Rezoluţiune antecontract de vânzare cumpărare

Sentinţă civilă 1867 din 07.02.2012


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1867

REZOLUŢIUNE ANTECONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Prin cererea înregistrată la data de 22.09.2011, pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. xxxxxxxxx,  reclamanţii  LAR şi TM,  au chemat în judecată pe pârâţii  CMD şi CD, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezoluţiunea celor două convenţii, respectiv chitanţa din data de 21.10.2006 şi antecontract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 691 din 08.12.2010 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că la data de 21.10.2006 reclamanta TM, a încheiat cu numitul CD o convenţie materializata in înscrisul sub semnătura privata intitulat -chitanţa - având ca obiect imobilul casa de locuit cu 2 camere si sala si 2 dependinţe, una bucătărie de vara compusa din 2 camere, un patul, o magazie, o anexa de lemne si terenul aferent casei de locuit de 1000 m.p. plus terenul de 0,20 ha extravilan din care 0.12 ha vie si restul pomi. Preţul convenit a fost de 120.000.000 lei vechi ce urma a se plaţi in 3 rate, prima rata la data de 15.11.2006, iar ultima rata la 01 mai 2007.

La momentul încheierii convenţiei reclamanta TM a avut convingerea ca pârâţii îşi vor îndeplinii obligaţiile contractuale, pârâtul CD fiind preotul din sat, de aceea a si acceptat ca aceştia s-a intre in posesia imobilului.

La data de 23.11.2010 pârâtul CD a fost notificat sa se prezinte la notar pentru perfectarea vânzării, cu obligaţia acestuia de a

plaţi sumele menţionate in convenţia din 21.10.2006.

La data de 08.12.2010 reclamanta TM a încheiat cu pârâta CMD antecontractul de vânzare cumpărare prin care în calitate de promitent vânzător declară că va vinde promitentului cumpărător următoarele imobile situate în com. Carpen, sat Carpen, jud. Dolj: -1000 mp teren intravilan situat în TI 14 P7, care se regăseşte şi se suprapune cu suprafaţa de 1137 mp conform TDP 13-59580/23,03.1993; teren pe care se află o casă de locuit cu 2 camere şi sală, construită din paiantă, acoperită cu ţiglă, bucătărie, construită din paiantă, acoperită cu ţiglă, patul şi magazie, construite din scîndură, acoperite cu ţiglă;-1050 m.p. ( din acte) teren extravilan categoria vii situat in T 35 p 10-1469 m.p. ( din acte) teren extravilan categoria arabil situat in T 35 PI 1, preţul convenit a fost de 16.000 lei din care 10.000 lei achitat la data de 21.10.2006 iar restul de 6.000 lei urma sa fie achitat la data de 10.12.2010

La data de 21 02.2011 a încheiat actul adititional autentificat sub nr 85 la antecontractul de vinzare- cumpărare, părţile - TM, CMD- au convenit ca termen de perfectare a contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, data de 30.08.2011.

La data de 01.06.2011 prin încheierea de rectificare 1370, notarul public se sesizează din oficiu şi stabileşte : „ calitate de vânzător va avea şi GAR ... care este proprietara asupra cotei de ? din terenurile extravilane care au fost promise a fi vândute".

Reclamantele au aratat că au depus toate diligentele pentru a putea încheia la termenul stabilit contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, însă au întâmpinat opoziţie din partea pârâţilor, nefiindu-le permis accesul în imobilul casă şi teren înstrăinate pentru efectuarea măsurătorilor de către inginerul cadastrist angajat în acest sens. Pentru a se efectua măsurătorile fiind obligate să facă delimitările din exteriorul proprietăţii.

La data de 06.06.2011 reclamanta TM i-a notificat pe cei doi pârâţi pentru a se prezenta la BNP Balaci la data de 09.06.2011 în vederea încheierii actelor de vânzare cumpărare pentru imobilul teren în suprafaţă de 1000 mp teren intravilan curţi construcţii şi construcţiile de pe acesta, aducându-le la cunoştinţă cu această ocazie că pentru terenul extravilan nu se poate încheia vânzarea nefiind dezbătută succesiunea autorului TS şi a celorlalţi doi moştenitori: CONSTANTIN şi VICTOR.

