PENAL.Art.278/1 cod proc.penală

Decizie din 22.04.2010


INSTANŢA

Prin sentinţa penală nr. 792 pronunţată la data de 13.10.2009, Judecătoria … , în baza art. 2781 alin.8 lit. a Cod procedură penală  a respins plângerea  formulată de petenţii  N. S.  şi C. I. împotriva rezoluţiei  nr. 4040/P/2008 din data de 02.04.2009  a Parchetului de pe lângă Judecătoria  … , a menţinut  rezoluţia atacată  şi în baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală  a obligat petenţii la  câte 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

În recursurile declarate in termen  petenţii  N. S.şi  C.I. critică sentinţa penală menţionată  sub aspectul nelegalităţii şi  netemeiniciei.

Aceştia solicită casarea acestei sentinţe penale  şi în esenţă  desfiinţarea  rezoluţiei nr. 4040/P/2008  din 2.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria …  privind pe făptuitoarele B. A.si J. L. .

Petenţii recurenţi evidenţiază că faptele penale comise de aceste două făptuitoare  au fost constatate de către  organele de urmărire penală  având consecinţe  grave.

Tribunalul,  examinând  rezoluţia  nr. 4040/P/2008 din 2.04.2009 , considerentele  sentinţei penale recurate , constată în fapt  şi în drept următoarele :

Persoanele vătămate recurente N. S. si C. I. ( concubini)  au formulat plângeri penale  împotriva făptuitoarei B. A. (primarul  comunei S. judeţul …)  sub aspectul  săvârşirii  infracţiunii de abuz în serviciu  contra intereselor  persoanelor , constând în aceea că refuză să le  elibereze copii după poziţiile  lor de rol agricol  şi fiscal  şi sub aspectul  săvârşirii infracţiunii de  fals material în înscrisuri oficiale , constând în aceea  că a prezentat în mod nereal  data construirii unui imobil  pe raza satului … , comuna … , judeţul … , în mai multe adrese  pe care le-a înaintat  la instanţa civilă de judecată  în procesul de partaj dintre  C. I.şi  J.  L. (foşti soţi) , iar  împotriva făptuitoarei J. L.  sub aspectul  săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii , constând în aceea că , în cererea de chemare in judecată pentru partaj  a numitului C. I.a arătat  în  mod mincinos  că a contribuit  la construirea unei case şi a avut pretenţii materiale asupra acesteia.

Din actele premergătoare  efectuate în cauză , a rezultat următoarea  situaţie de fapt : 

La data de 15.09.1989, numiţii  C. I.şi C. L in prezent  J. . la acea dată soţi şi soţie ) , au primit prin „act de dare in plată „ de la fostul C.A.P. … judeţul …  un  teren în suprafaţă  de 250 m.p. pe raza satului … , comuna … , judeţul … , atribuit  în vederea construirii unei case.

La data de 15.06.1990 , C.I.şi C. L.  divorţează , în acest sens , Judecătoria  … – Secţia civilă  pronunţând sentinţa civilă  1823/15.06.1990 , in dosarul nr. 1485/1990 , rămasă definitivă prin nerecurare.

Cu ocazia desfăşurării  procesului  civil de divorţ cei doi foşti soţi nu au  înaintat şi acţiune de  partaj privind bunurile comune , , acest aspect rămânând  neclarificat.

După pronunţarea divorţului  , numitul C. I. a început o relaţie  de concubinaj cu numita N. S.  , care s-a mutat in locuinţa acestuia din satul … comuna … judeţul …  , aducând în gospodărie  diferite bunuri şi animale  , de asemenea , a contribuit  la extinderea locuinţei  şi construirea unor anexe.

De menţionat  este faptul că  numitul  C. I.  a construit în perioada anilor  1990-1992 o casă pe terenul atribuit de fostul C.A.P. , fără a deţine autorizaţie de construire , cu toate că a  întocmit  memoriu tehnic  şi a plătit ulterior  o sumă de bani  pentru eliberarea  autorizaţiei  de construire  fiindu-i eliberată  şi chitanţă , motiv pentru care la poziţia sa de rol din registrul  agricol al comunei  … , judeţul … , casa respectivă  nu a fost înscrisă  la categoria de folosinţă „curţi sau construcţii”.

Un alt aspect este reprezentat de faptul că numitul C. I. a construit respectiva casă  ulterior pronunţării divorţului  faţă de J. L. , aceasta din urmă  neavând nici un fel de aport la construirea casei. Aceste  aspecte rezultă  din actele depuse la dosarul cauzei , respectiv sentinţa prin care  a fost pronunţat divorţul  ( şi aspectele  reţinute de instanţă în cuprinsul acesteia  - printre altele s-a reţinut  că cei doi erau separaţi  in fapt din luna iunie  1989 şi faptul că  pârâta este de acord cu desfacerea căsătoriei , confirmând că de aproximativ 6 luni de  zile era angajată într-un concubinaj  de notorietate publică cu un alt partener) şi  memoriul tehnic  întocmit pentru  edificarea casei  din data de 23.08.1990.

