Sentinta civila

Sentinţă civilă 1291 din 25.11.2011


Dosar nr. 1974/239/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

Şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE A. M. G.

Grefier I. C. D.

SENTINŢA CIVILĂ nr. 1291/2011

Pe rol fiind judecarea cauzei de minori şi familie privind pe reclamantul C. M. G. şi pe pârâtul C. C., având ca obiect stabilire pensie întreţinere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsă fiind părţile, respectiv: pârâtul C. C. şi reclamantul C. M. G. reprezentat de Av. T..

Procedura este legal îndeplinită.

Cauza se află la primul termen de judecată având ca obiect stabilire pensie de întreţinere.

Av T. se prezintă pentru reclamant depune împuternicire avocaţială şi de asemenea o copie de pe CI al reclamantului.

Instanţa constată că pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare (1 ex.) însoţită de o adresă de venituri (1 ex.). Instanţa contată de asemenea că au sosit relaţiile privind veniturile pârâtului de la SC E. M. SA

În temeiul art. 1591 aliniatul 4 Cod procedură civilă instanţa verifică şi constată competenţa materială şi teritorială de a soluţiona cauza conform art. 1 pct. 1 din Cod procedură civilă şi art. 10 pct. 7 din Cod procedură civilă.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru conform art. 15 lit. c din Lg.146/1997.

Av. T. pentru reclamant, interpelat de instanţă, precizează că nu solicită  termen pentru a lua cunoştinţă de întâmpinarea depusă la dosarul cauzei şi  arată că nu solicită alte probe.

Instanţa în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedură civilă încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei ca fiind pertinente, utile şi concludente şi, de asemenea, încuviinţează pentru pârât proba cu înscrisurile depuse la dosarul ca fiind pertinente, utile şi concludente soluţionării cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă părţilor cuvântul pe fond.

Av. Timofte pentru reclamant solicită pe fondul cauzei admiterea acţiunii şi să obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantului până la  terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, precum şi emiterea unei ordonanţe de poprire către societatea unde lucrează pârâtul, iar la calcularea pensiei să se ia în considerare faptul că din căsătoria pârâtului au rezultat doi copii minori.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârlău la data de 24.10.2011 sub nr.1974/239/2011, reclamantul C. M. G., domiciliat în localitatea , jud. Iaşi, a chemat în judecată pe pârâtul C. C., domiciliat în comuna, jud. Iaşi, solicitând instanţei ca, prin hotărâre ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantului, până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 ani, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâtul este tatăl său, prin sentinţa civilă nr.1845/11.12.2000 a Judecătoriei Hârlău, rămasă definitivă şi irevocabilă, dispunându-se desfacerea căsătoriei dintre pârât şi mama reclamantului, cei doi copii rezultaţi din acest mariaj, respectiv reclamantul şi fratele acestuia, fiind încredinţaţi spre creştere şi educare mamei, pârâtul fiind obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea celor doi copii ai săi, până la majoratul acestora.

Reclamantul a învederat, totodată, şi faptul că deşi  la data de 28.09.2011 a împlinit vârsta de 18 ani, se află în continuarea studiilor, fiind elev la cursuri de zi în clasa a XII a în cadrul Liceului Teoretic Ştefan cel Mare din Hârlău, apreciind că, în aceste condiţii, se impune obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa pe întreaga perioadă a studiilor, dar nu mai mult de vârsta de 26 ani.

De asemenea, reclamantul a precizat că tatăl său este angajat la SC E. M. SA-B., solicitând instanţei emiterea unei adrese la această societate pentru a comunica relaţii privind veniturile realizate de pârât.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.499 alin.3 Cod civil.

