Contestaţia împotriva procesului verbal al adunării creditorilor

Sentinţă civilă 4126 din 14.04.2014


Dosar nr. 7645/3/2013/a4

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI  SECŢIA  A  VII  A  CIVILA

SENTINŢA CIVILĂ NR:4126

SEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 14.04.2014

TRIBUNALUL COMPUS DIN:

PRESEDINTE –JUDECATOR SINDIC: PN

GREFIER : ISA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere întemeiată pe dispoziţiile L.85/2006, privind procedura insolvenţei, privind pe contestatoarea DGFM MB - în contradictoriu cu intimata GE PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR .

Dezbaterile in fond ale cauzei a avut loc in şedinţa publica de la data de 07.04.2014 fiind consemnate în încheierea de şedinţa de la aceasta data, ce face parte integranta din prezenta, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 14.04.2014.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra contestaţiei de faţă constată următoarele:

La data de 20 februarie 2013 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a comercială sub nr. 7645/3/2013 cererea debitorului GE care a solicitat, în baza Legii 85/2006, deschiderea procedurii generala a insolvenţei.

În motivarea în fapt a cererii debitoarea a arătat că la data formulării cererii are datorii de 3.000.000 lei, pe care nu le poate achita.

În susţinerea cererii, legal timbrate, a depus înscrisurile prevăzute de art. 27-28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

La data de 4 septembrie 2012 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a comercială sub nr. 34974/3/2012 cererea creditorului RLDLA care a solicitat, în baza Legii 85/2006, deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului GE, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 181.343,84 lei.

În motivarea în fapt creditoarea arată că a închiriat spaţii pentru birouri şi depozit  debitoarei pentru care a emis facturi fiscale în sumă de 743.756,25 lei, ce nu a fost achitată de debitor.

În susţinerea cererii, a depus înscrisuri, în copie.

La termenul din data de 4 martie 2013, în temeiul art. 31 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic a procedat la conexarea cauzei 34974/3/2012 la cauza 7645/3/2013.

Prin încheierea pronunţată la data de 04.03.2013 s-a admis cererea debitoarei şi s-a deschis procedura generală a insolvenţei fiind numit administrator judiciar TRE

Prin Încheierea pronunţată la data de 09.12.2013 s-a dispus înlocuirea, din oficiu, a lichidatorului judiciar TRE cu TAS

În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8197/13 mai 2013 a fost publicat  tabelul preliminar al creditorilor.

Împotriva acestui tabel creditorul DGRFPMB a înregistrat sub nr. de dosar asociat 7645/3/2013/a1 o contestaţie prin care a solicitat modificarea tabelului in ceea ce priveşte creanţa sa în sensul inscrierii creanţei sale în suma de 4.594.296 lei.

Ataşat contestaţiei creditorul a depus titlurile executorii şi somaţiile emise în privinţa debitorului GE.

Administratorul judiciar TRE a depus o întâmpinare în care a solicitat respingerea contestaţiei.

În cadrul dezbaterilor de la termenul din data de 4 noiembrie 2013 judecătorul sindic a pus o serie de întrebări administratorului judiciar TRE, iar din răspunsurile date a înţeles că acesta a încălcat grav atribuţiile prevăzute în Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, drept pentru care a fost amânată soluţionarea contestaţiei după punerea în discuţie şi înlocuirea administratorului judiciar TRE la termenul din 2 decembrie 2013.

La termenul din 2 decembrie 2013, administratorul TRE întrezărind o posibilă măsură de înlocuire, a făcut cunoscut judecătorului sindic că a întocmit un nou tabel preliminar rectificat în care a înscris creditorul contestator DGRFPMB cu creanţa solicitată. Această atitudine a administratorului judiciar nu a făcut decât să dovedească, odată în plus, că măsura înlocuirii sale se impunea cu prioritate.

În Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 20758/6 decembrie 2012 a fost publicat Tabelul preliminar rectificat nr. 2, întocmit de administratorul judiciar TRE în care creditorul DGRFPMB a fost înscris cu suma de 1.572.436 lei creanţă chirografară (art. 123 pct. 4) şi 3.021.860 lei creanţă garantată (art. 121 pct. 2).

După înlocuirea administratorului judiciar TRE cu TAS, acesta din urmă a procedat la o nouă verificare a cererii de creanţă a creditorului, iar la termenul din data de 10 februarie 2014 a arătat că în urma analizării declaratiei de creanta, fostul administrator judiciar, iniţial, nu a inscris in tabelul preliminar creanta solicitata de DGRFPMB şi că la data de 06.12.2013 a fost intocmit Tabelul prelimiar rectificat nr.2 al creantelor inregistrate fata de GE ce a fost publicat in BPI nr.20758/06.12.2013, creditorul DGRFPMB a fost inscris cu suma de 4.594.296 lei astfel: 1.572.436 lei conform art.123 pct.4 din legea nr.85/2006; 3.021.860 lei conform art.121 pct.2 din legea nr.85/2006.

Administratorul judiciar TAS a apreciat ca legala inscrierea astfel a creditorului DGRFPMB având in vedere faptul ca DGRFPMB avea instituit sechestru in data de 17.07.2012 doar pentru suma de 3.021.860 lei.

Prin Sentinţa civilă nr. 1674 pronunţată la data de 17 februarie 2014 a fost respinsă contestaţia creditorului DGRFPMB, acesta fiind înscris la masa credală cu suma solicitată.

La data de 23 mai 2013 sub nr. de dosar asociat 7645/3/2013/a4 a fost înregistrată contestaţia creditorului DGRFPMB împotriva Procesului verbal al Adunării Creditorilor din 16 mai 2013, solicitând anularea acestuia.

În motivarea în fapt creditorul arată că a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 4.594.296 lei, reprezentând obligaţii datorate de societatea debitoare bugetului general consolidat al statului, creanţă ce i-a fost respinsă.

La data de 16.05.2013, deşi masa credală nu era definitiv determinată, a fost convocată şedinţa Adunării creditorilor având pe ordinea de zi, printre altele, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.

Contestatorul susţine că a transmis punctul său de vedere cu privire la ordinea de zi a şedinţei, prin adresa nr. 339600/BJI/16.05.2013, solicitând prorogarea discutării

ordinii de zi ulterior definitivării masei credale. În susţinere a arătat că din analiza

tabelului preliminar şi a informaţiilor publicate pe portalul Tribunalului Bucureşti

rezultă că în speţă, nu au fost analizate toate declaraţiile de creanţă formulate,

precum şi faptul că a formulat contestaţie împotriva tabelului

preliminar, iar în situaţia în care ar fi adoptate decizii cu privire la ordinea de zi a

şedinţei ar fi prejudiciate interesele creditorilor.

Din procesul-verbal al şedinţei publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8645/17.05.2013 rezultă că practicianul TRE a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al GE doar li cu votul a 36,85% dintre creanţele înscrise la masa credală. De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe a fost desemnat Comitetul creditorilor, astfel: RLDLA., DGITL şi I

Şedinţa Adunării creditorilor având pe ordinea de zi confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia, precum şi desemnarea Comitetului creditorilor, poate fi convocată doar ulterior analizării tuturor declaraţiilor de creanţă şi soluţionării irevocabile a contestaţiei formulate împotriva tabelului preliminar, pentru a se putea determina în mod corect procentul deţinut de fiecare creditor, raportat la valoarea totală a creanţelor şi pentru a oferi dreptul fiecărui creditor de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la aceste aspecte care vor inflluenţa în mod decisiv desfăşurarea procedurii de insolvenţă a GE, arată creditorul.

