Suucesiune

Sentinţă civilă 336 din 30.09.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA CIVILĂ NR.336/30 septembrie 2010

DOMENIU ASOCIAT: SUCCESIUNI,MOŞTENIRI

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .. sub dosar nr.., reclamantul .., dom. în … .., jud. S.. a chemat în judecată pe pârâţii …, dom. în .., str. .. jud. Sibiu şi .., dom. în …, jud. Sibiu, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună:

- să se constate că masa succesorală după defuncta … (mama părţilor), decedată în anul 1997, se compune şi din următoarele suprafeţe de teren agricol: suprafaţa de 5,38 ha reconstituită acesteia la cerere după bunicii paterni ai reclamantului; suprafaţa de 5,46 ha reconstituită acesteia la cerere după bunicii materni ai reclamantului; suprafaţa de 9,81 ha reconstituită acesteia la cerere după numita …., mătuşa sa.

- să se constate că asupra primelor două suprafeţe agricole reclamantul şi pârâţii au calitatea de succesori acceptanţi în cote părţi egale de 1/3 fiecare.

- să se constate că reclamantul este succesor testamentar acceptant asupra suprafeţei de 9,81 ha reconstituită după defuncta ...

- să se constate că potrivit convenţiei părţilor (succesorilor), pârâtul .. a primit suprafaţa de 5,38 ha teren după bunicii paterni, pârâtul … a primit suprafaţa de 5,46 ha după bunicii materni, iar reclamantul a acceptat să rămână doar cu terenul de 9,81 ha ce face obiectul testamentului olograf făcut de mama sa.

- cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că, în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, defuncta …a (mama reclamantului şi a pârâţilor) a formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole ce au aparţinut părinţilor acesteia, socrilor şi mătuşii sale Oana Elisabeta.

Între cei trei fraţi şi mama acestora a existat o convenţie verbală, materializată în folosinţa faptică asupra terenului, pârâţii recunoscând existenţa şi validitatea testamentului întocmit în favoarea reclamantului. De altfel, pârâţii au şi dispus de o parte din terenurile ce le-au revenit după moartea mamei, confirmând în felul acesta înţelegerea cu privire la împărţirea terenului.

Prezenta acţiune are ca raţiune, în lipsa unei convenţii scrise, aducerea în atenţie a testamentului de care beneficiază reclamantul şi validarea acestuia în context judiciar, în perspectiva unei viitoare înstrăinări a drepturilor succesorale ce revin părţilor.

În drept, se invocă prevederile art.111, art.274 C.pr.civ.

La data de 21.09.2010 pârâtul .. a formulat întâmpinare în cauză prin care solicită respingerea acţiunii ca fiind nelegală şi netemeinică, cu exonerarea sa de la plata cheltuielilor de judecată. De asemenea, în baza art.14 C.pr.civ. a invocat excepţia de necompetenţă teritorială, deoarece defuncta … a avut ultimul domiciliu în localitatea .., jud. ….

A fost anexat certificatul de deces al defunctei … nr.46 eliberat la data de … de Consiliul Local al com. .

Soluţionând excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârât, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.14 C.pr.civ., cererile privitoare la moştenire, la pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul împotriva celuilalt, la executarea dispoziţiilor testamentare, sunt de competenţa instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului.

În cauză este vorba de o acţiune succesorală, iar ultimul domiciliu al defunctei … a fost în com. …, jud. Sibiu, astfel că competenţa teritorială se determină potrivit acestui domiciliu.

Competenţa teritorială prevăzută de art.14 C.pr.civ. are un caracter exclusiv, iar părţile nu au posibilitatea să convină sub acest aspect.

Conform art.159 pct.3 C.pr.civ., necompetenţa este de ordine publică atunci când pricina este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.14 C.pr.civ. raportat la art.158 C.pr.civ. instanţa va admite excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei …., invocată de pârâtul … şi va declina competenţa de soluţionare a acţiunii civile formulată de reclamant în favoarea Judecătoriei .. jud. Sibiu, în a cărei circumscripţie teritorială s-a aflat cel din urmă domiciliu al defunctei şi se va trimite dosarul acestei instanţe de judecată.

Domenii speta