La data de 09.06.2011 reclamantele s-au prezentat la notar, pârţâii refuzând sa se prezinte, aşa cum rezultă din încheierea de certificare de fapte nr. 1487 din 09.06.2011.

Din încheierea de certificare nr. 2207 din 30.08.2010 a BNP Balaci rezultă că pârâţii, prezenţi la notar, au refuzat să încheie actele  de vânzare cumpărare, motivând că intenţionează să se adreseze instanţei de judecată.

Au apreciat reclamantele ca au întreprins toate demersurile legale în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi la termenele stabilite, caz în care:-la data de 23.03.2011 prin Certificatul de moştenitor nr. 22 a fost dezbătută succesiunea autorului TS (masa succesorală fiind compusă numai din terenurile extravilane pentru care autorului i s-a constituit dreptul de proprietate conform TDP 13-59580 din 23.03.1993);- la data de 21.07.2011 a fost încheiat actul de partaj voluntar, autentificat sub nr. 553, iar în lotul reclamantei GAR au fost introduse printre alte suprafeţe de teren şi terenurile - în suprafaţă de 1050 mp din T35 P10 şi terenul din T35 PI 1 în suprafaţă de 1469 mp.

Au mai arătat reclamantele că pârâţii nu numai ca au refuzat perfectarea actelor, dar au distrus din plantaţiile existente pe teren - vie şi pomi fructiferi.

În drept, reclamantele au invocat dispoziţiile art. 1020-1021 din Codul Civil.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: notificare din data de 23.11.2010, chitanţă din data de 21.10.2006, chitanţă din data de 17.02.2007, antecontract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 691 din data de 08.12.2010, contract de vânzare cumpărare autentificat prin încheiere de autentificare nr. 26729/28.10.1993 titlul de proprietate nr. 13-59580 din data de 23.03.1993, încheierea din data de 1412.2010, certificat de moştenitor nr. 22 din data de 23.03.2011, încheiere de rectificare nr. 1486 din data de 09.06.2011, încheiere de rectificare nr. 1370 din data de 01.06.2011, act de partaj voluntar autentificat prin încheierea de autentificare nr. 553/21.07.2011, schiţă.

Acţiunea a fost timbrată iniţial cu taxă de timbru în cuantum de 100 lei  şi completată ulterior cu taxă de timbru în cuantum de  941 lei şi timbru judiciar de 0,9 lei.

La data de 18.10.2011, în şedinţă publică pârâţii au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii reclamantelor arătând că cele relatate în acţiune nu corespund realităţii şi sunt contrazise de actele încheiate, culpa exclusiva pentru neîncheierea actelor revenind in totalitate reclamantelor, acestea nerespectând clauzele convenţiilor încercând să vândă pârâţilor mai puţin  mai puţin decât s-a convenit şi pentru care s-a achitat preţul .

Arată pârâţii că reclamantele contrar convenţiilor încheiate doresc să încheie actul autentic numai pe casa  dependinţe si looo mp.  fără  terenul extravilan  si care face corp comun cu casa si terenul intravilan, prevăzute in mod expres in actele încheiate.

Asa cum se menţionează si in acţiune la data de 21.10.2006 intre pârâţi si reclamanta TM s-a încheiat un act sub semnătura privata numit chitanţa  prin care s-a convenit să le vândă contra sumei de  12000 lei una casa plus anexe si dependinţe, teren aferent 1000 m.p. plus  0, 20  ha teren extravilan ( 2ooo m.p. ) o parte ocupat de vie si pomii.

 Arată pârâţii că s-a achitat  suma de lo.ooo lei urmând ca diferenţa de 2ooo lei să fie „achitata la încheierea actului autentic, respectiv la 01.05.2007 termenul stabilit pentru ultima rata .

