Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 2894 din 18.03.2009


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

La data de 31.10.2008 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău plângerea formulată de petenta M S împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei întocmit de IPJ Bacău.

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din O.G. nr. 2/2001.

În motivarea plângerii petenta a arătat că fapta reţinută în sarcina sa nu corespunde realităţii, nu a depăşit viteza legală, procesul verbal nu respectă forma prevăzută de dispoziţiile legale, respectiv 1D, nu s-a făcut dovada omologării aparatului radar şi dovada verificării metrologice.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile OG nr. 2/2001.

Intimata, legal citată nu s-a prezentat în faţa instanţei, dar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal ca legal şi temeinic întocmit, petenta fiind vinovată de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi sancţiunea fiind corect aplicată.

O dată cu întâmpinarea a fost comunicat instanţei adresă de comunicare a numelui conducătorului auto, sub semnătura petentei, proces verbal, raport al organului constatator, planşă foto, buletin de verificare metrologică.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor  întocmit de IPJ Bacău la data de 11.09.2008 a fost sancţionată petenta M S cu amendă contravenţională în cuantum de 300 RON (6 puncte amendă) precum şi măsura complementară a aplicării a 4 puncte de penalizare, în baza art 108 al 1 lit c pct 3 din OUG nr. 195/2002.

S-a reţinut astfel în sarcina petentei faptul că la data de 19.07.2008 a circulat pe DN2 E85 pe raza localităţii N B cu autoturismul cu nr. de înmatriculare cu viteza de 85,70 km/h.

Potrivit dispoziţiilor art. 49 al 1 din O.U.G. 195/2002 limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h, iar depăşirea vitezei legale cu 31-40 km/h se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 108 al 1 lit c pct 3 cu 6-8 pct amendă şi aplicarea sancţiunii complementare a 4 puncte de penalizare.

Raportat la aceste dispoziţii legale, precum şi al cele prevăzute de O.G. nr. 2/2001, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit  cu respectarea cerinţelor de legalitate procesul verbal cuprinzând descrierea faptei, locul constatării, data şi ora constatării, numele contravenientului şi agentului de poliţie care a prelucrat datele.

În ce priveşte motivele de nelegalitate invocate de petentă, instanţa nu le va reţine, constatând că nu sunt întemeiate. Astfel, în privinţa formei procesului verbal, instanţa reţine că acesta îndeplineşte condiţiile legale (art. 181 HG nr. 1391/2006), nefiind prevăzută obligaţia de a se preciza tipul, seria, numărul aparatului radar folosit la efectuarea înregistrării.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că situaţia de fapt consemnată în procesul verbal este dovedită prin planşa foto depusă la dosar şi prin celelalte înscrisuri.

Astfel, aparatul radar este reprezentat de un cinemometru destinat a fi utilizat numai în regim staţionar, montat în teren, respectiv în localitatea N B pe sensul de mers Bacău- Bucureşti, la Km 276+172, având buletin de verificare metrologică nr. 0104964/12.06.2008(f. 15).Aparatul are certificatul de aprobare de model nr. 190/18.12.2006 emis de Biroul de Metrologie Legală.

Instanţa apreciază astfel că intimata a făcut dovada deplină a faptului că autoturismul condus de către petentă a circulat la data de 19.07.2008 în interiorul localităţii N B cu viteza de 85,70 km/h.

Pentru motivele expuse anterior, instanţa constată că procesul verbal este legal şi temeinic, sancţiunea fiind corect aplicată, astfel încât va respinge plângerea ca neîntemeiată şi va menţine procesul verbal ca legal şi temeinic.

1