Furt calificat, achitare, fapta nu există

Sentinţă penală 7 din 30.01.2013


SENTINŢA  PENALĂ NR. 7  din 30.01.2013 – materie penală – furta calificat, achitare, fapta nu există

Prin Rechizitoriul nr. …n data de …ntocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz şi înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. … data de ..inculpații BI şi BG au fost trimiși în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută și pedepsită de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 litera a Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

În fapt, inculpații … au fost trimiși în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută și pedepsită de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 litera a Cod penal, reținându-se că au sustras material lemnos din rampa de exploatare din punctul Vetea, aparținând SC …., ai cărei administratori sunt ….

Detaliind, s-a arătat în cuprinsul rechizitoriului că, la data de …, Poliţia comunei …, jud. Neamţ a fost sesizată de către numitul …din comuna …, jud. Neamţ, administrator al S.C…., cu privire la faptul că din rampa de exploatare material lemnos situată în punctul …, numiţii … din comuna …., i-au sustras 11 arbori în valoare de 1950 lei RON.

S-a mai arătat în rechizitoriu că după sesizare organele de poliţie împreună cu reprezentantul societăţii comerciale păgubite şi martorii, s-au deplasat la locul situării rampei de exploatare a …., ocazie cu care au constatat că la faţa locului se observă urme proaspete de târâre arbori şi urme proaspete de rumeguş create prin tăiere şi secţionarea arborilor cu fierăstrăul mecanic. S-a mai constatat că urmele de târâre a arborilor conduc spre punctul „… din comuna ….. şi că la faţa locului există doi arbori secţionaţi în mai multe piese la 4 metri lungime fiecare.

S-a reținut în rechizitoriu că partea vătămată a exploatat în condiţii legale materialul lemnos în punctul …, fiind atașate autorizaţiei nr. … precum și actul de punere în valoare nr.  ...

S-a mai arătat în cuprinsul rechizitoriului că martorii ….la data de …, au fost sesizaţi de către pădurarul …, despre faptul că li s-a sustras  material  lemnos  din  rampa  de  exploatare  din  punctul ... La data de …, s-au deplasat la faţa locului pentru a verifica aspectele sesizate şi au constatat dispariţia unui număr de 9 arbori, alţi doi fiind secţionaţi în piese de 4 metri lungime şi pregătiţi în vederea sustragerii. La data de …, în jurul orelor 9.00, cei doi s-au deplasat iarăşi  la locul comiterii furtului şi au observat că dispăruseră şi ceilalţi doi arbori.

Fiind audiaţi, martorii au declarat că urma de târâre a arborilor i-a condus spre curtea locuinţei învinuiţilor …. din punctul „…, …. La domiciliul acestora au găsit-o pe soţia lui …. cu care au purtat o discuţie cu privire la verificarea lemnelor din curtea ei. Aceasta a fost de acord şi le-a dat consimţământul să intre şi să vadă lemnele din curte. … … au recunoscut lemnele găsite în curte ca fiind din rampa lor de exploatare, după marca silvică ce o aveau aplicată şi după culoarea vopselii folosite la marcare. Ei au rugat-o pe soţia lui … să-i transmită soţului său să scoată în drumul forestier … lemnele din curte pentru a le putea recupera.

În aceeaşi zi, în jurul orelor 12.30, …. . s-au deplasat în prezenţa martorilor … în punctul … şi au ridicat din faţa porţii lui …. un număr de 6 piese material lemnos în lungime de 4 metri fiecare şi 21 piese material lemnos în lungime 1,5 metri fiecare, pe care le-au transportat cu autoutilitara …. la depozitul societăţii …, material care în prezent, se află în custodia părţii vătămate.

La data de …, lucrătorii Postului de poliţie …împreună cu partea vătămată s-au deplasat la locuinţa învinuiţilor unde au găsit un număr de 14 piese material lemnos în lungime de 4 metri fiecare, material lemnos care a fost lăsat în custodia inculpatului ….

S-a mai reținut că, inculpații nu au putut prezenta documente privind proveniența materialului lemnos, însă au declarat că lemnele provin din  proprietatea  lui …  din  oraşul  …, pădurarul … dându-le permisiunea să ia material lemnos.

Fiind audiat în acest sens paznicul de păşune …, a declarat că are în pază 4 ha de pădure aparţinând lui … şi că a convenit cu …să le dea materialul lemnos provenit din doborâtură de vânt. … a arătat că cei doi învinuiţi au exploatat din proprietatea lui …, rămăşiţe de arbori (vârfuri şi mijloace) şi că el personal nu le-a cubat la data efectuării exploatării şi transportului. Prin rechizitoriu s-a reținut că aceste aspecte vin contradicţie cu realitatea, în sensul că în curtea învinuiţilor au fost identificate piese de material lemnos de calitate (lemn gaterabil) cu dimensiuni cuprinse între 24 cm şi 44 cm.

