Plângere refuz executare silita. Data de la care se calculeaza termenul pentru formularea plângerii.

Sentinţă civilă 36879 din 05.04.2011


Civil. Plângere refuz executare silita. Data de la care se calculeaza termenul pentru formularea plângerii.

Legea instituie un termen de decadere de 5 zile in cadrul caruia se poate formula plangerea, termen care incepe sa curga  de la data data la care partea interesata a luat cunostinta de refuzul executorului judecatoresc de a intocmi un act de executare . Faptul ca petenta a revenit de mai multe ori cu aceeasi cerere catre executorul judecatoresc si a primit acelasi raspuns negativ privind refuzul de infiintare a popririi nu o repune pe aceasta in termenul de formulare a plangerii intrucat legea prevede un termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de refuzul de a intocmi un act de executare, in speta fiind vorba de fiecare data de acelasi act de executare si nu de un alt act.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.12.2010 sub nr. …., petenta N.D.V.  a formulat , în contradictoriu cu intimatii  BEJ C.F. si T.D.  plângere împotriva refuzului BEJ reprezentat de executor de a înfiinta poprire asupra conturilor debitorului T.D..

În motivare  petenta  a aratat ca  prin sentinta civila nr…./…..2009 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr…… ramasa definitiva si irevocabila s-a dispus ca debitorul T.D.  sa îi achite drepturile salariale restante reprezentând diferenta dintre salariul corespunzator postului de grefier dactilograf treapta I si salariul corespunzator postului de grefier treapta I pentru perioada 01.05.2005 – 02.02.2007, cu cheltuieli de judecata.

Petenta a mai aratat ca  întrucât debitorul nu s-a conformat sentintei civile mai sus amintite, la data de 02.09.2009 a solicitat BEJ C.F. executarea silita a titlului executoriu care a fost încuviintata de Judecatoria Craiova la data de 13.11.2009.

Petenta arata ca s-a emis somatie debitorului  la data de 12.01.2010 si s-a  numit expert contabil pentru calcularea sumelor datorate de debitor, aceasta  fiind în cuantum de 2535,56 lei.

Petenta mai arata ca potrivit  OG 22/2002 modificata prin Legea 110/2007, executorul judecatoresc trebuia sa fi emis adresa de poprire pâna la  expirarea termenului de 6 luni  de la emiterea somatiei. Având în vedere  aparitia OG 71/2009, adresa de poprire  nu a mai fost întocmita de catre executorul judecatoresc.

Petenta mai arata ca la data de 17.12.2010 a solicitat BEJ CF sa emita adresa de poprire,însa  executorul judecatoresc i-a comunicat ca executarea silita este suspendata de drept.

Având în vedere  refuzul BEJ CF de a emite adresa de poprire, petenta solicita obligarea executorului judecatoresc sa continue executarea silita împotriva debitorului în dosarul nr…./E/2009 prin oprirea conturilor debitorului la tertul poprit pentru creanta de 2535,56 lei cât si cheltuielile de judecata în cuantum de 300 lei precum si cheltuieli de executare.

 În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.53 din Legea 188/2000 raportate la art.6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, art.11 al.2 si art.20 al.2 din Constitutia României.

În dovedirea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei în copie, sentinta civila nr. …/….2009  pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr……  , încheierea  de investire cu formula executorie a sentintei civile,  raportul de expertiza contabila.

Prin rezolutia judecatorului de serviciu, s-a dispus efectuarea unei adrese la  BEJ CF pentru a înainta copia certificata a  dosarului de executare nr…../E/2009, care a fost înaintat la instanta la data de 14.01.2011.

La data de 25.01.2011, cauza a fost suspendata în temeiul art. 155/1 c.p.c. pentru faptul ca desi citata cu mentiunea de a depune la dosar exemplare din actiune pentru a fi comunicate partilor adverse , petenta nu s-a conformat dispozitiilor instantei. La data de 27.01.2011, petenta a formulat cerere de repunere pe rol si a depus la dosar practica judiciara.

La data de 01.03.2011, intimata  debitoarea T.D.  a depus întâmpinare  prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiata  a cererii de validare a popririi înfiintata de  BEJ C.F. în dosarul de executare nr…./E/2009.

În motivare, intimata T.D. arata  ca potrivit OUG nr.71/2009 , astfel cum a fost modificata de OUG 45/2010, s-a dispus ca plata  sumelor prevazute  prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi  de natura salariala stabilite în favoarea  personalului bugetar, executorii pâna la 31.12.2009,se va realiza în 3 etape : în anul 2012 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu, iar în anii 2013 si 2014 câte 33%.

În drept, intimatul se întemeiaza  pe dispozitiile  art.115 si urmatoarele C.p.c si pe celelalte acte normative incidente.

