Contestatoarea nu a fost convocată adecvat şi nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă în sensul impus de legiuitor şi aceasta pentru că după cum s-a reliefat contestatoarea nu a fost convocată corespunzător, în scris, cu indicarea expre...

Sentinţă civilă 414/R/2009 din 11.03.2010


Drept civil

Sentinţă civilă

Executare silită

Contestatoarea nu a fost convocată adecvat şi nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă în sensul impus de  legiuitor şi aceasta pentru că după cum s-a reliefat contestatoarea nu  a fost convocată corespunzător, în scris, cu indicarea expresă a obiectului convocării şi cu o anumită perioadă de timp înainte de data efectuării cercetării disciplinare, suficientă pentru a-şi pregăti apărarea intereselor.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., sent. nr. 414/R/11 noiembrie 2009, nepublicată)

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. de mai sus contestatoarea B. D. a chemat în judecată pe intimata SC P.F.C. SA Bistriţa solicitând anularea Deciziei nr. 2/28.02.2009 prin care i-a fost desfăcut contractul  de muncă în baza art. 61 lit. A Codul muncii, să se dispună reintegrarea sa în funcţia ocupată anterior emiterii acestei decizii, sau într-un alt post cu atribuţii similare, să se dispună obligarea pârâtei la plata tuturor drepturilor salariale începând cu data menţionată şi până la integrarea pe postul ocupat anterior cu toate  indexările, majorările şi  actualizările de care ar fi beneficiat dacă  ar fi lucrat.  A mai solicitat obligarea  pârâtei  să-i  achite  indemnizaţia proporţională concediului de odihnă corespunzător pentru perioada lucrată, precum şi obligarea pârâtei la plata sumei  de  10.000 lei  daune  morale.

Analizând actele  şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea a fost angajată în baza  unui contract individual de muncă la societatea  intimată în funcţia de  consilier economist. În data de 26.02.2009 la sediul societăţii s-a întocmit procesul-verbal pentru cercetare disciplinară prealabilă semnat de administratorul societăţii intimate, de 4 martori, salariaţi ai societăţii, fără a fi semnat de contestatoare. În acest înscris se  menţionează că  reclamanta a fost convocată verbal în şedinţă cu toţi  salariaţii firmei în vederea clarificării situaţiei acesteia şi  s-a consemnat că  aceasta ar  fi divulgat unor terţe persoane din afara firmei informaţii  strict confidenţiale. În acelaşi proces-verbal se precizează că angajata a formulat apărări în sensul că nu şi-a dat  seama că datele transmise sunt cu  caracter confidenţial şi nici că nu  avea voie să  divulge  informaţii  despre clienţii societăţii ori despre situaţiile lor financiare ori despre planurile acestora pentru dezvoltarea afacerii sau sumele pe care le încasează firma de  consultanţă pentru realizarea proiectului în vederea accesării fondurilor europene.

 În aceiaşi dată  s-a încheiat de către administratorul intimatei decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare  în care s-a consemnat că începând cu data de  28.02.2009 se va dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzută  de art. 264 lit- f Codul muncii, respectiv desfacerea contractului de muncă al contestatoarei, reţinându-se ca temei  de  fapt divulgarea de informaţii confidenţiale de către aceasta  la terţe persoane şi nerespectarea regulilor, regulamentelor şi procedurilor interne disciplinare.

În aceiaşi dată de 26.02.2009 societatea a încheiat un înscris adresat contestatoarei prin care aceasta era anunţată că s-a propus aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzută  de art. 264 lit- f  coroborat cu  art. 61 lit. A Codul muncii, respectiv desfacerea contractului individual de muncă pe motivul divulgării unor date legate de clienţi unor terţe persoane, date care erau confidenţiale. În acelaşi înscris se prevede că în vederea clarificării situaţiei contestatoarei  este  invitată la aceiaşi dată la sediul  societăţii la  o  şedinţă cu toţi salariaţii firmei şi că  acest  înscris constituie convocare în vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile potrivit art. 267 Codul muncii.

Ulterior în data de 28.02.2009 a fost încheiată  dispoziţia nr. 2 de către reprezentantul  societăţii intimate prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă  al contestatoarei în temeiul art. 61 lit. a din Legea  nr. 53/2003, ţinând seama de decizia  nr. 2/28.02.2009.

Probatoriul testimonial administrat  a reliefat faptul că întrucât contestatoarea a avut  o convorbire pe internet, în sistem messenger cu o terţă persoană, ocazie cu care ar fi divulgat anumite  informaţii considerate confidenţiale de către administratorul societăţii intimate referitoare la anumiţi clienţi în legătură cu fonduri europene, încălcând astfel obligaţia de confidenţialitate asumată,  în data de 26 .02.2009 a avut loc o şedinţă de faţă cu  toţi salariaţii societăţii ce erau atunci prezenţi, iar administratorul intimatei i-a adus la cunoştinţă  învinuirea respectivă contestatoarei, i-a solicitat poziţia, aceasta a refuzat să semneze  înscrisurile întocmite de reprezentanţii intimatei şi i s-a spus verbal că urmează  a fi concediată pentru divulgarea de  informaţii confidenţiale.

Este de  precizat faptul că în data de 26.02.2009 contestatoarea fost prezentă şi  a susţinut proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere conform înscrisului eliberat de Serviciul public comunitar Regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor Bistriţa-Năsăud.

