Pretenţii socientăţi comerciale

Hotărâre din 06.11.2007


PRETENTII. SOCIETATI COMERCIALE

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei M, judeţul G, reclamanta SC I. SA, prin lichidator SC C. V – C. SRL în conradictoriu cu  SC  M. SRL  a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, pârâta sa fie obligată la plata  echivalentului in lei  a sumei de  1000 euro la cursul din ziua plăţii, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate si neachitate.

În motivarea cererii s-a arătat ca, verificând documentele reclamantei, lichidatorul a constatat ca  aceasta are de primit de la parata contravaloarea serviciilor prestate. In vederea recuperării sumei  reclamanta  a emis factura fiscală nr.  4290293/19-09-2003, în valoare de 1000 euro . S-a mai arătat în cerere că  pârâta a fost convocată la conciliere însă aceasta nu a dat curs convocării.

În drept au fost invocate  disp. at. 969 c.civ., 36 c.com., art. 29 lit. g si h  din Legea nr.  64/1995.

Prin S.C. 21/2006 a Judecătoriei M, judetul G, a fost declinată competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bălceşti, judeţul Vâlea.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe.

La data de 09-05-2006, pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii formulată de reclamantă.

În motivare s-a arătat că  reclamanta se foloseşte de o factură fiscală nesemnată de părţile contractate şi pe care  nu apare  data si ora efectuării transportului  si nici semnătura de primire.

S-a arătat, de asemenea,  că a existat o convenţie de transport bunuri  încheiată între reclamantă si SC R. SRL  iar preţul serviciilor  a fost plătit în vama Rm. Vâlcea.

Au fost administrate probe cu acte , martori.

Instanţa, analizând actele si lucrările dosarului, retine că:

La data de 19-09-2003, SC I. SA emite  factura fiscală seria  GJACA nr. 4290293 pentru suma de 1000 euro, reprezentând contravaloarea transport marfă Germeania-România, în favoarea  SC M. SRL. Această factură nu prezintă semnătura sau ştampila firmei pârâte prin care aceasta  accepta, în vederea plăţii, documentul justificativ.

Martorul administrator la SC R. SRL, a menţiona faptul că reclamanta  în 2004  a efectuat un  transport din Germania atât pentru pârâtă cât si pentru societatea la care el este administrator, iar momentul în care  tractorul  a fost  descărcat, fiul administratorului pârâtei a plătit şoferului reclamantei 1000 euro pentru transport iar l00 euro au fost plătiţi şoferului.

Instanţa, deşi a citat în mai multe rânduri şoferul care a efectuat transportul, acesta nu s-a prezentat.

Instanţa, verificând factura fiscala emisa de reclamanta , constată că reclamanta a împuternicit pe şoferul transportului, să  încaseze suma de 1000 euro, pentru  transportul efectuat.

Intrucat probatoriul administrat confirma achitarea de catre parat a contravalorii transportului efectuat persoanei împuternicite instanţa  va respinge  acţiunea  formulată de reclamantă, ca nedovedită.

1