S-a mai reținut prin rechizitoriu că inculpații …au negat comiterea faptei de furt.

Prejudiciul cauzat părţii vătămate, în sumă de 1950 lei nu a fost pcuperat, … constituindu-se parte civilă în procesul penal cu această sumă.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează prin intermediul următoarelor mijloace de probă: declaraţia numitului …. reprezentantul legal al …); procesul verbal de cercetare a locului săvârşirii faptei (fila 14); procesul verbal de predare în custodie a masei lemnoase (fila 15); declaraţiile martorilor .. (fila 8), …u ( fila 10),  ..( fila 12) și ..( fila 13), declaraţiile învinuiţilor ….şi procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală;

Pe parcursul soluţionării cauzei, inculpații au fost asistați de apărătorul ales, d-na avocat … (Delegaţie pentru asistenţa judiciară emisă conform contractului din data de 02.0.2008).

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiați inculpații …), , reprezentantul părţii vătămate …,  precum şi martorii .. (fila 91), …. Din oficiu instanța a solicitat cazierele inculpaților, atașate la dosar la filele 24-25. Au fost depuse la dosar note de concluzii formulate de inculpați – filele 163-165 dosar fond.

Prin sentința penală nr. …010 pronunțată în dosarul nr. …, Judecătoria Bicaz a dispus achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzută de art. 208, art. 209 lit. a Cod penal în temeiul dispozițiilor art. 10, alin. 1, lit.c, raportat la art. 11, pct. 2 lit. a Cod procedură penală.

Împotriva sentinței penale nr. …Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz a formulat recurs, Curtea de Apel Bacău prin decizia penală nr. … admitând recursul, dispunând casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare. Pe rolul Judecătoriei Bicaz dosarul a fost înregistrat sub nr. … la data de …. Prin decizia penală nr. … instanța de control judiciar, Curtea de Apel Bacău, a apreciat că în rejudecare prima instanța va stabili pe bază de probe, felul în care erau marcate lemnele găsite în curtea inculpaților. Totodată instanța de control judiciar a menționat ca prima instanță va audia polițiștii care au însoțit partea vătămată și pe fratele acestuia în momentul identificării urmelor de târâre și a găsirii lemnului în curtea inculpaților – agent șef … și agent principal …, de la postul de poliție …, precum și pe agent … de la Postul de Poliție .. care a întocmit procesul verbal de lăsare în custodie a materialului lemnos (cele 6 piese), scos de către inculpați în fața curții.  Curtea de Apel Bacău a trimis cauza spre rejudecare pentru o completă cercetare judecătorească și pentru a se pronunța și asupra laturii civile a cauzei. 

Pe parcursul soluţionării cauzei în rejudecare, inculpații au fost asistați de apărătorul ales, d-na avocat … (Delegaţie pentru asistenţa judiciară seria NT BAR I nr. 31283/03.05.2011).

În rejudecare, la termenul din data de .., în vederea justei soluţionări a cauzei, din oficiu, instanţa a pus în discuție audierea martorilor ….. Apărătorul inculpaților a solicitat audierea reprezentantului părții civile pe situația de fapt, precum și a fratelui acestuia .., iar reprezentantul Ministerului Public a solicitat emiterea unei adrese către Ocolul silvic ..pentru a ne înainta la dosar în copie actele de autorizare și exploatare material lemnos, precum și relații privind pe martorul ...

Solicitările de probe au fost admise, astfel că, la dosar au fost anexate în copie autorizația de exploatare nr. … și actul de punere în valoare nr. .., precizându-se totodată că pădurar în cantonul … era și la momentul săvârșirii faptei, cât și în prezent …. La data de … au fost audiați martorii …

La solicitarea reprezentantului ministerului public instanța a solicitat relații de la Ocolul Silvic … privind operațiunea de reprimire a partidei situată în punctul …, sens în care la dosar s-au depus în copie proces verbal – act de reprimire a parchetului din … și actul de control de fond nr. ….

Prin încheierea de ședință din data de …, instanța a respins schimbarea de încadrare juridică din art. 208 alin. 1 art. 209 alin. 1 lit. a Cod penal în art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Au fost audiați totodată reprezentanții părții civile  …., declarațiile lor fiind atașate la dosarul  cauzei filele 96-97.

