Cerere de constituire de părti civile

Sentinţă civilă 183 din 17.06.2014


Prin sentinta penală nr. (…) pronuntată de (…), in dosar nr. (…) s-a dispus, in temeiul art. 320 indice 1 alin. 5 cod procedură civilă disjungerea laturii civile in vederea administrării de probe in sustinerea cererilor de constituire de părti civile.

S-a format dosarul nr. (…) si s-a acordat termen la data de (…)

La data de (…) Spitalul de Urgentă (…) s-a constituit parte civilă cerere precizată la data de (…), prin care arată că se constituie parte civilă cu cheltuielile ocazionate de internarea părtii vătămate (…) cu suma de (…)

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (…) Spitalul Judetean de Urgentă (…) a formulat cerere de constituire parte civilă cu suma de (…) lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate părtii vătămate (…). A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri si au fost audiati martorii (…)

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.(…) pronunţată de (…) în dosarul nr.(…) inculpatul (...) a fost condamnat la o pedeapsă de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută şi pedepsită de art.184 al.2 şi 4 Cod penal, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art.320 ind.1 al.7 C.pr.pen. S-a reţinut în sarcina acestuia faptul că la data de (…) a condus pe drumurile publice din (…) o motocicletă marca (…), cu număr de înmatriculare (…), pe care se afla şi partea vătămată (…), care nu purta casca de protecţie. În timp ce se deplasa pe sensul de mers (…), datorită impactului cu un câine, inculpatul a pierdut controlul motocicletei, care s-a răsturnat pe carosabil. În urma accidentului partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale, leziunile suferite punând în primejdie viaţa victimei. Prin aceeaşi hotărâre penală s-a dispus, în temeiul art.320 ind.1 al.5 C.pr.pen., disjungerea laturii civile a cauzei în vederea administrării probelor în susţinerea cererilor de constituire de parte civilă a părţii vătămate, precum şi ale Spitalului Judeţean de Urgenţă (…) şi Spitalului Clinic de Urgenţă (…), fiind format prezentul dosar.

Se reţine că partea vătămată (…) s-a constituit parte civilă cu suma de (…) lei cu titlu de despăgubiri materiale-reprezentând contravaloarea tratamentului medicale, a transporturilor efectuate, cheltuieli de spitalizare şi îngrijiri, precum şi cu suma de (…) lei cu titlu de daune morale. Totodată, în prezenta cauză s-a constituit parte civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă (…) cu suma de (…) lei plus dobânda legală-reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de îngrijirile medicale acordate părţii vătămate şi Spitalul Clinic de Urgenţă (…), cu suma de (…) lei reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea părţii vătămate.

 În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorii (…), încuviinţaţi în dovedirea cererii formulată de partea civilă (…)

 Instanţa reţine că angajarea răspunderii civile a inculpatului este întemeiată pe dispoziţiile art.998-999 Vechiul Cod civil, în cauză fiind îndeplinite condiţiile legale pentru tragerea la răspundere civilă a inculpatului: fapta ilicită-infracţiunea săvârşită, prejudiciul cert şi nereparat (cuantumul prejudiciului material cauzat celor două părţi civile spitale fiind stabilit prin înscrisurile depuse), legătura de cauzalitate directă dintre fapta săvârşită şi prejudiciul produs, vinovăţia inculpatului sub forma culpei cu previziune(uşurinţă).

 Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Prejudiciul actual, cel care a fost deja produs la data când se pretinde repararea lui este întotdeauna cert. De asemenea este cert prejudiciul viitor, care, deşi nu s-a produs încă, este sigur că se va produce în viitor.

 Sub aspectul prejudiciilor materiale cauzate părţilor civile spitale instanţa reţine că acestea constau în cheltuielile realizate cu asigurarea îngrijirilor medicale precum şi internării părţii vătămate, fiind dovedite prin înscrisurile anexate cererilor de constituire de parte civilă.

