Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 298 din 11.04.2012


SENTINŢA CIVILĂ NR. 298/11.04.2012 (contestaţie la executare)

Pe rol soluţionarea amânării pronunţării cauzei civile, având ca obiect „contestaţie la executare, suspendare propriu-zisă a executării”, acţiune formulată de contestatoarea SC P SRL, împotriva intimaţilor SC  E SRL şi M.A.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 28.03.2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi ce face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, pentru ca intimatul să depună concluzii scrise şi având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 04.04.2012, apoi la 11.04.2012 când în urma deliberărilor a pronunţat următoarea sentinţă:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea introdusă pe rolul acestei instanţe la data de 21.12.2011 şi  înregistrată sub nr. 2304/249/2011, contestatoarea SC P SRL în contradictoriu cu intimaţii SC E SRL şi M.A., a formulat contestaţie la executarea silită prin care solicită anularea procesului-verbal de licitaţie nr. 156/15.12.2011 întocmit de către BEJ OC şi suspendarea executării silite în dosarul executare nr. 156/2011 până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executarea silită.

A. În motivarea contestaţiei, contestatorul arată că creditorul urmăritor din dosarul de executare silită nr. 156/2011 s-a opus organizării licitaţiei publice din data de 15.12.2011 şi implicit valorificării celor doua imobile.

1) În considerarea organizării licitaţiei publice din data de 15.12.2011 în dosarul executare nr.156/2011, SC P SRL a iniţiat demersuri având ca obiect soluţionarea pe cale amiabila a tuturor diferendelor ivite cu intimata SC E SRL, sens în care, între acestea a fost încheiat contractul de tranzacţie nr. 1930B/12.12.2011, prin care s-a statuat inclusiv asupra amânării licitaţiei publice din dosarul de executare silită nr. 156/2011 cu termen de organizare la data de 15.12.2011, pentru o dată ulterioară zilei de 27.12.2011.

În concordanţă cu înţelegerea contractuală, intimata SC E SRL i-a adus la cunoştinţă executorului judecătoresc contractul de tranzacţie nr. 1930B/12.12.2011, dar, cu toate acestea, executorul judecătoresc a organizat în propriul interes licitaţia publică din dosarul de executare nr. 156/2011.

2) Solicită să se constate că, deşi la dosarul de executare nr. 156/2011 a fost depusă o cererea expresă din partea creditorului MD, referitoare la anularea licitaţiei din data de 15.12.2011, anterioară datei organizării licitaţiei publice, executorul judecătoresc nu a dat curs acesteia şi după cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de licitaţie publică din data de 15.12.2011, creditorul MD a fost reprezentat la licitaţia publică chiar de către doamna avocat NC, care a reformulat în faţa licitatorilor solicitarea de anulare a licitaţiei publice.

Cu toate acestea, executorul judecătoresc nu a ţinut seama de solicitarea expresă a celor doi creditori urmăritori (MD şi SC E S.R.L.) ai SC P SRL şi a continuat organizarea licitaţiei publice fără a mai avea un interes juridic actual şi legitim.

B. Mai arată că executorul judecătoresc nu a luat act de înţelegerea părţilor privind amânarea procedurii de executare silită imobiliară, încălcând astfel prevederile art. 371 indice 4 C. pr. civ.

Solicită să se constate că, refuzul executorului judecătoresc de a lua act de voinţa creditorului urmăritor din dosarul nr.156/2011, precum şi a creditorului MD, reprezintă o încălcare a art. 3714 C. pr. civ. care conferă creditorului şi debitorului dreptul de a conveni ca executarea silită să se efectueze numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului.

Solicită, deci, să se constate că în orice moment al executării silite, părţile din dosarul de executare nr.156/2011 aveau dreptul de a conveni asupra limitării executării silite numai asupra veniturilor băneşti ale creditorului, totodată, să se constate că, în speţă, solicitarea de amânare a licitaţiei publice formulată atât de SC E SRL, cât şi de doamna MD, are valoarea juridică a unei convenţii a pârâţilor privind continuarea executării silite numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului (chiar şi pentru o perioadă limitată de timp, respectiv până în ziua de 27.12.2011).

 C. Executorul judecătoresc nu a respectat prevederile art. 508, pct. 1 C. pr. Civ., conform căruia, vânzarea la licitaţie se va ţine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, solicitând să se  observe că executorul judecătoresc nu a ţinut seama de această dispoziţie legală şi a procedat la vânzarea „în bloc” a celor doua imobile, fără a avea în acest sens acordul creditorilor.