In chitanţa din 17.o2.2oo6 se prevede expres că suma reprezintă contravaloarea imobilului si terenului aferent.

Arată pârâii că reclamanta TM a tergiversat încheierea

actului autentic sub diferite pretexte, pentru ca la data de 23.11.2010

să fie notificaţi să se prezinte pe data de 08.12.2010 la notarul

public pentru a încheia actele.

 La data convenita s-a încheiat un alt antecontract in care se menţionează vânzarea aceloraşi imobile din chitanţa din data de 21.10.2006 prin care s-a solicitat suma de 16.000 lei in loc de 12.000 lei cât se convenise anterior. Arată pârâţii că au acceptat mărirea preţului având nevoie de locuinţă.

 In antecontractul încheiat la notar se prevede expres la poziţia 1 si 2 că imobilele nu fac obiectul vreunui litigiu.

 La aceeaşi data, respectiv la 08.12.2010, s-a incheiat

si un act adiţionat la antecontractul nr. 691/08.12.2010

în care se menţionează că s-a achitat diferenţa de 6000 lei

promitentul vânzător primind in totalitate preţul, si convenind

ca la data de 15.03.2011 să se încheie contractul in forma

autentică.Astfel la data de 08.12.2011 pârâţii şi-au achitat integral preţul îndeplinindu-şi obligaţiile.

La data de 21.02.2011, la cererea reclamantei

la acelaşi notar public s-a incheiat un alt act adiţional la

antecontractul nr. 691/08.12.2010, prin care s-a convenit o nouă dată  pentru încheierea actului autentic, respectiv 30.08.2011.

La data de 01.06.2011 , arată pârâţi că fără ştirea lor notarul public a introdus în antecontractul nr. 691/08.12.2010 în calitate de vânzătoare pe Georgescu (actuală Lantsas) Aliona Rebeca, fiica reclamantei, incluzând încheierea de rectificare şi în celelalte acte adiţionale.

Au mai precizat pârâţii că la data de 17.08.2011, prin executor judecătoresc, GAR îi  notifică că  nu se poate incheia actul in forma autentica „asa cum a convenit reclamanta TM, intrucât pentru terenul extravilan se afla in litigiu cu Comisia de Bond Funciar Carpen.

Pârâţii au depus la dosar act adiţional  la contractul de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 691/08.12.2010 autentificat prin încheierea de autentificare nr. 700 din data de 10.12.2010, act adiţional  la contractul de vânzare cumpărare autentificat cu numărul 691/08.12.2010 autentificat prin încheierea de autentificare nr. 85 din data de 21.02.2011, schiţă, adeverinţă, chitanţe, încheiere de autentificare nr. 1370 din data de 01.06.2011

La data de 22.11.2011 reclamantele depun precizare la acţiune.

Prin încheierea de şedinţă din data de 17.01.2012 instanţa a încuviinţat pentru reclamante proba cu înscrisurile de la dosar şi proba cu interogatoriul pârâţilor şi pentru pârâţi proba cu înscrisurile de la dosar şi proba cu interogatoriul reclamantelor, probele fiind administrate la termenul din data de 24.01.2012.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei LAR, invocată din oficiu, se reţin următoarele

Reclamantul, fiind cel ce porneşte acţiunea, trebuie să justifice atât calitatea sa procesuală activă, cât şi calitatea procesuală pasivă a pârâtului, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material.

Pentru a avea calitate procesuală activă, cel care formulează cererea de chemare în judecată trebuie să  fie titularul dreptului dedus judecăţii.

Potrivit art. 1021 C.civ. de la 1864 aplicabil ca lege în vigoare la data încheierii contractului, partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat poate cere desfiinţarea contractului.

Rezoluţiunea este prevăzută ca o sancţiune specifică contractelor sinalagmatice pentru neexecutarea obligaţiilor asumate, sancţiune ce se aplică la cererea celeilalte părţi contractante.

