Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 4 c. proc. Civ.. Condiţii

Hotărâre 9760 din 27.06.2013


Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 4 C. proc. Civ.. Condiţii

Conform art.322 pct.4  C.p.c. teza a II-a revizuirea unei hotărâri definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri"dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii

Judecătoria Craiova - Sentinţa civilă nr. 9760/27.06.2013

La data de 22.07.2011 revizuentul  M. M. I. a formulat în contradictoriu cu intimatul  M. M. cerere de revizuire a sentinţelor civile nr. 8123/09.05.1997 pronunţată în dosarul nr. xxx/1994  al Judecătoriei Craiova şi nr. 16050/08.07.2002 pronunţată în dosarul nr. xxx/2001 al Judecătoriei Craiova şi respingerea acestor acţiuni.

În motivare, arată că  sentinţele menţionate mai sus au fost pronunţate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 540/12.03.1997 , înscris declarat fals şi anulat prin SC nr. 15730/ 27.10.2008  pronunţată în dosarul nr. xxx/215/2007 al  Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia  nr. 1092/06.07.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. xxx/63/2010.

A precizat că  M. M. a formulat acţiune în revendicare imobiliară şi pretenţii împotriva sa, formând obiectul dosarului nr. xxx/1994  al Judecătoriei Craiova în care s-a pronunţat SC nr. 8123/09.05.1997 prin care s-a admis acţiunea reclamantului, acesta folosind ca probă  contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997,  cu care a pretins că a cumpărat de la V. N.  terenul în suprafaţă de 5000 mp situat în comuna Drăgoteşti, sat Buzduc.

Mai arată că M. M. a formulat acţiune în pretenţii , ce a format obiectul dosarului nr. 31865/2002 în care s-a pronunţat SC nr. 16050/08.07.2002, fiind admisă în parte acţiunea, folosind acelaşi contract de vânzare-cumpărare nr. 540/12.03.1997.

Precizează că prin SC 15730/27.10.2008 pronunţată în dosarul nr. xxx/215/2007, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1092/06.07.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. xxx/63/2010 s-au anulat parţial certificatul de moştenitor nr. 154/20.11.1996 care a fost folosit pentru vânzarea terenului de 5000 mp cumpărătorului  M. M. şi total, ca act subsecvent, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.05.1997 încheiat între  V. N. în calitate de vânzător şi  M. M. în calitate de cumpărător.

La data de 22.11.2011 intimatul  M. M. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii introducerii cererii de revizuire a celor două sentinţe.

A solicitat  suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr.  xxx/654/2011 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca obiect contestaţie în anulare formulată împotriva Deciziei nr. 1092/2011 pronunţată în dosarul nr.  xxx/63/2010.

Precizează că  revizuentul îşi întemeiază cererea în temeiul dispoziţiilor art 322 pct. 4 C.Pr. Civ.

Potrivit acestui text de lege se cere revizuirea unor hotărâri irevocabile pe motiv că, în teza a doua a punctului 4 hotărârea s-a pronunţat în temeiul unor înscrisuri declarate false în urma judecăţii.

Potrivit art 324 pct. 3 C.Pr. Civ. termenul de revizuire este de o lună, curgând de la data când partea putea lua cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu s-a mai putut face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de trei ani de la data producerii acestora.

Astfel, solicită ca revizuentul să depună dovezile din care rezultă data  de când a luat cunoştinţă de constatarea falsului certificatului nr. 154/1996 pentru a se putea constatat că a trecut termenul prevăzut de art 324 C.Pr. Civ.

Pentru aceste motive, solicită respingerea  cererii de revizuire.

La data de 10.01.2012 revizuentul a depus răspuns la întâmpinarea formulată de intimatul  M. M. prin care a arătat că  a fost respinsă contestaţia în anulare prin Decizia nr. 1737/14.12.2011 în dosarul nr.  xxx/654/2011 al Curţii de Apel Craiova.

A arătat că a depus cererea de revizuire la data de 20.07.2011, după 13 zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii prin care a solicitat anularea celor două acte constatate false, deci în termen legal.

Conform  dispoziţiilor art 324(1) C.Pr. Civ termenul de revizuire este de o lună  iar potrivit pct. 3  în cazurile prevăzute de art 322 oct. 4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea care a declarat fals înscrisul, adică din ziua de 06.07.2011.