Potrivit art. 508, pct. 1 Cod pr. civ. executorul judecătoresc avea obligaţia de a vinde separat cele doua imobile şi nu împreună, aşa cum rezultă din procesul-verbal de licitaţie din data de 15.12.2011, iar scopul vânzării separate a imobilelor era tocmai acela de a obţine un preţ al vânzării cât mai ridicat, pentru a îndestula, în acest mod, într-o proporţie cât mai importantă creditorii.

Precizează că executorul judecătoresc a executat silit bunuri imobile asupra cărora erau instituite garanţii reale imobiliare şi interdicţii de înstrăinare şi solicită instanţa să constate că asupra ambelor imobile care au format obiectul licitaţiei publice din data de 15.12.2011, CB notase în cartea funciară a acestora interdicţia de înstrăinare şi ipoteca de rangul 1 în vederea garantării creditului în valoare de 1.800.000 lei acordat acesteia.

În aceste condiţii, solicită să se constate că executorul judecătoresc avea legitimitatea legală de a scoate la licitaţie bunurile în discuţie numai în măsura în care avea, în prealabil, acordul creditorului ipotecar CB şi având în vedere că CB nu şi-a dat sub nici o forma juridică acordul privind ridicarea interdicţiei de înstrăinare care greva ambele imobile, apreciază că procesul-verbal de licitaţie nr. 156/15.12.2011 este lovit de nulitate absolută.

În vederea acoperirii creanţei datorate creditorului urmăritor din dosarul nr.156/2011, apreciază că executorul judecătoresc avea posibilitatea de a scoate la licitaţie alte bunuri negrevate (maşini, utilaje, etc.) aparţinând acestora, şi nu bunuri imobile supuse interdicţiei legale de înstrăinare.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite, solicită ca instanţa să aibă în vedere faptul că această măsură este necesară, întrucât continuarea cursului executării silite este de natură să aducă grave prejudicii, deoarece: în cazul continuării executării silite urmează să se treacă la întocmirea actului de adjudecare a imobilelor aflate în patrimoniul, în contextul în care contestaţia la executare formulată de SC P SRL nu a fost soluţionată; suspendarea executării silite nu prejudiciază, în nici un mod, interesele creditorilor şi ale adjudecatarului, câtă vreme, pe de o parte, creditorul urmăritor din dosarul de executare silita nr.156/2011 (dar şi ceilalţi creditori ai săi) nu va încasa nici o suma de bani ca urmare a distribuirii eventualului preţ încasat, iar, pe de alta parte, imobilul rămâne adjudecat de intimatul MA până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii, când se va cunoaşte fără putinţa de tăgadă dacă procesul-verbal de licitaţie a fost sau nu întocmit conform dispoziţiilor legale; până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii la executarea silită există suspiciunea ca imobilele au fost dobândite, în mod nelegal, de către intimatul MA.

Faţă de toate aceste aspecte, solicită anularea procesul-verbal de licitaţie nr. 156/15.12.2011 întocmit de către BEJ OC şi să se dispună suspendarea executării silite în dosarul de executare nr.156/2011 până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii la executarea silită.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 399 şi urm Cod pr. civ. şi orice altă dispoziţie legală aplicabilă.

În dovedirea acţiunii, contestatoarea a solicitat probele cu înscrisuri şi interogatoriul intimatei SC E SRL.

Alăturat cererii contestatoarea a ataşat în xerocopie următoarele înscrisuri: dovada de comunicare şi procesul-verbal de licitaţie nr.156/2011/15.12.2011; cererea prin care creditoarea MD a solicitat amânarea licitaţiei stabilite în data de 15.12.2011; contractul de tranzacţie nr. 1930B/12.12.2011; procesul-verbal de cheltuieli nr.156 din 02.12.2011; adresa de înfiinţare a popririi pe conturile debitoarei SC P SRL; extrasele de carte funciară nr. 20033 şi 2034 emise de OCPI C.

Contestaţia la executare şi cererea de suspendare sunt legale timbrate.

Intimata SC E SRL a depus la dosar o cerere prin care solicită să se ia act de conţinutul Contractului de tranzacţie nr. 1930 B/12.12.2011 şi actul adiţional la acesta nr. 1/01.02.2012 şi că este de acord cu contestaţia la executare, având în vedere că şi-a recuperat suma de bani datorată de către debitoarea SC P SRL, ataşând copie de pe contractul şi actul adiţional menţionate.

