Contestaţia la executare

Sentinţă civilă 2332 din 06.11.2012


România

Judecătoria Ineu, Judeţul Arad Operator 2826

Dosar nr..

 SENTINŢA CIVILĂ NR.2332/2012

Şedinţa publică din 6 noiembrie 2012

Preşedinte :

 Grefier : 

S-a luat in examinare cauza civila privind contestaţia la executare formulata de contestatorul BI  împotriva intimaţilor CM, CV şi Biroul executorului judecătoresc GA, pentru contestaţie la executare

La apelul nominal se prezintă contestatorul BI asistat de avocat LS şi intimata CV asistată de avocat BD lipdă fiind intimaţii CM şi BEJ GA.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin serviciul registratură s-a depus la data de 16.10,2012 chitanţa privind plata cauţiunii în sumă de 500 lei după care reprezentantul  contestatorului, avocat LS, solicită suspendarea judecăţii în prezenta cauză până la soluţionarea dosarului nr../246/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Ineu.

Reprezentantul intimaţilor avocat BD  arată că se opune admiterii cererii de suspendare a prezentei cauze deoarece  între prezenta cauză şi cea din dosarul nr. ../246/2012 nu există nici o legătură.

Instanţa respinge cererea de suspendare a judecăţii formulată de reprezentantul  contestatorului, apreciind că nu există legătură de cauzalitate între cele două dosare, întrucât contestaţia la executare se referă la un titlu executoriu în care s-a promovat o acţiune în revendicare iar acţiunea sa aflată pe rolul judecătoriei Ineu are ca obiect constituirea unui drept de superficie asupra terenului fără a putea prezenta un titlu de proprietate şi constând că nu s-au formulat alte cereri acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Contestatorul şi reprezentantul său, avocat LS, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în scris . Cu cheltuieli de judecată.

Reprezentantul intimaţilor, avocat BD, solicită  respingerea contestaţiei la executare, cu cheltuieli de judecată şi depune la dosar chitanţa nr../16.10.2012  cu onorariu avocat.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile de fata, constată că prin contestaţia la executare înregistrată la aceasta instanţă la data de ,.2012, legal timbrata, contestatorul BI a solicitat în contradictoriu cu intimaţii CM, CV şi Biroul executorului judecătoresc GA, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se anuleze somaţia emisă la data de 17.09.2012 de către BEJ GA şi a tuturor actelor de executare demarate în dosarul execuţional nr../2012. De asemenea a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare şi lămurirea titlului executoriu având în vedere că pe imobilul revendicat există edificate construcţii sau să se dispună suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr../246/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Ineu având ca obiect constatarea dreptului de superficie. Cu cheltuieli de judecată.

În fapt  a arătat că prin somaţia  emisă la data de 17.09.2012 comunicată contestatorului la data de 21.09.2012, contestatorul a fost somat să ca în termen de 10 zile să se conformeze titlului executoriu  reprezentat de Decizia civilă nr. 910R din 13.06.2012 respectiv să lase în deplină proprietate şi posesie intimaţilor CM şi CV imobilul situat în comuna Nadăş identificat în CF.. Nadăş nr.top../2 aşa cum rezultă din raportul  de expertiză topografică întocmit de expert DG, raport care face parte integrantă din titlul executoriu. Contestatorul a arătat că pe terenul de mai sus a edificat o locuinţă şi anexe gospodăreşti în anii 1968-1970 având convingerea că terenul este cumpărat de contestator. Pentru a se lămuri situaţia juridică a imobilelor  construite a promovat acţiunea din dosarul nr../246/2012 având ca obiect constatarea dreptului de superficie.

In drept a invocat prevederile art. 399 şi următ. C.pr.civilă .

Intimaţii  prin întâmpinarea depusă au solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nefondată.

 Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar: împuternicire avocaţială f.4,, chitanţa taxă timbru f.5, adeverinţa eliberată de CMV Arad f.6, copie acţiune în constatare f.7-10, somaţie f.11,12, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare f.13, decizia civilă nr. 910 R/2012 f.14-20 întâmpinare f.26-27, dosar execuţional ../2012 f.29-62, împuternicire avocaţială f.63, recipisa consemnare cauţiune f.66, 67, chitanţa onorariu avocat f.69.

Examinând contestaţia la executare prin prisma considerentelor de fapt şi de drept invocate, precum şi din ansamblul probelor administrate, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin decizia civilă nr. 910 R din 13.06.2012 pronunţată de  Tribunalul Arad în dosarul nr../246/2011 contestatorul BI  a fost obligat să lase intimaţilor CM, CV în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Nadăş identificat în CF nr.. Nadăş nr.top../2.