Rezultă că raportul juridic dedus judecăţii este cel născut din contract, iar dreptul de a cere rezoluţiunea revine părţii contractante faţă de care nu s-a executat obligaţia asumată, de către cealaltă parte.

Numai părţile din contractul sinalagmatic pot cere rezoluţiunea pentru neexecutare.

Analizând antecontractele şi actele adiţionale încheiate succesiv şi a căror rezoluţiune face obiectul prezentei acţiuni se observă că la data de 21.10.2006  s-a încheiat un antecontract de vânzare cumpărare între reclamanta TM şi pârâtul CD, iar la data de 08.12.2010 un antecontract între aceeaşi reclamantă şi CMD privind aceleaşi imobile construcţii şi terenuri.

Reclamanta LAR nu este parte în niciunul din aceste antecontracte şi nici în actele adiţionale încheiate de părţile mai sus arătate prin care s-a modificat termenul de încheiere a contractului autentic sau preţul.

Chiar reclamanta LAR a recunoscut la întrebarea nr.7 adresată din oficiu la interogatoriu că nu a semnat vreun antecontract sau act adiţional cu pârâţii. Si pârâţii au susţinut acelaşi aspect în răspunsul la interogatoriu, dar şi în întâmpinare.

Emiterea din oficiu de către BNP Balaci Eugen a încheierii de rectificare nr. 1370/01.06.2011 (f.12) prin care s-a stabilit că va avea calitate de vânzător în antecontractul nr. 691/08.12.2010 şi actele adiţionale nr. 700/10.12.2010 şi, respectiv nr. 85/21.02.2011 autentificate de acest notar public, şi reclamanta GAR care este proprietara asupra cotei de ? din terenurile extravilane care au fost promise a fi vândute, nu are nici un efect juridic între părţile iniţial contractante.

O astfel de rectificare nu poate fi făcută unilateral nici măcar de o parte a antecontractelor, ci numai cu acordul celorlalte părţi, iar cu atât mai mult notarul public ce nu este parte, ci execută un serviciu public, nu poate introduce o persoană terţă ca parte într-un contract ce a fost autentificat la biroul său notarial. Modificare unui contract se face prin convenţia părţilor, în speţă neexistând o astfel de convenţie.

Prin urmare, reclamanta LAR nu este parte în antecontractele a căror rezoluţiune o solicită, astfel că nu are calitate procesuală activă.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei LAR şi a respinge acţiunea formulată de aceasta în contradictoriu cu pârâţii CD şi CMD, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Pe fond, se reţine că între reclamanta TM şi pârâtul CD căsătorit cu CM s-a încheiat promisiunea de vânzare cumpărare privind construcţia casă de locuit, bucătăria de vară, magazia şi anexa situate în comuna Carpen sat Carpen str. xxxxxxxx, terenul aferent construcţiilor de 1000 mp şi 0,2 ha din care 0,12 ha vie şi restul pomi.

Promisiunea a fost materializată în înscrisul denumit „chitanţă” (f.6) şi încheiat la 21.10.2006, preţul convenit fiind de 12000 lei.

Antecontractul autentificat sub nr. 691/08.12.2010 de BNP Balaci Eugen  (f.8) a fost încheiat între reclamanta TM în calitate de promitentă vânzătoare şi CMD în calitate de promitentă cumpărătoare şi a avut ca obiect aceleaşi terenuri şi construcţii, preţul stabilit fiind de 16000 lei, din care 10000 lei achitată la 21.10.2006, iar restul urmând a fi achitat la 10.12.2010.

TM a încheiat cu pârâtul la 17.02.2007 o chitanţă (f.29) prin care a precizat că a primit suma de 10000 lei reprezentând contravaloarea imobilului şi terenului aferent din sat Carpen nr. 11.

Prin actele adiţionale la antecontractul autentificat sub nr. 691/08.12.2010 de BNP Balaci Eugen, autentificate sub nr. 700/10.12.2010, 85/21.02.2011 de acelaşi notar public (f. 17, 18), aceleaşi părţi au stabilit că obiectul promisiunii de vânzare cumpărare îl reprezintă toate construcţiile  şi plantaţiile existente pe terenurile respective.

