Sentinţa civilă nr. 495/2010

Sentinţă civilă 495/2010 din 05.05.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 495/2010  Dosar civil nr. 979/177/2004

JUDECĂTORIA ALEŞD -sistare de indiviziune.

Constată că , prin acţiunea civilă înregistrată la instanţă la data de 31.08.2004, legal timbrată, O.P.- decedat pe parcursul procesului a cărui moştenitoare este G.A., şi care a invocat în faţa instanţei că înţelege să continue acţiunea pornită  de antecesorul său  Olar Petru,  a solicitat instanţei  in contradictoriu cu pârâţii O.I. si O.C.  şi intervenientul O.A.ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună :

-sistarea stării de indiviziune  asupra imobilelor cu nr. topo 206 şi 207 înscrise în CF 184 Valea Mare constând în teren  în suprafaţă  totală de 12.729 mp cu două case situate în loc. Valea Mare de Criş, nr. 5, jud. Bihor  proprietatea sa  şi casa  de la nr. administrativ 4 , jud. Bihor proprietatea pârâţilor, reţinând că din casa proprietatea sa are cota de 11.929/12729 părţi  iar pârâţii cota de 800/12729 părţi  şi asupra nr. topo 745 înscris în CF 374 Valea Mare precum şi nr. topo 743 înscris în CF 19 Valea Mare.

-să se constate că este proprietar  asupra casei de locuit construite  pe nr. topo 207 iar pârâţii asupra casei  construite pe nr. topo 206 Valea Mare

-să-i fie atribuit lotul  urmare unei expertize topografice care să cuprindă  casa de la nr. administrativ 5 şi cota de 11929/12279 părţi  din nr. topo 207 şi 743 Valea Mare în întregime  iar pârâţilor  casa de la nr. adm. 4 Valea Mare  cu terenul în cotă de 800/12729 părţi şi  nr. topo 745 în întregime

- întabularea în CF  a dreptului de proprietate

- cu cheltuieli de judecată.

În fapt , reclamantul arată că tatăl său şi al pârâtului O.I.senior  decedat la data de 02.05.1974, a vândut  pârâţilor cota de 800/12729 părţi din terenul împreună cu  construcţiile  proprietatea acestuia , astfel cum rezultă din  coala CF 184 Valea Mare , pe nr. topo 206 şi 207 înscris sun B 21 şi 22  în nul 1970, restul porţiunii de teren  de 11929/12729 părţi a rămas în proprietatea  defunctului Olar Ioan.

În anul 1983 , prin moştenire,  a dobândit  în cotă de 1/1 parte dreptul de proprietate  a tatălui său, fapt menţionat sub B 21 bis , pe acest teren construindu-şi  în anul 1959o casă de locuit şi apoi  în anul 1970  anexele gospodăreşti de la nr. administrativ 5 Valea Mare.

Cât privesc terenurile cu nr. topo 743  este proprietatea sa iar terenul cu nr. topo 745 este proprietatea pârâtului Olar Ioan.

În drept , acţiunea formulată se întemeiază pe disp. art. 728 Cod Civil.

Pârâţii  O.I.şi O.C. legal citaţi în instanţă se prezintă  şi prin reprezentantul  lor depun la dosarul cauzei întâmpinare şi acţiune reconvenţională  prin care îşi exprimă poziţia procesuală faţă de acţiunea formulată în sensul că nu se opun la admiterea acţiunii  iar pe calea acţiunii reconvenţionale solicită :

-a se stabili că masa partajabilă se compune din suprafeţele de teren reconstituite în favoarea reclamantului  şi în favoarea lor , prin titlul de proprietate  nr. 941/2002  nr. topo 745, 743 şi 207 .În calitate de descendenţi ( fii ) ai defunctului  O.I. le revine cota de 1 parte  la fiecare.

În fapt,  arată că suprafaţa de  800 mp  teren de sub cele două  nr. topo 206 şi 207  nu intră în „masa partajabilă” întrucât aceasta a fost dobândită prin cumpărare, nefiind reconstituit  în favoarea lui Olar Petru şi Olar Ioan ca moştenitori ai defunctului O.I.senior, fapt  ce rezultă şi din contractul  de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. 1416/1970. Solicită a se avea în vedere  la stabilirea cotelor  că această suprafaţă nu face parte  din suprafaţa reconstituită  în baza L. 18/1991.

