Contestatie la executare

Sentinţă civilă 21975 din 05.12.2011


 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 08.07.2011, sub nr. de dosar 22474/245/2011, contestatorul B.C a formulat in contradictor cu intimatii T. C. I SRL prin administrator judiciar –Consultanta , Reorganizare, Lichidare SPRL,  SC T.L.I SA si BEJ Mereuta Lacramioara contestaţie la executare împotriva tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. /2011 al BEJ Mereuta Lacramioara, solicitind anularea acestora iar pina la solutionarea contestatatiei suspendarea executarii silite.

În motivare, se arată că la data de 22.02.2008 a achizitionat de la SC .T. C. I  prin contractul de vinzare cumparare nr. 176/2008, autoturismul marca Toyota Corolla Sol  cu seria de sasiu JTNBV56E40J001376, pretul autoturismului fiind achitat la data incheierii contractului . Autoturismul i-a fost predat la data de 23.02.2008 prin proces verbal de predare primire, fiind inmatriculat de catre contestator la 21.03.2008. In data de 30.06.2011 a fost incunostiintat de catre BEJ Mereuta Lacramioara ca in baza sentintei civila nr. 7867/2011 este obligat sa predea autoturismul , intrucit acesta face obiectul unui contract de leasing. Considera contestatorul ca, in conditiile in care este proprietarul autoturismului, actele de executare efectuate in dosarul nr. 281/2011 al BEJ Mereuta Lacramioara sint nelegale. În concluzie, se solicită admiterea contestaţiei la executare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.399, 403  C.p.civ.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 204 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

În susţinere, a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri, precum şi orice alt mijloc de probă admis de lege.

În temeiul art.402 alin.1 C.p.civ., instanţa a solicitat intimatului B.E.J. Mereuta Lacramioara  depunerea de copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului de executare nr. 281/2011 , înscrisuri depuse la dosar prin serviciul registratură, la data de 05.08.2011.

Legal citat, intimata SC T.L.I SA  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei.

Instanţa a încuviinţat, la solicitarea contestatoarei şi a intimatei proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Asupra cererii de suspendare  instanţa urmeza sa o respinga avind in vedere ca , in cauza, contestatorul nu a achitat cautiunea in cuantum de 8.000 lei dispusa de catre instanta.

Analizind actele si lucrarile dosarului , instanţa reţine urmatoarele:

Faţă de motivele de fapt şi de drept invocate de către contestator în susţinerea prezentei cereri, instanţa califică prezenta contestaţie ca fiind una ce priveşte executarea însăşi. În temeiul art. 401 alin 1 cpc instanţa reţine faptul că în cauză a fost respectat termenul de introducere a prezentei cereri.

Potrivit art.3711 C.p.civ., obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu de aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar, în cazul în care debitorul nu o execută de bunăvoie, prin executare silită. Aceasta are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, a penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

Instanţa reţine că, potrivit art.372 C.p.civ., executarea silită se efectuează numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

În prezenta cauză, executarea silita s-a pornit in baza  contractului de leasing nr. 26023/2007  care  conform art.  8 din OG nr. 51 din 1997  constituie titlu executoriu.

Potrivit contractului  nr.  26023/05.12.2007  SC TLI SA in calitate de locator a predat in sistem de leasing catre  TCI SRL in calitate de utilizator, autoturismul marca Toyota Corolla Sol  . Urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale contractul a fost reziliat  la 16.06.2009 , debitorul fiind obligat sa restituie bunul ce a facut obiectul contractului si ratele restante.

In vederea punerii in executare a  titlului executoriu- contractul de leasing nr. 26023/05.12.2007 , SC TLI SA  a formulat cerere de executare silita, executare ce face obiectul dosarului nr. 281/2011 al BEJ Mereuta Lacramioara. Prin Incheierea din 12.04.2011 Judecatoria Iasi a incuviintat executarea silita a contractul de leasing nr. 26023/2007 , la data de 15.04.2011 debitoarea TCI SRL fiind somata  sa predea bunul mobil , sa plateasca debitul neachitat precum si cheltuielile de executare.

De asemenea, retine instanta ca autoturismul marca Toyota Corolla Sol ce face obiectul executarii silite a fost instrainat la data de 22.02.2008 de catre SC TCI SRL Iasi catre B.C prin contractul de vinzare cumparare nr. 176/2008,  pretul autoturismului fiind achitat la data incheierii contractului de catre cumparator,predat acestuia la data de 23.02.2008 prin proces- verbal de predare primire si inmatriculat de catre contestator la 21.03.2008.

Analizind inscrisurile din dosarul de executare instanta constata ca actele de executare au fost emise cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale . Aspectele  invocate de catre contestator referitoare la calitatea sa de proprietar asupra bunului mobil, desi intemeiate, nu sint de natura a afecta legalitatea şi temeinicia actelor efectuate in dosarul de executare nr. 281/2011 al BEJ Mereuta Lacramioara.  Aceasta intrucit titlul executoriu-contractul de leasing financiar nr. 26023/2007  nu a fost desfiintat de catre instanta judecatoreasca.

Prin urmare, in lumina tuturor considerentelor de mai sus, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de contestator, împotriva executarii silite insasi in  dosarul de executare nr. 281/2011 al BEJ Mereuta Lacramioara.