Ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 313 din 23.04.2013


SENTINŢA CIVILĂ NR. 313/23.04.2013 (ieşire din indiviziune)

Pe rol soluţionarea cauzei civile, având ca obiect ieşire indiviziune, privind pe reclamanţii P. A. şi P. T. şi pe pârâţii A. I., P. R. G, P. E ,M. C, P. L., P. G., P. E. L., P. E., P. I, P. D., C. I. şi P. P..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 16.04.2013, fiind consemnate în încheierea respectivă, care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi - 23.04.2013, când a hotărât următoarele:

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1623/249/08.11.2012, reclamanţii P. A. si P. T, domiciliaţi in ………., au chemat în judecata pe pârâţii A. I., domiciliata in …., P. R. G. si P E. domiciliaţi în ……….., M. C., domiciliata in …….. P. L., P. G.si P.E.L., cu toţii domiciliaţi in …….., P. E., P. I.si P. D. domiciliaţi in ….., C.I., domiciliata in ……, P. P., domiciliata în ………, pentru  a se dispune ieşirea din indiviziune asupra terenului în suprafaţa de 3 ha si 3800 mp., suprafaţa de teren reconstituita de pe urma autorului comun P S. F, conform Titlului de Proprietate nr.66345, eliberat la data de 26.04.1994 de CJPSDPT Călăraşi, prin formarea de loturi distincte şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor acazionate cu acest proces.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că în baza T.P. nr.66345, eliberat la data de 26.04.1994 de CJPSDPT Călăraşi, de pe urma autorului comun P. S.F, s-a reconstituit un drept de proprietate pentru suprafaţa de teren de 3 ha si 3800 mp., pe raza …., pentru următorii moştenitori: A. I. si P. P. in calitate de fiice si P. N.; P. G.; P. C. si P. M. in calitate de fii, cu câte o cota de 1/6 din moştenire.

Dupa eliberarea titlului de proprietate, trei dintre beneficiarii acestuia inscrisi in act, au decedat, fiind vorba de P. M.,decedat la data de 6 .12.2004, autorul reclamanţilor şi pentru care s-a eliberat certificatul de moştenitor nr.53/25 iulie 2006, iar ca moştenitori au ramas, reclamantul P. A. in calitate de fiu si P. T. soţie supravieţuitoare, avind o cota de 1/6 din suprafaţa totala de 3 ha si 3800 mp.

S-a mai menţionat că P. G. a decedat la data de 6 .01.1999, iar de pe urma acestuia au ramas ca moştenitori, cu o cota de 1/6 din moştenire : P. E. in calitate de soţie supravieţuitoare, C. I. fiica si numiţii P. I. si P. D. fii. Totodată se precizează că  P.N. a decedat la data de 2.01.2011, conform certificatului de deces nr. 11/02.01.2011, soţia sa fiind predecedata, iar ca moştenitori, pentru cota de 1/6 care se cuvenea acestuia, lasând pe numiţii: P. R. G. fiu; M. C. si M. E. -fiice si P. I.fiu, decedat, dar avind ca moştenitori pe P.L.-sotie supravieţuitoare, P. G. fiu si P. E.-L fiica minora. Reclamantii au mai menţionat că ceilalţi beneficiari ai Titlului de Proprietate menţionat anterior sunt A. I. si P. P., având câte  o cota de 1/6 fiecare, din terenul inserís in titlu, iar numitul P. C. este decedat si nu are moştenitori.

În final reclamanţii au menţionat că nu mai doresc să rămână în indiviziune asupra acestei suprafeţe de teren, ci ca pe cale de hotarire judecătoreasca sa se puna capăt acestei stări prin formarea de loturi in natura pentru toti beneficiarii înscrisi în acest titlu, iar in ceea ce îi priveşte solicită atribuirea in natura a suprafeţei de teren de 1.200 mp, situaţi in tarlaua /sola 1/1, parcela 20/2 cu următoarele vecinătăţi: la N-C. M. si P. N.; La Est -numitul N. N; la Sud-drumul judeţean 303, iar la Vest-F. S., asa cum rezulta şi din certificatul de moştenitor suplimentar nr.53/25.07.2006, întrucât autorul P.M.. împreuna cu soţia sa P. T., au edificat in anul 1992 o construcţie compusa din trei corpuri, unul fiind atelier de timplarie, construit din paianta,acoperit cu placi de azbociment si fier, gard împrejmuitor, toate fiind edificate cu acordul celorlalţi beneficiari si cu autorizaţiile legale de construcţie si funcţionare.

