Partaj succesoral

Sentinţă civilă 3966 din 21.12.2011


Dosar nr. …../223/2010  - partaj succesoral -

Operator date cu caracter personal nr. 5695

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3966

Şedinţa publică din data de 21 decembrie 2011

Instanţa constituită din:

Preşedinte: …..

Grefier: …..

Pe rol este soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta ŢN, domiciliată în municipiul Rm. Vâlcea, str….., în contradictoriu cu pârâţii NI, FF, NE, domiciliate în comuna …., judeţul Vâlcea, OM, …., judeţul Braşov, DM, domiciliat ….., …. şi DI, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta ŢN prin reprezentant convenţional, avocat IG în baza împuternicirii avocaţiale nr. ….. din ….. aflată la fila 5 dosar şi pârâtele NI şi NE, lipsind pârâţii DI, FF, OM şi DM.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele:

Obiectul cauzei: partaj succesoral;

Stadiul procesual: administrare de probe, în fond, termen acordat pentru a se efectua şi depune la dosar raportul de expertiză dispus în cauză.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Prin serviciul registratură la data de 16.12.2011 domnul expert IN a depus la dosar raportul de expertiză în patru exemplare.

Instanţa comunică reprezentantului reclamantei, avocat Iliescu Gabriel şi pârâtelor NI şi NE câte un exemplar al raportului de expertiză, aceştia arătând că nu solicită termen pentru a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.

La interpelarea instanţei, părţile prezente declară că nu mai au alte cereri de formulat şi probe de solicitat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa decalară închise dezbaterile şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat IG pentru reclamantă, având cuvântul solicită admiterea acţiunii, omologarea raportului de expertiză în varianta I de lotizare, cu cheltuieli de judecată.

Pârâtele NI şi NE, având fiecare cuvântul solicită să se ţină cont de stăpânirea în fapt a terenurilor.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând,constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei judecătorii la data de 10.05.2010 sub nr. …./2010, reclamanta ŢN a chemat în judecată pe pârâţii NI, FF, NE, OM, DM şi DI, solicitând instanţei să dispună partajarea averii succesorale rămase pe urma autoarei OF, cu ultimul domiciliu în com…...

În motivarea cererii, se precizează că de pe urma autoarei au rămas ca moştenitori pârâtele NI şi FF, în calitate de descendente de gradul II, fiice ale descendentei de gradul I N, în prezent decedată, pârâtele NE şi OM, în calitate de descendente de gradul II, fiice ale descendentei de gradul I Diaconu Floarea, în prezent decedată, reclamanta şi pârâţii DM şi DI, în calitate de descendenţi de gradul III, fiii descendentului de gradul II D I, la rândul său fiu al lui D F.

Reclamanta arată că masa succesorală rămasă se compune din următoarele imobile situate în comuna …., judeţul Vâlcea: teren arabil extravilan în suprafaţă de 4741 mp, situat în T 19, P 12/2; teren arabil extravilan în suprafaţă de 292 mp, situat în T 18, P 5/2; teren arabil extravilan în suprafaţă de 4943 mp, situat în T 18, P 6; teren vii extravilan în suprafaţă de 486 mp, situat în T 18, P 5/1; teren livezi extravilan în suprafaţă de 918 mp, situat în T 20, P 2/1; teren livezi extravilan în suprafaţă de 2740 mp, situat în T 20, P 2/3; teren livezi extravilan în suprafaţă de 8950 mp, situat în T 20, P 2/14; teren categoria alte terenuri neagricole extravilan în suprafaţă de 702 mp, situat în T 18, P 4; teren categoria alte terenuri neagricole extravilan în suprafaţă de 5445 mp, situat în T 18, P 59; teren pădure extravilan în suprafaţă de 860 mp, situat în T 243.

Referitor la modalitatea de împărţire a terenurilor, reclamanta menţionează că pârâtele NI şi FF ar trebui să culeagă cota de 1/2 ce s-ar cuveni mamei lor, Năstase Maria, cealaltă cotă de 1/2 fiind culeasă de reclamantă şi pârâţii NE, DM şi DI, de pe urma lui DF.

Cererea nu este întemeiată în drept.

La cerere, reclamanta a anexat, în copie xerox, titlul de proprietate nr. 531/142988/14.08.1997.

Pârâţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare, însă, prin memoriile înaintate la datele de 10.06.2010 (f. 15 dosar) şi 24.09.2010 (f. 54, 56 dosar), pârâtele NE şi NE au propus o variantă de lotizare, prin care părţilor să le fie atribuite în loturi terenuri de categorii şi valori apropriate.

În cauză, la cererea reclamantei, instanţa a administrat proba cu înscrisuri şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 6733 C.proc.civ., a cerut declaraţii pârâtelor prezente cu privire la bunurile succesorale.

Prin încheierea de admitere în principiu (fila 164 dosar), s-a admis în parte, în principiu, acţiunea .

