Stabilire pensie întreţinere pentru major

Sentinţă civilă 3252 din 19.12.2011


Obligaţii de întreţinere

Stabilire pensie întreţinere pentru major

S.C. 3252/19.12.2011

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Mediaş la data de 21.11.2011, reclamantul B. G. , domiciliat în comuna B. sat B. nr. -, judeţ S. a chemat în judecată pe pârâtul B. G. domiciliat în comuna B. nr.- judeţ S., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună următoarele:

-stabilirea unei contribuţii de întreţinere în sarcina pârâtului şi în favoarea reclamantului

-obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

În susţinerea acţiunii, reclamantul arată că este fiul major al pârâtului, iar prin sentinţa civilă nr. 2436/25.08.1992 Judecătoria Mediaş a stabilit filiaţia faţă de pârât, acesta fiind şi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere pentru reclamant , la acea dată minor.

Reclamantul are în prezent vârsta de 19 ani şi se află în continuarea studiilor, urmând cursurile de zi ale Facultăţii de S. din cadrul Universităţii T. B..

Reclamantul învederează instanţei împrejurarea că în urma obţinerii unei adeverinţe de studii de la facultate a solicitat pârâtului să-şi îndeplinească obligaţia legală de întreţinere dar acesta a refuzat şi astfel s-a ajuns la promovarea prezentei acţiuni.

Menţionează reclamantul faptul că pârâtul este angajat la SNGN R. S.A M..

În drept sunt invocate dispoziţiile art. 499, 524, 527, 528, 529 cod civil şi art. 274 cpc.

La acţiune reclamantul a anexat: copie sentinţa civilă nr. 2436/1992, copie sentinţa civilă nr. 2480/2000 a Judecătoriei Mediaş, copie carte identitate, copie certificat naştere, adeverinţă studii.

Legal citat pârâtul depune întâmpinare în condiţiile art. 115-118 cpc, exprimându-şi poziţia procesuală în sensul obligării sale la plata unei pensii de întreţinere pentru reclamant , însă solicită respingerea cheltuielilor de judecată solicitate . Pârâtul arată că a intenţionat să contribuie la întreţinerea reclamantului, însă în lipsa unei hotărâri judecătoreşti unitatea angajatoare a menţionat că nu poate pori sume de bani.

Pârâtul solicită instanţei a avea în vedere că mai are un copil minor în întreţinere respectiv pe minora A. n.-, a cărui certificat de naştere îl depune la dosar.

Analizând actele şi probele dosarului, instanţa consideră întemeiată acţiunea reclamantului, pentru următoarele:

Reclamantul B. G. este fiul major al pârâtului, fapt consfinţit în sentinţa civilă nr. 2436/1992, în care Judecătoria Mediaş a stabilit paternitatea reclamantului şi a obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere pentru reclamant.

Conform certificatului de naştere al reclamantului – fila 8 dosar, acesta s-a născut la data de -, astfel că în prezent are vârsta majoratului, dar aşa cum adeverinţa de studii fila 13 dosar certifică, reclamantul se află în continuarea studiilor fiind înscris în anul universitar 2011-2012 la cursuri de zi la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii T. B..

Dispoziţiile art.499 cod civil stabilesc obligaţia de întreţinere a părinţilor pentru copii lor majori aflaţi în continuarea studiilor dar fără ca aceştia să depăşească vârsta de 26 ani.

 Textul de lege  stabileşte situaţia copiilor majori aflaţi în continuarea studiilor care au o situaţie echivalentă acelora aflaţi în incapacitate de a munci, căci prin incapacitate de muncă nu trebuie înţeleasă numai incapacitate de ordin medical  ci şi aceea datorată satisfacerii unor cerinţe de ordin social , cum sunt acelea ce decurg din necesitatea frecventării cursurilor liceale , postliceale sau învăţământ superior.

Cu privire la cuantumul obligaţiei de întreţinere articolul 529 cod civil, stabileşte că pentru  doi copii minori pensia de întreţinere poate fi calculată până la 1/3 din venitul net lunar realizat de debitorul obligaţiei de întreţinere, instanţa având în vedere dovada produsă de pârât în sensul că mai are în întreţinere un copil minor pe A. n.-, conform certificatului de naştere fila 21 dosar.

În cazul de faţă, pârâtul realizează venituri  acestea fiind comunicate instanţei prin adeverinţa de venit aflată la fila 25/26 dosar,astfel că instanţa va lua în considerare venitul realizat 3669,5 lei.

Astfel pârâtul va fi obligat la o pensie lunară de întreţinere  pentru reclamant, stabilită în bani dat fiind faptul că pârâtul nu a contribuit în natură până în prezent la întreţinerea acestuia  în sumă de 500lei.

Instanţa nu a acordat maximul sumei reprezentând pensie de întreţinere dat fiind faptul că dispoziţiile art. 499 cod civil consacră obligaţia  solidară a părinţilor de a-şi întreţinere copii minori prin asigurarea mijloacelor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională, forma concretă în care această prestaţie se realizează fiind pensia de întreţinere.

Naşterea efectivă a dreptului la întreţinere şi a obligaţiei corelative este data întrunirii cumulative a celor două condiţii: starea de nevoie a creditorului şi existenţa mijloacelor necesare în patrimoniul debitorului, astfel că pensia se acordă în măsura în care este cerută şi se datorează de la data chemării în judecată, conform art. 532 cod civil.

Pe cale de consecinţă pârâtul va achita pensia astfel stabilită începând cu data introducerii acţiunii, 21.11.2011 şi până la terminarea studiilor reclamantului fără ca acesta să depăşească vârsta de 26 ani.

Instanţa a apreciat oportun admiterea solicitării reclamantului de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, dat fiind faptul că acesta nu a înţeles să-şi execute benevol această obligaţie , apărarea pârâtului în sensul că în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, unitatea angajatoare nu a putut reţine sume de bani, neavând relevanţă, pârâtul având posibilitatea de a achita personal aceste sume de bani reclamantului sau de a contribui în natură cu cele necesare reclamantului.

În temeiul art. 274 cpc pârâtul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată către reclamant reprezentând onorariu avocat justificat cu chitanţa la dosar, în sumă de 300 lei.