S-a mai menţionat că în faţa notarului a fost achitat şi restul de preţ de 6000 lei, făcându-se menţiunea că s-a plătit şi primit întreg preţul de vânzare de 16000 lei.

Prin urmare, pârâţii şi-au respectat principala obligaţie, specifică, aceea de a achita preţul convenit.

Prin aceste acte adiţionale s-a prelungit termenul pentru încheierea contractului în formă autentică, ultimul termen stabilit fiind 30.08.2011.

Reclamanta a susţinut că pârâţii au refuzat încheierea în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare, deşi au fost notificaţi în repetate rânduri, acesta fiind motivul pentru care solicită rezoluţiunea celor două antecontracte.

Potrivit dispoziţiilor art. 1020-1021 C.civ., condiţia rezolutorie este subînţelesă întotdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său.

Pentru a fi admisibilă rezoluţiunea, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: una din părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce-i revin; neexecutarea să-i fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia; debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere în condiţiile prevăzute de lege; partea care solicită rezoluţiunea să-şi fi executat sau să se declare gata să execute contractul.

Pentru ca instanţa să dispună rezoluţiunea contractului nu este suficientă dovada neexecutării contractului de către debitor deoarece una dintre condiţiile esenţiale este ca neexecutarea să fie imputabilă debitorului.

De aceea, în spiritul dispoziţiilor înscrise în textele menţionate, instanţa este datoare să cerceteze cauzele care au determinat neexecutarea contractului, respectiv culpele părţilor, pentru că nu este posibilă rezoluţiunea contractului dacă neexecutarea obligaţiei de către debitor a fost determinată exclusiv de culpa creditorului.

În cauză, instanţa constată că pârâţii au refuzat încheierea în formă autentică a contractului întrucât li s-a cerut ca obiectul contractului să fie reprezentat doar de construcţii şi terenul intravilan de 1000 mp categoria curţi construcţii, iar nu şi terenurile extravilane de 1050 mp şi 1469 mp situate în T 35 P 10 şi 11, comuna Carpen sat Carpen.

Acest aspect rezultă din răspunsul la interogatoriile luate pârâţilor (întrebarea nr. 12), dar şi din notificarea făcută de reclamanta TM la  17.08.2011 (f.44) potrivit căreia pentru construcţii şi terenul intravilan există documentaţie cadastrală întocmită, pârâţii fiind chemaţi să încheie contract doar pentru aceste bunuri imobile, şi din notificarea nr. 45/17.08.2011 (f.45) prin care reclamanta LA i-a înştiinţat pe pârâţi că nu se poate încheia contract autentic aşa cum a convenit TM şi cu privire la terenurile extravilane întrucât suprafaţa de teren a reieşit la măsurători ca fiind mai mare şi a formulat acţiune împotriva Comisiei Locale Carpen pentru modificarea TDP, iar după obţinerea hotărârii judecătoreşti se va încheia actul în forma autentică.

Chiar dacă reclamanta TM a susţinut că pârâţii au refuzat în faţa notarului să încheie contractul în formă autentică, din încheierea de certificare nr. 2207/30.08.2011 emisă de BNP Balaci Eugen (f. 47) rezultă că discuţiile au fost purtate în afara biroului, iar după aproximativ 5 minute au revenit în birou doar TM şi LA care au comunicat că pârâţii refuză încheierea contractului.

Din notificările comunicate de reclamanta TM sub nr. 124/06.06.2011 şi nr. 123/06.06.2011 (f. 48, 49) rezultă că perfectarea actelor era posibilă la acea dată doar cu privire la terenul intravilan şi la construcţii, iar cu privire la cel extravilan a apreciat că are doar o obligaţie de diligenţă întrucât terenul aparţinea defunctului TS, având ca moştenitori pe TV şi TC, nefiind dezbătută succesiunea de pe urma lui TC, semnarea contractului depinzând de soarta partajului.