În plus, prin raportare la creanţele înscrise în tabelul preliminar, creanţa instituţiei DGRFPMB reprezintă aproximativ 50% din valoarea totală a creanţelor, fiind un creditor ce deţine un vot decisiv în cadrul Adunării, astfel că decizia creditorilor din data de 16.05.2013 prejudiciază în principal instituţia noastră.

Decizia privind confirmarea administratorului judiciar TRE a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. 2 din Legea insolvenţei.

Pentru a fi legală o astfel de decizie a Adunării creditorilor trebuia să fie îndeplinită în primul rând condiţia existenţei unei recomandări din partea Comitetului creditorilor cu privire la desemnarea administratorului judiciar. în speţă, nu există o recomandare a Comitetului creditorilor, acesta fiind desemnat în cadrul aceleiaşi şedinţe a Adunării creditorilor, respectiv la data de 16.05.2013.

Una din atribuţiile Comitetului creditorilor prevăzută expres în cuprinsul art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea insolvenţei este "să negocieze cu administratorul judiciar sau cu administratorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri.

De asemenea, în cauză nu a fost respectată condiţia referitoare la cvorumul necesar adoptării deciziei adunării creditorilor, în sensul că aceasta nu a fost adoptată prin votul creditorilor reprezentând cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor înscrise la masa credală. Hotărârile Adunărilor creditorilor se adoptă, conform dispoziţiilor art. 15 alin. 1, cu votul favorabil al titularilor majorităţii prin valoare a creanţelor prezente, în timp ce decizia de desemnare/confirmare a administratorului judiciar se adoptă de creditorii ce deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor.

Având în vedere cele ce preced judecătorul sindic constată că prezenta contestaţie este întemeiată în parte, pentru motivele ce se vor arăta.

In fapt, La data de 16.05.2013 a avut loc Adunarea creditorilor GE cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului asupra cauzelor si imprejurarilor ce au dus la aparitia starii de insolventa;

2. Desemnarea comitetului creditorilor;

3. Confirmarea administratorului judiciar si a onorariului acestuia in cuantum de 2.500 lei/lunar exclusiv tva; 

Creditorii prezenti la adunarea creditrilor detineau o pondere de 37,85% din masa credala.

Judecătorul sindic constată că în cauză sunt incidente prevederile art. 15 alin. 1, alin. 2 şi ale art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei:

alin. 1 „cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitorilor, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente”.

alin. 2 „Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin.1 impotriva averii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) Ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului definitiv, valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar;

art.19 alin.2 „la recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totatala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia.......”

Or, din perspectiva acestor norme, judecătorul sindic apreciază că pentru punctul 1 si punctul 2 al ordinii de zi au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute de art.15 alin.1 si alin. 2 din Legea nr.85/2006 (ponderea creditorilor prezenti fiind de 37,85%), însă pentru punctul 3 al ordinii de zi nu au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute de art.19 alin.2 din legea nr.85/2006, pentru confirmarea administratorului judiciar fiind necesar un cvorum de 50% valoarea totală a creanţelor.

Prin urmare, contestatia formulata de catre DGRFPMB va fi admisă în parte, urmând ca judecătorul sindic să dispună anulare în parte a Procesului verbal al Adunării creditorilor debitoarei GE din data de 16 mai 2013, respectiv doar în ce priveşte punctul trei al ordinii de zi, adică cel referitor la confirmarea administratorului judiciar şi al onorariului acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, contestaţia creditorului DGRFPMBîn contradictoriu cu administratorul judiciar TAS împotriva Procesului verbal al Adunării creditorilor debitoarei GE - .

Dispune anulare în parte a Procesului verbal al Adunării creditorilor debitoarei GE din data de 16 mai 2013, respectiv doar în ce priveşte punctul trei al ordinii de zi, adică cel referitor la confirmarea administratorului judiciar şi al onorariului acestuia.

Cu apel în 30 zile de la comunicare ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 aprilie 2014.

Preşedinte, Grefier,

Red. NP

3 ex./ 8 mai 2014