii straine - Hotarârea judecatoreasca nr. CV-060792-11/QU pronuntata de  Tribunalul Civil Q  C la data  de 4 ian.2012, prin care  debitorul A C  a fost  obligat  sa plateasca  creditoarei  M K  suma de  39.602,06 $.

A dispus  conversia  în moneda nationala  la  cursul de schimb al zilei  când  hotarârea  straina a devenit executorie  în  statul unde a  fost  pronuntata – 25 septembrie 2012, pâna la data  conversiei, dobânda  produsa  de  suma stabilita  în hotarârea  straina  fiind  guvernata  de  legea  instantei  care  a  pronuntat-o.

Fara  cheltuieli  de  judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, examinând cererea de încuviintare a executarii hotarârii straine - Hotarârea judecatoreasca nr. CV-060792-11/QU pronuntata de  Tribunalul Civil Q  C la data  de 4 ian.2012, în conditiile  art.1093 – 1107  C.pr.civ., tribunalul a retinut urmatoarele:

Efectele hotarârii straine  - Hotarârea judecatoreasca nr. CV-060792-11/QU pronuntata de  Tribunalul Civil Q  C la data  de 4 ianuarie 2012,  au fost recunoscute pe teritoriul României  prin sentinta civila nr.58/C/2013  pronuntata de  catre Tribunalul B, hotarârea  fiind data fara citarea numitului  C A.

În hotarârea straina în litigiu, debitorul C A a fost obligat sa plateasca  catre  creditoarea  M  K suma  totala de 39.602,06 $.

Caracterul definitiv al hotarârii straine rezulta din transcrierea acesteia  depusa în traducere  autorizata  la filele 14, 15  din dosarul Judecatoriei Oradea, din aceeasi transcriere rezultând expres  nu numai  caracterul definitiv  al hotarârii, cât si faptul ca debitorul a fost citat, dovada acestei citarii fiind depusa la respectivul tribunal.

Asadar, s-a retinut ca, chiar  daca nu a  fost  citat  debitorul C A  în fata  instantei care  a  pronuntat  recunoasterea hotarârii straine, prezenta  instanta  verificând  îndeplinirea  si a conditiilor prevazute  de  art.1095 – 1096  Cod procedura civila, a constatat ca  acestea sunt îndeplinite si, de asemenea a constatat caracterul executoriu al hotarârii straine, acest caracter  rezultând  din înscrisul depus  la filele 21 si 22  din dosarul Tribunalului  B, data  la care hotarârea a devenit executorie  în statul  unde a  fost  pronuntata fiind  25 septembrie 2012.

Principalele efecte pe care le produce o hotarâre judecatoreasca sunt:

- forta probanta egala actului autentic;

- autoritatea de lucru judecat;

- efectul declarativ, de principiu;

- puterea executorie;

- nasterea dreptului de a cere executarea silita a hotarârii supus unui termen de prescriptie;

- dezînvestirea instantei de proces.

În principiu, o hotarâre straina nu poate avea de plin drept forta executorie si autoritate de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al carui teritoriu se invoca acea hotarâre.

În general, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu executa de buna voie obligatia, hotarârea judecatoreasca este învestita cu formula executorie si se procedeaza la executarea silita. Formula executorie este ordinul dat de instanta judecatoreasca organelor de executare silita, de a duce la îndeplinire dispozitivul hotarârii. În acest fel este pusa în miscare forta de constrângere a statului pentru realizarea justitiei, forta de constrângere nu se poate desfasura decât pe teritoriul statului care o exercita, iar organele de executare ale unui stat nu se pot supune ordinului dat de instanta altui stat, deoarece statele sunt suverane si egale. De aceea, forta executorie a unei hotarâri judecatoresti are un caracter strict teritorial, neputând opera de plin drept pe teritoriul altui stat decât acela a carui instanta a învestit hotarârea cu formula executorie. Asadar, s-a opinat ca hotarârea judecatoreasca straina dobândeste, în general, forta executorie, întocmai ca si o hotarâre proprie a statului pe teritoriul caruia se cere executarea, prin procedura denumita exequatur.