Potrivit disp. art. 267 Codul muncii sub sancţiunea  nulităţii  absolute nici o măsură  disciplinară, cu  excepţia avertismentului  scris nu poate fi dispusă numai înainte de efectuarea  unei  cercetări  disciplinare prealabile. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile salariatul va fi convocat în scris de către persoana  împuternicită  de  angajator să realizeze cercetarea, precizându-se  obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Potrivit disp. art. 268 alin. 2 Codul muncii sub sancţiunea  nulităţii absolute decizia de sancţionare trebuie să cuprindă descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de  muncă aplicabil care a fost încălcată de salariat, motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului, temeiurile de drept în baza cărora sancţiunea disciplinară de aplică.

În cauza de faţă, tribunalul,  având în vedere aceste dispoziţii legale imperative, statuează că raportat la probatoriul administrat, contestatoarea nu a fost convocată adecvat şi nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă în sensul impus de  legiuitor şi aceasta pentru că după cum s-a reliefat contestatoarea nu  a fost convocată corespunzător, în scris, cu indicarea expresă a obiectului convocării şi cu o anumită perioadă de timp înainte de data efectuării cercetării disciplinare, suficientă pentru a-şi pregăti apărarea intereselor. Se constată că a fost întocmită, formal, în aceeaşi zi cu data cercetării disciplinare prealabile, o convocare scrisă a contestatoarei, cu toate că în procesul verbal încheiat se menţionează că ar fi convocată verbal, nelegal raportat la prevederile legale imperative anterior evocate.Tribunalul consideră nelegală şi modalitatea de desfăşurare a procedurii cercetării prealabile sub aspectul participării tuturor salariaţilor prezenţi la sediul intimatei la data respectivă, pentru că din interpretarea gramaticală şi teleologică a art.267 Codul muncii la această procedură ar trebui să participe doar persoana împuternicită în scris din partea angajatorului, iar nu toţi salariaţi prezenţi, tocmai pentru a avea posibilitatea cel cercetat să-şi prezinte apărările necesare fără a se simţi eventual stingherit de prezenţa altor salariaţi, în afară de situaţia în care cel ce era cercetat ar fi cerut să fie asistat de un singur reprezentant al salariaţilor, ceea ce nu s-a dovedit în cazul de faţă.

Tribunalul consideră nelegală modalitatea de efectuare a acestei proceduri de cercetare prealabilă deosebit de importantă pentru a se realiza respectarea dreptului la apărare al salariatului, pentru  a se evita concedierile abuzive, astfel încât urmează  a se aplica sancţiunea anume prevăzută de legiuitor pentru actul de sancţionare disciplinară nelegal întocmit, respectiv nulitatea absolută a dispoziţiei  de desfacere a contractului individual de muncă al reclamantei.

Având în vedere aceste considerente tribunalul va admite în parte contestaţia formulată, va constata nulitatea absolută a dispoziţiei  nr.2/2009 de desfacere a contractului individual de muncă al reclamantei şi ţinând  cont de efectul specific nulităţii actului juridic, respectiv repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii  acestuia, va dispune reintegrarea contestatoarei în funcţia anterior deţinută emiterii dispoziţiei de concediere. De asemenea, ţinând cont de  caracterul retroactiv al sancţiunii nulităţii absolute a dispoziţiei de concediere, tribunalul va obliga societatea intimată să plătească contestatoarei drepturile salariale cuvenite începând cu data de 28.02.2009 la zi  cu  toate indexările, majorările şi  actualizările de care ar fi beneficiat în cazul continuării  activităţii, făcând aplicarea în acest sens a dispoziţiilor art. 78 alin. 1 Codul muncii.

Tribunalul va respinge ca nefondată  cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la acordarea  unei indemnizaţii  de concediu proporţional cu perioada lucrată, întrucât aceasta are la îndemână posibilitatea depunerii unei cereri  de concediu, din moment ce s-a dispus reintegrarea sa  în muncă în acelaşi an calendaristic cu concedierea sa şi cu respectarea legală  a duratei concediului de odihnă, făcându-se aplicarea  art.144 Codul muncii referitoare la efectuarea în natură a concediului de odihnă.

Neîntemeiată este  şi pretenţia contestatoarei de obligare a  intimatei la plata sumei  de 10.000 lei daune morale, întrucât  în această materie s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  prin Decizia nr. 40/2007 prin care a fost soluţionat un recurs în interesul legii, decizie obligatorie sub aspectul dezlegării problemei de drept, pentru a se asigura o jurisprudenţă unitare potrivit art.329 Cod procedură civilă, şi  a statuat că  daunele morale pot fi  acordate salariaţilor de către instanţa de judecată doar în condiţiile în  care se  prevede expres acordarea acestora  în lege, contractul colectiv de muncă ori contractul individual de muncă încheiat  de părţi, ori acest lucru nu  s-a dovedit  în cauza de faţă.

 În temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod procedură civilă nu  se vor acorda cheltuieli  de  judecată, întrucât  pe de o parte, contestatoarea nu  a solicitat cu ocazia dezbaterilor obligarea  intimatei la  plata unor asemenea cheltuieli, pe care  oricum nu le-a  probat sub aspectul întinderii  acestora, iar pe de altă parte, intimata deşi a solicitat  cheltuieli de  judecată, faţă  de soluţia adoptată,  se află în culpă procesuală şi nu  este  îndreptăţită la acordarea  cheltuielilor de judecată pretins făcute în acest dosar şi  al căror cuantum oricum nu  a fost  dovedit.