Din dispoziţiile art. 1 şi 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, art. 166 alin. 1 şi art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii, rezultă că dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale se prescrie în termen de 3 ani d...

Sentinţă civilă 670/CA/2008 din 13.11.2009


Contencios administrativ.

Sentin civil?

Îndemniza?ii

 

 Din dispozi?iile art. 1 ?i 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip?ia extinctiv?, art. 166 alin. 1 ?i art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii, rezult? c? dreptul la ac?iune cu privire la drepturile salariale se prescrie în termen de 3 ani de la data na?terii drepturilor.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, sent. 670/CA/2008, nepublicat?)

Prin ac?iunea în contencios administrativ reclamanta P. F. a chemat în judecat? pe pârâ?ii D.J.S. Bistri?a-N?s?ud ?i I.N.S. Bucure?ti, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a, s? oblige pârâ?ii la acordarea ?i plata c?tre reclamant? a drepturilor b?ne?ti reprezentând sporul de confiden?ialitate pentru perioada 2005-2008, constând în 15% din salariul lunar de baz?, sume actualizate raportat la rata infla?iei pân? la data achit?rii efective a acestor sume, precum ?i în continuare a acestor drepturi b?ne?ti, drepturile b?ne?ti reprezentând contravaloarea aloca?iei individuale de hran? (tichete de mas?) aferente anilor 2001 – 2007 ?i în continuare, cu obligarea pârâ?ilor la plata cheltuielilor de judecat?, în func?ie de pozi?ia acestora.

 Analizând actele ?i lucr?rile dosarului tribunalul re?ine c? potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedur? civil?, instan?a se va pronun?a mai întâi asupra excep?iilor de procedur? ?i asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii ?i în considerarea acestor prevederi legale instan?a a pus în discu?ie excep?iile ridicate prin întâmpin?rile pârâ?ilor, apreciind ca neîntemeiate excep?ia neparcurgerii procedurii prealabile prev?zute de art. 7 din Legea nr. 554/2004 ?i constatând ca fiind r?mas? f?r? obiect excep?ia lipsei timbrajului, ridicate de cei doi pârâ?i. De asemenea, se constat? c? este neîntemeiat? excep?ia lipsei calitii procesuale pasive, ridicat? de pârâtul I.N.S.

În consecin, excep?iile mai sus ar?tate vor fi respinse.

În ce prive?te excep?ia prescrip?iei par?iale a dreptului la ac?iune, ridicat? de ambii pârâ?i, tribunalul o consider? ca fiind întemeiat? ?i prin urmare o va admite, a?a cum se va ar?ta în cuprinsul sentin?ei.

Astfel, în ce prive?te excep?ia neparcurgerii procedurii prealabile, se re?ine c? potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, procedura prealabil? trebuie îndeplinit? în cazul în care este atacat un act administrativ unilateral, ori, în cauz?, obiectul ac?iunii reclamantei prive?te drepturi salariale, ?i prin urmare, reclamanta nu era obligat? s? parcurg? procedura prealabil?, prev?zut? de art. 7 din Legea nr. 554/2004, mai înainte de introducerea ac?iunii în justi?ie.

Este adev?rat c? reclamanta nu a achitat taxele de timbru anticipat, conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, acestea fiind stabilite ulterior, respectiv la primul termen de judecat? ?i cum, reclamanta a în?eles s? le achite ?i le-a achitat în cuantum de 4 lei în privin?a taxei judiciare de timbru ?i în valoare de 0,3 lei în ce prive?te timbrul judiciar, excep?ia lipsei timbrajului, ridicat? de cei doi pârâ?i, a r?mas f?r? obiect ?i va fi respins?.

În condi?iile în care I.N.S., organ de specialitate al administra?iei publice centrale în subordinea Guvernului, organizeaz? ?i coordoneaz? statistica oficial? în România, fiind ?i ordonator primar de credite, iar direc?iile jude?ene de statistic?, potrivit art. 2 alin. 3 din O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, sunt în subordinea I.N.S., acesta asigur? fondurile necesare, inclusiv cele pentru plata drepturilor salariale, unitilor din subordinea sa. Astfel, se g?se?te ca neîntemeiat? excep?ia lipsei calitii procesuale pasive, ridicat? de pârâtul Institutul Na?ional de Statistic?.

Din dispozi?iile art. 1 ?i 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip?ia extinctiv?, art. 166 alin. 1 ?i art. 283 alin. 1 lit. c din Codul muncii, rezult? c? dreptul la ac?iune cu privire la drepturile salariale se prescrie în termen de 3 ani de la data na?terii drepturilor.

Cum, în cauz?, prin ac?iunea reclamantei se pretinde plata sporului de confiden?ialitate pentru perioada 2005-2008 ?i în continuare, precum ?i plata contravalorii aloca?iei individuale de hran? (tichete de mas?) aferent? anilor 2001-2007, în condi?iile în care ac?iunea reclamantei a fost introdus? în data de 18.02.2008, având în vedere dispozi?iile legale mai sus men?ionate, dreptul la ac?iune al reclamantei, în privin?a drepturilor salariale pretinse, este prescris pentru perioada anilor 2001 – 17 februarie 2005 ?i astfel, excep?ia prescrip?iei ridicate de cei doi pârâ?i este întemeiat? ?i va fi admis? (judec?tor G?lan Dumitru)..