Contestatoarea SC  P SRL a formulat în cauză CERERE COMPLETATOARE A CONTESTAŢIEI LA EXECUTAREA SILITĂ prin care solicită să se ia act de achiesarea intimatei SC E SRL la pretenţiile formulate; să se anuleze procesul-verbal de licitaţie nr. 156/15.12.2011 întocmit de către BEJ OC; să se dispună încetarea executării silite în dosarul nr. 156/2011 al BEJ OC ca urmare a renunţării creditorului urmăritor la executarea silită; să suspende executarea silită în dosarul execuţional nr.156/2011 până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii la executarea silita; să  constate ca prin adresa înaintată Judecătoriei Lehliu-Gară pentru termenul din data de 08.02.2012, intimata-creditoare a solicitat admiterea contestaţiei la executare.

Solicită să se ia act de manifestarea de voinţă a intimatei-pârâte SC E SRL, exprimată prin intermediul reprezentantului legal al acesteia (respectiv a administratorului societăţii), şi pe cale de consecinţă, sa se constate că SC E SRL a achiesat la pretenţiile formulate de SC P SRL, respectiv că şi-a însuşit toate criticile dezvoltate de aceasta în cuprinsul acţiunii introductive şi a recunoscut toate pretenţiile formulate de SC P SRL.

Mai solicită să se constate că atât prin adresa oficială înaintată Judecătoriei Lehliu-Gara, cât şi prin cererea nr.107/02.02.2012, intimata SC E SRL a solicitat executorului judecătoresc încetarea executării silite, ca urmare a recuperării întregului debit datorat.

În baza art. 3715 lit.c Cod pr. civ. solicită să se dispună încetarea executării silite în dosarul execuţional nr.156/2011.

Urmare a solicitării instanţei, Cabinetul Individual Executor Judecătoresc OC a înaintat copii conforme cu originalul de pe înscrisurile din dosarul de executare nr. 156/2011.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În urma cererii formulate de intimata SC E SRL, BEJ OC a solicitat Judecătoriei Lehliu – Gară încuviinţarea executării silite a contestatoarei – debitoare SC P SRL în baza titlurilor executorii – bilete la ordin emise de societatea contestatoare, iar prin încheierea de şedinţă din 10.10.2011 pronunţată în dosarul civil nr. 1746/249/2011 al Judecătoriei Lehliu – Gară s-a admis cererea şi s-a încuviinţat executarea silită a debitoarei SC P SRL, întocmindu-se de către BEJ OC dosarul de executare nr. 156/2011.

La data de 11.10.2011, BEJ OC a emis somaţia nr. 156 prin care contestatoarea debitoare SC P SRL era somată ca în termen de 24 de ore de la primirea acesteia să se prezinte la sediul biroului pentru plata sumei de 90.268,87 lei, emiţând, totodată, şi adresă către Primăriile com. S, I, T, G, F şi L-G să comunice bunurile imobile şi mobile cu care figurează în evidenţe debitoarea.

De asemenea, executorul judecătoresc a emis şi adrese de înfiinţare a popririi pe conturile debitoarei către diferite instituţii bancare, precum şi procesele - verbale de cheltuieli nr. 156 din 11.10.2011 şi 03.11.2011.

La data de 21.10.2011 executorul judecătoresc a întocmit procesul – verbal de situaţie în care se menţionează că a fost identificată suprafaţa de 100 ha teren arabil extravilan situat pe raza com. NB, jud. C, dobândit de debitoare potrivit contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3/26 din 24.10.2008 de BNP PD – mun. C, având următoarea componenţă: 50 ha (49,9272 ha din măsurători) în T 2, P 1, şi 50 ha (49,9273 ha din măsurători) în T 2, P 2, suprafeţe înscrise în CF nr. 20033 şi nr. 20034 emisă de OCPI C, teren evaluat cu 1700 Euro/ha.

Tot la data de 21.10.2011, executorul judecătoresc a emis somaţia nr. 156/2011, în conformitate cu prevederile art. 497 al. 1 Cod proc.civ., solicitând înscrierea acesteia în cartea funciară, potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol.

Prin încheierile nr. 39199/28.10.2011 şi nr. 39202/02.11.2011 ale OCPI C, somaţia 156/2011 a fost înscrisă în CF nr. 20034 (pentru terenul din T 2, P 2) şi în CF nr. 20033 (pentru terenul din T 2, P 1).

