Asigurare dovezi. conditii

Sentinţă civilă 3933/212/2015 din 13.02.2015


Deliberând asupra admisibilita?ii prezentei cererii de asigurare de probe, retine urmatoarele.

Prin cererea înregistrata la data de 02.02.2015  sub nr. 3933/212/2015 reclamanta SC C.& C SRL a solicitat in contradictoriu cu pârâta  S.C. C S.R.L. asigurarea dovezii constând  în efectuarea unei expertize tehnice în vederea constatarii de urgen?a a starii de fapt a utilajului livrat de catre pârâta potrivit obiectivelor men?ionate în cuprinsul cererii.

În motivarea cererii de asigurare probe, se arata ca între societatea reclamanta, în calitate de cumparator, ?i societatea pârâta , în calitate de vânzator s-a încheiat contractul comercial nr. 72/04.12.2013 având ca obiect vânzarea de utilaj sta?ie betoane Delta 70 automatizat conform ofertei nr. 1462/15.11.2013 anexata la contract ?i de utilaj de reciclare beton proaspat, conform ofertei nr. 1461/12.11.2013, completat prin act adi?ional care prevede termenele de livrare ?i montaj , respectiv aprilie 2014 ?i 15.07.2014.

Reclamanta a mai învederat instan?ei ca pârâta nu ?i-a respectat obliga?ia de acordare a service-ului de garan?ie ?i post garan?ie a obiectului contractului, de?i a fost notificata în acest sens, ulterior predarii bunului, cu privire la împrejurarea ca utilajul nu func?ioneaza la parametrii înscri?i în oferta ?i ca sta?ia de reciclare prezinta mai multe defec?iuni tehnice.

De asemenea, reclamanta a mai aratat ca urgen?a ?i interesul formularii  prezentei cereri consta în circumstan?ele litigioase dintre cele doua par?i.

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 359 si urm. C.pr.civ.

In sus?inerea cererii, reclamanta  a depus înscrisuri.

Analizând condi?iile de admisibilitate a cererii de asigurare probe raportat la înscrisurile depuse de catre par?i ?i la situa?ia de fapt expusa de catre par?i, instan?a re?ine urmatoarele:

Conform art. 359 C. proc. civ. oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile, ori sa obtina recunoasterea unui înscris, a unui fapt ori a unui drept, daca este pericol ca proba sa dispara  ori sa fie greu de administrat în viitor, va putea cere, atât înainte, cât si în timpul procesului, administrarea acestor probe. În cazul în care partea adversa î?i da acordul, cererea poate fi facuta chiar daca nu exista urgen?a.

Procedura asigurarilor de probe fiind speciala, derogatorie de la principiul nemijlocirii,  instanta trebuie sa se limiteze în cercetarea sa la scopul cererii, respectiv numai la aprecierea admisibilitatii probei si la verificarea îndeplinirii cerintelor prescrise de lege pentru aceasta procedura într-un cadru restrâns.

Textul legal reglementeaza doua conditii de admisibilitate a procedurii asigurarii dovezilor care justifica derogarea de la principiul nemijlocirii prev. de art. 16 c. p. c. si anume urgenta si posibilitatea schimbarii situatiei de fapt pâna la administrarea  in viitor a dovezilor sau acordul pârâtului la administrarea probei.

Acordul pârâtului nu poate fi dedus din tacerea sau din absen?a acestuia, ci învoirea la asigurarea probei trebuie sa fie exprimata în mod clar ?i  nu în subsidiar.

Fata de aspectul ca pârâta din prezenta cauza  nu si-a exprimat acordul în mod expres  cu privire la administrarea probei constând în expertiza tehnica pe calea asigurarii de dovezi, rezulta ca  este necesar ca instanta sa examineze îndeplinirea conditiei urgentei, precum ?i cea  a posibilita?ii schimbarii situa?iei de fapt  de natura sa atraga o dificultate de administrare a probei în viitor.

Din analiza materialului probator aflat la dosar, instanta  constata ca reclamanta nu justifica un interes actual în vederea administrarii probei constând în expertiza tehnica pe calea procedurii de asigurare dovezi.

Reclamanta a sus?inut ca interesul ?i urgen?a  rezida în necesitatea constatarii de urgen?a a starii de fapt a utilajului livrat de catre pârâta în circumstan?ele litigioase concrete dintre par?i.

Din înscrisurile depuse la dosar instan?a apreciaza ca între par?i exista circumstan?e tensionate cu privire la executarea contractului de vânzare, însa acest aspect poate determina instan?a învestita cu solu?ionarea fondului sa aprecieze asupra necesita?ii ?i utilita?ii administrarii probei cu expertiza potrivit  criteriilor prev. de art. 255 C.p.c, nefiind suficient  pentru instan?a învestita cu solu?ionarea cererii de asigurare probe pentru stabilirea urgen?ei în administrarea probei.

Urgen?a are ca temei pericolul ca  obiectul probei sa dispara  înca înainte de începerea procesului potrivit procedurii de drept comun, sau chiar în cursul procesului, dar mai înainte de faza propunerii ?i administrarii  probelor sau sa fie greu de administrat în viitor astfel încât partea sa nu mai fie în masura sa î?i dovedeasca preten?iile sau apararile ?i presupune existen?a unei constrângeri pentru administrarea probei la momentul introducerii cererii de asigurare dovezi. De asemenea, instan?a apreciaza ca urgen?a nu trebuie confundata cu necesitatea.

Reclamanta a  depus în dovedirea cererii  înscrisuri, precum ?i fotografii în format ilizibil, nedatate pentru a dovedi defec?iunile bunului solicitat a fi supus expertizarii fara a arata instan?ei  posibilele consecin?e negative ale acestora de natura sa justifice prezenta cerere de asigurare probe.

Prin urmare, reclamanta nici nu a sustinut si nici nu a dovedit faptul ca în cazul neadministrarii acestei probe s-ar expune unui prejudiciu iminent ?i ca orice întârziere în administrarea probei ar pune  bunul care urmeaza a fi expertizat  intr-o stare de pericol care sa atraga dispari?ia sa sau ar determina schimbarea situa?iei de fapt pâna la imposibilitatea de a  mai dovedi eventualele preten?ii sau de a crea dificultati pentru efectuarea unei astfel de expertize în cadrul unei proceduri de drept comun.

Prin urmare, instanta constatând ca prin cererea de chemare în judecata nu s-a invocat si nici nu au fost administrate dovezi din care sa rezulte interesul si necesitatea efectuarii de urgenta a unei expertize tehnice cu obiectivele indicate de reclamanta, va respinge cererea de asigurare dovezi ca inadmisibila.