Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3136 din 08.10.2013


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Caracal sub nr. 2882/207/2013, contestatorul S.C. NBS.R.L. în contradictoriu cu intimata Autoritatea …, Direcţia Judeţeană pentru …. Olt, a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat în principal, anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr.2472 emisă la data de 25.04.2013 de către Direcţia Regională … Craiova -Direcţia Judeţeană … Olt şi în subsidiar anularea popririi înfiinţate asupra conturilor bancare ale societăţii.

În fapt, se motivează că societatea contestatoare S.C. NBS.R.L. cu sediul în com. …, jud. Olt şi punct de lucru în comuna S…, jud. Olt. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate cod CAEN 4730, iar în ziua de 24.04.2013, la punctul de lucru din comuna S, jud.Olt unde societatea deţine un SKID de furnizare GPL auto s-au prezentat inspectorii aparţinând intimatei Direcţia Judeţeană .. Olt, care au solicitat avizele de funcţionare ale staţiei.

Precizează contestatoarea că, societatea deţinea toate acordurile şi avizele de funcţionare, iar în ceea ce priveşte avizul prevăzut de disp.art.20669 alin.6 din Legea nr.571/2003, era în procedura de obţinere al acestuia. Pentru lipsa acestui aviz contestatoarea a fost sancţionată şi s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea sumei de 342.199,51 lei reprezentând c/v combustibilului GPL comercializat până la momentul controlului.

Faptul că la data controlului, susţine contestatoarea că deţinea acest aviz nu era de natură a conduce imediat la aplicarea măsurilor asigurătorii având în vedere că lipsa de moment al acestuia nu conduce la nelegalitatea operaţiunilor financiar contabile ale acesteia.

Învederează, de asemenea faptul că, toate produsele comercializate de către contestatoarea erau evidenţiate în contabilitate, toate sumele datorate bugetului consolidat al statului, indiferent de titlu, au fost achitate întocmai şi la timp, astfel încât nu se poate pretinde existenţa unui prejudiciu care să justifice măsura complementară a confiscării prevăzută în art.2213 pct.3 litera a din Legea nr.571/2003.

Măsura confiscării, produselor găsite sau a confiscării sumelor rezultate din vânzarea acestor produse, este excesivă şi nelegală, în acelaşi timp având în vedere că din sumele obţinute s-au achitat c/v mărfurilor respective de la furnizori, s-au plătit impozitele datorate statului, s-au achitat salariile personalului, precum şi accesoriile fiscale datorate bugetului de stat, sumele rezultate astfel nemairegăsindu-se în contabilitatea societăţii ca disponibil financiar.

Măsurile asigurătorii contestate au fost instituite în temeiul disp.art.129 din OG 92/2003 fără a se face însă dovada că petenta ar avea intenţia de  sustrage, sau să ascundă ori să risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea debitelor.

Mai mult, procesul verbal de contravenţie nr. nr.76A seria ANV/200 nr.0092975 din 24.04.2013 a fost contestat, efectele acestuia fiind astfel suspendate potrivit disp.art.32 pct.3 din OG 2/2001.

Prin urmare, cum efectele titlului de creanţă sunt suspendate şi măsurile adiacente dispuse  în temeiul acelui act trebuie să urmeze acelaşi regim.

Cum suspendarea în materie fiscală are un regim derogator, măsura care se impune este aceea de a se admite contestaţia şi de a se dispune anularea deciziei atacate.

Mai arată că prin  decizia nr.2472/25.04.2013 au fost indisponibilizate prin aplicarea unui sechestru asigurător bunuri imobile aparţinând societăţii în cuantum de 109.122.42 lei, mărfuri de 80.696.71 lei şi creanţe ale societăţii contestatoare în cuantum de 355,954,86 lei, totalizând astfel suma de 545.773.99 lei, cu peste 200.000 lei peste suma datorată.

Prin urmare, organul fiscal, în mod nelegal, a dispus şi poprirea conturilor subscrisei deoarece cuantumul sumelor indisponibilizate prin sechestru asigurător depăşeşte cu mult suma pretinsă.

În plus, prin poprirea conturilor societăţii se ajunge la imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite deoarece societatea are contractate credite bancare în derulare iar garantarea acestor credite a fost făcută prin bunurile personale ale asociatului unic şi ale soţiei acestuia.