La data de 07.02.2012 intimatul a depus cerere prin care a solicitat introducerea în cauză a numitului  V. N. .

La data de 13.02.2012 revizuentul a depus cerere prin care a solicitat  respingerea cererii formulată de către intimatul  M. M. de a se introduce în cauză numitul  V. N. .

În şedinţa publică din data de 14.02.2012 instanţa a dispus  disjungerea cererii de revizuire formulată împotriva Sentinţei civile nr. 16050/08.07.2002 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxx/2001 şi formarea unui dosar separat şi, de asemenea,  s-a  dispus introducerea în cauză, în calitate de intimat a numitului  V. N. .

La data de 10.04.2012 intimatul  V. N. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire.

A invocat excepţia tardivităţii introducerii acestei cereri.

La solicitarea instanţei  a fost ataşat dosarul nr. xxx/1994  al Judecătoriei Craiova.

Prin sentinta civila nr 7700/22.05.2012 Judecatoria Craiova a respins  cererea de revizuire formulată de revizuentul  M. M. I. , domiciliat în comuna Drăgoteşti, sat Buzduc, judeţul Dolj , în contradictoriu cu intimaţii M. M. , domiciliat în Craiova, str. xxx judeţul Dolj şi  V. N. , domiciliat în comuna Drăgoteşti, sat Buzduc, judeţul Dolj.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel revizuentul  M. M. I. , apel ce a fost admis de Tribunalul Dolj, a fost anulată sentinţa civila nr. 7700/22.05.2012 şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare, dosarul a fost înregistrat sub nr. xxx/215/2011*.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.8123/09.05.1997 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosar nr.xxx/1994  s-a admis acţiunea în revendicare imobiliară formulată de reclamantul  M. M. în contradictoriu cu pârâtul  M. I. . A fost obligat pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamantului suprafaţa de 0,3925 ha situată în com.Drăgoteşti, sat Buzduc cu lungimile de 89 şi 100m. şi lăţimile de 16 şi 67,06m, cu vecinătăţile: N-drum comunal 55, E-drum comunal 50, S-magazin cooperaţie, V- M. I. , conform schiţei anexe la raportul de expertiză. S-a respins acţiunea faţă de pârâtul  V. N. . S-a respins capătul de cerere privind acordarea despăgubirilor.

Prin decizia civilă nr.3918/1997 pronunţată de Tribunalul Dolj s-a admis apelul declarat de reclamantul  M. M. , s-a schimbat în parte sentinţa atacată în sensul că s-a admis cererea pentru despăgubiri formulată de reclamant, împotriva pârâtului  M. I.  care a fost obligat la plata către reclamant a sumei de 7.653.750 lei despăgubiri actualizate la data executării.

Prin decizia civilă nr.5831/1998 pronunţată de Curtea de Apel Craiova s-a admis recursul declarat de recurentul  M. I. , s-a casat decizia Tribunalului Dolj în sensul că l-a obligat pe recurentul-pârât  M. I.  la plata sumei de 1.908.300 lei despăgubiri civile către reclamant şi s-au menţinut restul dispoziţiilor deciziei.

Pentru a pronunţa sentinţa civilă nr.8123/09.05.1997, instanţa a reţinut că la data de 27.03.1992, între reclamantul  M. M. , în calitate de cumpărător şi  V. N. şi  V. M. , în calitate de vânzători s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de 5000 mp, teren intravilan situat în satul Buzduc, com.Drăgoteşti, jud.Dolj, învecinat la E-drum – la V –  M. I. , S-magazin şi N- teren agricol, preţul vânzării de 150.000 de lei. Deşi convenţia s-a încheiat în martie 1992, reclamantul nu a intrat în posesia terenului. În cursul procesului au decedat foştii vânzători care se obligaseră să perfecteze actul autentic de vânzare-cumpărare pentru această suprafaţă, această obligaţie îndeplinind-o moştenitorul acestora, pârâtul  V. N. , încheind actul autentic la data de 12.03.1997, dată la care a devenit proprietarul terenului. S-a reţinut că aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, parte din terenul cumpărat în suprafaţă de 3.925mp este ocupată fără vreun titlu legal de pârâtul  M. I.  , terenul fiind identificat ca având lungimile de 89 şi 100m şi lăţimile de 16 şi 67,06m.

