Civil - Contestaţie în anulare.Tardivitate.

Decizie 854 din 28.09.2010


Potrivit art. 319 alin. 2 Cod procedură civilă, împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

Dacă partea a fost împiedicată dintr-o împrejurare mai presus de voinţa ei să exercite în termen contestaţia anulare o poate introduce în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării, în acelaşi termen arătând şi motivele împiedicării (art. 103 Cod procedură civilă).

 

Prin contestaţia în anulare înregistrată la instanţă la data de 23.06.2010 contestatorul B.N. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală de fond funciar Râul Alb , Comisia Judeţeană Dâmboviţa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi A.N.R. anularea deciziei civile nr. 1617/27.10.2009 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 3089/315/2008.

Motivându-şi contestaţia în anulare, contestatorul a arătat că împotriva deciziei civile nr. 1617/27.10.2009 a declarat recurs care s-a judecat la Curtea de Apel pronunţându-se decizia nr. 270/24.03.2010 de respingere a căii de atac, că instanţa de recurs nu a luat în considerare obiectul real şi scopul real al acţiunii şi că se impune repunerea în termenul de exercitare a căii de atac extraordinare potrivit art. 103 alin. 1 Cod procedură civilă.

Contestatorul a mai arătat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 318 alin. 1 Cod procedură civilă deoarece decizia civilă este rezultatul unei greşeli materiale, că instanţa şi-a motivat soluţia pe declaraţia martorului B.I., că acest martor era decedat din data de 16.04.1991 şi că decizia civilă s-a întemeiat pe o gravă eroare, fiind o greşeală materială întrucât martorul nu a putut depune mărturie.

În termen legal intimatul A.N.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei în anulare susţinând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 318 Cod procedură civilă, că decizia civilă a cărei nulitate se solicită s-a pronunţat în dosarul care a avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate şi că susţinerile contestatorului sunt eronate.

S-a dispus ataşarea dosarului nr. 3089/315/2009 în care s-a pronunţat decizia civile nr. 1617/27.10.2009.

La termenul de judecată din data de 28.10.2010 tribunalul a supus dezbaterii părţilor excepţia de tardivitate a contestaţiei invocată prin întâmpinare pe care urmează să o admită pentru următoarele considerente:

Contestaţia în anulare împotriva unei hotărâri irevocabile care nu se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită poate fi introdusă potrivit art. 319 alin. 2 Cod procedură civilă în termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat la cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

Din dovada de comunicare (fila 7 dosar recurs) rezultă că decizia civilă a cărei anulare se solicită a fost comunicată contestatorului la data d 16.01.2010 şi însăşi faptul că acesta a formulat recurs implică luarea hotărârii la cunoştinţă de către contestator şi face să curgă termenul de 15 zile.

Împrejurarea că împotriva deciziei civile care era irevocabilă contestatorul din cauza de faţă a formulat recurs, cale de atac ce a fost respinsă ca inadmisibilă prin decizia nr. 270/24.03.2010 a Curţii de Apel Ploieşti nu poate constitui o împrejurare mai presus de voinţa sa care să-l fi împiedicat să exercite în termen contestaţia în anulare şi prin urmare să facă posibilă aplicarea în speţă a dispoziţiilor art. 103 Cod procedură civilă.

Cum contestaţia în anulare a fost promovată cu mult peste termenul de 15 zile de la data când contestatorul a  luat la cunoştinţă de hotărâre şi cum nu s-a făcut dovada de către contestator că a fost împiedicat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa să exercite în termen contestaţia în anulare, tribunalul va respinge cererea de repunere în termenul de declarare a căii de atac extraordinare şi pe cale de consecinţă, va respinge ca tardivă contestaţia în anulare.

(decizia civilă nr. 854/28.09.2010)