Sentinţa civilă Nr. 1159

Sentinţă civilă SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1159 din 22.06.2012


Dosar nr. 1854/201/2012- acţiune în constatare -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1159/2012

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE -  Cosmin Nicuşor Marin - judecător

Grefier - RR

?

Pe rol soluţionarea acţiunii civile în constatare formulată de reclamantul DG, domiciliat în comuna M nr. 729 judeţul Dolj, împotriva pârâtului TM, domiciliat în comuna M nr. 481 judeţul Dolj.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică au răspuns părţile..

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral de grefierul de şedinţă, după care instanţa a procedat la audierea pârâtului TM, a cărui declaraţie a fost ataşată la dosarul cauzei. După audierea pârâtului, apreciind cauza în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii şi pronunţarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic de vânzare – cumpărare, fără cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Reclamantul DG a chemat în judecată pe pârâtul TM, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate valabilitatea convenţiei de vânzare-cumpărare încheiată la data de 10.06.2011, pentru suprafaţa de 0,59 ha teren, situată în extravilanul comunei M, judeţul Dolj, cu amplasamentul în T 225, P 61, având ca vecini: la N – Cergă Florea, la E – Tolan Cornel, la S – Coadă Dumitru, la V -  De 225 şi să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

În fapt, a motivat că a cumpărat de la pârât la data de 10.06.2011, suprafaţa de 0,59 ha  teren, situată în extravilanul comunei M, judeţul Dolj, cu amplasamentul în T 225, P 61, având ca vecini: la N – Cergă Florea, la E – Tolan Cornel, la S – Coadă Dumitru, la V -  De 225, cu preţul de 1200 lei şi au încheiat un act sub semnătură privată intitulat "precontract de vânzare-cumpărare".  Au convenit să încheie actele autentice până la data de 20.08.2011.

În mod nejustificat, pârâtul refuză să se prezinte la notariat pentru perfectarea actului în formă autentică.

În drept, a invocat prev. art. 969, art. 971, art. 1073 din Codul civil şi Legea nr. 247/2005.

A depus la dosar antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat 10.06.2011, copie TDP nr. 1833-59540/07.08.1995, certificatul de moştenitor nr. 238/18.09.2003, certificatul de atestare fiscală nr. 1296/30.03.2012 eliberat de Consiliul Local M, schiţa parcelară pentru terenul în litigiu nr. 961/09.03.2012 eliberată de Consiliul Local M, certificat fiscal  nr. 3197/14.03.2012 eliberat de Consiliul Local M, copie CI pentru pârât şi reclamant, certificat de sarcini nr. 83256/16.11.2011 eliberat de OCPI Dolj, precum şi dovada achitării taxei de timbru si timbru judiciar.

Din actele  şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că reclamantul a cumpărat de la pârât la data de 10.06.2011, suprafaţa de suprafaţa de 0,59 ha teren, situată în extravilanul Comunei M, cu amplasamentul în T 225, P 61, având ca vecini: la N – Cergă Florea, la E – Tolan Cornel, la S – Coadă Dumitru şi la V – DE 225, cu preţul de 1200 lei, achitat integral şi au încheiat un act sub semnătură privată intitulat "precontract de vânzare-cumpărare".

Pârâtul deţine terenul în calitate de moştenitor al autorului Tolan Gheorghe, conform certificatului de moştenitor nr. 238/18.09.2003, acestuia fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate conform TDP nr. 1833-59540/07.08.1995.

Deşi s-au înţeles să se prezinte la biroul notarului public în vederea perfectării actului autentic de vânzare-cumpărare, pârâtul refuză în mod nejustificat.

În speţă, convenţia  încheiată între reclamant şi pârât îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege pentru un antecontract de vânzare-cumpărare valabil încheiat.

Potrivit art. 1073 Cod. civil, creditorul este îndreptăţit să obţină executarea întocmai a obligaţiei asumate de debitor, iar în cazul în care obligaţia de a face nu este adusă la îndeplinire de debitor, creditorul poate fi autorizat s-o aducă la îndeplinire  potrivit dispoziţiilor art.1077 Cod. Civil.

În acest sens, suplinind consimţământul debitorului obligaţiei de a face izvorâtă din antecontract, instanţa  poate pronunţa  o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Având în vedere şi disp. art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea  247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor, instanţa urmează să admită acţiunea, astfel cum a fost formulată.

Se va constata valabilitatea convenţiei de vânzare-cumpărare teren, urmând să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite acţiunea formulată de reclamantul DG, domiciliat în comuna M nr. 729 judeţul Dolj, împotriva pârâtului TM, domiciliat în comuna M nr. 481 judeţul Dolj.

Constată valabilitatea convenţiei civile încheiată între reclamant şi pârât la data de 10.06.2011, prin care reclamantul a cumpărat de la pârât terenul extravilan în suprafaţă de 0,59 ha, situat în T. 225 parcela 61, având ca vecini: la N – Cergă Florea, la E – Tolan Cornel, la S – Coadă Dumitru şi la V – DE 225, pe raza Comunei M, Jud. Dolj cu preţul 1200 lei.

Prezenta hotărâre ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Dispune comunicarea hotărârii irevocabile organului financiar local Primăria M, Jud. Dolj.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.06.2012.

PREŞEDINTE, Grefier,

Cosmin Nicuşor Marin   RR

Red /CNM/RR/

4 ex./18.07.2012