Sentinta civilă Nr. 267

Hotărâre 267 din 21.02.2012


Dosar nr. 271/201/2012 - uzucapiune -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 267

Şedinţa publică de la 21 Februarie 2012

PREŞEDINTE - Elena Mungiu- judecător

Grefier - DM

Pe rol, solutionarea actiunii civile având ca obiect uzucapiune, formulată de reclamanţii ME, RM, ML, MG, MMG, CF, în contradictoriu cu pârâta Comuna C prin primar.

La apelul nominal, făcut in şedinta publică, au raspuns reclamantul MMG asistat de  av. I C , martorii FE , FD, lipsă fiind reclamanţii RM, ML, MG, MMG, CF reprezentati de av.I.C şi pîrîta Comuna C prin primar.

Procedura completă.

S-a facut referatul oral de grefierul de şedintă, sub prestare de jurământ au fost audiati martorii prezenti, apărătorul reclamantilor a depus dovada completării taxei de timbru, după care, apreciindu-se cauza in stare de judecată, instanţa a acordat cuvantul in fond.

Av. I C pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii si să se constate dreptul de proprietate al reclamantului pentru suprafata de 672 mp teren intravilan situat in comuna C.

 

J U D E C A T A

Prin actiunea civilă înregistrată la data de 10.01.2012, reclamanţii ME, RM, ML, MG, MMG, CF au chemat in judecată pârâta Comuna C prin primar, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 672 mp situată in intravilanul com C,  judetul Dolj şi să se pronunte o hotărâre care să tină loc de act de proprietate.

In fapt, reclamanţii au motivat că sunt moştenitori in calitate de sotie supravietuitoare si fii ai autorului MI, decedat la data de 24.05.1996. Reclamanta ME, impreună cu autorul au dobândit in anul 1969 terenul intravilan situat in comuna C judetul Dolj in suprafaţa de 672 mp pe strada Ion Maiorescu nr 35 tarlaua 14, parcela 43, cu vecini: N-Fetica D-tru., E- str Viilor, S- Str Ion Maiorescu, V Fetica Ion, pe care au construit casa de locuit. Terenul are amplasamentul, dimensiunile si vecinii, conform schiţei parcelare eliberate de primărie, in intravilanul comunei C, judetul Dolj. Atat autorul cat si reclamantii, după decesul acestuia, au posedat in mod continuu, neviciat, netulburat si in nume de proprietar acest imobil, până in prezent si au achitat taxele si impozitele.

In drept, a invocat art. 1890 Cod civil.

A depus adeverinta nr 9097/21.11.2011,certificatul de deces pentru autorul MI, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, acte de stare civilă pentru reclamanti, schiţa parcelară, TDP nr 1807-9682/15.02.1995, plan de situatie, memoriu tehnic, autorizatie pentru executare lucrări, certificat de atestare fiscală, schiţe parcelare şi dovada achitării taxei de timbru.

In cauză, au fost audiati martorii FE si FD.

Din examinarea probelor administrate, instanta va retine următoarea stare de fapt si de drept :

In anul 1969, reclamanta ME si sotul ei, MI, decedat la 24.05.1996, au dobindit terenul intravilan in suprafată de 672 mp., situat pe raza com. C str. Ion Marinescu nr. 35 T 14 P 43, cu vecinii : N – Fetica D-tru, E – str. Viilor ,  S- str. Ion Maiorescu, V – Fetica Ion, pe care au construit în baza autorizatiei pentru executarea de lucrări nr.38/02.06.1969 şi memoriu tehnic imobilul casă in care au locuit si locuiesc in continuare reclamanta si familia acesteia.

Atît autorul cît si reclamantii , după decesul acestuia, au posedat in mod continuu, neviciat, netulburat si in nume de proprietar acest imobil, pină in prezent si a achitat taxele si impozitele , aşa cum reiese din certificatul de atestare fiscală nr. 9096/21.11.2011.

Din adev. nr. 9097/21.11.2011, eliberată de Primaria com. C, s-a retinut că terenul ce face obiectul prezentei cauze, nu a fost reconstituit conform legilor fondului funciar, iar amplasamentul si vecinatatile acestuia sint cele stabilite in schita parcelară a terenului, intocmită şi vizată de  Primaria C .

Pentru a putea dobindi dreptul de proprietate prin uzucapiune de lungă durată, posesorul trebuie să fi exercitat o posesie utilă (neafectată de vreun viciu) asupra imobilului in discutie, care să respecte toate conditiile impuse de art. 1847 c.civ. (să fie continuă, neintreruptă, publică, netulburată, sub nume de proprietar) si să fie exercitată pentru o perioadă de minimum 30 de ani.

Cum reclamantii au facut dovada că posesia asupra terenului intravilan in supraf. de 672 mp. este utilă, că aceasta respectă toate conditiile impuse de art. 1847 si că s-a exercitat pentru o perioadă de peste 40 de ani, urmează ca instanta să admita actiunea si să constate dreptul de proprietate reclamantului asupra acestei suprafete de teren ca efect al uzucapiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanţii ME, RM, ML, MG, MMG, CF, domiciliati in com C judetul Dolj, impotriva paratei Comuna C prin primar.

Constată dreptul de proprietate, reclamanţilor asupra terenului intravilan situat în comuna C, jud.Dolj,  în suprafaţă de 672 mp pe str. Ion Maiorescu, nr. 35, T. 14, P. 43, cu vecini: N- Fetica D-tru, E- str. Viilor, S- str. Ion Maiorescu, V- Fetica Ion, ca efect al uzucapiunii.

Sentinţată cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 21.02.2012.

Preşedinte,Grefier,

Elena Mungiu DM

EM/CB/

4 ex./

12.03.2012