Acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare bibliotecarilor din învăţământ, în ipoteza dovedirii condiţiilor prevăzute de art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002

Decizie 382 din 30.05.2007


Acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare bibliotecarilor din învăţământ, în ipoteza dovedirii condiţiilor prevăzute de art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002

Decizia nr. 382 din 30 mai 2007

Prin sentinţa civilă nr. 319 din 7 februarie 2007, Tribunalul Iaşi respinge acţiunea reclamantei B.I. în contradictoriu cu I.S.J. – Iaşi.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că reclamanta B.I. este angajata Grupului Şcolar „M.B.” – Paşcani, în funcţia de bibliotecar.

În fişa postului se menţionează că bibliotecarul asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate; îi deprinde pe elevi cu folosirea cataloagelor, consultarea lucrărilor de referinţă, selectarea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi în cercurile şcolare, examene, concursuri, olimpiade; orientează lectura elevilor.

Funcţia de bibliotecar este prevăzută în art. 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic la funcţii didactice auxiliare. Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face în conformitate cu dispoziţiile statutului personalului didactic.

În Legea nr. 334, art. 51 pct. 3 se prevede că personalul din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni, şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază.

Reclamanta nu întruneşte condiţiile prevăzute în textul de lege menţionat pentru acordarea sporului de 15%.

Astfel, reclamanta nu ocupă un post de bibliotecar cu atribuţii ce prevăd deplasarea la domiciliul împrumutatului.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta B.I., considerând-o nelegală şi netemeinică şi susţinând că instanţa de fond a aplicat greşit legea.

Motivează recurenta că trebuie să beneficieze de sporul de 15% pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, întrucât îndeplineşte condiţiile prevăzute în acest sens de Legea bibliotecilor.

I.S.J. – Iaşi a solicitat respingerea recursului, arătând că salariile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite potrivit Legii nr. 154/1998, iar sporurile salariale pentru munca desfăşurată în condiţii deosebite sunt stabilite prin Statutul personalului didactic şi prin contractele colective de muncă, potrivit art. 236 alin. 4 din Legea nr. 53/2003.

Bibliotecarii din sistemul de învăţământ primesc un spor de fidelitate şi un spor pentru suprasolicitare neuropsihică, care compensează sporul de 15% (sporul de suprasolicitare neuropsihică fiind de 3% pentru fiecare treaptă de salarizare).

M.E.C. -  emite, la fiecare majorare de salariu, o metodologie de calcul. Pentru aplicarea O.G. nr. 4/2006, în anexele 3 A şi 3 B, la calculul drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar, Ministrul Educaţiei şi Cercetării a emis Ordinul nr. 3541 din 4 aprilie 2006, dar nu a stabilit alte sporuri de salariu pentru personalul didactic auxiliar, afară de cele prevăzute în statutul personalului didactic.

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, a reţinut că recursul este fondat în baza dispoziţiilor art. 304 pct. 9 C. pr. civ. şi, conform art. 312 teza 1 C. pr. civ., l-a admis pentru următoarele considerente:

Reclamanta B. I., bibliotecar în cadrul Grupului Şcolar „M.B.” – Paşcani, solicită obligarea I.S.J. – Iaşi la plata sporului de 15 % prevăzut de art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002.

Din coroborarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul personalului didactic cu dispoziţiile art. 44 alin. 3 din Legea nr. 334/2002 - legea bibliotecilor – rezultă că bibliotecarii din bibliotecile şcolare (cazul recurentei B.I.) sunt personal didactic auxiliar şi beneficiază de toate drepturile salariale reglementate de Legea nr. 128/1997. Acest act normativ constituie lege specială în materia salarizării personalului didactic auxiliar în raport de Legea nr. 334/2002.

Sporul de 15 % din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, cerut de recurentă, nu este reglementat în Legea nr. 128/1997, ci doar în Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

Este de principiu că, în măsura în care legea specială nu face referire expresă la anumite drepturi, ea se completează cu norma generală.

În acest context, recurenta B.I. poate fi beneficiara sporului de 15 % pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002.

Potrivit acestui articol, „personalul din biblioteci care lucrează în depozit de carte (...) sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate, beneficiază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de un spor de până la 15 % din salariul de bază, care face parte din acesta”.

Din fişa postului (pct. 9) (fila 18 dosar) se reţine că recurenta B.I. asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate.

Curtea constată, astfel, că recurenta îndeplineşte cerinţele art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002.

Prin consecinţă, I.S.J. – Iaşi are obligaţia de a-i plăti recurentei sporul de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare pentru ultimii 3 ani, aşa după cum s-a solicitat prin cererea introductivă.