Prin aceste notificări s-a adus la cunoştinţa pârâţilor că există mai multe variante cu privire la promisiunea de vânzare, respectiv fie rezoluţiunea, fie încheierea contractului autentic doar cu privire la terenul intravilan şi construcţii cu restituirea preţului încasat pentru terenul extravilan.

În răspunsul dat de reclamanta LAla interogatoriu (întrebările 3,  4, 5) aceasta a recunoscut că li s-a solicitat pârâţilor încheierea contractului fără cei aproximativ 2000 mp extravilan pentru că erau încă în derulare procedurile notariale-succesorale şi judecătoreşti şi are litigiu pentru diferenţa de 300-400 mp, pentru care nu are titlu.

Din aceste probe, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile rezoluţiunii, mai întâi pentru că nu există o neîndeplinire culpabilă a obligaţiei asumate de pârâţi de a încheia contractul în formă autentică, refuzul acestora fiind justificat din moment ce li s-a cerut ca obiectul contractului să nu mai privească şi terenurile extravilane, iar aceştia au dorit executarea întocmai a promisiunii de vânzare cumpărare.

Totodată, instanţa constată că nu este îndeplinită nici condiţia ca cel care solicită rezoluţiunea să-şi fi executat propria obligaţie sau să se declare gata să o execute, atâta timp cât în toate notificările adresate pârâţilor reclamanta a declarat că nu poate încheia contract şi cu privire la terenurile extravilane întrucât nu s-a dezbătut succesiunea autorului proprietar, nu s-a realizat partajul şi nici nu se poate întocmi documentaţie cadastrală, existând litigiu cu privire la rectificarea titlului de proprietate în care sunt înscrise aceste terenuri.

Numai atunci când cel care solicită rezoluţiunea şi-a executat obligaţia, ori este gata a o executa, culpa sa este exclusă.

Debitorul obligaţiei neexecutate nu poate cere rezoluţiunea, iar în prezenta cauză reclamanta este şi ea debitoare a obligaţiei de a încheia contract în formă autentică pentru construcţii, terenul intravilan şi terenurile extravilane, adică exact pentru bunurile ce au format obiectul celor două promisiuni de vânzare cumpărare, iar nu pentru mai puţin.

De asemenea, una din obligaţiile asumate de reclamanta TM prin antecontractul nr. 691/08.12.2010 a fost de a depune toate diligenţele în vederea dezbaterii succesiunii defunctului soţ TV şi a lui TS, să întocmească toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară.

Reclamanta a înscris în cartea funciară construcţia şi terenul intravilan abia la 08.02.2011 (f. 72), iar pentru terenurile extravilane nu există carte funciară deschisă (f. 84).  Certificatul de moştenitor de pe urma defunctului TS a fost emis la 23.03.2011, iar abia la 21.07.2011  (f. 41-42) s-a încheiat actul de partaj voluntar prin care terenurile extravilane au revenit reclamantei LA.

Prin urmare, neexecutarea obligaţiei de către pârâţi se datorează culpei reclamantei care nu şi-a îndeplinit propriile obligaţii, dar a solicitat pârâţilor o executare parţială a obligaţiilor asumate.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa apreciază că nu se justifică rezoluţiunea antecontractelor, astfel că urmează a respinge acţiunea formulată de reclamanta TM, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 274 C.p.c va admite cererea pârâţilor şi va obliga reclamantele la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul de avocat în cuantum de 1000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei LAR, invocată din oficiu.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta LAR cu domiciliul ales în xxxxx, în contradictoriu cu pârâţii CMD şi CD ambii cu domiciliul în xxxxxxx, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta TM cu domiciliul ales în xxxxxxxxxx în contradictoriu cu pârâţii CMD şi CD ambii cu domiciliul în xxxxxxxx, ca neîntemeiată.

Obligă reclamantele să plătească pârâţilor cheltuieli de judecată reprezentate de onorariu avocat în cuantum de 1000 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07 februarie 2012. 

Preşedinte,   Grefier,

1