Din extrasele de carte funciară pentru informare emise de OCPI C rezultă că pentru aceleaşi suprafeţe de teren este intabulat dreptul de ipotecă în favoarea CB SA – contract de credit nr. 647/24.10.2008 şi notate interdicţii (de înstrăinare, închiriere etc.), este notată somaţia nr. 146/2011 emisă de BEJ OC privind pe creditorii MBA, ME ş.a. 

Ulterior, la data de 14.11.2011, în conformitate cu prevederile art. 500 şi 504 Cod proc.civ., executorul judecătoresc a întocmit publicaţia de vânzare nr. 156, în care au fost menţionaţi creditorii contestatoarei – debitoare, publicaţie de vânzare comunicată acestora, inclusiv către CB (fila 79 din dosarul de executare), prin care s-a stabilit că, în ziua de 15.12.2011, ora 12,00, la sediul BEJ, va avea loc vânzarea suprafeţei de teren de 100 ha, licitaţia începând de la suma de 17.000 Euro.

Persoanele interesate, printre care şi intimatul MA, au depus la CEC, la dispoziţia executorului judecătoresc, o cauţiune de 10 % din preţul de începere a licitaţiei, potrivit art. 506 al. 1 Cod proc.civ, dovezilor.

La data de 15.12.2011, ora 12,00, a avut loc licitaţia, întocmindu-se procesul – verbal de licitaţie nr. 156, în conformitate cu prevederile art. 511 Cod proc.civ., adjudecatar fiind declarat intimatul MA care a oferit preţul cel mai mare de 349.000 Euro (preţul de pornire fiind de 170.000 Euro), iar la data de 19.12.2011 adjudecatarul a achitat diferenţa de preţ (fila 122 din dosarul de executare).

Prin adresa nr. U18693/20.12.2011 CB – Sucursala C comunică executorului judecătoresc faptul că se înscrie la masa credală cu creanţa în sumă totală de 1.582.475,46 lei, adresă primită de BEJ la data de 20.12.2011.

Tot la data de 20.12.2011, s-a depus la BEJ OC Contractul de tranzacţie nr. 1930 B/12.12.2011 încheiat între contestatoare şi intimata SC E SRL prin care s-a statuat, printre altele, asupra amânării licitaţiei publice din dosarul de executare silită nr. 156/2011 cu termen de organizare la data de 15.12.2011, pentru o dată ulterioară zilei de 27.12.2011.

Apoi, cu adresa nr. 228/20.12.2011 contestatoarea i-a solicitat executorului judecătoresc să nu procedeze la întocmirea actului de adjudecare şi nici la distribuirea preţului, întrucât anumitor creditori li s-au achitat drepturile, iar creditorii majoritari SC E SRL şi MD au solicitat anularea licitaţiei.

La data de 21.12.2011, debitoarea SC P SRL a formulat contestaţia de faţă.

De menţionat că prin încheierea de şedinţă din 21.11.2011 pronunţată de Judecătoria Lehliu – Gară în dosarul nr. 2305/249/2011, s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite pornite în dosarul de executare nr. 156/2011 al BEJ OC, până la data soluţionării cererii de suspendare propriu – zisă de către instanţă (în dosarul nr. 2304/249/2011), dosar ataşat.

În legătură cu primul motiv invocat de contestatoare, în sensul că intimata creditoare SC E SRL s-a opus organizării licitaţiei, motiv în susţinerea căruia a invocat existenţa acelui contract de tranzacţie încheiat între aceasta şi creditoare în care s-a statuat asupra amânării licitaţiei din 15.12.2011 pentru o dată ulterioară zilei de 27.12.2011, invocând încălcarea art. 3714 Cod proc.civ., instanţa reţine următoarele.

Potrivit dispoziţiilor art. 3714 Cod proc.civ. „În tot cursul executării silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege”.

 Din analiza acestui text rezultă că înţelegerea părţilor trebuie să aibă loc „sub supravegherea organului de executare”, ceea ce presupune că la încheierea convenţiei dintre părţi organul de executare trebuie să manifeste un rol activ, să participe efectiv, iar acest aspect trebuie să rezulte din conţinutul convenţiei care ar trebui semnată de organul de executare şi înregistrată la acesta.

Cum convenţia (înţelegerea părţilor) se referă la executarea desfăşurată de organul de executare, efectele acestei convenţii nu se pot răsfrânge asupra acestuia din urmă, atâta timp cât înţelegerea nu a avut loc sub supravegherea sa, astfel că nu-i poate fi opozabilă acestuia. A nu se înţelege că se contestă valabilitatea convenţiei încheiate între contestatoare şi intimată, numai că încheierea ei în lipsa organului de executare duce la inopozabilitatea convenţiei faţă de toţi ceilalţi participanţi la executare, deci şi faţă de organul de executare, inclusiv faţă de intimatul adjudecatar.