În subsidiar, dacă instanţa apreciază că măsurile asigurătorii sunt întemeiate, solicită doar desfiinţarea sau suspendarea popririlor înfiinţate asupra conturilor societăţii.

În drept invocă disp.art.148 alin.52 şi art. 148 alin.6 din OG 92/2003 şi solicită proba cu martori şi înscrisurile anexate.

În dovedirea contestaţiei formulate au fost depuse la dosar o serie de înscrisuri, precum: decizie de instituire a masurilor asiguratorii emisa la data de 25.04.2013, centralizatorul facturilor aferente perioadei feb. 2012-aprilie 2013, facturi fiscale, note de recepţie, jurnal pentru achiziţii fiscale.

Prin rezoluţia din 09.05.2013, cu ocazia verificării şi regularizării cererii în conf. cu art. 200 Cpc, instanţa a comunicat contestatoarei să semneze cererea de chemare în judecată, să arate dovezile pe care se sprijină fiecare capăt din contestaţie, să depună procesul verbal de contravenţie nr. 76 A seria  ANV/200 nr.0092975/24.04.2013 şi dovada contestării acestuia; să motiveze in drept primul capăt din contestaţia formulată şi să timbreze cu taxa judiciară de timbru in suma de 194 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

La data de 17.05.2013, contestatoarea a comunicat prin cererea depusă că din eroare s-a solicitat proba cu martori, solicitând proba cu acte şi  anexează copia certificată a procesului verbal de contravenţie nr. 76A seria ANV/200 nr.0092975 din 24.04.2013, certificatul emis cu privire la înregistrarea Dosarului nr.2874/207/2013 care are ca obiect „plângere contravenţională" formulată împotriva acestuia, precizand ca solicitarea de anulare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr.2472 emisă la data 5.04.2013 de către Direcţia Regională… Craiova-Direcţia Judeţeană pentru …. Olt se întemeiază pe două dispoziţii distincte, una în materie contravenţională, respectiv disp.art.32 pct.3 din OG 2/2001, iar celălalt temei de drept este dat de disp. art. 2 .1. şi 2.2. din Ordinul MFP nr.2605/2010 pentru instituirea procedurii de aplicare a măsurilor asiguratorii prevăzute de OG 92/2003. Depune şi dovada achitării taxei judiciare de timbru in suma de 194 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

În  fapt, precizează contestatoarea aceste măsuri asigurătorii au fost dispuse având la bază un proces verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, act ce se supune legii cadru în materie, respectiv OG2/2001, iar acest act normativ dispune că toate măsurile complementare sancţiunii amenzii se suspendă de drept prin contestarea actului sancţionator.

În  materie fiscală, decizia de instituire a măsurilor asigurătorii, se emite doar în situaţiile stricte şi enunţate de disp.art.2 din Ordinul 2605/2010, iar prezenta situaţie nu se regăseşte în reglementările mai sus indicate şi reproduce textul art.2 din Ordinul nr.2605/2010 pentru a se observa acest aspect:

2.1 Organul de control prevăzut la pct. 1.1 lit. a) poate dispune măsuri asigurătorii ori de câte ori sunt :ii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:

a)în urma constatării unor acte şi fapte care pot constitui infracţiuni de evaziune sau fraudă fiscală, în cazul cărora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit OG a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea ,32/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b)în situaţia în care au fost stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative ale de impunere;

c) în situaţia în care urmează să fie stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

d) dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;

e) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.

2.1.1. Măsurile asigurătorii dispuse vor fi duse la îndeplinire de organul de executare, în timpul acţiunii de control, împreună cu organul de control.

2.2. Organul de executare prevăzut la pct. 1.1 lit. b) poate dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii ori de câte ori sunt indicii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:

a)  înainte de existenţa posibilităţii legale de aplicare a măsurilor executorii;

b) dacă creanţele fiscale sunt individualizate şi înregistrate în evidenţa fiscală şi acestea fac obiectul unor lesniri la plată, potrivit legii;

c) după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;

d) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.