În drept reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1143 si urm din Codul civil.

La cerere s-au anexat în copie : certificatul de mostenitor nr.36/13.06.2005, defunct P. M; certificatul de mostenitor nr.53/25.07.2006, supliment la CM. nr.36/ 13.06. 2005, defunct P. M.;certificatul de deces nr.232712/07.12.2004, privind pe  P M; carte identitate seria RT,nr.625342/Bucuresti-pe numele P.A.te identitate seria RX,nr. 183812/Bucuresti-pe numele P.T; certificat de naştere A. I., seria Na,nr.t)58178/058487/51:certificat de căsătorie A.I.,seria C4,nr.076034/17.09.1973; carte identitate A.I., seria RD,nr.588934;certificat de deces P.N., seria DS,nr. 094823/2.01.2011; certificat de naştere P. E.,seria N3, nr.730633/1970 ; carte identitate P. E., seria RR,nr.335475/2004;certificat de naştere P. G. R.,seriaND,nr. 939842/30.08.1986; carte de identitate P.G.R., seria RR,nr.864341/sector 6-Buc; certificat de naştere P.C.,seria N4,nr.0096696/1968 si certificatul de căsătorie al P. C. seria C9, nr.122121/30.12.1991, si CI seria RD,nr.611494/Buc; certificat de deces P G,seria DM,nr. 177700/06.01.1999; certificat de naştere P.I, seria NA, nr.056117/1979; precum si certi¬ficatul de căsătorie seria CB.nr.664278/2000 si CI seria RD,nr.704283/2010; certificat de naştere P. I., seria NC,nr.721328/1984, precum si CI. Seria KL nr.247313.2008-Fundulea; Buletin identitate P.D. seria GX,nr.253838/998-Fundulea; carte identitate seria KL nr.234452/2007 Fundulea si certificatul de naştere pe numele D. E,seria Ni,nr.372154/1954;certificat de deces P. C,seria D9,nr.979607/1995; certificat de naştere P.P,seria Nn,nr.811259/1947; certificatul de căsătorie pe numele P.P.seria C5,nr.726817/1978; cartea de identitate seria RT, nr.623057/2008-sector 2 Bucureşti.

La termenul din 04.12.2012 reclamanţii au rectificat eroarea din cererea de chemare în judecată cu privire la numele pârâţilor P. E, P. I.şi P. D. în sensul că aceştia se numesc P, iar nu P.

Pârâţii A. I., P. R. G, P. N. E, M. C., P E, P I,  P D, C I şi P P nu au formulat întâmpinare, dar s-au prezentat la judecarea cauzei şi au propus probe în apărare.

Pârâţii P I.G, P I. E L şi P L, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat la judecarea cauzei.

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri, în cadrul căreia s-au depus la dosar, în copie, pe lângă cele ataşate cererii, următoarele:

anexa 24 de pe urma defunctului P G, anexa 24 de pe urma defunctului P C, anexa 24 de pe urma defunctului P N; certificat de moştenitor nr. 4/21.01.2009 emis de Biroul Notarial C M P, două certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local , nr. 135/10.01.2013 şi nr. 137/10.01.2013, ambele emise de Primăria ..; certificat de deces seria DA, nr. 688956, privind pe defunctul P I, copie certificat de căsătorie seria C.8, nr. 995874, privind pe P I şi pârâta P L, copie certificat de naştere seria N.6, nr. 686517, privind pe P L, copie de pe cartea de identitate privind pe aceeaşi pârâtă, copii de pe certificatele de naştere seria NP, nr. 075958, respectiv NP, nr.861969 şi de pe cărţile de identitate privind pe pârâţii P G şi P E L.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea premergătoare din 22.01.2013 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei P L, invocată din oficiu, a admis în principiu acţiunea formulata de reclamanţii P A si P T, în contradictoriu cu pârâţii A I, P R G, P N. E, M C, P I.G P I. E L, P E, P I si P D, C I, P P, a constat că masa partajabilă este compusă din terenul în suprafaţa totală de 3 ha şi 3.800 m.p., situat pe raza com. Sărulesti, sat. Săruleşti, jud.Călăraşi, înscris în Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994, emis de Comisia Judeţeană Călăraşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, a constatat  că părţile (mai puţin P L) au calitatea de coproprietari asupra terenului ce intra în masa partajabila, revenindu-le următoarele cote: reclamanţii P A si PT - împreună cota de 1/5; pârâta Anghel Ioana – cota de 1/5; pârâta P P– cota de 1/5; pârâţii P R G, P N.E, M Ca, P I.G şi P I. E L - împreună cota de 1/5; pârâţii P E, P I, P D şi C I - împreună cota de 1/5.