Cu toate acestea , la data de 10.02.2000, numita J. L. a înaintat  la  Judecătoria … – Secţia  Civilă  o acţiune civilă de chemare în judecată  a fostului soţ , C. I. , pentru partajarea bunurilor comune obţinute  în timpul căsătoriei  fiind întocmit dosarul civil nr. 1393/2000. Pe timpul  judecăţii , instanţa a dispus efectuarea  unui raport tehnic  de expertiză  privind bunurile supuse partajării , care a fost întocmit şi depus  la dosarul cauzei  civile, raport care a avut o singură  variantă de partajare cu 2 loturi. Astfel,  prin sentinţa civilă  nr. 5120 din data de 7.06.2001 , lotul nr. 1 reprezentat de o  sultă în valoare de 32.138.500 lei  (la valoarea de la acea dată )  i-a  revenit  lui  J. L. , iar lotul nr. 2 reprezentat de locuinţă, curte, anexe şi teren  aferent i-a revenit  lui C. I..  Sentinţa nr. 5120/07.06.2001 a  fost atacată de numitul C. I. cu apel şi recurs , dar aceste  căi de atac ordinare  i-au fost respinse ca nefondate , astfel că aceasta a rămas definită  şi revocabilă.

Întrucât C. I.  nu i-a plătit  numitei J. L. sulta datorată, acesta din urmă a apelat la executorul judecătoresc P. A. – G. , care în cadrul dosarului de executare silită  nr. 383/2002 , a  încheiat  actul de adjudecare din data de  08.07.2004  către dobânditoarea  I. E. , care a cumpărat  respectiva casă  , cu anexe şi teren aferent în cadrul  licitaţiei publice din data de 5.07.2004.

Ulterior , în baza actului de adjudecare , dobânditoarei  I. E.  i-a fost  deschisă  poziţie de rol în registrul agricol  al comunei  ..  , judeţul …, unde a fost înscrisă casa dobândită şi terenul aferent.

Persoanele vătămate arată că  faptul că primarul comunei …  , judeţul …a săvârşit infracţiunea de fals material  în înscrisuri oficiale prin aceea că , în cadrul procesului civil de partaj  a înaintat mai multe adrese către  instanţe prin care a arătat că imobilul casă de locuit  aparţinând  lui C. I., a fost edificat anterior anului 1990 , deci pe timpul  când acesta nu  divorţase de drept de J. L.  şi astfel aceasta din urmă a beneficiat  pe nedrept de sulta acordată de instanţă.

Având in  vedere că adresa nr. 844  a fost  emisă la data de 13.04.2000 , adresa nr. 1314 a fost emisă la data de 04.07.2000, adresa nr. 1405  a fost emisă la data de 07.08.2000, adresa nr. 2821 a fost emisă la data de  08.09.2002 si referatul nr. 579 a fost emis la data de 24.02.1999 se constată  că s-a  împlinit  termenul de prescripţie a răspunderii penale de  5 ani prevăzut  de art. 122 alin.1 lit d Cod penal, iar cu privire la adrese nr. 527 din 14.02.2005  şi nr. 1697 din 09.05.2005 se constată că nu sunt întrunite  elementele constitutive  ale infracţiunii sub aspectul laturii obiective  , urmând a se dispune neînceperea urmăririi penale  împotriva făptuitoarei B. A.pentru săvârşirea infracţiunii de  fals intelectual  prevăzută de art. 289 Cod penal cu aplicarea  art. 41 lin. 2 Cod penal , fiind incidente  cazurile prevăzute de art. 10 lit g  şi d  Cod procedură penală.

Totodată , persoanele vătămate arată că făptuitoarea B. A. a săvârşit  infracţiunea de abuz in serviciu prin aceea că a refuzat să le comunice  copii de pe poziţiile lor de rol din registrul agricol  al comunei … , judeţul … . In urma verificărilor efectuate, s-a constatat că ,  urmare  a cererilor  depuse, petenţilor le-au fost comunicate copii de pe  poziţiile lor de rol agricol  şi fiscal.  În consecinţă,  s-a confirmat propunerea organelor  de poliţie  de a nu se începe urmărirea penala împotriva făptuitoarei  B. A.  pentru  săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246  Cod penal, in baza art. 10 alin.1  lit a Cod procedură penală.

În ceea ce o priveşte pe făptuitoarea J. L. , s-a stabilit, pe baza  probelor administrate in cauză  , că aceasta era despărţită  şi în fapt şi în drept  de numitul  C. I. la momentul  in care acesta a edificat casa de locuit , sens in care se constată că  aspectele învederate  în cuprinsul cererii de chemare  în judecată  şi apoi pe parcursul procesului civil de partaj  nu  sunt in totalitate  conforme cu realitatea in ceea ce priveşte  contribuţia la edificarea casei de locuit şi a anexelor.

Având în vedere data săvârşirii de fals în declaraţii se constată că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale de 5 ani prev.de art.122 alin.1 lit.d c.pen. astfel că s-a confirmat în mod just propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală împotriva făptuitoarei J. L. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii prev.de art.292 c.pen., fiind incident cazul prev.de art.10 lit.g c.proc.pen.

Raportat la cele expuse, tribunalul constată că sentinţa penală este dreaptă şi conformă dispoziţiilor legale.

Tribunalul, va respinge recursurile ca nefondate şi va obliga recurenţii la câte 50 lei  cheltuieli judiciare către  stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge ca nefondate recursurile declarate de către petenţii  C. I. şi  N. S., domiciliaţi în comuna …, sat …,  judeţul  … împotriva sentinţei penale nr.792 pronunţată la data de 13.10.2009 de Judecătoria  … .

Obligă recurenţii la câte 50 lei  cheltuieli judiciare către  stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi …

1

Domenii speta