Este vădit faptul că organul de control, nefiind în situaţia prevăzută de art.2 pct.2.1.a aplicat ceste măsuri nelegal deoarece nu s-au constatat fapte ce pot constituii infracţiuni, nu au fost emise acte administrativ-fiscale de impunere ( care ar fi avut un alt regim de contestare), nu se stabilesc obligaţii fiscale :are să conducă la emiterea acte de impunere deoarece toate obligaţiile fiscale sunt achitate la zi aşa cum rezultă din actele pe care le depunem, nu există declanşată o procedură de atragere a răspunderii solidare { fiind inadmisibilă o astfel de procedură în materie contravenţională).

Mai mult, nu există dovezi pe baza cărora organul de control sau de executare să aprecieze iminenţa intenţiei de diminuare a patrimoniului sau de ascundere a bunurilor societăţii, aceasta fiind condiţia sine qua nou pentru instituirea acestor măsuri.

De asemenea, pentru punctul 2 al contestaţiei, solicită să fie  vedere disp.art.5.8 din ul nr.2605/2010 care stabileşte ordinea bunurilor debitorului ce urmează a fi indisponibilizate în limita % din debit.

Cum valoarea bunurilor indisponibilizate se ridică la suma de 545.773,99 lei cu peste 200.000 lei la suma indicată, măsura popririi conturilor subscrisei este nelegală şi excesivă conducând la blocarea taţii subscrisei.

Mai mult, nelegalitatea acestei măsuri se regăseste expres în textul art.5.12 din Ordinul 2605/2010: ,,Organul de control/organul de executare nu va dispune măsuri asigurătorii asupra bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute la pct. 5.8 în cazul în care acestea se încadrează în asigurarea atingerii limitei de 150% faţă de valoarea creanţei restante/stabilite/estimate."

Măsura popririi conturilor bancare este prevăzută la pct. h al art.5.8, suma necesară recuperării pretinsului prejudiciu fiind deja atinsă prin măsuri prevăzute la paragrafele anterioare.

La data de 25.06.2013, intimata Direcţia Regională ..Craiova a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţie la executare formulată de SC NBSRL împotriva Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 2472/25.04.2013 emisă de Direcţia … Olt, ca neîntemeiată şi anularea popririi înfiinţate asupra conturilor bancare ale societăţii, solicitând pe cale de consecinţă, menţinerea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii precum şi a măsurilor dispuse prin poprirea înfiinţată asupra conturilor bancare.

Intimata îşi întemeiază întâmpinarea în fapt şi în drept, arătând că în urma supravegherii fiscale efectuată în data de 19.04.2013 de o echipă de control din cadrul Direcţiei Judeţene … Olt s-a constatat că societatea SC NBSRL din com. …, jud. Olt la punctul de lucru din loc. S jud Olt, desfăşura activitate de comercializare en detail produse energetice, în speţă GPL auto, fără să deţină atestat de înregistrare privind comercializarea en detail de produse energetice.

Potrivit art. 221A3, alin. 3, lit. a şi c din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, societatea a fost sancţionată cu amendă contravenţională.

Astfel, SC NBSRL a încălcat dispoziţiile art. 206A69, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare „Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă, conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" coroborat cu Ordinul ANAF 2491/2010 pentru aprobarea procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro şi en detail produsele energetice prevăzute la art 206A16, alin. 3, lit a)- e) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.

Precizează că fapta încălcată constituie contravenţie prevăzută la art. 221A3, alin.2, lit. ş din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare „Următoarele fapte constituie contravenţii:

ş). desfăşurarea activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau en detail a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat- cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest sens în prezentul titlu" şi se sancţionează conform art. 221 ind 3, alin. 3, lit. a şi c din acelaşi cod „Contravenţiile prevăzute la alin. 2 se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu :

a).confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit. a)…ş);;

c). suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 - 3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro şi/sau en detail , pentru situaţiile prevăzute la lit. b), s), ş) şi t)."

Măsura confiscării produselor găsite, confiscarea sumelor rezultate din vânzarea acestor produse şi suspendarea activităţii de comercializare a produselor accizabile, pe o perioadă de 3 luni, este măsură prevăzută expres de lege indicată mai sus.

Precizează că petenta S.C. NBS.R.L., a comercializat produse energetice în afara cadrului legal din data de 03.02.2012 până în data de 16.04.2013, stabilindu-se suma de 342.199,51 lei reprezentând sumă rezultată din vânzări.