De menţionat este şi faptul că aceasta a fost şi raţiunea modificării art. 3714 Cod proc.civ. prin Legea nr. 459/2006 care a completat acest articol în sensul că orice convenţie dintre părţi în legătură cu executarea silită se face „sub supravegherea organului de executare”, iar acest text de lege are un caracter imperativ. În sens contrar ar putea interveni liberul arbitru al părţilor în ce priveşte orice aspect legat de executarea silită.

Nu în ultimul rând, deşi licitaţia a avut loc la data de 15.12.2011, Contractul de tranzacţie nr. 1930 B încheiat la 12.12.2011 i-a fost comunicat executorului judecătoresc de-abia la data de 20.12.2011 (potrivit filei 149 din dosarul de executare).

Prin urmare, faţă de motive de mai sus, nu se poate reţine încălcarea de către executor a prevederilor art. 3714 Cod proc.civ.

În legătură cu nerespectarea de către executorul judecătoresc a dispoziţiilor art. 508 Cod proc.civ, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 508 al. 1 Cod proc.civ. „Vânzarea la licitaţie se face în mod public şi se va ţine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.”, iar potrivit al. 2: „Dacă mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeaşi ipotecă sau dacă corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcelă în parte”.

Deci, art. 508 al. 2 Cod proc.civ. vizează un corp de proprietate compus din mai multe parcele, or, în speţă, aşa cum s-a menţionat mai sus, cele două terenuri arabile extravilane de câte 50 ha sunt situate în aceeaşi tarla – nr. 2 şi în parcele alăturate, respectiv nr. 1 şi 2.

În speţă, suntem în prezenţa unui corp de proprietate teren situat în T 2, compus din mai multe parcele 1 şi 2, situaţie faţă de care executorul judecătoresc putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă…separat pentru fiecare parcelă în parte, potrivit prevederilor art. 508 al. 2 teza finală Cod proc.civ.

Din actele şi lucrările dosarului, rezultă că nici creditoarea şi nici debitoarea nu au solicitat ca vânzarea să se facă separat pentru fiecare parcelă în parte.

Contestatoarea invocă faptul că prin vânzarea separată se obţinea un preţ mai ridicat, dar, aşa cum s-a menţionat, întreaga suprafaţă s-a adjudecat pentru preţul de 349.000 Euro.

Prin urmare, nu  se poate reţine încălcarea de către executor a disp. art. 508 Cod proc.civ.

Un alt motiv invocat a fost acela că executorul a executat silit bunuri asupra cărora erau institute garanţii reale imobiliare şi interdicţii de înstrăinare.

Într-adevăr, terenul arabil extravilan în suprafaţă de 100 ha din T 2, P 1 şi 2, a făcut obiectul contractului de garanţie reală imobiliară autentificat sub nr. 3127/24.10.2008 de BNP PD – mun C încheiat între CB SA şi contestatoarea SC P SRL., pentru a garanta creditul luat de contestatoare în baza contractului de credit nr. 647/24.10.2008, contract înscris în cartea funciară, potrivit celor menţionate mai sus.

Faţă de această situaţie, instanţa apreciază că singura în măsură să conteste pentru acest motiv executarea silită prin vânzare la licitaţie este chiar CB, ceea ce nu a făcut. Interdicţia de înstrăinare este o obligaţie a debitorului din contract, care nu se aplică în cazul unei executări silite solicitate de alţi creditori decât cel ipotecar.

Că pot fi supse vânzării la licitaţie bunurile imobile grevate de sarcini rezultă din numeroase dispoziţii ale Codului de proc.civ.

Astfel, art. 500 al. 3 Cod proc.civ prevede obligaţia executorului judecătoresc de a-i înştiinţa pe titularii drepturilor reale şi ai altor sarcini despre executare şi de a-i cita la termenele fixate pentru vânzare, ceea ce, în speţă, executorul a şi făcut, publicaţia de vânzare şi procesul – verbal de licitaţie fiind comunicate către CB, potrivit dovezilor existente în dosarul e executare, iar CB nu a contestat niciun moment vreun act de executare întocmit de executorul judecătoresc.

