Sentinţa civilă nr. 309/2010

Sentinţă civilă 309/2010 din 05.05.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 309/2010  Dosar nr. 648/177/2009 JUDECĂTORIA ALESD- RECTIFICARE Carte Funciară

Constată că, prin acţiunea civilă înregistrată la instanţă la data de 15.04.2009, legal timbrată cu suma de 19 lei taxă timbru achitată conform chitanţei nr. 00000011407/20.05.2009 şi 0,30 lei timbru judiciar, reclamantul S. P. a chemat în judecată pe pârâţii Ţ. D şi P. L. N. solicitând instanţei ca în contradictoriu cu aceştia:

-să constate nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr. 93/23.04.2001 emis în dosarul nr. 123/2001 al B.N.P. B. B.

-să se constate  nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 742/23.04.2001 de BNP B.C. B., în ceea ce priveşte cota de 2748/5496 părţi din imobilul cu nr. topo. 758 Peştere înscris în CF nr. 112 Peştere,

-să se dispună rectificarea înscrierilor de carte funciară  în sensul radierii înscrierilor de sub B 18, B 19 şi C 50 din CF 112 Peştere.

-Cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

În fapt, în motivarea cererii, reclamantul arată că prin acţiunea formulată de acesta şi care a constituit obiectul dosarului nr. 13/177/2009 al Judecătoriei Aleşd a solicitat instanţei anularea titlului de proprietate nr. 492/269.11.1996 emis de Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar Bihor şi rectificarea înscrierilor de sub B 17 până la B 19 din CF 112 Peştere în sensul radierii acestor înscrieri din cartea funciară.

Prin sentinţa civilă nr. 296/2009 pronunţată la data de 17.03.2009 de Judecătoria Aleşd, instanţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamant dispunând anularea titlului de proprietate nr. 492/26.11.1996 emis pe seama defunctei B.F., cu privire la nr. topo. 758 Peştere înscris în CF 112 Peştere şi radierea înscrierilor de sub B 17 din CF 112 Peştere, respingând restul pretenţiilor care priveau radierea înscrierilor de sub B 18 şi B 19 din CF 112 Peştere.

Au fost respinse aceste din urmă solicitări cu menţiunea faptului să nu a fost solicitată desfiinţarea actelor care au stat la baza înscrierilor de sub B 18 şi B 19 din CF 112 Peştere.

Motivat de faptul că aceste înscrieri subsecvente înscrierilor de sub B 17 din CF 112 Peştere, urmează soarta actului principal, solicită a fi admisă acţiunea formulată.

În drept, cererea reclamantului se întemeiază pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996 cu modificările ulterioare.

Pârâţii Ţ.D. şi P. L. N. legal citaţi în instanţă se prezintă şi arată că sunt de acord cu admiterea acţiunii formulate de reclamantul S.P.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa dispune următoarele:

Prin acţiunea civilă formulată la data de 07.01.2009 reclamantul S.P. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii Ţ. D., P. L. N., Comisia Locală de Aplicare a Legii fondului Funciar Aştileu şi Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar Bihor, anularea titlului de proprietate nr. 492/269.11.1996 emis de Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar Bihor, acesta solicitare formând  obiectul dosarului nr. 13/177/2009 al Judecătoriei Aleşd în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 296/2009 .

Prin sentinţa civilă nr. 296/2009 pronunţată la data de 17.03.2009 de Judecătoria Aleşd, instanţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamant dispunând anularea titlului de proprietate nr. 492/26.11.1996 emis pe seama defunctei Bogdan Floare, cu privire la nr. topo. 758 Peştere înscris în CF 112

Peştere şi radierea înscrierilor de sub B 17 din CF 112 Peştere, respingând restul pretenţiilor care priveau radierea înscrierilor de sub B 18 şi B 19 din CF 112 Peştere.

 S-a  solicitat  instanţei în cadrul dosarului mai sus arătat  şi rectificarea înscrierilor de sub B 17 până la B 19 din CF 112 Peştere în sensul radierii acestor înscrieri din cartea funciară. Au fost respinse aceste din urmă solicitări cu menţiunea faptului să nu a fost solicitată desfiinţarea actelor care au stat la baza înscrierilor de sub B 18 şi B 19 din CF 112 Peştere.

Analizând capătul prim de cerere privind constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor nr. 93/23.04.2001, emis în dosar nr. 123/2001 al BNP B.C.B., instanţa reţine că la momentul emiterii certificatului de moştenitor arătat, notarul a inclus în masa succesorală şi imobilele înscrise în CF 112 Peştere cu nr. top. 758 în natură reprezentând cota de 2748/5496 părţi, imobil dobândit de defuncta B.F., decedată la data de 20.06.1994- cu ultimul domiciliu în loc. Călăţea, jud. Bihor, în baza legii fondului funciar.

Faţă de conţinutul hotărârii judecătoreşti mai sus arătate rămasă definitivă şi irevocabilă prin care instanţa a dispus cu puterea lucrului judecat anularea titlului de proprietate nr. 492/26.11.1996 emis pe seama defunctei B.F. cu privire la nr. top. 758 Peştere înscris în CF 112 Peştere , considerăm că în cauză se impune admiterea acţiunii formulate de reclamant întrucât la momentul dezbaterii succesorale imobilul din litigiu nu mai făcea parte din masa succesorală acesta fiind înlăturat din patrimoniul defunctei ,motive pentru care în baza art. 644 şi următoarele din Codul civil coroborate cu art. 650 şi următoarele din Codul civil instanţa urmează să constate nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr. 93/23.04.2001 emis în dosarul nr. 123/2001 al B.N.P. Bonchiş Bogdan, în privinţa imobilului cu nr. top. 758 Peştera înscris în CF 112 Peştere în natură reprezentând cota de 2748/5496 părţi din imobilul menţionat.

Referitor la capătul de cerere privind constatarea nulităţii  absolute parţiale a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 742/23.04.2001 de BNP Bonchiş C. Bogdan, în ceea ce priveşte cota de 2748/5496 părţi din imobilul cu nr. topo. 758 Peştere înscris în CF nr. 112 Peştere, contract încheiat între pârâtul de rândul 1 Ţ.D. pe de o parte în calitate de vânzător şi pârâta de rândul 2 P.L.N. în calitate de cumpărătoare, instanţa văzând şi poziţia de neopunere a părţilor pârâte, faţă de acţiunea reclamantului cât şi ţinând seama de faptul că actul subsecvent urmează soarta actului principal, va admite şi această solicitare şi va constata nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 742/23.04.2001 de BNP Bonchiş C. Bogdan, în ceea ce priveşte cota de 2748/5496 părţi din imobilul cu nr. topo. 758 Peştere înscris în CF nr. 112 Peştere.

În baza art. 34 şi următoarele din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară republicată, instanţa va admite şi capătul de cerere privind rectificarea înscrierilor din cartea funciară din  CF 112 Peştere în sensul radierii înscrierilor de sub B 18, B 19 şi C 50, înscrieri subsecvente înscrierilor de sub B 17 din CF 112 Peştere .

Constată că reclamantul nu a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, astfel că instanţa în baza art. 274-275 din Codul de procedură civilă va admite acţiunea ca atare.