Deoarece pentru încetarea stării de indiviziune, prin formarea loturilor ce urmau a fi atribuite părţilor erau necesare operaţii de evaluare şi măsurătoare, prin aceeaşi încheiere s-a dispus efectuarea unei expertise tehnice topografice.

În consecinţă în cauza a fost efectuată expertiza tehnică topografică de către d-l expert CV (filele 104-111 dosar)

Având în vedere împrejurările mai sus reţinute şi văzând dispoziţiile art 67314 C.pr.civ şi art.1143 C.civ. instanţa urmează a admite cererea, a omologa în parte raportul  de expertiza intocmite de dl expert Chivulescu Vasile  şi a dispune ieşirea din indiviziune a părţilor, prin atribuirea de loturi, conform propunerii cuprinse în raportul anterior menţionate, având in vedere că nici una dintre părţi nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, că loturile formate pe de o parte corespund cotelor stabilite prin incheierea premergătoare, pe de altă parte la formarea acestora s-a ţinut cont de doleanţele exprimate de părţi la efectuarea măsurătorilor la faţa locului, de faptul ca unii dintre conindivizari au edificat, cu acordul celorlalti coindivizari,  construcţii pe unele terenuri din masa partajabilă.

Omologarea în parte a raportului de expertiză se face având în vedere ca în cuprinsul acestuia s-a strecurat o eroare materiala (de calcul) privind valoarea terenurilor din loturile c), d) şi e). In consecinţă instanţa va  rectifica eroarea de calcul strecurată in cuprinsul raportului de expertiza în sensul ca valoarea terenurilor din loturile c), d) şi e) este de 8324,5 lei (fiecare), iar nu 6073 lei (fiecare)cum s-a menţionat (6780m.p.x1,2278lei/m.p.= 8324,5 lei, iar nu 6073 lei) .

Totodata instanţa va lua act că, astfel cum reiese din raportul de expertiza specialitate topografie, efectuat în cauză, terenul intravilan situat in tarlaua 28, parcelele 678, 679 şi 680, are in fapt suprafata de 1834 m.p. , faţă de 1778 cât este menţionat in Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994, iar erenul extravilan din tarlaua 1/1, parcela 10/2, devenit intravilan prin HCL nr.26/06.11.2000 are in fapt  suprafata de 1244 m.p., faţă de 1200 m.p. cât este menţionat in Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994. Prin urmare chiar daca părţilor le va reveni in fapt suprafata astfel cum a rezultat din masuratori (instanţa neputând stabili unde se situează diferenţa de teren nemenţionată in titlul de proprietate), suprafata asupra căreia partea va avea un drept de proprietate va fi cea inscrisa in Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994.

Astfel instanţa va atribui reclamanţilor P A si P T, in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul a) din raportul de expertiza topo compus din: suprafaţa de 5536 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/1, pe raza comunei ……..,având vecinătăţile: nord-P M-700,00 m;est - Drum-7,91 m;sud - P P-700,00 m ; vest-Drum-7,91 m, având o valoare de circulaţie de  6797 lei; suprafaţa de 1200 m.p. din acte (1244 mp din măsuratori), teren intravilan, situată in tarlaua 1/1, parcela 10/2, pe raza comunei …, având vecinătăţile: nord-- (Dj 303)-29.01 m; est-F S-36.65 m, M I-14.82 m; sud-M I-2.87 m + 9.82 m + 10.96 m,C M-2.61 m ;vest-N N-7.91 m având o valoare de circulaţie de  32.792 lei