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, în acest sens anexând la cererea de chemare în judecată următoarele: adeverinţa nr.512/14.10.2011 emisă de L.-Hârlău ( fila 4), copie carte de identitate reclamant ( fila 5), copie certificat de naştere nr.433/05.10.1993 emis de P. o. H. ( fila 6), copie sentinţa civilă nr.1845/11.12.2000 a Judecătoriei Hârlău , astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr.1683/22.06.2001 a Tribunalului Iaşi ( filele 7-8), încheierea de îndreptare eroare materială din data de 15.05.2002 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosar nr.3063/2001 ( fila 9). Totodată, reclamantul a depus la dosar împuternicirea avocaţială nr.41/24.10.2011, precum şi chitanţa nr.134/14.10.2011 emisă de Cabinet de Avocat T. pentru suma de 150 lei reprezentând onorariu avocat-redactare acţiune stabilire pensie de întreţinere ( filele 10-11).

Pârâtul C. C., legal citat, a depus la dosarul cauzei, în termen procedural, întâmpinare, prin  care a solicitat admiterea acţiunii formulate, precizând că este de acord să plătească în continuare pensie de întreţinere celor doi copii, atât timp cât aceştia vor frecventa cursuri şcolare la zi.

Pârâtul a învederat, de asemenea, şi faptul că din căsătoria acestuia cu mama reclamantului, numita A. E., au rezultat doi copii, faţă de care pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere.

Pârâtul nu a invocat temeiul de drept al întâmpinării formulate.

În dovedire, acesta a anexat adeverinţa de salariat nr.407/11.11.2011 emisă de SC E. M. SA ( fila 17), solicitând ca la stabilirea pensiei de întreţinere, instanţa să aibă în vedere faptul că în lunile de iarnă activitatea unităţii la care acesta lucrează se restrânge.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul a precizat că nu se poate prezenta în instanţă la termenul de judecată din data de 25.11.2011, având în vedere faptul că lucrează în municipiul B..

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.167 alin.1 din Codul de pr.civ., a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinente, utile şi concludente pentru soluţionarea cauzei. Totodată, din oficiu, instanţa a dispus emiterea unei adrese la SC E. M. SA în vederea comunicării venitului net realizat de pârât în ultimele 6 luni, relaţiile solicitate fiind înaintate la dosarul cauzei ( fila 13).

Analizând materialul probator administrat  în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul C. M. C., născut la data de 28 septembrie 1993, este fiul pârâtului C. C., astfel cum rezultă din certificatul de naştere seria NX nr.555736 eliberat la data de 25.02.1999 de P. O. H. ( fila 6 dosar).

Astfel cum rezultă din adeverinţa de elev nr.512 din data de 14.10.2011, instanţa reţine că în prezent, reclamantul se află în continuarea studiilor, fiind înscris în clasa  a XII a de liceu, cursuri de zi, în cadrul L. T. "Ş. cel M. "din oraşul H., jud. I.

 Conform art. 516 alin.1 din Codul civil, obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă,între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege.

De asemenea, dispoziţiile art.499 alin.3 din Codul civil prevăd obligaţia legală a părinţilor de a-l întreţine pe copilul devenit major, dacă acesta se află în continuarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 ani.

Pentru a putea beneficia de pensie de întreţinere, este necesar ca persoana îndreptăţită la aceasta  să se afle în stare de nevoie, care,  în conformitate cu dispoziţiile art.499 alin.3 din Codul civil, este prezumată nu doar pe întreaga perioadă a minorităţii, ci şi în cazul copilului ajuns la vârsta majoratului şi care, aflându-se în continuarea studiilor, este asimilat de legiuitor cu o persoană aflată în  incapacitate de a munci.

Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază că reclamantul C. M. G., în vârstă de 18 ani, se află într-o stare de nevoie determinată de necesitatea satisfacerii unei cerinţe de ordin social, respectiv realizarea dreptului acestuia la instruire şcolară, prin finalizarea studiilor liceale pe care aceasta le urmează în prezent.

 Constatând existenţa dreptului reclamantului de a beneficia de pensie de întreţinere din partea tatălui acestuia, instanţa urmează a avea în vedere dispoziţiile art.527  din Codul civil, dispoziţii care prevăd stabilirea pensiei având în vedere nu doar nevoia celui care o cere, ci şi mijloacele materiale ale celui ce urmează a o plăti, ţinându-se  totodată cont şi de celelalte obligaţii ale debitorului întreţinerii.