În privinţa prejudiciului material a cărei reparare o solicită partea civilă (…) instanţa constată că suma solicitată nu a fost dovedită prin vreun înscris, din care să rezulte caracterul cert şi nereparat. Singură declaraţia martorei (…) nu este suficientă în stabilirea unui cuantum al sumei reprezentând contravaloarea îngrijirilor speciale acordate. Astfel, martora a arătat că a fost plătită cu suma de (…) lei/lună, timp de 6 luni, dar în această perioadă a asigurat şi menajul familiei părţii civile.

Cu privire la daunele morale solicitate, respectiv în sumă de (…) lei instanţa constată că, deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, jurisprudenţa a stabilit câteva de criterii de apreciere, respectiv criterii referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză în plan fizic, psihici şi afectiv şi criterii referitoare la importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate.

De asemenea, toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs. În materia daunelor morale, principiul reparării integrale a prejudiciului nu poate avea decât un caracter aproximativ, fapt explicabil în raport de natura neeconomică a respectivelor daune, imposibil de a fi echivalate băneşte. În schimb se poate acorda victimei o sumă de bani cu caracter compensatoriu, tinzând la oferirea unui echivalent care, prin excelenţă, poate fi o sumă de bani. Ce trebuie evaluat, în realitate, este despăgubirea care vine să compenseze prejudiciul, nu prejudiciul ca atare. Consecinţele negative suferite de partea civilă (…), în plan psihic şi afectiv sunt dificil de cuantificat, fiind de netăgăduit suferinţa provocată de leziunile suferite, dar şi de urmările acesteia, respectiv o stare psihică labilă şi dificultăţi la cursurile şcolare pe care le-a urmat.

Statuând în echitate, instanţa apreciază că suma de (…) lei reprezentând daune morale în favoarea părţii civile (…) este rezonabilă şi justificată, apreciind ca excesivă suma de (…) lei.

În ceea ce priveşte persoana care va fi obligată la plata acestor despăgubiri morale, instanţa reţine că la momentul producerii accidentului inculpatul a condus motocicleta care nu era asigurată RCA la nicio societate de asigurare. În această situaţie s-a dispus introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, potrivit prevederilor art.11 din Ordinul nr.1/2008 al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care stabileşte că fondul are legitimare procesuală pasivă, în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire, în limitele şi în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Instanţa reţine, totodată, că potrivit art.13 din acelaşi ordin, fondul are un drept de regres, după plata despăgubirii, atât împotriva persoanelor vinovate de producerea accidentului, precum şi împotriva asiguratorului de răspundere civilă, dacă ulterior efectuării plăţii despăgubirii se dovedeşte că autovehiculul condus de persoana vinovată era asigurat RCA sau Carte Verde la data producerii accidentului. Plata făcută de persoana vinovată pentru producerea accidentului stinge obligaţia, fără a da acesteia un drept de regres faţă de fond, care are faţă de persoana vinovată calitate de fidejusor.

 Pe de altă parte, instanţa va avea în vedere şi solicitarea motivată a părţii responsabile civilmente de excludere din garanţia fondului a costurilor de spitalizare, având în vedere că tratamentul administrat părţii vătămate pe perioada spitalizării a fost suportat de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contribuţiilor sociale obligatorii încasate. De asemenea instanţa va avea în vedere şi solicitarea fondului de excludere din garanţia acestuia a cheltuielilor judiciare, având în vedere că partea civilă (…) nu a avizat dauna în prealabil, spre soluţionare pe cale amiabilă.

 Urmare considerentelor mai sus expuse instanţa va admite va admite, în parte, cererea formulată de partea civilă (…) şi în totalitate cererile formulate de părţile civile spitalele sus-menţionate. În temeiul art.346 rap.la art.14 C.pr.pen. va obliga inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata către partea civilă (…) a sumei de (…) lei cu titlu de daune morale.

Instanţa va respinge ca nedovedită cererea formulată de partea civilă (…) privind obligarea inculpatului la plata despăgubirilor materiale, cât şi la plata cheltuielilor judiciare efectuate.

În temeiul art.346 rap.la art.14 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de (…)lei plus dobânda legală până la data efectuării plăţii, cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă (…) reprezentând cheltuieli de spitalizare, precum şi la plata sumei de (…) lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă (…) reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În temeiul art.191 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de (…)lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.