De asemenea instanţa va atribui pârâţilor P E, PI, P D şi C I, in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul b) din raportul de expertiza topo compus din: suprafaţa de 4946 mp, arabil extravilan,situată in tarlaua 15, parcela 34/5, pe raza comunei ……..,având vecinătăţile: nord-P R G, P N. E, M C, P I. G, P I. E L-700,00 m; est-Drum-7,07 m ; sud-P C-700,00 m ;vest-Drum-7,07 m având o valoare de circulaţie de  6073 lei; suprafaţa de 1778 m.p. din acte (1834 mp din măsuratori),teren intravilan,situată in tarlaua 28, parcelele 678, 679 si 680, pe raza comunei ……., având vecinătăţile:nord-Strada -44,48 m; est-P I-42,48 m; Strada -0,80 m; sud-P I-10,15 m + 14,24 m având o valoare de circulaţie de 32.242 lei

Totodată va atribui pârâţilor P R G, P N.E, M C, P I.G şi  P I. E L in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul c) din raportul de expertiza topo compus din: suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan,situată in tarlaua 15, parcela 34/4, pe raza comunei….,având vecinătăţile: nord-A I-700,.00 m;est-Drum-9,69 m;sud-P E,P I,P D,C I-700,00 m;vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

Instanţa va atribui pârâtei P P în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul d) din raportul de expertiza topo compus din: suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/2,pe raza comunei …..,având vecinătăţile:nord-P A,P T-700,00 m; est-Drum-9.69 m; sud-A I-700,00 m; vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

În fine instanţa va atribui pârâtei A I în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul e) din raportul de expertiza topo compus din: suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/3, pe raza comunei …….., având vecinătăţile: nord-Popescu Petra-700,00 m; est-Drum-9,69 m; sud-P R G,P N. E, M C, P I. G, P I. E L-700, 00 m; vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

Întrucât loturile astfel formate,  deşi corespund, în privinţa suprafeţei, cotelor cuvenite părţilor, sunt inegale din punct de vedere valoric, instanţa urmează a stabili sulte în vederea realizării echivalenţei sub acest aspect. În acest sens instanţa reţine că deşi în declaraţiile olografe depuse la dosar unii dintre pârâţi afirmă că nu au nici o pretenţie financiară întrucât li s-a acoperit sulta cuvenită, instanţa, apreciind ca aceste declaraţii au valoarea juridică a unor renunţări la drept, constată că sunt aplicabile dispoziţiile art.247 alin.3 C.pr civ (conform cărora renunţarea la drept se poate face în şedinţă publică sau prin înscris autentic).Or în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.247 C pr civ, întrucât declaraţiile nu sunt făcute în faţa instanţei (după legitimarea părţii) şi nici nu sunt date în forma autentică. In consecinţa instanţa nu va putea lua act de o astfel de poziţie, dar desigur părţile vor putea face şi ulterior pronunţării instanţei, astfel de declraţii autentice, cu atât mai mult cu cât prin prezenta sentinţa se va stabili cuantumul exact al sultelor datorate.

În consecinţă, în vederea egalizării valorice a loturilor, instanţa va obliga pe reclamanţii P A si P T la plata următoarelor sulte :  12.251 lei către pârâta P. P.; 6.762,5 lei către pârâta A I. De asemenea instanţa va obliga pe pârâţii P E-., P I, P D şi C I la plata următoarelor sulte: 12.251 lei către pârâţii P R G, P N.E, M C, P I.G şi P I. E L; 5.488,5 lei către pârâta A I.

Urmează a lua act că reclamanţii nu mai  solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanţii P A si P T în contradictoriu cu pârâta  P L, domiciliată in ……  ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Admite cererea formulata de reclamanţii P. A. si P. T., domiciliaţi in …………., în contradictoriu cu pârâţii A I, domiciliata in, P R G si P N. E, domiciliaţi în……….., M C, domiciliata in ……, P I.G domiciliaţi in P I. E L, domiciliată in .-, minoră cu capacitate restrânsă de exerciţiu, asistată de ocrotitor legal (mama sa ) P L, cu acelaşi domiciliu, P E, P I si P D, domiciliaţi in, C I, domiciliata in, P P, domiciliata în ………..

Constată că masa partajabilă, calitatea de coproprietari şi cotele ce revin părţilor au fost stabilite prin încheierea premergătoare din 22.01.2013.