Hotarârea judecatoreasca straina produce efecte în alta tara daca se îndeplinesc cerintele stabilite de legea statutului unde se invoca acele efecte, aceste cerinte legale constau, de regula, în recunoasterea hotarârii judecatoresti straine sau în obtinerea exequatur-ului pentru acea hotarâre.

Fata de considerentele  expuse, tribunalul în temeiul art.1095 – 1096, 1102 – 1107  Cod procedura civila, a  admis cererea  formulata de  reclamantii K M si B E J "P E", în contradictoriu cu pârâtul A C si a  încuviintat executarea hotarârii straine - Hotarârea judecatoreasca nr. CV-060792-11/QU pronuntata de  Tribunalul Civil Q  C la data  de 4 ianuarie 2012, prin care  debitorul A C  a  fost  obligat  sa plateasca  creditoarei  M K  suma de  39.602,06 $, urmând  a se  dispune conversia  în moneda nationala la  cursul de  schimb al zilei  când  hotarârea  straina a devenit executorie  în  statul unde a  fost  pronuntata – 25 septembrie 2012 -, pâna la data  conversiei, dobânda  produsa  de  suma stabilita  în hotarârea  straina  fiind  guvernata  de  legea  instantei  care  a  pronuntat-o.

A constatat ca reclamantii nu au solicitat  cheltuieli de  judecata.

Împotriva acestei hotarâri, a declarat apel, în termen, legal timbrat cu 50 lei, solicitând admiterea acestuia, schimbarea în tot a hotarârii atacate, în principal în sensul de a respinge  cererea de încuviintare  a executarii silite, iar în subsidiar, de a respinge în contradictoriu cu apelantul, cererea.

Prin motivele de  apel s-au invocat urmatoarele:

- se cere încuviintarea executarii silite a unui titlu executoriu reprezentând exequator, care, potrivit  art. 1103 Cod procedura civila, se va cu respectarea prevederilor  art. 1095 si urm. Cod procedura civila;

- în principiu, potrivit  teoriei si literaturii de specialitate, o hotarâre straina nu poate  avea de plin drept forta executorie si autoritate de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al carui  teritoriu se invoca  acea hotarâre;

- hotarârea judecatoreasca straina, dobândeste, în general, forta executorie întocmai ca si o hotarâre proprie a statului pe teritoriul caruia  se cere executarea, prin procedura denumita exequator;

- conditiile cerute  pentru a obtine exequaturului  sunt  stabilite de legea locului unde  urmeaza sa intervina executarea  hotarârii  judecatoresti straine, conditii prevazute de art. 174 din Legea nr. 105/1992;

- în prezent nu exista un  titlu executoriu împotriva  apelantului, el nefiind  parte  în dosarul nr. 10353/111/2012 al Tribunalului B, nu a  fost citat, nu a  cunoscut de existenta procesului, nu a putut sa-si faca apararea, nu a putut exercita caile de atac;

- hotarârea judecatoreasca ce se urmareste a fi executata nu  îi este opozabila si nu constituie titlu executoriu împotriva sa.

În subsidiar,  solicita respingerea cererii în contradictoriu cu el, cererea de chemare în judecata fiind formulata în contradictoriu cu A F.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 480 alin. 2  Cod procedura civila.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea apelului, mentinerea în totalitate  a sentintei, cu motivarea ca în cursul judecatii s-a aratat  instantei de fond si s-a dovedit  faptul ca indicarea prenumelui F, în loc de C, a fost  o eroare materiala a executorului judecatoresc, din toate înscrisurile  depuse la  dosar rezultând ca, în cauza, calitatea de debitor o are apelantul; intimata sustine, de asemenea, ca din actele dosarului nr. 10353/111/2012 al Tribunalului B si astfel cum s-a retinut  în cuprinsul Sentintei civile nr. 58/C/2013, acesta figureaza, în calitate de pârât, în dosarul respectiv, iar prin neexercitarea cailor de atac împotriva sentintei, aceasta este definitiva, orice critici aduse acesteia neputând  sa faca obiectul prezentului dosar, iar în prezenta cauza sunt  îndeplinite  toate conditiile prevazute de lege pentru a se putea  dispune încuviintarea  executarii silite, mai mult, instanta de  fond  a procedat ea  însasi la verificarea îndeplinirii conditiilor privind  recunoasterea hotarârilor straine, astfel cum impun dispozitiile art. 1104 Cod procedura civila.