Învederează  instanţei de judecată faptul că, deşi contestatoarea SC NBSRL are două puncte de lucru unde desfăşoară activitate de comercializare en detail produse energetice - GPL, numai pentru punctul de lucru din loc. P deţine atestat de înregistrare. Menţionăm că, deşi petenta cunoştea legislaţia în vigoare, a desfăşurat activitate de comercializare ilegală pe o perioadă de aproximativ 14 luni.

În  conformitate cu Ordinul 2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de OG. nr. 92/2003 republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Judeţeană …Olt a întocmit Referatul Justificativ al măsurilor asigurătorii nr. 2471/25.04.2013 în baza căruia s-a întocmit Deciziei de Instituire a Măsurilor Asigurătorii nr. 2472/25.04.2013.

Decizia de Instituire a Măsurilor Asigurătorii nr. 2472/25.04.2013 a fost transmisă, în vederea punerii în executare, Direcţiei Regionale …Craiova Serviciul Juridic prin adresa nr. 2473/25.04.2013 pe care o anexează.

Necesitatea dispunerii măsurilor asigurătorii este motivată de posibilitatea ca SC NBSRL să îşi risipească, precum şi să facă obiectul unor proceduri de lichidare sau reorganizare, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea debitului stabilit în sarcina acesteia.

În temeiul art. 129 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată, cu modificările ulterioare, Direcţia Judeţeană … Olt a emis Decizia de Instituire a Măsurilor Asigurătorii nr. 2472/25.04.2013. „Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi/ sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă, ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea."

Prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 2472/25.04.201, s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii asupra construcţiilor, mobilier birouri, aparatură birotică, mărfuri deţinute de către contestatoare, aşa cum rezultă din Balanţa analitică la data de 31.03.2013, sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane aflate în balanţă la data de 31.03.2013 şi în extrasul de cont la data de 31.12.2012, precum şi pe conturile de disponibilităţi şi depozite deschise la BRD - Sucursala Slatina, BCR SA Slatina şi Banca Transilvania - Sucursala Slatina.

Menţionează, că faptic, conform procesului verbal nr. 01/26.04.2013 a fost pus sechestru asigurător pentru bunurile mobile - Sistem camere supraveghere - 2 buc. care se regăsesc în listele de inventariere ale firmei conform Deciziei de Instituire a Măsurilor Asigurătorii nr. 2472/25.04.2013, iar celelalte bunuri mobile prezente în listele de inventariere şi în balanţa de verificare la 31.03.2013, nu s-a pus sechestrul asigurător deoarece nu au putut fi identificate şi nu s-au prezentat documente, ceea ce a dus la instituirea de poprire asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi instituirea de popriri asigurătorii asupra conturilor societăţii deschise la cele trei bănci menţionate mai sus.

Intimata consideră, raportat la cele expuse că solicitarea contestatoarei de desfiinţare sau suspendare a popririlor înfiinţare asupra conturilor societăţii, este neîntemeiată.

Datorită faptului că societatea SC NBSRL a făcut plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 76A/24.04.2013, conform Certificatului de Grefă din data de 08.05.2013 eliberat de Judecătoria Caracal, se suspendă executarea în conformitate cu art. 32 alin. 3 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, creanţa autorităţii vamale nu mai este exigibilă, iar termenul de scadenţă se prelungeşte până la soluţionarea irevocabilă a plângerii contravenţionale; măsurile asigurătorii nu devin executorii şi se păstrează pe întreaga perioadă de soluţionare a plângerii contravenţionale.

De asemenea, precizează că, sechestrul asigurător asupra bunurilor ce aparţin debitorului , se aplică in conformitate cu pct. 5.8 din Ordinul nr. 2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală - „dispunerea şi/sau ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţei estimate.

In concluzie, pentru motivele de fapt şi de drept invocate mai sus, solicită respingerea contestaţiei formulată de S.C. NBS.R.L. împotriva deciziei de măsuri asigurătorii nr. 2472/25.04.2013 - în principal, iar în subsidiar menţinerea popririi înfiinţate asupra conturilor bancare ale societăţii.

