Contestaţie la executare – anularea actelor de executare silită: suspendarea provizorie a executării deciziei civile ce constituie titlu executoriu

Hotărâre 9643 din 27.05.2016


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 10.03.2016 sub nr de dosar 11853/299/2016 contestatoarea C.I. SRL în contradictoriu cu intimata T.M. SA a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite demarate în dosarul nr. 101/2016 aflat pe rolul BEJ A.R. şi a solicitat instanţei anularea încheierii de încuviinţare din data de 25.02.2016 şi a tuturor actelor de executare silită, amendarea intimatei în temeiul art. 187 pct. 1 lit a, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin decizia nr. 1948/19.11.2015 pronunţată de CAB s-a admis în parte apelul T.M. SA împotriva Sentinţei nr. 3442/2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul …, contestatoarea fiind obligată la plata către intimata la plata sumei de 266164,26 euro, în prezent dosarul aflându-se în etapa procesuală a recursului fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu prim termen l data de 20.10.2016.

Contestatoarea a precizat că prin decizia nr. 2529/12.10.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul 4266/1/2015 s-a admis cererea contestatoarei de suspendare a executării deciziei nr. 11948/2015 până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul recursului, însă intimata a pus în executare această decizie formându-se dosarul 101/2016 pe rolul BEJ A.R., cu scopul vădit de a vătăma interesele contestatoarei.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 666 alin. 5 pct. 7 C. proc. civ.

În dovedirea cererii, contestatoarea a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei f.6-36.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1000 lei conform art. 10 alin 2 din OUG 80/2013 pe capătul de cerere contestaţie, astfel cum rezultă din chitanţa f.82 şi 20 de lei conform art. 27 din OUG 80/2013 pe cererea de amendare a intimatului.

La data de 20.04.2016 intimata a formulat întâmpinare f. 89 şi a solicitat instanţei respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, învederând instanţei că decizia de suspendare provizorie a fost dată în camera de consiliu, fără citare, aspect ciudat întrucât decizia a cărei suspendare a fost cerută nu era redactată, dar a menţionat intimatul că acestea sunt aspecte ce vor fi cercetate de alte instituţii ale statului.

Intimata a solicitat respingerea cererii de amendare, învederând instanţei că a solicitat BEJ suspendarea executării silite atunci când a luat la cunoştinţă de suspendarea executării deciziei CAB pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 205 C. proc. civ., art. 711 şi urm C. proc. civ., art. 719 C. proc. civ.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Din dispoziţia instanţei a fost depus dosarul de executare 101/2016 aflat pe rolul BEJ A.R. f. 46-80.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 16.02.2016 creditorul intimat a formulat cerere de executare silită f. 75 împotriva debitoarei contestatoare în baza titlului executoriu decizia civila nr. 1948/2015 f. 76 pentru o datorie stabilită de Curtea de Apel Bucureşti la suma de 266164,26 euro, deschizându-se astfel dosarul de executare silită 101/2016 pe rolul BEJ A.R., astfel cum rezultă din încheierea din 16.02.2016.

Deşi hotărârile date în apel sunt executorii şi pot fi puse în executare fără întârziere, astfel cum este şi cazul deciziei civile nr. 1948/2015, a cărei executarea silită s-a solicitat în dosarul de executare silită 101/2016 pe rolul BEJ A.R., instanţa reţine că anterior începerii executării silite, anterior depunerii cererii de executare silită la BEJ, contestatoarea debitoarea a solicitat instanţei de recurs suspendarea provizorie a executării deciziei civile nr.1948/2015 a Curţii de Apel Bucureşti.

Prin Încheierea 2529 pronunţată la data de 10.12.2015 în dosarul 4266/1/2015 f. 84 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a suspendat provizoriu executarea deciziei civile nr. 1948/2015 din 19 noiembrie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 33500/3/2010.

Având în vedere cele de mai sus, reţinând că executarea silită în baza titlului executoriu Decizia 1948/2015 a Curţii de Apel a fost demarată la data de 16.02.2016 deşi la data de 10.12.2015 executarea acestei hotărâri fusese suspendată provizoriu prin încheierea 2529 din 10.12.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa apreciază că executarea silită în dosarul 101/2016 a fost pornită cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

Astfel, instanţa reţine că suspendarea executării unei hotărâri, chiar si provizorie, are ca efect suspendarea oricărei proceduri de executare silită, în cazul în care executarea silită a fost demarată anterior sau amânarea oricărei proceduri de executare silită în cazul în care executarea silită nu a fost demarată.

Pentru aceste considerente, având în vedere că executarea silită contestată se realizează în baza unui titlu executoriu  a cărui executare era suspendată la momentul demarării executării silite, fiind încălcate flagrant prevederile art. 632 alin. 1 Cod procedură civilă din 2010, instanţa va anula procedura de executare silită efectuată în dosarul de executare nr. 101/2016 deschis la Biroul Executorului Judecătoresc A.R.

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei de amendare a intimatei creditoare, instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea art. 187 pct 1 lit a, în orice caz, instanţa apreciază că nu s-a făcut dovada relei credinţe a intimatei creditoare. În acest sens, instanţa reţine că încheierea de suspendare provizorie a executării deciziei CAB 1948/2015 a fost pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi nu s-a făcut dovada de către debitoarea contestatoare că ar fi comunicat sau ar fi adus la cunoştinţa intimatei creditoare că executare titlului executoriu ar fi suspendată în baza încheierii ICCJ.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de către contestatoare, respectiv taxele judiciare de timbru achitate în prezenta cauza (astfel cum a precizat cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei), instanţa reţine că în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru în cuantum de 1000 lei achitată conform art. 10 alin 2 din OUG 80/2013 pe capătul de cerere contestaţie, astfel cum rezultă din chitanţa f.82, sunt aplicabile dispoziţiile art. 45 din OUG 80/2013, motiv pentru care va dispune în temeiul acestui articol, la rămânerea definitivă, restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, achitată conform chitanţa f.82

În ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru de 20 de lei conform art. 27 din OUG 80/2013 pe cererea de amendare a intimatului, având în vedere soluţia ce urmează a fi pronunţată pe acest capăt de cerere, instanţa nu poate reţine aplicabilitate art. 453 C. proc. civ. şi culpa intimatului, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligarea a intimatei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru de 20 de lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia la executare privind pe contestatoarea C.I. SRL, cu sediu ales la ….  şi pe intimata T.M. SA PRIN …., cu sediul în …., intimata T.M. SA, cu sediul în …..

Anulează actele de executare din dosarul de executare nr. 101/2016 aflat pe rolul BEJ A.R..

Respinge ca neîntemeiată cererea de amendare a intimatei creditoare.

În baza art. 45 din OUG 80/2013, la rămânerea definitivă, dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei.

Respinge ca neîntemeiată cererea contestatorului de obligarea a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În temeiul art. 720 alin. 4 C.pr.civ., prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, se va comunica din oficiu şi de îndată către BEJ A.R..

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2016.