Pretentii

Decizie 512 din 26.11.2012


Pretenţii. Citarea în faţa instanţei de judecată cu menţiunea „personal la interogatoriu”, şi neprezentarea pârâtului, echivalează cu o recunoaştere a pretenţiilor ,,o mărturisire deplină,, fiind aplicabile dispoziţiile art. 275 cod procedură civilă. 

Prin  cererea  înregistrată  la  Judecătoria  C., reclamanţii  Ş. A. şi Ş. E. au chemat în judecată pârâţii  I. Ş. şi I. E., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor la plata sumei de 7000 euro, constând în rest de plată, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr…./27 02 2009 şi la plata sumei de 56.700 euro – penalităţi de întârziere, de 1% pentru fiecare zi de întârziere, conform declaraţiei pe proprie răspundere a pârâţilor autentificată de BNP …cu nr. …/27 02 2009. Reclamanţii  arată că au vândut pârâţilor  imobilul înscris în CF…C. cu nr. top…Arătură în Balta Sărată de 2.283 mp., prin contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr…/27 02 2009, iar cu ocazia încheierii contractului pârâţii au achitat, din preţul total stabilit de 17.200 euro, un avans de 10.200 euro, rămânând ca diferenţa de  7.000 euro,  să fie achitată până cel târziu în data de 27.08.2009, aceştia intrând în proprietatea imobilului la data semnării contractului. Reclamanţii arată că tot la data semnării contractului, pârâţii au dat o declaraţie pe proprie răspundere, prin  care au arătat că sunt de acord să plătească penalităţi de întârziere de 1%, pe zi de întârziere, în situaţia în care nu vor achita  restul de plată la data scadentă. Prin precizare de acţiune, reclamanţii au revenit asupra cererii privind obligarea pârâţilor la plata penalităţilor. Reclamanţii au invocat disp. art. 1469 şi urm. cod civil. Prin Sentinţa civilă nr…/04.04.2012, pronunţată de Judecătoria C., instanţa de fond, în temeiul disp. art. 1361 şi urm. cod civil, a admis acţiunea precizată formulată de reclamanţi şi a obligat pârâţii să plătească reclamanţilor suma de 7000 euro, cu titlul de rest de plată, reţinând că prin „Contractul  de vânzare cumpărare”  autentificat sub nr…/27 02 2009, de către  BNP… reclamanţii au vândut pârâţilor imobilele menţionate în acţiunea introductivă, ocazie cu care, pârâţii au achitat, din preţul total de 17.200 euro, un avans de 10.200 euro, rămânând ca diferenţa de 7.000 euro să fie achită până la 27 08 2009, aceştia intrând în proprietatea imobilului la data semnării contractului. Prin interogatoriu, pârâtul a arătat că este de acord cu plata diferenţei de  preţ de 7.000 euro, numai dacă reclamanţii îşi îndeplinesc obligaţiile asumate verbal la data încheierii contractului.

Împotriva sentinţei civile pronunţată de Judecătoria C. au formulat recurs reclamanţii Ş.A. şi Ş.E. solicitând modificarea, în parte, a sentinţei sub aspectul cheltuielilor de judecată, arătând că instanţa de fond nu a acordat  cheltuieli de judecată, deşi pârâtul a recunoscut datoria, după ce au  fost prezentate probe, pârâta neprezentându-se deloc în faţa instanţei de fond şi, deci, nerecunoscând debitul.

Tribunalul, examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a  respins recursul, invocând dispoziţiile art. 275 Cod procedură civilă, a reţinut că prima zi de înfăţişare nu a fost la termenul de judecată din 15.02.2012, deoarece, deşi instanţa a încuviinţat administrarea probei testimoniale, a amânat  cauza şi pentru ca pârâţilor să le fie comunicată precizarea de acţiune, depusă în cauză de apărătorul pârâţilor la acest termen de judecată. Astfel s-a considerat că cele două condiţii prev. de art. 134 cod procedură civilă trebuie întrunite cumulativ: părţile să fie legal citate şi să poată pune concluzii. S-a susţinut că nu poate fi considerată prima zi de înfăţişare termenul la care, deşi pârâţii erau legal citaţi, cauza s-a amânat pentru a le fi comunicată precizarea de acţiune şi deci, rezultă că prima zi de înfăţişare a fost termenul din 28.03.2012, când pârâtul I. Ş. a recunoscut pretenţiile reclamanţilor. În ce priveşte susţinerea recurenţilor că doar pârâtul a recunoscut pretenţiile lor, pârâta I.E. nefiind prezentă în faţa instanţei de judecată, la nici un termen, pentru a face o astfel de recunoaştere, datorând, deci, cheltuieli de judecată, este înlăturată reţinându-se că, potrivit dovezii de îndeplinire a  procedurii de citare pârâta I.E. a fost citată în faţa instanţei de judecată cu menţiunea „personal la interogatoriu”, iar conform dispoziţiilor art. 225 cod procedură civilă, instanţa apreciază atitudinea procesuală a pârâtei ca o mărturisire deplină.