Modul în care s-a solicitat  sistarea stării de indiviziune  asupra terenurilor  reconstituite şi întabulate  în CF în temeiul L. 18/1991 este inadmisibilă, până nu se stabilesc cotele  ce le revin părţilor. Este bine cunoscut că, prin titlul de proprietate  se reconstituie  un drept de proprietate  în devălmăşie  şi în condiţiile art. 13 pct. 3 din L. 18/1991 potrivit cărora „ Titlul de proprietate  se emite cu privire la suprafaţa de teren  determinată pe numele  tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze  potrivit dreptului comun” adică , în raport de  gradul de rudenie cu defunctul, se stabilesc cote ce li se cuvine fiecăruia şi apoi se partajează( nu cum s-a solicitat prin acţiune).

Afirmaţia  din acţiune , cum că ,  întreaga suprafaţă reconstituită  şi întabulată de 11.929/12279 mp ar aparţine în exclusivitate  reclamantului  , se pare a fi  ilară din două puncte de vedere:  dacă era proprietatea exclusivă a reclamantului  nu se impunea eliberarea unui titlu comun de proprietate ,  şi  menţiunile de sub B 21 (bis) în primul rând nu sunt  lizibile, în al doilea rând  este de neimaginat ca în anul 1983 să fi existat posibilitatea  legală,  în zona CAP , de a dobândi  prin moştenire hectare de teren.

În drept , întâmpinarea şi acţiunea reconvenţională se întemeiază pe disp. art.- 115, 119, 274 C.p.c , art. 13 pct. 3 din L. 18/1991, art. 669, 728, 729 Cod civil.

La data de 23.11.2004 la dosarul cauzei s-a depus o cerere de intervenţie în interes propriu  de către numitul  O.A. prin care acesta solicită :

-a se constata că este îndreptăţit  la reconstituirea dreptului de proprietate în cota de 1/3 parte din imobilele în litigiu în calitate de frate  cu O.I. şi O.P.

-solicită ca sistarea stării de indiviziune  să se facă prin formarea  a trei loturi egale şi distincte pentru fiecare

-cu cheltuieli de judecată

În fapt , arată că este frate  cu O.I. şi O.P. În anul 1991 la apariţia L. 18/1991 a crezut că fraţii săi au solicitat  şi în numele său reconstituirea dreptului de proprietate  , după antecesorul lor comun  O.I. senior, în realitate aceştia depunând cerere doar în numele lor.

În anul 1997  la apariţia L. 169/1997, prin care  s-a creat  posibilitatea celor care au omis să depună cereri să o facă în spiritul acestui act normativ, a înregistrat cerere  la Primăria Borod. Precizează că până la această dată nu s-a lucrat nimic  la reconstituirea dreptului de proprietate  după O.I. senior , astfel că problema se putea rezolva în condiţii legale, fiind astfel liniştit  că , odată cu eliberarea  titlului de proprietate şi el va fi  înscris pe acesta.

În luna septembrie 2002 a fost eliberat titlul de proprietate  nr. 941/2002 în care nu apare  numele său ca şi cum  nu ar fi solicitat reconstituirea. A luat cunoştinţă  de acest lucru întâmplător , de la fratele său O.I. care i-a adus la cunoştinţă despre existenţa unui partaj.

Faţă de această situaţie , a făcut demersurile necesare pe cale administrativă conform L. 18/1991 şi L. 169/1997, fără însă nici un rezultat.

În drept , cererea formulată se întemeiază pe disp. Art. 49 al. 2 C.p.c.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Potrivit situaţiei de carte funciara evidenţiată de CF 184 Valea Mare  asupra imobilelor  cu nr. topo 206  în suprafaţă de 511 mp şi nr. topo 207 în suprafaţă de 12.218 mp, CF 574 Valea Mare  asupra imobilului cu nr. topo 745 în suprafaţă de 6877mp şi conform CF 19 Valea Mare asupra imobilului cu nr. topo  743 în suprafaţă de 3877 mp ,  este întabulat dreptul de proprietate  în favoarea numitului O.I. senior în cotă de 1/1 parte.

