Acordarea tichetelor de masă funcţionarilor publici este stabilită prin norme legale cu caracter dispozitiv, iar nu imperativ şi astfel, acordarea tichetelor de masă apare ca o facultate în sarcina autorităţilor publice şi nu ca o obligaţie a acestora.

Sentinţă civilă 129/2008 din 13.11.2009


Contencios administrativ.

Sentin civil?

Îndemniza?ii

 

 Acordarea tichetelor de mas? func?ionarilor publici este stabilit? prin norme legale cu caracter dispozitiv, iar nu imperativ ?i astfel, acordarea tichetelor de mas? apare ca o facultate în sarcina autoritilor publice ?i nu ca o obliga?ie a acestora.

 

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, sent. 129/2008 nepublicat?)

 

 Prin ac?iunea în contencios administrativ reclamanta R. O. în calitate de func?ionar public, a chemat în judecat? pe pârâta C.J.P. Bistri?a-N?s?ud, solicitând obligarea acesteia la plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea tichetelor de mas? de care trebuia s? beneficieze în temeiul Legii nr. 142/1998, începând cu data de 01.01.2007 pân? în prezent, sum? actualizat? cu indicele de infla?ie de la data na?terii dreptului pân? la data plii efective.

 Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, tribunalul re?ine faptul c? reclamanta are calitatea de func?ionar public, ca angajat al C.J.P. Bistri?a-N?s?ud ?i de la data angaj?rii pân? în prezent nu a beneficiat de tichete de mas?, a?a cum reiese ?i din întâmpinarea formulat? de pârât?.

 Din prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas?, rezult? c? func?ionarii publici pot primi o aloca?ie individual? de hran?, acordat? sub forma tichetelor de mas?, iar în alin. 2 al aceluia?i articol de lege este prev?zut c? tichetele de mas? se acord? în limita prevederilor bugetului de stat, sau, dup? caz, al bugetelor locale, pentru unitile din sectorul bugetar ?i în limita bugetelor de venituri ?i cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

 A?a fiind, acordarea tichetelor de mas? func?ionarilor publici este stabilit? prin norme legale cu caracter dispozitiv, iar nu imperativ ?i astfel acordarea tichetelor de mas? apare ca o facultate în sarcina autoritilor publice ?i nu ca o obliga?ie a acestora.

 A?a cum s-a mai ar?tat tichetele de mas? se acord? în limita prevederilor bugetului de stat sau, dup? caz, ale bugetelor locale, pentru unitile din sectorul bugetar ?i în limita bugetelor de venituri ?i cheltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori, ceea ce înseamn? c? Legea nr. 142/1998 nu instituie o egalitate de tratament juridic în acordarea de tichete de mas? pentru to?i salaria?ii. În acest sens, trebuie men?ionat c? în art. 2 din Normele de aplicare ale Legii nr. 142/1998, aprobate prin HG nr. 5/1999, se prevede c? angajatorii împreun? cu organiza?iile sindicale legal constituite sau cu reprezentan?ii sindicatelor, dup? caz, vor stabili prin contracte colective de munc? clauze privind acordarea aloca?iei individuale de hran? sub forma tichetelor de mas?, în timp ce pentru institu?iile publice, dispozi?iile art. 5 din acelea?i norme prev?d c? tichetele de mas? pot fi acordate în limita sumelor prev?zute distinct cu aceast? destina?ie în bugetele de venituri ?i cheltuieli aprobate potrivit legii fiec?rui ordonator de credite, la articolul bugetar „Tichete de mas?”.

 În legile bugetului de stat anuale de dup? intrarea în vigoare a Legii nr. 142/1998 nu au fost cuprinse cheltuieli pentru acordarea tichetelor de mas?. Mai mult, prin acelea?i legi, respectiv art. 49 alin. 3 din Legea nr. 743/2001, art. 39 alin. 4 din Legea nr. 507/2003, art. 40 din Legea nr. 511/2004 ?i art. 24 din Legea nr. 379/2005 s-a interzis institu?iilor publice, indiferent de sistemul de finan?are ?i subordonare, cu excep?ia institu?iilor finan?ate integral din venituri proprii, s? aprobe sume pentru acordarea tichetelor de mas?.

 Prin urmare, pârâta nu putea în mod legal s? depun? diligen?e pentru includerea în bugetul de stat a unor sume destinate tichetelor de mas?, astfel c? sus?inerile reclamantei, conform c?rora pârâta nu ar fi depus diligen?ele necesare pentru cuprinderea în bugetul de stat a unor sume destinate tichetelor de mas? sunt neîntemeiate.

 Este adev?rat c? potrivit art. 29 alin.2 (devenit ulterior art. 31 alin. 2) din Legea nr. 188/1999, pe lâng? salariu, func?ionarii publici beneficiaz? de prime ?i alte drepturi salariale, în condi?iile legii. Conform alin. 3 din acela?i articol de lege, salarizarea func?ionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru func?ionarii publici.

 Prin OUG nr. 245/2000 a fost reglementat? stabilirea sistemului de salarizare pentru func?ionarii publici, inclusiv pentru cei care au statute proprii, aprobate prin  legi speciale, în m?sura în care acestea nu dispun altfel, în art. 20 fiind prev?zut c? func?ionarii publici beneficiaz? de tichete de mas? potrivit legii, îns? aceast? ordonan s-a putut aplica doar în perioada 1 martie – 13 decembrie 2001, deoarece prin Legea nr. 725/2001, ordonan?a a fost respins?.

 Prin OG nr. 6/2007 s-au stabilit unele m?suri de reglementare a drepturilor salariale ?i alte drepturi ale func?ionarilor publici pân? la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ?i alte drepturi ale func?ionarilor publici, precum ?i cre?terile salariale care se acord? func?ionarilor publici în anul 2007, dar nici în acest act normativ nu se prevede acordarea tichetelor de mas? func?ionarilor publici.

 În concluzie, se re?ine c? în condi?iile în care în bugetul de stat nu sunt incluse sume destinate tichetelor de mas?, iar în actele normative privind salarizarea ?i alte drepturi salariale ale func?ionarilor publici nu se prevede acordarea tichetelor de mas?, tichetele de mas? nu pot fi acordate ?i prin urmare tribunalul va respinge ac?iunea reclamantei ca neîntemeiat? (judec?tor G?lan Dumitru).