În acest sens, instanţa reţine, astfel cum rezultă din conţinutul adresei nr.411 din data de 15.11.2011, faptul  că pârâtul C. C. realizează venituri în medie de 1175 lei lunar, fiind angajat în cadrul SC E. M. SA-B. ( fila 13 dosar).

 Din analiza adresei sus-menţionate, instanţa reţine că veniturile pârâtului astfel cum au fost menţionate mai sus se compun din salariul de bază, în cuantum de 630 lei lunar, la care se adaugă sumele de bani aferente orelor suplimentare prestate de pârât în cadrul unităţii în care acesta lucrează, în acest fel explicându-se cuantumul diferit al salariului încasat de acesta în ultimele 6 luni, în sensul existenţei unor diferenţe de la lună la lună, în funcţie de orele suplimentare prestate.

Având în vedere faptul că, în acord cu jurisprudenţa în materie, precum şi cu opiniile exprimate în doctrina de specialitate, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se iau în considerare veniturile nete realizate cu caracter de continuitate, categorie în care nu se includ sumele de bani realizate ca urmare a prestării de ore suplimentare, instanţa urmează a avea în vedere la stabilirea pensiei cuvenite reclamantului doar salariul de bază realizat de pârât, respectiv suma de 630 lei lunar.

De asemenea, instanţa constată că prin  sentinţa civilă nr.1845 din data de 11.12.2000 a Jud. Hârlău, astfel cum a fost modificată ca urmare a admiterii apelului prin decizia civilă nr.1683 din data de 22.06.2001 a Tribunalului Iaşi, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursului (fila 7-9 dosar),  pârâtul C. C. a fost obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 680.000 lei Rol atât în favoarea reclamantului, cât şi în favoarea celuilalt copil  al său,  respectiv minorul  C.  L.-C.,  născut la data de 17.08.1998, până la majoratul acestora.

Faţă de aceste aspecte, instanţa urmează a avea în vedere dispoziţiile art.529 alin.2 din Codul civil, conform cărora atunci când întreţinerea este datorată de părinte pentru doi copii, ea se stabileşte până la o treime din venitul său lunar net.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus- menţionate, ţinând cont şi de faptul că pârâtul acordă întreţinere şi minorului C. L.-C., instanţa va admite acţiunea formulată şi-l va obliga pe pârât la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantumul maxim admis de lege, respectiv suma de 142 (una sută patruzeci şi doi) lei lunar în favoarea reclamantului C. M. G., apreciind că  aceasta este în măsură să corespundă nevoilor reclamantului, având în vedere vârsta acestuia şi cheltuielile pe care le presupune întreţinerea şi educarea sa.

În ceea ce priveşte data de la care urmează a fi plătită pensia de întreţinere, instanţa apreciază că numai de la data introducerii cererii de chemare în judecată se poate prezuma că s-au ivit nevoile reclamantului şi, în consecinţă, va stabili obligaţia de plată a pensiei începând cu data introducerii acţiunii, respectiv  24.10.2011 şi până la data finalizării studiilor,  dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, conform art.499 alin.3 din Codul civil.

În baza art.274 C.pr.civ.,  instanţa va obliga pe pârâtul C. C. la plata către reclamant a  sumei de 150 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (respectiv onorariu avocat pentru redactare acţiune-conform chitanţei nr.134/14.10.2011 emisă de Cabinet Avocat T. D.)

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamantul C. M. G., domiciliat în oraş judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâtul C. C., domiciliat în comuna D. judeţul Iaşi.

Obligă pârâtul la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea reclamantului C. M. G., în cuantum de 142(una sută patruzeci şi doi) lei, începând cu data introducerii acţiunii (24.10.2011) şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 ani.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a  sumei de 150 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (respectiv onorariu avocat pentru redactare acţiune - conform chitanţei nr. 134/14.10.2011 emisă de Cabinet Avocat T. D).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11..2011.

Preşedinte,Grefier,

Domenii speta