Astfel, analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză în faza de urmărire penală, în faza de judecată în fond și în rejudecarea cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de … reprezentantul societăţii … – … a sesizat organele de poliţie, reclamând că la data de … a fost sesizat de către pădurarul … din cadrul Ocolului Silvic .., despre faptul că i-au fost sustrase mai multe piese material lemnos de pe pășunea din punctul .., punct în care era  tras materialul lemnos după ce era exploatat. A arătat că inculpații, care domiciliau temporar în punctul …au sustras 11 arbori, însumând 16 mc material lemnos, în valoare de 1950 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă.

La data de …. s-a deplasat împreună cu fratele său, … pe pășunea din punctul … unde au constatat că fuseseră sustrași mai mulți arbori. În dimineața de …, în jurul orelor 8.00 … împreună cu … au revenit pe pășunea .. unde au constatat că la fața locului se puteau observa urme de târâre ale lemnelor spre locuința inculpaților ….. Împreună cu …. a mers după urme și au observat că materialul lemnos sustras se afla în curtea inculpaților. Reprezentantul părții civile a arătat că a sesizat organele de poliție și în aceeași zi, a transportat cu o autoutilitară 6 piese de 4 m și 21 piese de 1,5 m lungime, lemn pe care inculpații l-au scos în drum.

Fiind audiați, inculpații au negat săvârşirea faptei de care sunt acuzați, susţinând că lemnul găsit în curtea locuinței lor din punctul … provine din pădurea lui …..

Potrivit dispoziţiilor art. 208 Cod penal, constituie infracţiunea de furt, fapta de a lua un bun mobil, din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. Pentru existenţa infracţiunii trebuie ca, mai înainte de toate să se facă dovada existenţei în patrimoniul părţii vătămate a bunului mobil care se susţine că a fost sustras. Fără existenţa acestuia, nu poate exista nici fapta de luare pe nedrept. Astfel, în speţa dedusă judecăţii, instanţa apreciază că nu există nici o dovadă a faptului că de pe pășunea …, locul în care era tras materialul lemnos exploatat de …. .., a fost sustrasă cantitatea de 16 mc material lemnos, echivalentul a 11 arbori. Instanța reține că nu s-a putut stabili cu exactitate despre ce cantitate ar fi vorba. Reprezentanții societății …. au făcut dovada că au avut în exploatare o partidă în punctul …, conform actului de punere în valoare 317 și autorizația de exploatare nr. …., însă nu există dovezi privind sustragerea materialului lemnos. Audiat în fața instanței, pădurarul …i, pădurar în cantonul …, la momentul săvârșirii faptei, conform relațiilor furnizate de către Ocolul silvic … a declarat că nu a anunțat reprezentanții părții civile despre sustragerea de material lemnos aparținând acestora din punctul …..

Procesul verbal încheiat la data de … la locuința din punctul …, de agentul șef …, de agent … și agentul … identifică 14 piese material lemnos în lungime de 4 m, indicându-se diametrul fiecărei piese, fără însă a arăta dacă materialul lemnos avea vreo marcă. Materialul a fost lăsat în custodia inculpatului …. Audiat în instanța agentul de poliție ….a arătat că nu a verificat dacă lemnul era sau nu marcat, însă își amintește că o persoană care era de față, probabil partea vătămată a recunoscut materialul lemnos ca fiind al său. Martorul … a arătat și el că materialul nu a fost identificat după marcă, unul din frații … fiind de față ar fi recunoscut lemnul, aflat în curtea inculpaților. Martorul …, agent de poliție în cadrul Poliției .., a arătat că s-a deplasat de 2 ori la locuința inculpaților, el fiind cel care a scris procesele verbale aflate la filele 14-15 dosar de urmărire penală. Martorul a arătat că lemnul era marcat lateral, și a fost recunoscut de părțile vătămate.

Procesul verbal încheiat la data de … la sediul societății ….., de către agentul de poliție …, atestă că în depozitul societății … .se aflau 6 piese material lemnos de esență rășinoasă în lungime de 4 m fiecare, cu diametre între 26 cm și 40 cm, precum și 21 piese în lungime de 1,5 m, material lemnos de esență rășionasă, cu diametre între 23 cm și 37 cm, însă nu atestă faptul acest material lemnos a fost transportat de reprezentanții părții civile la data de …, din curtea inculpaților și că acest material este cel sustras de inculpați de pe pașunea ... Procesul verbal consemnează declarația reprezentantului părții civile …., cu privire la persoanele care au fost de față la încărcarea materialului lemnos din fața porții inculpaților, respectiv ….. Martorul .. audiat în fața instanței a declarat că Nu am fost de față la preluarea efectivă a materialului lemnos, iar martorul … nu confirmă participarea la operațiunea de încărcare a materialului lemnos din fața porții inculpaților din punctul …. În acest context instanța reține că în afară de reprezentanții părții vătămate nici un alt martor nu susține transportul materialului lemnos de la poarta inculpaților în depozitul …

Instanța nu poate reține susținerile reprezentanților părții vătămate privitoare la identificarea materialului lemnos din curtea inculpaților. Dacă într-adevăr la data de … au revenit la locuința inculpaților cu ajutorul șefului de post, acesta avea obligația să încheie un proces verbal de constarare, fapt care nu s-a realizat.