În sedinta publica din 16 aprilie  2015, intimata, prin avocat,  a invocat  exceptia  privind inadmisibilitatea caii de atac.

Examinând sentinta apelata, prin prisma exceptiei de inadmisibilitate a apelului, invocata de intimata reclamanta K M, cât  si din oficiu, instanta de apel constata urmatoarele:

Obiectul litigiului dedus judecatii îl constituie solicitarea executorului judecatoresc P E de-a fi încuviintata executarea silita împotriva debitorului A F – apelant pârât -, pentru intimata creditoare K M, în baza  titlului executoriu constând  în Hotarârea nr. CV-060792-11/QU pronuntata de Statele Unite ale Americii de Tribunalul Civil Q C  la data de  04.11.2012, recunoscuta în România prin sentinta  civila nr. 58/C/2013 pronuntata de Tribunalul B în dosar  nr. 10353/111/2012, definitiva si irevocabila, prin care debitorul apelant  a fost obligat  a-i plati creditoarei intimatei 39.252,06 USD reprezentând  cheltuieli de judecata, obligatia nefiind executata de bunavoie.

Potrivit  art. 1102 alin. 1 Cod procedura civila, hotarârile straine  care  nu sunt  aduse la îndeplinire de buna voie  de catre cel obligat  a le executa, pot  fi puse  în executare pe teritoriul României, pe baza  încuviintarii date, la cererea persoanei interesate, de catre tribunalul în circumscriptia  caruia urmeaza sa fie  efectuata executarea.

Art. 1105 alin. 1 Cod procedura civila prevede faptul ca cererea de încuviintare a executarii, în astfel de situatii ca si cea reglementata de art. 1102 Cod procedura civila, evocat mai sus,  se solutioneaza prin hotarâre, dupa citarea partilor, iar potrivit  art. 1106 Cod procedura civila, pe baza  hotarârii definitive de încuviintare a executarii, se emite titlul executoriu, în conditiile legii române, mentionându-se în titlu si hotarârea de încuviintare.

Curtea retine  din analiza acestor dispozitii legale faptul ca nu s-a stabilit de  catre legiuitor vreo cale de atac de urmat în masura admiterii ori respingerii  unei astfel de cereri, ori, în astfel de situatii este evident  ca se impune  verificarea si aplicarea normei generale  în materie care este  art. 665 Cod procedura civila.

Potrivit acestui articol, alineatul 1,  executorul judecatoresc  solicita instantei de executare a se  dispune încuviintarea executarii, iar conform alin. 2,  cererea se solutioneaza prin încheiere. Aceasta încheiere, conform alin. 8, prin care se admite cererea de încuviintare a executarii silite, nu este supusa niciunei cai de atac, iar cea prin care s-a respins cererea poate  fi atacata exclusiv cu apel doar de catre  creditor în 5 zile  de la comunicare, situatie ultima neincidenta în cauza.

Ca urmare, câta vreme, în speta, cererea de încuviintare a executarii silite formulata de catre  creditoare  a fost  admisa, hotarârea pronuntata nu este supusa vreunei cai de atac, deci implicit nici a apelului declarat în cauza de  catre debitor, exceptia inadmisibilitatii  acesteia,  invocata de intimata creditoare, fiind  fondata.

Fata de cele expuse, nu se mai impune analiza apararilor, criticilor  apelantului, care pot  fi verificate  însa pe  calea contestatiei la executare,  iar  în baza  art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, coroborat  cu dispozitiile  art. 1102 alin. 1, 1105 alin. 1, art. 665 alin. 1, 2, 8 Cod procedura civila, instanta de apel a respins ca inadmisibil apelul,  pastrând în întregime  hotarârea  apelata ca fiind legala si temeinica.

Nefiind  solicitate cheltuieli de judecata de catre intimata, nu au fost acordate.