Faţă de împrejurarea că părţile  nu mai  înţeleg să rămână în indiviziune  conform situaţiei actuală de carte funciară în cauza, urmare probatoriului administrat a fost încuviinţată si întocmită o schiţă de orientare , identificare si de dezmembrare a terenurilor folosite de către reclamant  si pârâţi deopotrivă lucrare de specialitate ce a fost efectuata de către inginer expert S.T., din cuprinsul acesteia instanţa reţinând ca numitul O.I. senior este proprietar asupra imobilelor cu nr. topo 205înscris în CF 184 Valea Mare de Criş în suprafaţă de 511 mp şi nr. topo 206 înscris în CF 184 Valea Mare de Criş în suprafaţă de 12218 mp , nr. topo 743 înscris în CF 19 Valea Mare de Criş în suprafaţă de 3877 mp şi nr. topo 745 înscris în CF 574 Valea Mare de Criş  în suprafaţă de 6877 mp.

 Intrucât dobândirea  dreptului de proprietate de către părţi s-a făcut  conform situaţiei de carte funciara pe cote – părţi indivize , fapt care  a generat o stare de indiviziune intre părţi asupra imobilelor in discuţie , fata de cererea expresa a reclamantului cuprinsa in acţiune , faţă de cererea expresă a intervenientului O.A. –frate al reclamantului decedat pe parcursul procesului având ca moştenitoare  G.A. şi a pârâtului  de rând 1 O.I.,  si având in vedere dispoziţiile art. 728 Cod civil, potrivit cărora „ nimeni nu poate fi silit a rămâne in indiviziune” ţinând seama şi de existenţa titlului de proprietate nr. 941/2002  emis cui privire la  cote părţi din nr. topo 745, 743 şi nr. topo  207 , în favoarea pârâtului Olar Ioan pe de o parte şi a defunctului O.P. decedat pe parcursul procesului , reclamant iniţial în cauza de faţă , şi a cărei poziţie procesuală a fost luată de fiica sa G.A., instanta in baza art. 673 indice 1 si următoarele Cod procedura civila urmează a dispune sistarea acesteia in conformitate cu planul cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate întocmit in cauza de expertul judiciar  T.S. potrivit variantei nr. III a raportului de expertiză – variantă care respectă fidel cotele de proprietate respectiv ţine seama de folosinţa faptică, si depus la dosarul cauzei la filele 179-187 vol. I, 1-8 vol. II  , care face parte integranta din prezenta hotărâre , prin formarea de loturi in favoarea parţilor astfel după cum urmează: LOTUL NR. I va fi compus din  nr. topo 207/4 în suprafaţă de 2982 mp şi nr. topo 743/1 în suprafaţă de 2689 mp ,  lot care se atribuie reclamantei , LOTUL NR. II va fi compus din nr. topo 207/2 în suprafaţă de 5965 mp  şi nr. topo 745/2 în suprafaţă de 5376 mp , lot care se atribuie  în favoarea pârâtului Olar Ioan jr. , LOTUL NR. III va fi compus din nr. topo 207/1 în suprafaţă de 2982 mp , nr. topo 743/2 în suprafaţă de 1188 mp şi nr. topo 745/1 în suprafaţă de 1501 mp , lot care se atribuie  intervenientului O.A., conform variantei a III-a a raportului de expertiză  întocmit în cauză de inginer expert S.T. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

In baza art. 35 şi următoarele din Legea 7/1996 republicată , va dispune intabularea dreptului de proprietate al parţilor , cu titlu de sistare a stării de indiviziune , conform dispozitivului prezentei hotărâri.

 Având în vedere poziţia de neopunere a pârâţilor la sistarea stării de indiviziune cu privire la suprafeţele ce formează proprietatea reclamantului , de asemenea având în vedere că sistarea stării de indiviziune  profită tuturor copartajanţilor , instanţa faţă de prevederile art. 274-275 Cod procedură civilă va compensa cheltuielile de judecată ocazionate de părţi în această cauză.