Instanța reține totodată că în cauză nu s-a făcut dovada provenienței materialului lemnos găsit în curtea inculpaților, de la locuința din punctul … Nici unul din procesele verbale încheiate în cauză, respectiv procesul verbal din …, încheiat la locuința inculpaților și procesul verbal din data de …, încheiat la sediul societății … nu conțin informații privind marca lemnului. Materialul lemnos lăsat în custodia reprezentantului părții civile, respectiv în custodia inculpaților a fost identificat, însă nu a fost cercetat sub aspectul mărcii pe care îl purta. … a declarat că a recunoscut materialul lemnos din curtea inculpaților după marca verde pe care o purta, iar fratele său …, declară că a recunoscut lemnul după marca albastră pe care o purta.

Susținerile inculpaților cu privire la proveniența materialului lemnos găsit în curtea lor sunt susținute de martorii …. Astfel, martorul …. a arătat că inculpații au luat material lemnos din pădurea proprietatea lui …, acesta permițându-le inculpaților să ia capete de lemn, lemn pe care paznicul … a declarat că l-a măsurat, cantitatea de material fiind de 22 mc, iar lemnul avea o lungime 2m, 4m și 6 m. Martorul a mai precizat că lemul avea diferite grosimi, cele mai groase piese având peste 30 de cm, că materialul lemnos nu era marcat și că nu s-au întocmit acte de însoțire. Martorul e explicat că a asistat la momentul în care inculpații au legat materialul lemnos pentru a fi transportat, și deși nu a participat la acest transport a văzut ulterior urmele de târâre. A arătat că din locul unde au fost luat materialul lemnos până la locuința inculpaților din punctul … sunt aproximativ 500 de m, pădurea de unde provenea materialul lemos fiind în mijlocul unei păduri.  Aşadar materialul lemnos provenit din pădurea lui … urma să fie tras pe un drum de exploatare, drum comun cu cel care leagă păşunea … de locuinţa inculpaţilor.

Din declarațiile martorilor instanța reține că de la pășunea …până la locuința inculpaților din punctul … accesul se face printr-un drum de exploatare. Acest drum este comun cu drumul către pădurea lui …, motiv pentru care urmele de târâre, identificate de reprezentanții părților civile, pot fi intradevăr urme lăsate de materialul lemnos tras de inculpați, însă nu se poate stabili cu exactitate daca acest material lemnos provenea din exploatarea … sau din padurea lui ….

Având în vedere toate aceste considerente, instanţa reţine că nu se poate stabili fără putere de tăgadă că inculpații au furat de pe pășunea .., locul în care era tras materialul lemnos exploatat de … vreo cantitate de material lemnos.

Potrivit dispoziţiile art.75 Cod procedură penală, valoarea probatorie a declaraţiei părţii vătămate este condiţionată de coroborarea ei cu fapte  sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Avându-se în vedere declaraţiile contradictorii ale martorilor audiaţi în cauză, instanţa consideră că nu există certitudinea săvârşirii vreunei fapte penale de către inculpați. Instanţa apreciază că nu se poate stabili cu certitudine că de pe pășunea …, vreo persoană a sustras o cantitate de material lemnos, declaraţiile martorilor fiind contradictorii inclusiv pe aspectul existenţei vreunei fapte de sustragere, iar partea civilă nefăcând dovada lipsei din gestiune a cantităţii de material lemnos.

Pe  cale de consecinţă, ţinând cont şi de prezumţia de  nevinovăţie instituită de art. 66 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 52 Cod procedură penală în favoarea inculpaților  instanţa  constată că partea vătămată nu a reuşit să facă dovada cu privire la însăşi existenţa faptei în discuţie,  ce face obiectul sesizării.

În aceste condiţii, având în vedere şi împrejurarea că inexistenţa faptei presupune în mod logic şi inexistenţa infracţiunii, apare ca evidentă imposibilitatea fundamentării obiective a tragerii  la răspundere a inculpaților, deoarece singurul temei  al răspunderii penale este săvârşirea unei infracţiuni.

Pentru toate aceste, instanţa urmează ca în baza art. 11 pct. 2 lit.a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală să-i achite pe inculpații …. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin.1- art. 209 alin.1 lit.  a Cod penal.

Sub aspectul laturii civile, instanţa, văzând modul de soluţionare a laturii penale a cauzei, precum şi dispozițiile art. 346 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală, va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă …. ca neîntemeiată.