Prin sentinţa civilă nr. 15370/27.11.2008 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxx/215/2007,  a fost  admisă acţiunea reclamantului  M. I. , împotriva pârâţilor  M. M. l, V. N. şi  M. N. .

S-a constatat nulitatea absolut parţială a certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. , în ceea ce priveşte menţiunea: „la care se adaugă 0,5 ha  teren arabil situat  în satul Buzduc, comuna Drăgoteşti, jud. Dolj, conform adeverinţei nr. 1215/18.03.1992 eliberată de Consiliul Local al comunei  Drăgoteşti, jud. Dolj".

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 540/12.03.1997 la BNP  P. G. .

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Referitor la excepţia puterii (autorităţii) de lucru judecat a capătului de cerere din acţiunea dedusă judecăţii, privind constatarea nulităţii absolute a  contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997, la BNP  P. G. , în raport de sentinţa civilă  nr. 2780/10.04.2006, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxx/2005,  rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 337/27.02.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. xxx/63/2006, invocată de pârât prin întâmpinare, instanţa a reţinut  următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 1200 pct. 4 Cod civil, sunt prezumţii legale acelea care sunt determinate special de lege, precum puterea ce legea acordă autorităţii de lucru judecat, iar în condiţiile art. 1202 alin. 1: „Prezumţia legală dispensă de orice dovadă pe acela în favoarea căruia este făcută”.

Elementele lucrului judecat sunt prevăzute de dispoziţiile art. 1201 Cod civil,  potrivit cărora: „Este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”.

Pentru a stabili în ce măsură există putere de lucru judecat, trebuie verificată tripla identitate impusă de dispoziţiile art. 1201 Cod civil, cu privire la părţi (eadem conditio personarum), obiect(eadem res)şi cauză(eadem causa pedendi).

Din perspectiva acestor prevederi legale în materie, instanţa  a constatat sub un prim aspect, că nu există identitate de părţi în litigiul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 2780/10.04.2006 , pronunţată de Judecătoria Craiova în dosar nr.xxx/2005,  rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 337/27.02.2007, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. xxx/63/2006, procesul fiind purtat între reclamantul  M. I.  în contradictoriu cu pârâţii  M. M. şi  V. N. şi  V. M. , în cea de-a doua cerere de chemare în judecată, ce formează obiectul dedus judecăţii, părţile fiind reclamantul  M. I.  şi pârâtul  M. M. l.

De asemenea, instanţa  a constatat  că nici sub aspectul cauzei raportului juridic pus în discuţie (causa debendi),  nu există identitate între cele două litigii.

Este adevărat că obiectul ambelor cereri de chemare în judecată l-a constituit nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997, la BNP  P. G. , însă, în ceea ce priveşte cauzele de nulitate a  actului juridic invocat, ce constituie şi cauza celor două cereri de chemare în judecată, nu există identitate în măsură să atragă incidenţa puterii de lucru judecat, întrucât în prima cerere de chemare în judecată, cauzele de nulitate invocate au constat în susţinerea că: „ pârâtul  M. M. a cumpărat terenul de la neproprietari, iar actele au fost întocmite prin fraudarea legii, precum şi lipsa obiectului şi capacităţii părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 948 pct 1, 3 şi 4 Cod civil”, în timp ce în cea de-a doua cerere dedusă judecăţii susţinerile aceluiaşi reclamant, independent de modul în care a fost calificată ca fiind „nulitatea absolută”, se subsumează invocării problematicii juridice guvernată de principiul anulării actului subsecvent reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare menţionat, ca urmare a anulării actului iniţial reprezentat de certificatul de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. (resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis).

Referitor la excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei interesului reclamantului, invocate de asemenea de pârât prin întâmpinare , în ceea ce priveşte capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. , instanţa a constatat că există identitate între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii, întrucât reclamantul , având în vedere dreptul său de proprietate asupra imobilului teren  intravilan în suprafaţă de 5000 m.p., situat în satul Buzduc, comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, conferit de titlul de proprietate  nr. xxx-xxx/11.03.1996, justificând  astfel, atât un drept subiectiv cât şi un interes legitim personal, născut şi actual pentru punerea în mişcare a procedurii judiciare, motiv pentru care instanţa a respins şi aceste excepţii,  ca neîntemeiate.