Mai mult decât atât, trebuie avute în vedere efectele adjudecării, astfel cum sunt ele reglementate de disp. art. 518 şi urm. Cod proc.civ., din analiza cărora rezultă că prin adjudecare are loc o „curăţare” a imobilului de ipotecile şi privilegiile la care a fost supus, că adjudecatarul primeşte imobilul liber de sarcini, iar creditorul ipotecar şi privilegiat urmează să se îndestuleze din preţul achitat de adjudecatar.

Nu în ultimul rând, trebuie avute în vedere şi disp. art. 564 Cod proc.civ. potrivit cărora „Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 563 alin. 1 lit. b)”, iar acest text este de strictă interpretare.

În speţă, CB i-a solicitat executorului judecătoresc înscrierea sa la masa credală, aşa cum s-a menţionat mai sus.

Prin cererea completatoare, contestatoarea a solicitat să se ia act de achiesarea intimatei SC E SRL la contestaţie şi să se dispună încetarea executării silite, fiind în prezenţa disp. art. 3715 lit. c) Cod proc.civ., dispoziţii potrivit cărora executarea silită încetează dacă creditorul a renunţat la executare.

Într-adevăr, intimata  a precizat că este de acord cu contestaţia la executare, având în vedere actul adiţional nr. 1/01.02.2012 la contractul de tranzacţie, prin care a stabilit cu contestatoarea o altă modalitate de recuperare a creditului, numai că aceasta nu poate fi considerată o renunţare la executare silită, care trebuie să fie neechivocă, fermă, în sensul producerii de efecte juridice.

Pe de altă parte, faptul că aceasta a achiesat la acţiunea contestatoarei nu-şi poate extinde efectele şi asupra intimatului adjudecatar, care nu a fost niciun moment de acord cu contestaţia la executare.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază neîntemeiată contestaţia la executare, urmând a o respinge ca atare.

Cât priveşte cererea de suspendare propriu - zisă a executării, în conformitate cu dispoziţiile art. 403 al. 1 Cod proc.civ.,  contestatorul a achitat cauţiunea stabilită de instanţă în cuantum de 2780,09 lei, conform recipisei de consemnare CB nr. 363933/1/28.03.2012 şi înregistrată în registrul de valori al instanţei la poziţia nr. 9/2012.

De menţionat este faptul că s-au avut în vedere disp. art. 403 al. 4 teza finală din Codul de proc.civ. potrivit cărora „Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul”, motivat de faptul că, petenta a achitat o cauţiune în cuantum de 9269,64 lei (10 % din valoarea contestată) stabilită pentru soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite în dosarul nr. 2305/249/2011 – ataşat), iar pentru cererea de suspendare propriu – zisă a executării s-a stabilit o cauţiune de 12.050,54 lei (13 % din valoarea contestată, cauţiune stabilită în conformitate cu prevederile art. 7231 al. 2 Cod proc.civ.), or, făcând diferenţa acestora a rezultat o cauţiune de 2780,09 lei.

Dispoziţiile art. 403 al. 1 Cod proc.civ. permit instanţei să suspende executarea până la soluţionarea contestaţiei la executare, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă. De aici rezultă că, pe lângă condiţia existenţei contestaţiei la executare, se impune şi îndeplinirea condiţiei achitării unei cauţiuni.

În speţă, contestatoarea a achitat cauţiunea fixată de instanţă în cuantum de 2780,09 lei, situaţie faţă de care instanţa constată că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 403 al. 1 Cod proc.civ.

Faptul că pe fondul cauzei a fost pusă în discuţie şi această cerere, nu duce la respingerea ei ca rămasă fără obiect, întrucât, în situaţia admiterii cererii,  suspendarea executării dăinuie până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

Faţă de aceste considerente instanţa apreciază întemeiată cererea contestatoarei de suspendare a executării, urmând a o admite.

Urmează a dispune suspendarea propriu – zisă a executării contestatoarei debitoare pornită în dosarul de executare nr. 156/2011 al Biroului Individual - Executor Judecătoresc OC – or. LG, până la data soluţionării irevocabile a contestaţiei la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMEL LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC P SRL împotriva formelor de executare emise în dosarul de executare nr. 156/2011 al BEJ OC – or. LG şi în contradictoriu cu intimaţii SC E SRL şi MA.

Admite cererea de suspendare propriu-zisă a executării silite solicitată de contestatoare.

Dispune suspendarea propriu – zisă a executării contestatoarei debitoare pornite în dosarul de executare nr. 156/2011 al Biroului Individual - Executor Judecătoresc OC – or. LG, până la data soluţionării irevocabile a contestaţiei la executare.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.04.2012.