Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Hotărâre 241/CA/2010 din 18.03.2010


Capacitatea de folosinţă a unei persoane juridice, constând în aptitudinea acesteia de a avea drepturi şi obligaţii juridice, se pierde doar odată cu încetarea acesteia prin comasare, divizare totală sau dizolvare, cu consecinţa radierii acesteia din Registrul Comerţului

Prin sentinţa nr. 241/CA/2010, Tribunalul Bihor a respins cererea reclamantei, reţinând că reclamanta este o societate comercială care de la data constituirii şi până la data adoptării hotărârii asociatului unic nr. 01/ 14.05.2005, prin care s-a dispus " deschiderea procedurii de dizolvare fără lichidare şi radiere a societăţii din Registrul Comerţului", nu a realizat activitate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. 2, 3 şi 4 şi art. 34. alin. 15 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, modificate şi completate prin art. 32 din Cap.V din OUG 34/ 2009, în cazul în care impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri corespunzătoare la data de 31 decembrie a anului precedent, contribuabilii sunt obligaţi la plata acestui impozit minim începând cu luna mai 2009.

În considerarea acestor dispoziţii legale, prin dispoziţia nr.78197/09.09.2009 si decizia de impunere nr.1243/09.09.2009, serviciul de inspecţie fiscala al pârâtei a dispus sa vireze la bugetul de stat impozitul minim aferent trimestrului II 2009 in întregime si a majorărilor de întârziere, respectiv pentru luna iunie 2009 si pana la data radierii efective a societăţii

Apărarea reclamantei în sensul că societatea nu mai poate avea calitatea de contribuabil şi în consecinţă, nu datorează impozit forfetar pe luna iunie 2009,  nu este întemeiată , întrucât prin încheierea nr. 6243/22.05.2009 s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, a hotărârii asociatului unic nr. 01/ 14.05.2005, fapt recunoscut şi de contestatoare care arată că s-a dispus " deschiderea procedurii de dizolvare fără lichidare şi radiere a societăţii din Registrul Comerţului", procedura finalizându-se prin încheierea nr. 9579/17.07.2009, existentă în copie la dosarul cauzei, prin dizolvarea societăţii comerciale începând cu data de 15.07.2009.

Este de ştiut că capacitatea de folosinţă a unei persoane juridice, constând în aptitudinea acesteia de a avea drepturi şi obligaţii juridice, se pierde doar odată cu încetarea acesteia prin comasare, divizare totală sau dizolvare, cu consecinţa radierii acesteia din Registrul Comerţului.

Referitor la criticile aduse  Dispoziţiei de măsuri nr. 78197/ 09.09.2009 pe care reclamanta o consideră ca fiind lovită de nulitate pe motiv că nu corespunde motivul de fapt cu temeiul de drept, făcând referire la art. 18 alin. 2, 3 şi 4 din legea 571/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare, se reţine că organele de inspecţie fiscală au procedat corect şi legal în întocmirea acesteia, precizându-se motivul de fapt că societatea nu a calculat, înregistrat şi virat la bugetul de stat impozitul minim aferent trimestrului II (luna iunie) 2009, în conformitate cu prevederile art. 18 alin.2, 3 şi 4 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, stipulate în Dispoziţia de măsuri la pct. 1.5 temei de drept.

Faţă de cele reţinute , instanţa, apreciază ca nefiind întemeiată cererea reclamantei, astfel că o va respinge, ca atare.

Hotărârea a rămas irevocabilă prin nerecurare