Contestatie la executare

Sentinţă civilă 717 din 07.07.2010


Dosar nr.918/179/2010

Domeniu alocat : Contestatie la executare

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 717/07.07.2010

Titlu: contestatie la executare

Prin contestatia la executare adresata acestei instante la data de 18.06.2010 si înregistrata sub nr.918/179/2010, contestatoarea COMUNA X PRIN PRIMAR în contradictoriu cu intimata PRIMARIA BABADAG - SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE, a contestat titlul executoriu nr.177 din 31.0.52010 si somatia nr.177 din 31.05.2010 emise de Primaria Babadag - Serviciul Impozite si Taxe, solicitând, în esenta, anularea titlului executoriu si a somatiei sus mentionate ca nelegale si neîntemeiate.

În motivarea contestatiei, s-a aratat ca prin titlul executoriu si somatia înregistrate sub nr.177 din 31.05.2010, Primaria Babadag - Serviciul Impozite si Taxe o înstiinteaza pe contestatoare ca datoreaza acesteia suma de 16.880 lei ce reprezinta prestari servicii evidenta populatie.

Considera ca cele doua acte fiscale sunt nule întrucât sunt emise de o persoana lipsita de capacitate juridica.

Astfel, potrivit art.18 din Legea nr.215/2001 republicata, capacitatea juridica deplina au unitatile administrativ teritoriale, în speta, Orasul Babadag.

S-a învederat ca unitatile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, acestea fiind subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. De asemenea, unitatile administrativ teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat în care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în conditiile legii.

În justitie, unitatile administrativ teritoriale sunt reprezentate de primar, astfel ca cele doua acte fiscale sunt nule.

A doua chestiune invocata de contestatoare se refera la calitatea juridica a Primariei Jurilovca de debitori fata de Primaria Babadag. Astfel, somatia si titlul executoriu nr.177 din 2010 sunt emise fata de o institutie fara capacitate juridica, respectiv Primaria Jurilovca, iar, potrivit textului de lege invocat mai sus, nu poate solicita obligarea unei persoane lipsita de capacitate sa-i plateasca sume de bani.

Pe fondul cauzei, considera ca Primaria Babadag solicita obligarea sa la plata sumei de 16.880 fara nici un temei legal.

Facturile emise de aceasta institutie au fost returnate cu mentiunea refuzate la plata, iar Protocolul de colaborare înregistrat sub nr.463 din 04.02.2008 a încetat conform adresei nr.812/01.03.2010.

În drept, contestatia este întemeiata pe dispozitiile art.169 din O.G. nr.92/2003 modificata si completata

În sustinerea contestatiei s-au depus, în copie, urmatoarele înscrisuri: titlu executoriu si somatia sus mentionate, factura fiscala nr.00007 din 12.05.2010, factura nr.00009 din 11.02.2010 si adresa nr.812 din 01.03.2010.

Partile nu s-au prezentat la judecarea cauzei, intimata neformulând  exceptii si aparari, contestatoarea solicitând judecarea cauzei în lipsa.

Din evaluarea judiciara, criticile invocate de contestatoare se apreciaza a fi fondate.

Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor codului de procedura fiscala de catre organul de executare competent în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare se înscriu toate creantele fiscale neachitate la scadenta, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite în conditiile legii.

Titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevazut de lege.

Executarea silita începe prin comunicarea somatiei. Daca în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este însotita de un exemplar al titlului executoriu.

Din analiza somatiei si a  titlului executoriu se constata ca acestea nu au fost emise cu respectarea cerintelor impuse de codul de procedura fiscala, cu cuprinderea elementelor prevazute de actul normativ ce reglementeaza procedura fiscala.

Potrivit O.G. nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor, serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

În considerarea prevederilor O.G. nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor, aprobata prin Legea nr.372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, a fost încheiat un Protocol de colaborare între Consiliul Local Babadag si Consiliul Local Jurilovca, la data de 04.02.2008, obiectul protocolului reprezentându-l asigurarea solutionarii problemelor specifice pentru cetatenii comunei Jurilovca, date în competenta Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor a orasului Babadag.

Drepturile si obligatiile partilor au fost stipulate în Protocolul încheiat între parti, Consiliul Local Babadag rezervându-si dreptul de a încasa lunar sumele necesare ce acopera cota parte din cheltuielile serviciului de evidenta a persoanei.

Prin Protocol s-a stipulat obligatia Consiliului Local Jurilovca de a vira lunar în contul Consiliului Local Babadag sumele necesare ce acopera cota parte din cheltuielile serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, cota parte determinându-se procentual functie de numarul populatiei existente în comunitatea locala si numai pentru diferenta dintre necesarul de cheltuieli si sumele alocate din bugetul Consiliului Local Babadag.

Ulterior, s-a facut cunoscut Primariei Babadag ca pentru anul 2010, la stabilirea sumelor defalcate din TVA pentru bugetul Comunei Jurilovca, Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea nu a cuprins si suma solicitata pentru plata serviciilor furnizate de Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei Babadag, motivat de faptul ca la alocarea sumelor primariilor orasenesti s-a avut în vedere acordarea sumelor pentru functionarea serviciilor publice de evidenta a persoanelor, fara participarea unitatilor administrativ teritoriale arondate.

În aceste context, s-a facut cunoscut Primariei Babadag ca Protocolul de colaborare încheiat îsi înceteaza efectele începând cu data de 01.01.2010, fiind returnata factura ce cuprinde facturarea serviciilor de evidenta a populatiei prestate de catre Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor Babadag.

Verificându-se titlul executoriu contestat în cauza, se constata ca, desi Protocolul de colaborare este încheiat între cele doua consilii locale, debitorul inserat în titlul executoriu este Primaria Jurilovca.

De asemenea, somatia a fost emisa Primariei Jurilovca în calitate de debitor conform sus mentionatului titlu executoriu.

Intimata nu s-a prezentat la judecata cauzei si nu a formulat aparari sau exceptii.

În cauza, desi Consiliul Local Jurilovca nu este persoana debitoare din titlul executoriu si somatia emise, se apreciaza ca este legitima calitatea sa procesuala de a solicita anularea titlului executoriu si al somatiei, în contextul în care Protocolul de colaborare privind asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor este încheiat între aceasta institutie si Consiliul Local Babadag, iar serviciul public local de evidenta se afla în subordinea consiliului local.

Primaria Jurilovca nefiind parte în Protocolul de colaborare încheiat între cele doua consilii locale si neavând în subordine serviciul de evidenta a persoanelor, se apreciaza ca nu are calitatea de subiect de drept în raportul juridic de drept substantial dedus judecatii.

Prin urmare, pentru considerentele sus retinute, se apreciaza ca titlul executoriu si somatia au fost emise cu încalcarea dispozitiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, context în care se apreciaza ca se impune anularea acestora.