Anexează la întâmpinare următoarele acte:  împuternicirea de reprezentare, procesul verbal ce constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 76A/24.04.2013; decizia de Instituire a Măsurilor Asigurătorii nr. 2472/25.04.2013; procesul verbal de Sechestru Asigurător pentru bunuri mobile nr. 01/26.04.2013; adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. 11366/29.04.2013 către Banca Română de Dezvoltare - Sucursala Slatina; adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. 11367/29.04.2013 către Banca Transilvania SA - Sucursala Slatina şi adresa de răspuns cu nr. 4558/13.05.2013; adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. 11368/29.04.2013 către Banca Comercială Română SA Slatina- Sucursala Slatina; adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţ nr. 11369/29.04.2013 către SC DDSlatina; adresa de înştiinţare cu privire la înfiinţarea popririlor asigurătorii nr. 11667/07.05.2013 către SC NBSRL; adresa nr. 12317/17.05.2013, procesul verbal încheiat în data de 26.04.2013; adresa de înaintare a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 2473/25.04.2013 către Direcţia Regională … Craiova.

La data de 03.07.2013, contestatoarea SC NBS.R.L. a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând instanţei admiterea contestaţiei la executare pentru considerentele arătate în cererea principală.

În şedinţa publică din 18.09.2013, instanţa având in vedere prev. art. 10 alin. 2 din OUG 74/2013 şi art. 23 alin. 1 din HG 520/2013 care prevede ca Direcţia Generală Regională a Finanţelor publice Craiova s-a înfiinţat prin transformarea acesteia şi prin fuziunea prin absorbţie a celorlalte direcţii regionale judeţene ale finanţelor publice din aria de competenţă printre care şi Direcţia Generala a Finanţelor Publice a jud. Olt, şi de asemenea pot. art. 10 alin. 5 din OUG 74/2013 şi art. 23 alin. 2 din HG nr. 520/2013, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova a preluat prin fuziune şi absorţie Direcţia Regională … Craiova şi Direcţiile Judeţene … Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea, a dispus introducerea in cauza in calitate de intimata pe Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatorul S.C. NBS.R.L. în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională a … - Bucureşti, Direcţia Regională … Craiova, Direcţia Judeţeană … Olt, a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat în principal, anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr.2472 emisă la data de 25.04.2013 de către Direcţia Regională … Craiova - Direcţia Judeţeană pentru …. Olt şi în subsidiar anularea popririi înfiinţate asupra conturilor bancare ale societăţii.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei rezulta faptul că petenta a fost sancţionata contravenţional de către intimata pe motiv că aceasta in ziua de 24.04.2013, la punctul de lucru din com. S, jud. Olt unde societatea deţine un SKID de furnizare GPL auto a fost depistată fără a deţine avizul ( atestat de înregistrare privind comercializarea en detail de produse energetice), fiind sancţionată in baza art. 221 ind. 3 alin. 3 lit. a şi c din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea instanţa constata faptul că prin Decizia nr. 2472/25.04.2013 au fost indisponibilizate prin aplicarea unui sechestru asigurator, bunuri imobile aparţinând societăţii in cuantum de 109.122,42 lei, mărfuri de 80.696,71 lei şi creanţe în cuantum de 355.954,86 lei.

Deşi, contestatoarea S.C. NBS.R.L a invocat in motivarea contestaţiei faptul că aceasta nu deţinea la data controlului avizul sus menţionat, iar acest aspect nu putea conduce la aplicarea masurilor asiguratorii, şi în consecinţa lipsa de moment al acestui aviz nu conduce la nelegalitatea operaţiunilor financiar contabile ale acesteia, motivaţia nu poate fi reţinută, deoarece aşa cum prevăd disp. art. 206 ind. 68 alin. 6 din legea nr. 571/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu completări şi modificări - operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice printre care şi gaz petrolier lichefiat sunt obligaţi sa se înregistreze la autoritatea competenta, conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor prev. de lege, iar in conf. cu Ordinul nr. 2605/2010 pentru aprobarea procedurii de aplicare efectiva a măsurilor asiguratorii prev. de OG nr.92/2003, intimata, a întocmit în mod legal Referatul Justificativ al măsurilor asiguratorii nr. 2471/25.04.2013, în baza căruia s-a întocmit Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 2472/25.04.2013.