Analizând în fond acţiunea dedusă judecăţii, în raport de proba cu acte administrată în cauză, instanţa  a reţinut că, potrivit rezoluţiei nr. xxx/P/14.08.2008 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, s-a constatat că există deosebire între certificatul de moştenitor nr. 154/20.11.1996, depus la BNP  P. G.  şi care a stat la baza autentificării contractului de vânzare-cumpărare nr. 540/12.03.1997, şi certificatul de moştenitor cu acelaşi număr depus în dosarul civil aflat pe rolul Judecătoriei Craiova.

Astfel,  în primul se menţionează şi despre terenul în suprafaţă de 0, 5 ha situat în satul Buzduc, iar în al doilea nu mai există o astfel de menţiune, ceea ce a condus la concluzia că unul dintre cele două certificate are conţinutul alterat şi având în vedere că notarul public  P. C.  din Strehaia este în prezent decedat, iar răspunderea penală faţă de infracţiunea de fals intelectual prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 289 Cod penal, s-a prescris, s-a apreciat că urmează să fie sesizată Judecătoria Strehaia, pentru ca în calitate de organ judiciar competent să dispună cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a înscrisului falsificat.

S-a mai reţinut că, independent de  această acţiune civilă ce urmează să fie promovată de Ministerul Public, în temeiul dispoziţiilor art. 45 Cod pr. civilă, instanţa a apreciat că, în temeiul dispoziţiilor  art. 184 Cod pr. civilă, poate proceda la cercetarea acestui fals, prin orice mijloace de probă.

Astfel, instanţa  a constatat  că există o alterare evidentă a exemplarului certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C.  (fila 184) ,ce a fost folosit în scopul producerii de consecinţe juridice,  respectiv pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997 la BNP  P. G. , constând în adăugarea menţiunii :” la care se adaugă 0, 5 ha, teren arabil în satul Buzduc, comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, conf. adeverinţei nr. 1215/18.03.1992 eliberată de Consiliul Local al comunei Drăgoteşti, judeţul Dolj”, faţă de celălalt exemplar al aceluiaşi certificat de moştenitor ce nu cuprinde această menţiune (fila 188).

Instanţa a constatat de asemenea,  că atâta timp cât această adăugire, al cărei conţinut chiar real, având în vedere că adeverinţa indicată a existat în materialitatea sa,  nu a fost efectuată în condiţiile art. 86 şi 87 din Legea nr. 36/1995, certificatul autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. , este afectat de nulitate absolută, în ceea ce priveşte această menţiune, astfel că s-a constatat nulitatea absolut parţială a certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. , în ceea ce priveşte menţiunea :” la care se adaugă 0, 5 ha, teren arabil în satul Buzduc, comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, conform adeverinţei nr. 1215/18.03.1992 eliberată de Consiliul Local al comunei Drăgoteşti, judeţul Dolj”.

În acelaşi timp, în raport de particularităţile speciale determinate de condiţiile de fapt şi de drept în care  a fost încheiat  contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997 la BNP  P. G. , menţinerea acestui act subsecvent, ca o excepţie de la principiul „resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”, justificat de cele două principii de drept, şi anume: principiul ocrotirii bunei-credinţe a subdobânditorului unui bun cu titlu oneros şi principiul asigurării stabilităţii circuitului civil, neputând subzista pentru următoarele considerente:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 540/12.03.1997 la BNP  P. G. , pârâtul  M. M. a cumpărat de la vânzătorul  V. N. imobilul-teren arabil intravilan în suprafaţă de 5.000 mp, situat în comuna Drăgoteşti, sat Buzduc, jud. Dolj, dobândit prin moştenire, conform certificatului de moştenitor nr. 154/20.11.1996 eliberat de BNP Constantin Popescu din Strehaia, având vecinătăţile: S-magazin Cooperaţie, N-teren agricol, E-drum de ţară şi V-proprietatea Ion Mitrică.

Buna–credinţă a pârâtului în calitate de terţ dobânditor cu titlu oneros, deşi prezumată , este privită cu rezerve de către instanţă, atât timp cât acesta, chiar dacă nu a cunoscut, cu diligenţe minime putea să cunoască puterea doveditoare  a certificatului de moştenitor, ce face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte ( art. 88 alin. 1, teza a II a din Legea nr. 36/1995), nu însă şi în ceea ce priveşte dovada dreptului de proprietate al vânzătorului asupra imobilului teren ce a făcut obiectul contractului încheiat.