S-a constat deschisă succesiunea autoarei Oiţă Floarea, decedată la 27.01.1973, cu ultimul domiciliu în comuna Olanu, jud.Vâlcea.

S-a constatat că moştenitorii legali ai autoarei sunt:

- PO, decedată la 8.12.1999 având ca moştenitoare pe pârâtele NI şi FF.

- NE, OM şi DI (decedat la 16 mai 1981 cu moştenitorii:ŢN, DM şi DI) care vin la moştenire, prin reprezentarea mamei lor DF, decedată la 29.11.1948.

S-a constatat că masa succesorală rămasă de pe urma autoarei se compune din:

- suprafaţa de 2 ha 9217 m.p., terenuri extravilane, situate în comuna Olanu, sat Drăgioiu, jud.Vâlcea, identificate în titlul de proprietate nr.531/ 142988/14.08.1997;

- suprafaţa de 860 m.p., pădure, în tarla 243, cu vecinii:N-Badea Ioana, E-Dumitrescu Nicolae, S-rest proprietate,V-Nilă Ioana, conform titlului de  proprietate nr.569/42988 din 14.08.1997.

S-a stabilit cota ideală din această masă succesorală astfel: - cota de ? culeasă în indiviziune de pârâtele NI şi FF.

- cota de ? culeasă în mod egal de pârâta NE pe de o parte şi moştenitorii lui Diaconu Ilie (ŢN, DM şi DI) pe de altă parte.

Astfel, NE va avea o cotă de ? din moştenire şi moştenitorii lui DI, în indiviziune tot o cotă de ?.

S-a dispus efectuarea unei expertize topografie-cadastru pentru identificarea şi evaluarea terenurilor şi întocmirea de propuneri de lotizare.

Raportul de expertiză a fost întocmit în cauză de expert, Ing. Ion Nicolae,  în specialitatea geodezie, topografie şi cadastru (fila 186 dosar).

Potrivit prevederilor art. 728 C.civ,”Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrare”.

De asemenea, art. 729 c.civ, prevede că ”Diviziunea poate fi cerută chiar când unul sau mai mulţi din erezi au posedat părţi separate din succesiune, dacă nu a fost act de împărţeală sau dacă nu se poate opune prescripţia”.

Având în vedere situaţia de fapt menţionată precum şi prevederile legale de mai sus, urmează ca instanţa să admită acţiunea şi să omologheze raportul de expertiză în varianta II.

Se va atribui, în proprietate, pârâtelor NI şi FF lotul nr. 1, în valoare de 19.914 lei, compus din următoarele terenuri:

- 1440 mp, arabil extravilan, pct. „acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(fostă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – lot nr. 2, S – drum sătesc, V – lot nr. 3, în valoare de 2880 lei;

- 1205 mp, neproductiv, extravilan, pct. „Fântâna Rece”, judeţul Vâlcea, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – C. Ion, E – lot nr. 2, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 3, în valoare de 1205 lei;

- 5129 mp. extravilan, pct. „Stariţa”, tarla 19, parcela 12/2, cu vecini: N,E – Pădure, S – P. Marin, V – Rezervă comisie, în valoare de 5129 lei;

- 430 mp, pădure extravilan, parcela P243, tarla 243, cu vecini: N – B. M. I., E – D. N., S – rest proprietate, V – Lot nr. 2, în valoare de 1720 lei.

- 8977 mp, livadă intravilan, punctul „Pruni Chiva”, tarla 20, parcela 2/1; 2/4 şi 2/5, cu vecini: N – C. C. Ion, E – N. M, V – liziera salcâmi, S – Ţ.N şi rest proprietate, în valoare de 8977 lei.

Se va atribui în proprietate, pârâtei NE, lotul nr. 2, în valoare de 9236, compus din:

- 1452 mp, extravilan, punctul „Acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(forstă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – Ţ. Nicolae, s – drum sătesc, V – Lot nr. 1, în valoare de 2904 lei;

- 957 mp, neproductiv, punctul „Fântâna Rece”, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – C.Ion, E – C.Florea, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 1, în valoare de 957 lei;

- 3655 mp, livadă intravilan, punctul „Pruni Chiva”, tarla 20, parcela 2/1; 2/4 şi 2/5, cu vecinii: N – Lot nr. 1, E – N. Miţa, S – Ţ. N.  şi rest proprietate, V – Liziera salcâmi şi DP, în valoare de 3655 lei.

- 430 mp, pădure, extravilan, parcela P243, tarla 243, cu vecinii: N – B.M. Ioana, E – lot. Nr. 1, S – rest proprietate, V – NI, în valoare de 1720 lei.

Se va atribui, în proprietate, numiţilor ŢN, DM şi DI, lotul nr. 3, în valoare de 10563 lei, compus din:

- 702 mp, curţi-construcţii, extravilan, punctul „Acasă”, tarlaua 18, parcela 4, cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – rest proprietate, S – drum sătesc, V – C. N. Ilie, în valoare de 2106 lei.