Instanţa a luat act de faptul că Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 2472/25.04.2013, a impus conform dispoziţiilor legale emiterea acesteia, existând posibilitatea ca petenta contestatoare să-şi risipească patrimoniul, intimata având obligaţia sa ia măsuri asiguratorii asupra construcţiilor, mobilier, birouri, aparatură birotică, mărfuri deţinute de către contestatoare, aşa cum rezultă din Balanţa Analitică la data de 21.03.2013, sume urmăribile datorate cu orice titlu de către terţe persoane debitorului, precum şi poprire pe conturile de disponibilităţi şi depozite deschise la BRD Sucursala Slatina, BCR Sucursala Slatina şi Banca Transilvania Sucursala Slatina.

Faptic, prin procesul verbal nr. 1/26.04.2013 a fost pus sechestru asigurator pe bunuri mobile, sistem camere supraveghe 2 bucăţi, s-a instituit poprire asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi asupra conturilor societăţii deschide la cele trei bănci menţionate mai sus.

Potrivit actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi dispoziţiilor legale în materie, instanţa retine ca nefondata si susţinerea contestatoarei in sensul anulării popririi înfiinţate asupra conturilor bancare ale societăţii, ca urmare a faptului că aceasta a contestat procesul verbal de contravenţie nr. 76A/24.04.2013, vis a vis de dispoziţia că prevederile art. 32 alin. 3 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, suspendă executarea.

Retine instanţa faptul că, prin luarea unor asemenea măsuri asiguratorii, nu sunt considerate de iure ca şi executate acestea, ele devenind executorii în momentul în care procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emis pe numele contestatoarei va deveni un titlu executoriu definitiv, care să impună punerea sau nu în executare, în funcţie de soluţia ce se va adopta de către instanţa în dosarul nr. 2874/207/2013, înregistrat pe rolul Judecătoriei Caracal.

Astfel, până la data la care procesul verbal de contravenţie ce a fost contestat, va deveni titlul executoriu definitiv, instanţa constată faptul că această creanţă a autorităţii vamale nu este exigibilă, iar termenul de scadenţă al acesteia se prelungeşte până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 2874/207/2013, măsurile asiguratorii în mod legal şi temeinic urmând sa se păstreze pe întreaga perioada de soluţionare a acesteia cauzei, nedevenind executorii.

Instanţa retine faptul că măsurile asiguratorii vor putea fi ridicate de către organul de control, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emisa de organul care le-a dispus, numai în situaţia in care creanţa estimată nu mai există, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asiguratorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prev. de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal, precum şi în alte condiţii prev. de lege.

Deci, măsurile asiguratorii dispuse  vor rămâne suspendate, ca şi executarea acestora în conf. cu art. 32 alin. 3 din OUG nr. 2/2001, până la data la care creanţa intimatei va deveni exigibilă, ceea ce nu justifică anularea unor asemenea măsuri asiguratorii de către instanţă pe calea contestaţiei la executare, care oricum nu poate pune în discuţie probleme privind fondul cauzei, aspecte ce vor fi discutate  în contestaţia formulată împotriva procesului verbal de contravenţie ce priveşte atât sancţiunea principală aplicată, cât şi pedepsele complementare.

Pe de altă parte, instanţa apreciaza că aceste sancţiuni complementare au fost aplicate în funcţie de natura şi de gravitatea faptei, astfel că în mod legal şi temeinic, intimata,  a trecut la aplicarea acestora, mai mult aceasta cunoscând condiţiile in care poate comercializa en detail de produse energetice, deoarece mai deţine încă un punct de lucru în localitatea P, activitatea pe care o defăşoară ca urmare a deţinerii atestatului de înregistrare care să-i permită comercializarea unor asemenea produse. Mai mult, fapta savarsita de catre contestatoare constituie contravenţie prev. de art. 221 ind.3 alin. 2 lit ş din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi care constituie contravenţii: desfăşurarea activitătilor de comercializare in sistem angro şi en detail a produselor energetice: benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat, cu nerespectarea obligatiilor prevazute în acest sens în prezentul titlu.

În consecinţă, având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa urmează să  respingă  contestaţia la executare formulată de S.C. NBS.R.L în contradictoriu cu intimata Direcţia Regională a … Craiova, ca nefondată.

Postat 31.10.2013