Intimaţii au formulat cerere de executare silită adresată BEJ GA  prin care au solicitat punerea în executarea a titlului executoriu constând în decizia civilă nr. 910/13.06.2012 a Tribunalului Arad pronunţată în dosar nr../246/2011, în sensul evacuării debitorului urmărit BI din imobilul identificat în CF nr.. Nadăş nr.top../2.

S-a format dosarul execuţional nr../2012 al BEJ GA şi s-a emis somaţia  din data de 17.09.2012 prin care contestatorul BI a fost somat să lase în deplină proprietate şi posesie intimaţilor CM şi CV imobilul situat în comuna Nadăş identificat în CF.. Nadăş nr.top../2 aşa cum rezultă din raportul  de expertiză topografică întocmit de expert DG, raport care face parte integrantă din titlul executoriu. De asemenea  contestatorul, conform procesului verbal  de cheltuieli de executare silită a fost obligat la 2480 lei onorariu executor judecătoresc  şi 697,80 lei cheltuieli de executare, în total 3177,80 lei.

Prin recipisa CEC nr../1 din 16.10.2012 consemnată la  CEC Agenţia Ineu, în copie la fila 66 dosar , a fost consemnată cauţiunea de 500 lei  stabilită prin încheierea de şedinţă din 16.10.2012, în conformitate cu dispoziţiile art. 403 c.pr.civilă.

Contestaţia la executare reprezintă o cale de atac special instituită  de art. 399-400 c. pr. civilă , prin care debitorul sau un terţ  vătămat poate ataca  actele de executare sau executarea silită însăşi, dacă aceasta au fost întocmite  cu încălcarea legii.

În  considerarea acestor dispoziţii , obiectul contestaţiei la executare îl constituie executarea silită însăşi, orice act de executare , sau chiar anularea întregii executări.

Pe calea contestaţiei la executare , nu poate fi anulată sau modificată  hotărârea judecătorească pusă în executare, instanţa putând doar să examineze  dacă actele de executare au fost emise  cu respectarea dispoziţiilor legale  din materia execuţiei silite, ori atunci când este  cazul să stabilească întinderea şi înţelesul dispozitivului ce se execută.

În speţă, singurele apărări de fond ce ar putea fi  invocate de contestatorul debitor sunt cele ce vizează cauze de stingerea obligaţiei  intervenită după rămânerea definitivă a hotărârii.

În considerarea celor expuse , se reţine ca în modalitatea formulată,  contestaţia la executare este inadmisibilă , neputându-se  solicita  pe această cale a se constata existenta sau neexistenţa  unui drept.

De asemenea, se reţine că  actele de executare emise în acelaşi dosar execuţional, sunt  conforme dispoziţiilor art. 3731c. Pr.civilă , respectiv art. 387 c. Pr. Civilă , ştiut fiind orice executare nu poate începe  decât după comunicarea debitorului a unei somaţii iar executorul judecătoresc s-a conformat acestui fapt.

Mai mult ca atât susţinerile contestatorului nu sunt fondate întrucât aşa-zisul teren la care face referire şi în acţiunea sa este un teren vecin cu terenul  pe care a fost obligat să-l lase în proprietatea şi folosinţa intimaţilor  şi cu toate că are teren suficient pentru creşterea animalelor acesta preferă să folosească o parte din terenul intimaţilor.

Din însăşi susţinerile contestatorului nu rezultă că acesta ar contesta o nelegalitate a formelor de executare, fapt pentru care văzând în drept  dispoziţiile art. 399 şi urm. C. Pr. Civilă, instanţa va respinge în întregime contestaţia la executare, ca fiind nefondată.

Pe cale de consecinţă a respingerii cererii de contestaţie la executare şi constatând că nu există nici un motiv pentru suspendarea executării silite urmează a se aprecia că nu este întemeiată nici  cererea de suspendare a execuţiei silite  formulată în baza art. 403 al.1 c. Pr. Civilă, urmând a o respinge şi a dispune restituirea cauţiunii în sumă de 500 lei contestatorului.

Ca urmare a respingerii contestaţiei la executare şi văzând în drept  prev.art.274 c.pr.civ., urmează a fi obligat contestatorul la 500 lei cheltuieli de judecată către intimaţi, justificate prin onorariu de avocat .

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge  contestaţia la executare formulată de contestatorul BI în contradictoriu cu intimaţii CM şi CV şi Biroul executorului judecătoresc GA pentru anulare forme de executare silită în dosar execuţional  nr../1012 al BEJ GA şi cererea de suspendare a executării silite .

Dispune restituirea cauţiunii în sumă de 500 lei contestatorului achitată prin recipisa nr../1 din 16.10.2012 la CEC Ineu.

Obligă contestatorul BI la 500 lei cheltuieli de judecată către intimaţii CM, CV.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 6 noiembrie  2012.

Preşedinte, Grefier