- 2829 mp, extravilan, arabil, punctul „Acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(fostă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – Lot nr. 2, S – Drum sătesc, V – rest proprietate, în valoare de 5658 lei;

- 2799 mp, extravilan, neproductiv, punctul „Fântâna Rece”, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – C.I,  E – lot. Nr. 2, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 3, în valoare de 2799 lei.

Pentru echilibrarea valorică a loturilor vor fi obligate, în solidar, pârâtele NI şi FF să plătească pârâtei NE suma de 58 lei, cu titlu de sultă.

Vor fi obligaţi, în solidar, numiţii ŢN, DM şi DI să plătească pârâtei NE, suma de 634,50 lei, cu titlu de sultă.

Vor fi obligaţi, în solitar, pârâtele NI şi FF să plătească reclamantului suma de 915 lei, cheltuieli de judecată.

Va fi obligată pârâta NE să plătească reclamantei suma de 457,5 lei, cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanta ŢN, domiciliată în municipiul Rm. Vâlcea, …., în contradictoriu cu pârâţii NI, FF, NE, domiciliate în comuna …., OM, …., DM, domiciliat în … şi DI, domiciliat în municipiul …..

Omologhează raportul de expertiză în varianta II.

Atribuie, în proprietate, pârâtelor NI şi FF lotul nr. 1, în valoare de 19.914 lei, compus din următoarele terenuri:

- 1440 mp, arabil extravilan, pct. „acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(fostă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – lot nr. 2, S – drum sătesc, V – lot nr. 3, în valoare de 2880 lei;

- 1205 mp, neproductiv, extravilan, pct. „Fântâna Rece”, judeţul Vâlcea, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – CI, E – lot nr. 2, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 3, în valoare de 1205 lei;

- 5129 mp. extravilan, pct. „Stariţa”, tarla 19, parcela 12/2, cu vecini: N,E – Pădure, S – R.M, V – Rezervă comisie, în valoare de 5129 lei;

- 430 mp, pădure extravilan, parcela P243, tarla 243, cu vecini: N – B.M. I., E – DN, S – rest proprietate, V – Lot nr. 2, în valoare de 1720 lei.

- 8977 mp, livadă intravilan, punctul „Pruni Chiva”, tarla 20, parcela 2/1; 2/4 şi 2/5, cu vecini: N – CI, E – NM, V – liziera salcâmi, S – ŢN şi rest proprietate, în valoare de 8977 lei.

Atribuie, în proprietate, pârâtei NE, lotul nr. 2, în valoare de 9236, compus din:

- 1452 mp, extravilan, punctul „Acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(forstă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – ŢN, s – drum sătesc, V – Lot nr. 1, în valoare de 2904 lei;

- 957 mp, neproductiv, punctul „Fântâna Rece”, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – C. Ion, E – C.T, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 1, în valoare de 957 lei;

- 3655 mp, livadă intravilan, punctul „Pruni Chiva”, tarla 20, parcela 2/1; 2/4 şi 2/5, cu vecinii: N – Lot nr. 1, E – NM, S – ŢN şi rest proprietate, V – Liziera salcâmi şi DP, în valoare de 3655 lei.

- 430 mp, pădure, extravilan, parcela P243, tarla 243, cu vecinii: N – BM. I, E – lot. Nr. 1, S – rest proprietate, V – NI, în valoare de 1720 lei.

Atribuie, în proprietate, numiţilor ŢN, DM şi DI, lotul nr. 3, în valoare de 10563 lei, compus din:

- 702 mp, curţi-construcţii, extravilan, punctul „Acasă”, tarlaua 18, parcela 4, cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – rest proprietate, S – drum sătesc, V – Ciontu N. Ilie, în valoare de 2106 lei.

- 2829 mp, extravilan, arabil, punctul „Acasă”, tarla 18, parcela 6 şi parcela 5/1(fostă parcelă de vie), cu vecinii: N – Pârâul Rece, E – Lot nr. 2, S – Drum sătesc, V – rest proprietate, în valoare de 5658 lei;

- 2799 mp, extravilan, neproductiv, punctul „Fântâna Rece”, tarla 18, parcela 59, cu vecinii: N – CIn, E – lot. Nr. 2, S – Pârâul Rece, V – Lot nr. 3, în valoare de 2799 lei.

Pentru echilibrarea valorică a loturilor obligă, în solidar, pârâtele NI şi FF să plătească pârâtei NE suma de 58 lei, cu titlu de sultă.

Obligă, în solidar, pe numiţi ŢN, DM şi DI să plătească pârâtei NE, suma de 634,50 lei, cu titlu de sultă.

Obligă, în solitar, pârâtele NI şi FF să plătească reclamantului suma de 915 lei, cheltuieli de judecată.

Obligă pârâta NE să plătească reclamantei suma de 457,5 lei, cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, …. 2011 la sediul Judecătoriei Drăgăşani.

Preşedinte,  Grefier,

5

Domenii speta