 Cu atât mai mult cu cât,  în respectivul certificat de moştenitor nu era menţionat în mod concret decât” suprafaţa de 0,5 ha, teren arabil situat în sat Buzduc, comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj”, ceea ce face aproape imposibil de conceput, în virtutea prezumţiilor simple judecătoreşti conferite de dispoziţiile art.1203 Cod civil, a inexistenţei unor suspiciuni ale cumpărătorului cu privire la amplasamentul acestuia, determinat de lipsa indicării vecinătăţilor, toate acestea în contextul în care, pentru  respectivul imobil-teren intravilan menţionat în  adeverinţa nr. 1215/18.03.1992, emisă de Consiliul Local al comunei Drăgoteşti, nu a existat anterior şi nici chiar ulterior emiterii acestei dovezi provizorii a dreptului de proprietate, o punere efectivă în posesie, printr-un proces verbal, întocmit de către Comisia Locală de fond funciar în condiţiile Legii nr. 18/1991, astfel cum reiese din adresa nr. 9244/29.11.2007, emisă de Consiliul Local al comunei Drăgoteşti, judeţul Dolj.

Împotriva  acestei sentinţe au declarat recurs, calificat ca  apel  de către  instanţă, pârâţii M. M. şi M.  N. , criticând  sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia nr.35 din 21 ianuarie 2010, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.xxx/215/2007, s-a respins  apelul  formulat de pârâţii  M. M. şi  M. N. ,  împotriva sentinţei civile nr. 15370/27.11.2008 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxx/215/2007, în contradictoriu cu reclamantul  M. I.  şi pârâtul V. I. N. .

Prin decizia civilă nr.721 din 25 mai 2010 a Curţii de Apel Craiova a fost  admis recursul declarat de  recurenţii pârâţi  M. M. şi  M. N. , împotriva deciziei civile nr.35/21.01.2010 a Tribunalului Dolj, casată decizia şi trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj.

Prin decizia civilă nr.532 din 22 decembrie 2010, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.xxx/63/2010, s-a respins apelul declarat de pârâţii M. M. şi  M. N. ,  împotriva sentinţei civile nr. 15370 din 27.11.2008 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr.  xxx/215/2007,  în contradictoriu cu  intimatul reclamant M. I. şi  intimatul pârât V. I. N. .

Prin decizia nr.1092 din 06.07.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova s-a respins recursul formulat de pârâţii  M. M. şi  M. N.  împotriva deciziei civile nr.532 din 22 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.7898/63/2010.

Conform art.322 pct.4  C.p.c. teza a II-a revizuirea unei hotărâri definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri"dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii.

Având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 15370/27.11.2008 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. xxx/215/2007 s-a constatat în temeiul art.184 C.p.c. nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor autentificat sub nr. 154/20.11.1996 la BNP  P. C. , în ceea ce priveşte menţiunea: „la care se adaugă 0,5 ha  teren arabil situat  în satul Buzduc, comuna Drăgoteşti, jud. Dolj, conform adeverinţei nr. 1215/18.03.1992 eliberată de Consiliul Local al comunei  Drăgoteşti, jud. Dolj" constatându-se şi nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 540/12.03.1997 la BNP  P. G. , instanţa va admite cererea de revizuire. Intimatul reclamant nu mai deţine un titlu de proprietate valabil cu privire la suprafaţa de 0,3925 ha situată în com.Drăgoteşti, sat Buzduc cu lungimile de 89 şi 100m. şi lăţimile de 16 şi 67,06m, cu vecinătăţile: N-drum comunal 55, E-drum comunal 50, S-magazin cooperaţie, V- M. I. . În această situaţie în care nici una dintre părţi nu are titlu şi nici nu poate invoca dobândirea bunului prin uzucapiune sau ocupaţiune şi , aşa cum s-a reţinut prin sentinţa a cărei revizuirea s-a solicitat, numai revizuentul pârât a posedat suprafaţa de teren în cauză, se va da câştig de cauză posesorului. Prin urmare, instanţa va admite cererea de revizuire, va Schimba în parte sentinţa civilă nr.8123/09.05.1997 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr.xxx/1994  în sensul că respinge acţiunea în revendicare formulată de reclamantul  M. M. în contradictoriu cu pârâtul  M. I. . Va respinge capătul de cerere privind acordarea de despăgubiri.