Omologhează in parte raportul de expertiză specialitatea topografie efectuat în cauză de d-l expert C.V., rectificând eroarea de calcul strecurată in cuprinsul acestuia cu privire la valoarea terenurilor din loturile c), d) şi e) in sensul că aceasta este de 8324,5 lei (fiecare), iar nu 6073 lei (fiecare)cum s-a menţionat.

Ia act că potrivit măsurătorilor efectuate de exp topo

-terenul intravilan situat in tarlaua 28, parcelele 678, 679 şi 680, are in fapt suprafata de 1834 m.p. , faţă de 1778 cât este menţionat in Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994.

-    terenul extravilan din tarlaua 1/1, parcela 10/2, devenit intravilan prin HCL nr.26/06.11.2000 are in fapt  suprafata de 1244 m.p. , faţă de 1200 m.p. cât este menţionat in Titlul de proprietate nr.66345/26.04.1994.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor astfel:

Atribuie reclamanţilor P A si PT, in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul a) din raportul de expertiza topo compus din:

-suprafaţa de 5536 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/1, pe raza comunei ……,având vecinătăţile: nord-P M-700,00 m;est - Drum-7,91 m;sud - P P-700,00 m ; vest-Drum-7,91 m, având o valoare de circulaţie de  6797 lei

-suprafaţa de 1200 m.p. din acte (1244 mp din măsuratori), teren intravilan, situată in tarlaua 1/1, parcela 10/2, pe raza comunei ………, având vecinătăţile: nord-- (Dj 303)-29,01 m; est-F S-36,65 m, M I-14,82 m; sud-M I-2,87 m + 9,82 m + 10,96 m,C M-2,61 m ;vest-N N-7,91 m având o valoare de circulaţie de  32.792 lei

Atribuie pârâţilor P E, P I, P D şi C I, in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul b) din raportul de expertiza topo compus din:

 -suprafaţa de 4946 mp, arabil extravilan,situată in tarlaua 15, parcela 34/5, pe raza comunei ……….,având vecinătăţile: nord-P R G, P N. E, M C, P I. G, P I. E L-700,00 m; est-Drum-7,07 m ; sud-P C-700,00 m ;vest-Drum-7,07 m având o valoare de circulaţie de  6073 lei

 -suprafaţa de 1778 m.p. din acte (1834 mp din măsuratori),teren intravilan,situată in tarlaua 28, parcelele 678, 679 si 680, pe raza comunei , având vecinătăţile:nord-Strada -44,48 m; est-P I-42,48 m; Strada -0,80 m; sud-P I-10,15 m + 14,24 m având o valoare de circulaţie de 32.242 lei

Atribuie pârâţilor P. R.G., P. N.E., M. C. P. I.G. şi  P. I. E. L in indiviziune, în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul c) din raportul de expertiza topo compus din:

- suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan,situată in tarlaua 15, parcela 34/4, pe raza comunei…….,având vecinătăţile: nord-A I.-700,.00 m;est-Drum-9,69 m;sud-P. E,P I,P D,C I-700,00 m;vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

Atribuie pârâtei P P în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul d) din raportul de expertiza topo compus din:

-suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/2,pe raza comunei …….,având vecinătăţile:nord-P A,P T-700,00 m; est-Drum-9.69 m; sud-A I-700,00 m; vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

Atribuie pârâtei A I în deplină proprietate şi liniştită posesie, lotul e) din raportul de expertiza topo compus din:

-suprafaţa de 6780 mp, arabil extravilan, situată in tarlaua 15,parcela 34/3, pe raza comunei, având vecinătăţile: nord-P P-700,00 m; est-Drum-9,69 m; sud-P R G,P N. E, M C, PI. G, P I. E L-700, 00 m; vest-Drum-9,69 m având o valoare de circulaţie de 8324,5 lei

Obligă pe reclamanţii PA si P T la plata următoarelor sulte :

- 12.251 lei către pârâta P P

- 6.762,5 lei către pârâta A I

Obligă pe pârâţii P E, P I P D şi C Ila plata următoarelor sulte:

- 12.251 lei către pârâţii P R G P N.E, M C, P I.G şi P I. E L

- 5.488,5 lei către pârâta Anghel Ioana

Ia act că reclamanţii nu mai  solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi – 23.04.2013.