La data de 01.03.2011, instanta a respins cererea de repunere pe rol formulata de catre petenta si mentinerea suspendarii în temeiul art. 155/1 c.p.c. pentru ca nu si-a îndeplinit obligatia stabilita  în sarcina sa prin rezolutia judecatorului de serviciu, aceea de a depune  la dosar actiunea în atâtea exemplare câte parti sunt si acte în dovedirea acesteia.

La data de 04.03.2011 , petenta a formulat cerere de repunere pe rol si a depus la dosar  actele solicitate de instanta .

La termenul de judecata din data de astazi cererea a fost repusa pe rol si instanta, din oficiu, a invocat exceptia tardivitatii formularii cererii si a retinut dosarul pentru solutionare pe exceptia invocata.

Analizând materialul probator administrat in cauza, prin prisma sustinerilor partilor, a probelor administrate, prin prisma dispozitiilor legale in materie si raportat la exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:

In baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr…../….2009  pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr….., investita cu formula executorie, prin incheierea nr…./…..2009 s-a dispus de Judecatoria Craiova incuviintarea executarii silite a acestui titlu, petenta N.D.V. pornind executarea silita impotriva debitorului T.D., formandu-se dosarul de executare nr…/E/2009 al BEJ C.F.

In cadrul dosarului de executare s-a emis somatie debitorului T.D. la data de 12.01.2010 si s-a  numit expert contabil pentru calcularea sumelor datorate de debitor, aceasta  fiind calculate la suma de 2535,56 lei de exp. Contabil M.L.

 La data de 30.09.2010 petenta a formulat cerere de executare silita prin poprire, iar prin adresa emisa de BEJ la data de 04.10.2010 comunicandu-se petentei ca nu se va emite adresa de infiintare a popririi avand in vedere dispozitiile OG. 71/2009 care suspenda de drept orice cerere de executare silita privind drepturile salariale. Cererea a fost repetata de petenta la data de 26.10.2010, prin adresa emisa de BEJ C.F. la data de 28.10.2010 comunicandu-se petentei acelasi raspuns .

 Impotriva refuzului executorului judecatoresc de a infiinta poprire petenta a formulat plangere la Judecatoria Craiova, cererea fiind inregistrata sub nr…… si fiind solutionata prin incheierea din data de 19.11.2010 prin care s-a luat act de renuntarea petentei la judecata cererii.

 La data de 17.12.2010 petenta formuleaza o noua cerere adresata BEJ, prin adresa emisa de BEJ C.F. la data de 17.12.2010 comunicandu-se petentei acelasi raspuns negativ.

 Potrivit dispozitiilor art.53 alin.2 din Legea 188/2000 “ in cazul refuzului nejustificat al executorului judecatoresc de intocmire a unui act, partea interesata poate introduce plangere, in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz, la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.”

 Deci legea instituie un termen de decadere de 5 zile in cadrul caruia se poate formula plangerea, termen care incepe sa curga  de la data data la care partea interesata a luat cunostinta de refuzul executorului judecatoresc de a intocmi un act de executare .

 In speta de fata executorul judecatoresc C.F. refuza emiterea actului de infiintare a popririi, iar acest refuz a fost comunicat petentei la data de 04.10.2010 , petenta avand la dispozitie un termen de 5 zile de a formula plangere impotriva acestui refuz.

In acest context, instanta retine ca plangerea formulata si inregistrata la data de de 17.12.2010 sub nr. …/2010 pe rolul Judecatoriei Craiova este tardiv formulata intrucat nu vizeaza refuzul executorului judecatoresc de a intocmi un alt act de executare, ci refuzul de a intocmi adresa de infiintare a popririi refuz care a fost comunicat la data de 04.10.2010.

Faptul ca petenta a revenit de mai multe ori cu aceeasi cerere catre executorul judecatoresc si a primit acelasi raspuns negativ privind refuzul de infiintare a popririi nu o repune pe aceasta in termenul de formulare a plangerii intrucat legea prevede un termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de refuzul de a intocmi un act de executare, in speta fiind vorba de fiecare data de acelasi act de executare si nu de un alt act.

Instanta are in vedere si faptul ca petenta a mai formulat plangere impotriva aceluiasi refuz al executorului judecatoresc la instanta de judecata, renuntand insa la judecarea acesteia la data de 19.11.2010.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse instanta urmeaza sa respinga, ca tardiva plangerea formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de  petenta N.D.V., domiciliata …., în contradictoriu cu intimatii B.E.J. C.F., cu sediul în si T.D., cu sediul …, ca tardiv formulata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 05 Aprilie 2011

 Presedinte , Grefier,